Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 194 godziny
Ilość semestrów 2
Nowa rekrutacja na semestr jesienny już od maja!

Opis studiów

Wysokie i ciągle rosnące zapotrzebowanie na kierowników projektów IT, rozwój nowych technologii, projektowe i elastyczne podejście do organizacji prac IT determinują dużą potrzebę na wykwalifikowaną i kompleksowo przygotowaną kadrę zarządzającą.

Dla kogo?

Studia kierowane są do:

 • Kierowników projektów IT oraz członków zespołów projektowych;
 • Osób pełniących role szefów zespołów IT/programistycznych w firmach i instytucjach;
 • Osób pracujących przy projektach IT;
 • Osób planujących zawodowo zajmować się zarządzaniem projektami IT.

Cel

Przekazanie kompleksowej wiedzy i umiejętności z zakresu realizacji projektów IT od fazy koncepcyjnej do przekazania w utrzymanie/rozpoczęcia świadczenia usług. Zdobycie praktycznych umiejętności prowadzenia projektów IT.

Atuty

 • Studia prowadzone są w oparciu sprawdzone w praktyce  międzynarodowe standardy zarządzania projektami
 • Studia umożliwiają przygotowanie do międzynarodowych certyfikacji w obszarze zarządzania projektami (w ramach akredytowanych zajęć z: PRINCE2? na poziomie Foundation)
 • W toku studiów możliwe jest podejście do egzaminów: PRINCE2?Founadtion egzamin jest dodatkowo płatny)
 • Studia dają pełne przygotowanie do podejścia i zdobycia certyfikacji PSM I (Professional Scrum Master)
 • Program studiów zbudowane jest tak aby umożliwić zdobycie kompleksowych kompetencji kierownika projektu IT: zarządczych (metodyki standardy), behawioralnych (kompetencje menadżerskie), technicznych (narzędzia do prowadzenia projektów IT)
 • Studia prowadzone są przez kadrę ekspertów z bogatym doświadczeniem w tym międzynarodowym i certyfikacjami w zakresie projektów, programów, portfolio z profesjonalnym przygotowaniem trenerskim, coachingowym.
 • W trakcie studiów uczestnicy realizują jako pracę dyplomową założenia i plan do własnego projektu IT, który będą realizować we własnych organizacjach, co umożliwia następnie przeniesienie przygotowanych elementów bezpośrednio do praktyki (oszczędność czasu i nakładów finansowych w organizacjach, które delegują uczestników na studia)

Partnerzy studiów

ProjektEvo - to firma szkoleniowo - doradcza posiadająca status Akredytowanej Organizacji Szkoleniowej (ATO) w zakresie brytyjskich metodyk zarządzania:

 • projektami PRINCE2,
 • ryzykiem M_o_R,
 • programami MSP.

To także zespół trenerów i konsultantów z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym i wdrożeniowym. Wnoszą realną wartość dla klientów i wspólnie z nimi wdrażają zmiany, prowadzą projekty, zarządzają ryzykiem, motywują ludzi i budują zespoły.

Organizacja zajęć

 • Zajecia odbywają się w trybie w soboty i niedziele, co 2 tygodnie;
 • Studia trwają 2 semestry

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów.

Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program

 1. Zarządzanie projektami IT zgodnie z metodyką PRINCE2 - poziom Foundation*
  *Część akredytowana wraz z opcjonalnym egzaminem certyfikującym (dla zainteresowanych)
 2. Praktyczne przygotowanie i planowanie projektu IT
  • Warsztat analizy biznesowej z elementami warsztatu wymagań w projektach IT w oparciu o standard BABOK - Guide
  • Warsztat praktyczny przygotowania, planowania oraz monitorowania i kontroli postępów prac w projektach IT. (tworzenie założeń, zasad projektowych, planów, harmonogramów oraz systemu raportowania).
  • Warsztat zastosowania narzędzi IT wspierających zarządzanie projektami.
 3. Praktyczna realizacja projektu IT
  • Warsztat praktyczny zarządzania ryzykiem i zmianą w projektach IT.  (tworzenie zasad zarządzania ryzykiem i zmianą. Cykl   zarządzania ryzykiem. Procedura zarządzania zmianami i zagadnieniami projektowymi. Elementy zarządzania konfiguracją).
  • Warsztat zarządzania kosztami oraz jakością w projektach IT.  (Budżetowanie i kontroling kosztów w projektach IT. Definiowanie jakości oraz zasad jej zapewnienia).
  • Warsztat praktyczny zarządzania komunikacją i interesariuszami w projekcie IT. (Zasady angażowania interesariuszy, planowanie i optymalizacja komunikacji w projektach).
 4. Umiejętności managerskie kierowników projektów IT w tym:
  • delegowanie - motywowanie
  • przywództwo sytuacyjne
  • negocjacje
  • rozwiązywanie konfliktów
  • zarządzanie zespołami w projektach IT, metoda Scrum - przygotowanie do certyfikacji Professional Scrum Master I
 5. Przejście od projektu do usługi - elementy profesjonalnego świadczenia usług informatycznych w oparciu o ITIL
 6. Egzamin dyplomowy

Wykładowcy

Adam Chmielewski

PMP - konsultant, trener i praktyk biznesu. Certyfikowany Project Manager PMP®, PRINCE2®, MoR® Approved Trainer, Professional Scrum Master, MSP®, MoP®, AgilePM, PPRINCE2® Agile Practitioner. Zarządzał oraz uczestniczył w kilkudziesięciu projektach krajowych oraz międzynarodowych. Przeprowadził kilkanaście tysięcy godzin szkoleń oraz doradztwa w obszarze zarządzania projektami, ryzykiem, zespołami. W obszarze IT specjalizuje się w projektach wdrożeniowych oraz wytwórczych. Pracował z takimi organizacjami jak np.: Poczta Polska S.A., PZU S.A., PERN, CompuGroup Medical, Państwowe Porty Lotnicze.

Michał Bryndel

doświadczony trener i konsultant metodyk i standardów zarządzania projektami, portfelem, ryzykiem, zmianą. i wiedzą ( Akredytowany trener PRINCE2®, MSP®, MoR®, MoP®, Certyfikaty IPMA, ChangeManagement, P3O®). Ponad 9000 godzin szkoleń. Konsultant zarządzania portfelowego. Prowadził, nadzorował  bądź doradzał w projektach w wielu firmach, w sektorze publicznym , akademickim jak i w organizacjach pozarządowych zarówno w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii. Pracował z takimi organizacjami jak np.: TAURON Polska Energia, CompuGroup Medical, POLIMEX Mostostal, Bank Gospodarstwa Krajowego, Sii Sp. z o.o.

Karolina Jarocka

Doświadczony Kierownik Projektów i Portfela ze specjalizacją w obszarze IT. Pracuje z dużymi światowymi korporacjami jako Kierownik Projektów IT, coach i trener dla innych kierowników projektów.  Certyfikacje Scrum Mastera i PRINCE2 Practitioner.

Dorota Pec

Konsultant i trener. Akredytowany trener PRINCE2®, Change Management, PRINCE2Agile® Practitioner. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem projektami i zmianami, z wykorzystaniem metodyk PRINCE2® oraz Change Management.

Mariusz Skrzypek

konsultant i trener, praktyk w obszarze projektów IT, ekspert od analizy biznesowej. Od 20 lat zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów informatycznych o zasięgu lokalnym i krajowym. Od 2006 zarządza działami IT zarówno w administracji publicznej jak i firmach komercyjnych.  Ekspert Komitetu Zdrowia Krajowej Izby Gospodarczej i Izby Gospodarczej Medycznej Polska. Doradca i ekspert w wielu projektach informatycznych związanych z informatyzacją służby zdrowia o łącznej  wartości projektów przekraczającej 500 mln zł. Autor wielu publikacji z zakresu systemów informacyjnych w przedsiębiorstwie. Członek zespołu ekspertów Ministra Zdrowia ds opracowania strategii eZdrowia. Wykładowca akademicki.

Tomasz Waleczko

trener II st. Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.; Ukończył Szkołę Trenerów Biznesu Elżbiety Sołtys, Akademię Treningu Interpersonalnego, Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego. Przeprowadził ponad 10800 godzin szkoleń w projektach rozwoju kompetencji dla biznesu, organizacji pozarządowych, szkół, jednostek samorządowych. Jest członkiem PTP.

Radosław Zając

konsultant i trener. PRINCE2® Approved Trainer. Absolwent MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Zajmuje się analizą biznesową, prowadzeniem projektów oraz rozwijaniem i wdrażaniem zarządzania wiedzą

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Zarządzanie projektami IT5900 zł6100 zł6300 zł
 • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2017 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2018 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2017 r.
 • III rata - do 1 lutego 2018 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2018 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Deutsche Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

 1. Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków
 2. Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 3. Podstawowa znajomość branży IT
 4. Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
 5. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

KONTAKT

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56

e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

tel. 22 54-35-322

Zobacz także