Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 188 godzin
Ilość semestrów 2
Termin rozpoczęcia II połowa października 2018
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

Studia przeznaczone są dla osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu prawa karnego gospodarczego, z uwagi na to, że wiele zajęć nie będzie obejmowało kompleksowego i metodycznego omówienia podstaw danego zagadnienia, ale będzie koncentrowało się na omówieniu najistotniejszych i najważniejszych aktualnych problemów pojawiających się w praktyce stosowania prawa.

 1. Sędziów wydziałów karnych
 2. Asystentów sędziów
 3. Prokuratorów
 4. Adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów adwokackich i radcowskich
 5. Funkcjonariuszy organów ścigania
 6. Pracowników organów kontroli skarbowej

 

Atuty

Atuty dotyczące programu:

 1. Program obejmuje istotne zagadnienia prawne z zakresu  prawa karnego gospodarczego z uwzględnieniem najistotniejszych problemów z zakresu ryzyka osobistej odpowiedzialności karnej w obrocie gospodarczym.
 2. Program obejmuje zagadnienia, które w praktyce stosowania prawa sprawiają zauważalne trudności, a jednocześnie są bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Atuty dotyczące sposobu prowadzenia zajęć:

 1. Zajęcia warsztatowe skoncentrowane na praktycznym stosowaniu prawa karnego gospodarczego.
 2. Bogate materiały dydaktyczne udostępniane przed zajęciami w formie prezentacji multimedialnych, kazusów, opracowań tekstowych.
 3. Szerokie odwoływanie w ramach zajęć do orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych.
 4. Brak konieczności pisania pracy końcowej (dyplomowej).

Atuty dotyczące kadry:

 1. Zajęcia prowadzone przez osoby łączące wiedzę teoretyczną i aktywność naukową z praktyką stosowania prawa.
 2. Poprzez zróżnicowanie kadry możliwość zapoznania się z praktyką funkcjonującą w wydziałach karnych różnych sądów w Polsce.

 

Przesłanki i cele studiów

W obrocie gospodarczym perspektywa odpowiedzialności karnej nie jest dostatecznie zauważana. Powoduje to niedostateczne szacowanie ryzyka indywidualnego związanego z prowadzeniem działalności własnej oraz spraw majątkowych innych osób fizycznych i prawnych. Dodatkowo, regulacja z zakresu prawa karnego gospodarczego jest umieszczona w wielu aktach prawnych, łączy się z konkurencją kar pieniężnych w administracji, a w konsekwencji jest źródłem realnej niepewności w obrocie związanej z podejmowaniem działań biznesowych. Ze strony organów ścigania i organów wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych towarzyszy temu niedostateczne zrozumienie praktyki obrotu gospodarczego, w wyniku czego niejednokrotnie zachowania legalne są kwalifikowane jako postaci realizacji znamion czynu zabronionego.

 

Celem studiów jest:

1) Przekazanie wiedzy z zakresu regulacji prawnokarnej dotyczącej ochrony mienia, obrotu gospodarczego, dokumentów oraz papierów wartościowych, a także konkurencji odpowiedzialności karnej i karno-administracyjnej
2) Wykształcenie umiejętności interpretacyjnych związanych ze współstosowaniem argumentacji prywatnoprawnej i karnej
3) Ukształtowanie świadomości kwalifikacji ryzyka gospodarczego

Program

Plan studiów podyplomowych Prawo karne gospodarcze
Ryzyko osobistej odpowiedzialności karnej w obrocie gospodarczym

I ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (50h)

1. Przypisanie skutku (szkody) w sprawach karnych gospodarczych. Ryzyko i ostrożność w działalności gospodarczej
2.Oszustwo w obrocie gospodarczym, w tym oszustwa ubezpieczeniowe, kredytowe, oszustwo skarbowe;
3.Nadużycie zaufania w prowadzeniu spraw majątkowych podmiotu gospodarczego;
4. Biegły w sprawach karnych gospodarczych;
5. Metodologia badania sprawozdań finansowych i określenia kondycji podmiotu;
6. Audyt śledczy w sprawach gospodarczych;
7.Prawnokarna odpowiedzialność w sprawach z zakresu własności przemysłowej i praw autorskich.

II KARNOPRAWNE ASPEKTY ŁADU KORPORACYJNEGO (34)

1. Ochrona prawnokarna ładu korporacyjnego i relacji właścicielskich spółek;
2. Specyfika odpowiedzialności karnej w działaniu grupy kapitałowej (relacje między interesem podmiotu zależnego a interesem właścicielskim);
3. Spory korporacyjne;
4. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych.

III ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA NA RYNKU FINANSOWYM I PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO DOKUMENTOM (60h)

1. Specyfika regulacji karnej dotyczącej ochrony inwestorów na rynku regulowanym;
2. Ochrona wiarygodności dokumentów w obrocie gospodarczym;
3. Regulacja karna związana z działalnością bankową. Problem specyficznych reguł ostrożnościowych związanych z instrumentami dłużnymi;
4. Specyfika zasad odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe.
5. Przestępstwa związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.

IV PRAWNOKARNA OCHRONA WIERZYCIEL I WOLNEJ KONKURENCJI (42h)

1. Przestępstwa przeciwko wierzycielom. Korupca gospodarcza
2. Ochrona wolnej konkurencji przez regulacje karne i karnoadministracyjne.
3. Ochrona trybów przetargowych przez regulacje karne.
4.Odpowiedzialność karna na gruncie ustawy - Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Egzamin dyplomowy (2h)

                                                                 Łączna liczba godzin:188

Wykładowcy

sędzia Edyta Dzielińska

 

Obecnie Sędzia Sądu Rejonowego dla M.st. Warszawy w Warszawie, od 2014 roku orzeka w X Wydziale Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, pełni funkcję sędziego komisarza w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Od 2011 roku Sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w V Wydziale Karnym, w którym orzekała w licznych sprawach m.in. z zakresu prawa karnego gospodarczego oraz prawa karnego skarbowego. W latach 2005-2007 Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota, od 2007 do 2011 roku Prokurator delegowany do pełnienia czynności w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, w Wydziale V Śledczym. Ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Dowodowego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Podyplomowe Studia z zakresu problematyki zorganizowanej przestępczości, korupcji i terroryzmu na Uniwersytecie Warszawskim, a także Studium Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i kursach z zakresu prawa karnego w tym prawa karnego gospodarczego, prawa karnego skarbowego, prawa karnego procesowego, z zakresu ekonomi i finansów, podstaw przedsiębiorczości, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Komisarz Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział w Warszawie.

 

 

prokurator Dariusz Kuberski

Prokurator b. Prokuratury Generalnej, wykładowca KSSiP, wieloletni przewodniczący zespołu egzaminacyjnego na egzamin prokuratorski, autor 32 publikacji głównie z zakresu własności intelektualnej i prawa karnego gospodarczego, autor programu studiów podyplomowych KSSiP z zakresu prawa gospodarczego, wykładowca z zakresu obrotu instrumentami finansowymi i własności intelektualnej na studiach podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego, członek kolegium redakcyjnego Wydawnictwa „Diariusz Prawniczy”, członek Rady Programowej Kwartalnika Sądowego Apelacji Gdańskiej. W 2016 r. był członkiem Kolegium Redakcyjnego oraz pełnił funkcję redaktora naczelnego miesięcznika „Prokuratora i Prawo”, aktualnie stały recenzent tego wydawnictwa, wykładowca na aplikacji rzeczników patentowych, ściśle współpracuje z Urzędem Patentowym R.P.

sędzia dr Sebastian Ładoś

doktor nauk prawnych. Sędzia orzekający w sprawach karnych i karnych skarbowych. Prowadził zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Wyższej Szkole Prawa Administracji (prawo karne procesowe, kryminologia). 

prokurator Ryszard Pęgal

10 października 1996 roku  powołany na stanowisko asesora  Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola, a od 1 października 1998 roku na stanowisko prokuratora w/wym. jednostki prokuratury. Z dniem 1 maja 2001 roku delegowany do wykonywania czynności służbowych w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, a z dniem 1 września 2002 roku mianowany na stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Od początku delegowania wykonywał obowiązki służbowe w Wydziale V Śledczym Dział  IV  [tzw. przestępstw giełdowych].  Od 3 października p.o. Kierownika Działu IV [tzw. przestępstw giełdowych].
W okresie od 7 grudnia 2004 roku do dnia 14 marca 2005 roku pełnił funkcje Zastępcy Prokuratora Rejonowego Warszawa-Żoliborz.
Począwszy od dnia 1 kwietnia 2005 roku delegowany do Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie. Prokuratorem tej jednostki został powołany z dniem 1 kwietnia 2006 roku.
W okresie od 14 kwietnia 2006 roku do 14 stycznia 2008 roku wykonywał obowiązki służbowe  Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Warszawie.
Po odwołaniu ze stanowiska Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Warszawie wykonuje obowiązki służbowe jako prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie.
Z dniem 15 października 2012 został skierowany do wykonywania czynności służbowych w Wydziale IV ds. Wizytacji i Oceny Okresowej Prokuratorów Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie.
W trakcie pracy zawodowej prowadził wykłady z zakresu publicznego obrotu papierami wartościowymi [instrumentami finansowymi], m.in. na rzecz Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz zajęcia z aplikantami prokuratorskimi.
Z dniem 18 kwietnia 2016 roku został przeniesiony na stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie.

sędzia Agnieszka Stachniak- Rogalska

Sędzia Sądu Rejonowego w Warszawie, orzeka w Wydziale Karnym.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Podyplomowe Studium z prawa karnego gospodarczego I i II stopnia na Uniwersytecie Wrocławskim oraz  Podyplomowe Studia z zakresu ekonomii i prawa gospodarczego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła aplikację prokuratorską i aplikację radcowską. Posiada czternastoletnie doświadczenie z zakresu prawa i postępowania karnego, które zdobywała pełniąc  funkcję Prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Warszawie, w tym Kierownika Działu 3 Ds. Była członkiem Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego dla Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym. Została delegowana do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Warszawie do pełnienia czynności służbowych, w ramach których była głównym koordynatorem kluczowych projektów dla wymiaru sprawiedliwości. Od kilku lat sędzia Sądu Rejonowego w Warszawie.

prokurator Jan Wiśniewski

prokurator Prokuratury Rejonowej w Suwałkach, delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości Departamentu Legislacyjnego Wydziału Prawa Karnego, współautor publikacji „Przepadek przedmiotów i korzyści pochodzących z przestępstwa” pod redakcją prof. Ewy Guzik Makaruk z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Prawo karne gospodarcze5900 zł6100 zł6300 zł
 • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2017 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

 

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2018 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2017 r.
 • III rata - do 1 lutego 2018 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2018 r.

 

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Deutsche Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019 

Zasady rekrutacji

 1. Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 2. Kandydaci muszą posiadać dyplom magistra prawa lub administracji
 3. Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
 4. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 

 Wymóg rekrutacyjny:

Ukończone studia wyższe co najmniej II stopnia lub jednolite studia magisterskie

 

 WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

 OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

 

KONTAKT

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

 

Sektor "E" pokój 56

e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

tel. 22 54-35-322