Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 212 godzin
Ilość semestrów 2
Nowa rekrutacja już od maja!

Adresaci i atuty studiów

Dla kogo?

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem (tytułem zawodowym magistra, inżyniera, licencjata bądź równorzędnym), które chcą uzupełnić i wzbogacić swoją wiedzę, i kwalifikacje w zakresie nowoczesnej organizacji, zarządzania i kierowania w instytucjach oświatowych działających
w warunkach określonych w polskim systemie edukacji, z uwzględnieniem ustawy – Prawo oświatowe oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Charakter zajęć prowadzonych w ramach studiów uwzględnia fakt posiadania przez słuchaczy określonego zasobu wiedzy i doświadczenia zawodowego.

Atuty

Realizacja programu studiów umożliwia zdobycie umiejętności:

 • kierowania zespołem ludzkim
 • wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli
 • stosowania współczesnych technik informacyjnych w zarządzaniu
 • organizowania pracy biurowej i administracyjnej
 • stosowania prawa - prawa finansowego i oświatowego
 • prowadzenia procesu wspierania jakości pracy szkoły lub placówki oświatowej, metod badawczych w obszarze diagnozowania pracy szkoły, współpracy ze środowiskiem zewnętrznym szkoły i komunikacji społecznej.

Przesłanki i cele

Studia podyplomowe stanowią kompendium wiedzy dla potencjalnego kandydata obejmującego stanowisko kierownicze oraz uzyskanie dodatkowych kwalifikacji niezbędnych do powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowej.

Wymogi dotyczą aspektu formalnoprawnego, zgodnego z przepisami obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

Ogólnym celem studiów podyplomowych jest dokształcanie i doskonalenie wiedzy nauczycieli, pracowników oświatowej administracji samorządowej i rządowej, którzy chcą uzyskać dodatkowe i wymagane kwalifikacje z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, prawa oświatowego, a także nabycia wiedzy niezbędnej do zarządzania finansami w jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Celami operacyjnymi (szczegółowymi) studiów podyplomowych realizowanych w jego ramach zajęć dydaktycznych, w tym wykładów i ćwiczeń, seminariów, konserwatoriów są:

 • uzyskanie wymaganych kwalifikacji zawodowych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, prawa oświatowego, które są niezbędne do pełnienia funkcji dyrektora każdej placówki oświatowej, o której mowa w ustawach – Prawo oświatowe oraz ustawie o systemie oświaty;
 • podwyższenie kwalifikacji zawodowych pracowników szkolnej, samorządowej, rządowej administracji oświatowej;
 • podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli zgodnie z ich osobista ścieżką kariery zawodowej,
  z uwzględnieniem ich ścieżki awansu zawodowego;
 • doskonalenie umiejętności w zakresie próby tworzenia i czytania budżetu państwa, budżetu Unii Europejskiej, planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Organizacja zajęć

 • Zajęcia rozpoczynają się około października.
 • Studia trwają dwa semestry
 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa tygodnie, w godzinach 9-18
 • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń z każdego modułu kształcenia, min. 70% obecności na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu dyplomowego, sprawdzającego wiedzę i umiejętności zdobyte podczas studiów.
 • Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, uprawniające do ubiegania się o stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program

 • Prawo oświatowe;
 • Wybrane elementy prawa pracy;
 • Doskonalenie, awans zawodowy i ocena pracy nauczyciela;
 • Zarządzanie finansami publicznymi;
 • Zarządzanie informacją , w tym ochrona danych osobowych;
 • Nauka o organizacji i zarządzaniu w oświacie, zarządzanie personelem;
 • Kompetencje organu prowadzącego oraz nadzoru pedagogicznego w polskim systemie oświaty;
 • Zarządzanie projektami;
 • Metodyka pisania koncepcji pracy szkoły;
 • Egzamin dyplomowy.

 

 

Wykładowcy

Andrzej Gorczyński

Kierownik kierunku Organizacja i zarządzanie oświatą. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (specjalność finanse), dyrektor jednego z biur finansów w Warszawie. Specjalizuje się w zarządzaniu finansami publicznymi zarówno w jednostkach samorządu terytorialnego, jak i w administracji rządowej oraz administracji samorządowej. Zajmuje się także obszarem dotyczącym kontroli zarządczej oraz rolą audytu w jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Pedagogiczny, Wydział Prawa i Administracji - Podyplomowe Studia Administracji, Wydział Zarządzania - studia doktoranckie). Pełnił, m.in. funkcje: mazowieckiego wicekuratora oświaty, dyrektora Departamentu Polityki Rolnej oraz zastępcy dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dyrektora zespołu ekonomiczno - administracyjnego szkół i przedszkoli, a także dyrektora Departamentu Strategii w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Jest również zatrudniony w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w Warszawie na stanowisku adiunkta (organizacja i zarządzanie, zarządzanie administracją, publiczną, zarządzanie kapitałem ludzkim, szczególnie zarządzanie finansami publicznymi w jednostkach sektora finansów publicznych). Od 7 lat pracuje z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie pełniąc funkcje kierownika Podyplomowych Studiów Organizacja i Zarządzanie Oświatą, prowadzi zajęcia, m.in. z zakresu zarządzania finansami publicznymi. Współpracuje z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył staże, m.in. w Niemieckim Banku Federalnym, Comerzbanku we Frankfurcie nad Menem oraz seminaria w Narodowym Banku Austrii, w Wyższej Szkole Zawodowej Deutsche Bundesbanku zorganizowane przez Narodowy Bank Polski.

Urszula Blicharz

Urszula Blicharz wieloletni trener szkoleń dotyczących zarządzania oświatą i planowania pracy szkoły, 18-letnie doświadczenie w nadzorze pedagogicznym, autorka publikacji z zakresu nadzoru pedagogicznego, planowania pracy szkoły, doświadczenie pracy w projektach unijnych dotyczących doskonalenie strategii zarządzania oświatą na szczeblu regionalnym i lokalnym oraz partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego  w charakterze eksperta. Była nauczyciel, konsultant WOM, wizytator, dyrektor. 

dr Roman Gawrych

dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Specjalizuje się w organizacji i zarządzaniu w oświacie oraz problematyce edukacji wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej. Jest absolwentem Podyplomowego Studium Zarządzania i Marketingu w Oświacie oraz studiów podyplomowych w zakresie menedżer badań naukowych i prac rozwojowych. Studia magisterskie ukończył w zakresie pedagogiki specjalnej. Jako nauczyciel pracował na wszystkich etapach edukacji, a także w charakterze konsultanta w placówkach doskonalenia nauczycieli. Od roku 2000 jest nauczycielem akademickim różnych uczelni. Obecnie pełni funkcję Rektora Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. Od 2001 r. jest także ekspertem wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, wpisanym na listę przez Ministra Edukacji Narodowej. Jest autorem ponad siedemdziesięciu opracowań z zakresu różnych zagadnień współczesnej edukacji, wśród których są między innymi autorskie programy realizowane w różnych placówkach edukacyjnych. Do publikacji książkowych należą między innymi: Jak usprawniać i udoskonalać polską szkołę (Białystok 2007), Zestawy zadań do edukacji wczesnoszkolnej (Ostrołęka 2010; wyd. 2 rozsz. Białystok 2012), Trudności wychowawcze we współczesnej szkole (Białystok 2009). Ponadto współredagował następujące publikacje: Pedagogika rodziny. Podejście systemowe Tom 1: Familiologia, Pedagogika rodziny; Podejście systemowe Tom 2: Wychowanie rodzinne; Interdyscyplinarność w wychowaniu. Inspiracje korczakowskie, a także Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku z zakresu pedagogiki i zarządzania. Od roku 1999 jest zaangażowany w działalność Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce, które prowadzi między innymi szkoły podstawowe i różne typy szkół dla dorosłych. Jest założycielem Fundacji Oświatowej im. Profesora Władysława Kobylińskiego oraz organizatorem wielu konferencji naukowych dla nauczycieli i kadry kierowniczej w oświacie.

Robert Ludwiniak

Absolwent seminarium doktoranckiego (polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą) Instytutu Badań Edukacyjnych. Ukończył Wydział Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim, a także studia podyplomowe z filozofii, studia w zakresie administracji samorządowej i rządowej na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz studia prawa pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował jako nauczyciel, pełnił funkcję wicedyrektora i dyrektora zespołu szkół sportowych, posiada uprawnienia egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Za dorobek zawodowy otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, a za szczególne zasługi dla oświaty Medal Komisji Edukacji Narodowej. Zajmował stanowisko radcy ministra w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Od ponad trzynastu lat prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego

i jednostek organizacyjnych jst, w tym dla pracowników oświaty.  Współpracuje z  niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli w Warszawie, jest specjalistą w zakresie prawa pracy i prawa oświatowego. Autor publikacji dotyczących oświaty, współautor książki „Meritum Prawo oświatowe”. Zajęcia w Uczelni Łazarskiego prowadzi od pierwszej edycji studiów podyplomowych organizacja

i zarządzanie oświatą.

Grażyna Ożarek

Jest absolwentką Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej oraz SGGW w Warszawie. Jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Była nauczycielem informatyki, pełniła funkcję Koordynatora Edukacji Informatycznej w Mazowieckim Kuratorium Oświaty w Warszawie, a następnie zajmowała wysokie stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządowych i rządowych. Między innymi pełniła funkcję zastępcy dyrektora Biura Edukacji m.st. Warszawy, zastępcy Komendanta Głównego OHP, była dyrektorem Biura Dyrektora Generalnego MKiDN. Uczestniczyła w obradach Komitetu Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności z ramienia MKiDN. Pełniła funkcję Pełnomocnika Prezesa PKN ds. Bezpieczeństwa Informacyjnego. Posiada certyfikat Internal Auditor of Information Security. Obecnie jest członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA. Jest dyrektorem Wydziału Sprzedaży w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Jest wykładowcą w Wyższej Szkole Administracyjno-Społecznej; prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania i organizacji administracją publiczną oraz wykłady monograficzne "Zarządzanie oświatą", a także seminarium dyplomowe. Od czterech lat współpracuje z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą. Jest autorką ponad 30 opracowań naukowych i popularnonaukowych publikowanych w kraju i za granicą.

Oplaty za studia

Studia Podyplomowe czesne 2 raty 4 raty
Organizacja i zarządzanie oświatą 3 900 zł** 4 100 zł 4 300 zł

*cena obowiązuje do 30.11.2019 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2020 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata do 15 grudnia 2019 r.
 • III rata do 1 lutego 2020 r.
 • IV rata do 1 kwietnia 2020 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Santander Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2019/2020

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
 • CV;
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO,  Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu :
  1. Przeprowadzenia  procesu rekrutacji:
   • zapewnienia udziału w procesie postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
   • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów wykonawczych do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
  2. Po zakończeniu procesu rekrutacji:
   • realizacji procesu kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
   • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
   • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych,  archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
   • organizacji  wydarzeń, konferencji, konkursów, promocji, ankiet, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
   • prowadzenia monitoringu wizyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu: 
  • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań handlowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu oraz sms, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
  • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach  ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
  • ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogących powstać podczas procesu kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:
  1. przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody,  przy czym:
   • Pani/ Pana dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych będą przechowywane przez okres 50 lat z wyłączeniem dokumentów, o których mowa w art. 15 ust.1 pkt 1 lit a) oraz pkt  2–4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów.
  2. przez okres 6 miesięcy, od daty zakończenia procesu rekrutacji na studia, jeżeli Pani/Pan nie została/ł przyjęta/ty na studia, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie marketingowych informacji handlowych przez okres niezbędny do realizacji tych celów lub odwołania udzielonej zgody.
 6. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym parterom, czyli firmom, z którymi współpracujmy łącząc produkty lub usługi, podmiotom zaangażowanym w świadczenie Usług, instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, jak również naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), np. dostarczycielom oprogramowania, firmom zapewniającym hosting, niszczenie dokumentacji, przygotowanie albumu absolwentów, agencjom marketingowym.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść sprzeciw w dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest obligatoryjne.
 12. Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowe, o i ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.