Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 212 godzin
Ilość semestrów 2
Nowa rekrutacja na semestr jesienny już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem (tytułem zawodowym magistra, inżyniera, licencjata bądź równorzędnym), które chcą uzupełnić i wzbogacić swoją wiedzę i kwalifikacje w zakresie nowoczesnej organizacji i kierownictwa w instytucjach oświatowych działających w warunkach integracji Polski z krajami Unii Europejskiej. Charakter zajęć prowadzonych w ramach studiów uwzględnia fakt posiadania przez słuchaczy określonego zasobu wiedzy i doświadczenia zawodowego.

Atuty

Realizacja programu studiów umożliwia zdobycie umiejętności:

 • kierowania zespołem ludzkim
 • wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli
 • stosowania współczesnych technik informacyjnych w zarządzaniu
 • organizowania pracy biurowej i administracyjnej
 • stosowania prawa - prawa finansowego i oświatowego
 • prowadzenia procesu wspierania jakości pracy szkoły lub placówki oświatowej, metod badawczych w obszarze diagnozowania pracy szkoły, współpracy ze środowiskiem zewnętrznym szkoły i komunikacji społecznej

Przesłanki i cele studiów

Studia podyplomowe stanowią kompendium wiedzy dla potencjalnego kandydata na kandydata obejmującego stanowisko kierownicze oraz uzyskanie dodatkowych kwalifikacji niezbędnych do powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowej.

Ogólnym celem studiów podyplomowych jest doskonalenie wiedzy nauczycieli, pracowników oświatowej administracji samorządowej i rządowej, którzy chcą uzyskać dodatkowe i wymagane kwalifikacje z zakresu organizacji zarządzania oświatą, a także nabyć wiedzę niezbędną do zarządzania finansami w jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Celami operacyjnymi (szczegółowymi) studiów podyplomowych realizowanych w jego ramach zajęć dydaktycznych, w tym wykładów i ćwiczeń, seminariów, konserwatoriów są:

 • uzyskanie wymaganych kwalifikacji zawodowych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą do pełnienia funkcji dyrektora każdej placówki oświatowej, o której mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 • podwyższenie kwalifikacji zawodowych pracowników szkolnej, samorządowej, rządowej administracji oświatowej;
 • podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli zgodnie z ich osobista ścieżką kariery zawodowej, z uwzględnieniem ich ścieżki awansu zawodowego;
 • doskonalenie umiejętności w zakresie próby tworzenia i czytania budżetu państwa, budżetu Unii Europejskiej, planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Organizacja zajęć

 • Zajęcia rozpoczynają się w drugiej połowie października.
 • Zajęcia trwają dwa semestry
 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa tygodnie, w godzinach 9-18
 • Warunkiem ukończenia podyplomowych studiów jest uzyskanie zaliczeń wszystkich egzaminów oraz przedmiotów objętych programem studiów. Ogólną ocenę na świadectwie ukończenia będzie stanowić średnia ocen uzyskana w ciągu rocznego toku studiów oraz egzaminu końcowego (bez pisania pracy dyplomowej).
 • Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, uprawniające do ubiegania się o stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program

 • Prawo oświatowe
 • Wybrane elementy prawa pracy
 • Doskonalenie i awans zawodowy nauczyciela
 • Zarządzanie finansami publicznymi
 • Wychowanie i profilaktyka w oświacie. Prawa dziecka
 • Nauka o organizacji i zarządzaniu w oświacie, zarządzanie personelem
 • Kompetencje organu prowadzącego oraz nadzoru pedagogicznego w polskim systemie oświaty
 • Pozyskiwanie i wykorzystanie funduszy UE w polskim systemie edukacji
 • Metodyka pisania koncepcji pracy szkoły
 • Egzamin dyplomowy


Wykładowcy

Dr Andrzej Gorczyński

Kierownik kierunku Organizacja i zarządzanie oświatą. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (specjalność finanse), dyrektor jednego z biur finansów w Warszawie. Specjalizuje się w zarządzaniu finansami publicznymi zarówno w jednostkach samorządu terytorialnego, jak i w administracji rządowej oraz administracji samorządowej. Zajmuje się także obszarem dotyczącym kontroli zarządczej oraz rolą audytu w jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Pedagogiczny, Wydział Prawa i Administracji - Podyplomowe Studia Administracji, Wydział Zarządzania - studia doktoranckie). Pełnił, m.in. funkcje: mazowieckiego wicekuratora oświaty, dyrektora Departamentu Polityki Rolnej oraz zastępcy dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dyrektora zespołu ekonomiczno - administracyjnego szkół i przedszkoli, a także dyrektora Departamentu Strategii w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Jest również zatrudniony w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w Warszawie na stanowisku adiunkta (organizacja i zarządzanie, zarządzanie administracją, publiczną, zarządzanie kapitałem ludzkim, szczególnie zarządzanie finansami publicznymi w jednostkach sektora finansów publicznych). Od 7 lat pracuje z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie pełniąc funkcje kierownika Podyplomowych Studiów Organizacja i Zarządzanie Oświatą, prowadzi zajęcia, m.in. z zakresu zarządzania finansami publicznymi. Współpracuje z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył staże, m.in. w Niemieckim Banku Federalnym, Comerzbanku we Frankfurcie nad Menem oraz seminaria w Narodowym Banku Austrii, w Wyższej Szkole Zawodowej Deutsche Bundesbanku zorganizowane przez Narodowy Bank Polski.

Dr inż. Grażyna Ożarek

Jest absolwentką Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej oraz SGGW w Warszawie. Jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Była nauczycielem informatyki, pełniła funkcję Koordynatora Edukacji Informatycznej w Mazowieckim Kuratorium Oświaty w Warszawie, a następnie zajmowała wysokie stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządowych i rządowych. Między innymi pełniła funkcję zastępcy dyrektora Biura Edukacji m.st. Warszawy, zastępcy Komendanta Głównego OHP, była dyrektorem Biura Dyrektora Generalnego MKiDN. Uczestniczyła w obradach Komitetu Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności z ramienia MKiDN. Pełniła funkcję Pełnomocnika Prezesa PKN ds. Bezpieczeństwa Informacyjnego. Posiada certyfikat Internal Auditor of Information Security. Obecnie jest członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA. Jest dyrektorem Wydziału Sprzedaży w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Jest wykładowcą w Wyższej Szkole Administracyjno-Społecznej; prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania i organizacji administracją publiczną oraz wykłady monograficzne "Zarządzanie oświatą", a także seminarium dyplomowe. Od czterech lat współpracuje z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą. Jest autorką ponad 30 opracowań naukowych i popularnonaukowych publikowanych w kraju i za granicą.

Mgr Robert Ludwiniak

Absolwent seminarium doktoranckiego (polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą) Instytutu Badań Edukacyjnych, ukończył na Uniwersytecie Warszawskim studia na Wydziale Polonistyki, a także studia podyplomowe z filozofii, studia w zakresie administracji samorządowej i rządowej oraz studia prawa pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował jako nauczyciel, pełnił funkcję wicedyrektora i dyrektora zespołu szkół sportowych, jest egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Zajmował stanowisko radcy ministra w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Jest wykładowcą w Niepublicznej Placówce Doskonalenia Nauczycieli, prowadzi zajęcia w Uczelni Łazarskiego od pierwszej edycji studiów podyplomowych organizacja i zarządzanie oświatą.

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Organizacja i zarządzanie oświatą3900 zł4100 zł4300 zł
 • 10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca i spełnieniu wymogów rekrutacyjnych**
 • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2019 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2018 r.
 • III rata - do 1 lutego 2019 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2019 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Deutsche Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

 OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

KONTAKT

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322