Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 184 godzin
Ilość semestrów 2
Ilość miejsc 20
Nowa rekrutacja już od maja!

Adresaci i atuty studiów

Dla kogo?

 • absolwenci studiów wyższych (przede wszystkim kierunków: prawo, psychologia, socjologia, resocjalizacja, ekonomia i zarządzanie);
 • osoby, które chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia mediacji w sądzie;
 • osoby zaangażowane w działalność związkową;
 • prawnicy (adwokaci, prokuratorzy, radcowie prawni);
 • menedżerowie różnych szczebli i pracownicy HR;
 • właściciele małych i średnich przedsiębiorstw;
 • pracownicy działów kadr;
 • pracownicy pionów windykacyjnych i prawnych w przedsiębiorstwach i bankach.

Atuty

 • kompleksowe przygotowanie do roli negocjatora i mediatora;
 • zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności wykorzystywania alternatywnych metod w rozwiązywaniu sporów i łagodzeniu konfliktów w sferze biznesu;
 • program realizowany w partnerstwie z Polskim Centrum Mediacji;
 • uzyskanie certyfikatów PCM  z zakresu mediacji w sprawach cywilnych-gospodarczych i pracowniczych;
 • możliwość wpisu na listę mediatorów sądowych Polskiego Centrum Mediacji  (po spełnieniu wymogów formalnych i odbyciu stażu w PCM);
 • wykładowcy to praktycy zawodu – prawnicy, ekonomiści, psychologowie i profesjonalni mediatorzy, doradcy ds. rozwiązywania konfliktów, specjaliści posiadający certyfikaty uznawane w UE.

Przesłanki i cele

Negocjacje i mediacje to alternatywa wobec drogi sądowej w biznesie. Szybkie, tanie i polubowne rozwiązanie sporu między partnerami na zasadzie dobrowolności, akceptowalnego porozumienia, bez wygranych i przegranych stron. Instytucja powszechnie stosowana w Europie i na świecie w Polsce zdobywa coraz większe zaufanie, także wśród przedsiębiorców. Mediacja gospodarcza stosowana jest w rozwiniętych krajach od ponad 30 lat. W Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych na udział w mediacjach decyduje się 90% przedsiębiorców. Mediacje mogą być stosowane w każdym sporze gospodarczym.

Program studiów jest alternatywą dla rozproszonych szkoleń i kursów. Zakłada kompleksowe przygotowanie przyszłych negocjatorów i mediatorów. Zajęcia obejmują zagadnienia z zakresu psychologii konfliktu, negocjacji, mediacji (gospodarczych i pracowniczych) oraz praktyki prawniczej i biznesowej. Słuchacze poznają metody przekształcania sytuacji konfliktowych w konstruktywne rozwiązania. Zdobywają też niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, zachowań asertywnych, radzenia sobie z manipulacją oraz budowania pozytywnego wizerunku i podstaw retoryki. Zdobytą wiedzę i umiejętności słuchacze będą mogli wykorzystać w działalności biznesowej, zarządzaniu przedsiębiorstwem, w sądach, działalności społecznej i związkowej.

Celem kształcenia jest:

 • kompleksowe przygotowanie przyszłych negocjatorów i mediatorów do prowadzenia negocjacji oraz mediacji cywilnych - gospodarczych i pracowniczych;
 • zapoznanie słuchaczy z problematyką pracy mediatora w polskim systemie prawa;
 • przygotowanie słuchaczy do prowadzenia mediacji cywilno - gospodarczych oraz pracowniczych w sytuacji wystąpienia konfliktu w miejscu pracy (udział w symulacjach mediacji);
 • przekazanie wiedzy o uwarunkowaniach prawnych przy prowadzeniu mediacji pracowniczych oraz cywilno- gospodarczych;
 • przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw, zawierania i negocjowania umów;
 • kształtowanie praktycznych umiejętności w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych w biznesie i przekształcania ich w konstruktywne rozwiązania;
 • nabycie praktycznych umiejętności komunikacji interpersonalnej i kształtowania wizerunku w czasie negocjacji i mediacji.

Zasady wpisu na listę mediatorów.

Organizacja zajęć

 • świadectwo ukończenia studiów otrzymuje osoba, która ukończyła:
  • moduł podstawowy
  • moduł  specjalizacyjny
  • moduł dyplomowy
 • studia trwają 2 semestry i odbywają się co 2 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 9:00-17:00; 
 • forma zaliczenia i warunek otrzymania świadectwa ukończenia studiów: egzamin końcowy w postaci testu, obowiązkowe uczestnictwo w symulacjach mediacji, zaliczenie poszczególnych bloków tematycznych.

Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie i harmonogramie studiów.

Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program

Elementy i podstawy procesu negocjacji i mediacji

 • Podstawy negocjacji – teoria, strategie, taktyki negocjacyjne;
 • Trening technik negocjacyjnych. Negocjacje w biznesie - Strategie i techniki. Relacje z partnerami/klientami;
 • Teoria konfliktu. Mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów;
 • Mediacja a inne alternatywne metody rozwiązywania i rozstrzygania sporów. Akty prawne. Mediacja w Europie i na świecie. Mediacja sądowa i pozasądowa. Standardy i zasady prowadzenia mediacji, przebieg i etapy mediacji. Typy mediacji i różne role mediatora. Etyka i kompetencje mediatora. Monolog mediatora.

Konflikt w biznesie – prawo i ekonomia

 • Podstawy prawne funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce. Specyfika sporów między gospodarczych. Renegocjowanie umów w biznesie;
 • Windykacja długów. Sądowe postępowanie egzekucyjne.

Praktyka mediacji

 • Mediacje cywilno - gospodarcze - specyfika, aspekty prawne, ugoda;
 • Mediacje cywilno - gospodarcze, mediacje B2B, mediacje sądowe i pozasądowe, procedury i stosowanie;
 • Mediacje w sporach pracowniczych - specyfika sporu w miejscu pracy, uwarunkowania prawne, udział i rola mediatora;
 • Mediacje pracowniczo - sądowe i wewnątrzorganizacyjne; konflikt w miejscu pracy, udział mediatorów zewnętrznych i wewnętrznych, lobbing; procedury i stosowanie;
 • Praktyka mediacji w sądach powszechnych. Oczekiwania sądu wobec mediatorów.

Doskonalenie umiejętności mediacyjnych i negocjacyjnych

 • Kompetencje psychologiczne mediatora - podstawy komunikacji interpersonalnej;
 • Trening umiejętności komunikacyjnych;
 • Emocje i stres w czasie negocjacji/mediacji. Manipulacja, perswazja, wywieranie wpływu;
 • Wizerunek i autoprezentacja negocjatora/mediatora. Wystąpienia publiczne. Podstawy retoryki.

Seminarium przygotowujące do egzaminu dyplomowego.
Rozmowa kwalifikacyjna
poprzedzająca wpisanie studenta na listę mediatorów PCM.
Egzamin

Wykładowcy

Anna Kurzępa

Dziennikarka lubelskiego oddziału Telewizji Polskiej (programy informacyjne, publicystyczne, reportaże). Posiada bezterminową kartę ekranową. Doświadczenie szkoleniowe w zakresie autoprezentacji i kreowania wizerunku , wystąpień medialnych i publicznych. Współpraca m.in. z KUL, WSPiA, Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury.

mgr Przemysław Buczkowski

Adwokat, partner zarządzający kancelarii "Gorzkiewicz & Buczkowski Adwokaci"sp. p. Specjalista prawa cywilnego. Zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców w zakresie prawa cywilnego, prawa handlowego i gospodarczego. Pełnomocnik w postępowaniach cywilnych oraz obrońca w sprawach karnych i karnoskarbowych. Nauczyciel akademicki, asystent w Katedrze Prawa Cywilnego Uczelni Łazarskiego w Warszawie, wykładowca studiów podyplomowych, szkoleniowiec. Autor publikacji naukowych w prasie fachowej (Przegląd Prawa Handlowego), konsultant i ekspert telewizji TVN24 Biznes i Świat.

Rafał Cebula

Sędzia orzekający w sprawach cywilnych w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich. Współpracuje z Polskim Centrum Mediacji. Autor publikacji „Mediacja w polskim prawie cywilnym”. Zdobył tytuł honorowy „Europejski sędzia 2017 roku”.

Krzysztof Ciepliński

Psycholog, certyfikowany terapeuta, trener. Adiunkt Katedry Psychoterapii i Psychologii Zdrowia KUL. Prowadzi wykłady, seminaria oraz treningi  z zakresu diagnozy psychologicznej, wspomagania rozwoju osobistego, dynamiki grupowej, komunikacji interpersonalnej, psychologii zdrowia. Zainteresowania naukowe: psychologia doświadczania wolności.

Magdalena Grudziecka

Wiceprezes zarządu Polskiego Centrum Mediacji . Superwizor mediacji. Certyfikowany wykładowca i trener-szkoleniowiec od 2002 roku. Przeprowadziła ponad 2000 mediacji z różnego zakresu: sprawy karne, rodzinne, cywilne, gospodarcze, pracownicze (w tym ze związkami zawodowymi) społeczne, oświatowe. Współautorka programów szkoleniowych z zakresu mediacji dla sędziów, prokuratorów, kuratorów.

Iwona Jaśkiewicz-Wyrębska

Wykładowca, trener - szkoleniowiec i czynny mediator Polskiego Centrum Mediacji. Doradca ds. rozwiązywania konfliktów. Certyfikat superwizora mediacji. Prowadzi mediacje od 1996 roku w sprawach karnych, rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, pracowniczych, społecznych i administracyjnych. Współautorka programów szkoleniowych PCM. Współpraca z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury.

Robert Kaszczyszyn

Członek Zespołu do Spraw Wprowadzenia Mediacji w Polsce. Współzałożyciel stowarzyszenia Polskie Centrum Mediacji. Prowadzi mediacje od 1998 roku z zakresu mediacji karnych i nieletnich sprawców czynu karalnego, rodzinnych, cywilnych i gospodarczych. Certyfikowany trener - szkoleniowiec, wykładowca kilku wyższych uczelni. Stały mediator z listy PCM przy Sądzie Okręgowym w Lublinie w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Jerzy Książek

Prezes Polskiego Centrum Mediacji i współzałożyciel PCM. Przewodniczący Społecznej Alternatywnej Rady ds. Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Superwizor mediacji. Wykładowca, trener - szkoleniowiec i mediator od 1995 roku (ponad 2000 przeprowadzonych mediacji z zakresu spraw karnych, rodzinnych, cywilnych, gospodarczych i pracowniczych). Współautor programów szkoleniowych z mediacji dla sędziów, prokuratorów, instytucji państwowych praz międzynarodowych organizacji społecznych.

Mariusz Kurzępa

Sędzia orzekający w sprawach cywilnych od 2002 roku. Obecnie w Sądzie Okręgowym w Lublinie. Wcześniej sędzia Sądu Rejonowego w Puławach oraz sędzia i prezes Sądu Rejonowego w Rykach. Wykładowca Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego od 2010 r. – wykłady z zakresu prawa cywilnego, procedury sądowej oraz zarządzania sądami dla pracowników sądów, aplikantów adwokackich, aplikantów radcowskich, asystentów sędziów i referendarzy sądowych.

dr Artur Rycak
Były sędzia

Adwokat. Partner w Rycak. Kancelaria Prawa Pracy i Hr. W latach 2003-2016 sędzia orzekający m.in. w sądach pracy i ubezpieczeń społecznych. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w praktyce i teorii prawa pracy. W latach 1996-2006 asystent w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 2009 r. wykładowca Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Autor i redaktor naukowy kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy oraz sporów sądowych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy, procedury sądowej dla szefów działów kadr i HR, sędziów, radców prawnych, dyrektorów sądów, pracowników sądów, aplikantów adwokackich, aplikantów radcowskich, asystentów sędziów i referendarzy sądowych.

Sławomir Wyspiański

Trener biznesu, audytor, doradca. Prowadzi firmę doradczą, zajmującą się podnoszeniem efektywności zarządzania przedsiębiorstwami i projektami rozwojowymi. Kierował m.in. spółką medialną Edytor Press Sp. z o.o. wydawnictwa prasowego międzynarodowego koncernu. Z wykształcenia filolog polski. Dyplomy ukończenia MBA WSZ i Oxford Brookes University oraz Francuskiego Instytutu Zarządzania.

Oplaty za studia

Studia Podyplomowe czesne 2 raty 4 raty
Negocjacje i mediacje biznesowe
(edycja VIII)
5 000 zł** 5 200 zł 5 400 zł

*cena obowiązuje do 30.11.2019 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2020 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata do 15 grudnia 2019 r.
 • III rata do 1 lutego 2020 r.
 • IV rata do 1 kwietnia 2020 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Santander Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2019/2020

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
 • CV;
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO,  Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu :
  1. Przeprowadzenia  procesu rekrutacji:
   • zapewnienia udziału w procesie postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
   • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów wykonawczych do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
  2. Po zakończeniu procesu rekrutacji:
   • realizacji procesu kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
   • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
   • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych,  archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
   • organizacji  wydarzeń, konferencji, konkursów, promocji, ankiet, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
   • prowadzenia monitoringu wizyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu: 
  • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań handlowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu oraz sms, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
  • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach  ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
  • ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogących powstać podczas procesu kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:
  1. przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody,  przy czym:
   • Pani/ Pana dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych będą przechowywane przez okres 50 lat z wyłączeniem dokumentów, o których mowa w art. 15 ust.1 pkt 1 lit a) oraz pkt  2–4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów.
  2. przez okres 6 miesięcy, od daty zakończenia procesu rekrutacji na studia, jeżeli Pani/Pan nie została/ł przyjęta/ty na studia, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie marketingowych informacji handlowych przez okres niezbędny do realizacji tych celów lub odwołania udzielonej zgody.
 6. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym parterom, czyli firmom, z którymi współpracujmy łącząc produkty lub usługi, podmiotom zaangażowanym w świadczenie Usług, instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, jak również naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), np. dostarczycielom oprogramowania, firmom zapewniającym hosting, niszczenie dokumentacji, przygotowanie albumu absolwentów, agencjom marketingowym.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść sprzeciw w dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest obligatoryjne.
 12. Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowe, o i ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.