Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 184 godziny
Ilość semestrów 2
Termin rozpoczęcia II połowa października 2018
Nowa rekrutacja już od maja!
Ilość miejsc 20

Opis studiów

Dla kogo?

 • absolwenci studiów wyższych (przede wszystkim kierunków: prawo, psychologia, socjologia, resocjalizacja, ekonomia i zarządzanie),
 • osoby, które chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia mediacji w sądzie,
 • osoby zaangażowane w działalność związkową,
 • prawnicy (adwokaci, prokuratorzy, radcowie prawni),
 • menedżerowie różnych szczebli i pracownicy HR,
 • właściciele małych i średnich przedsiębiorstw,
 • pracownicy działów kadr, 
 • pracownicy pionów windykacyjnych i prawnych w przedsiębiorstwach i bankach.

Atuty

 • kompleksowe przygotowanie do roli negocjatora i mediatora
 • zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności wykorzystywania alternatywnych metod w rozwiązywaniu sporów i łagodzeniu konfliktów w sferze biznesu
 • program realizowany w partnerstwie z Polskim Centrum Mediacji
 • uzyskanie certyfikatów PCM  z zakresu mediacji w sprawach cywilnych-gospodarczych i pracowniczych
 • możliwość wpisu na listę mediatorów sądowych Polskiego Centrum Mediacji  (po spełnieniu wymogów formalnych i odbyciu stażu w PCM)
 • wykładowcy to praktycy zawodu – prawnicy, ekonomiści, psychologowie i profesjonalni mediatorzy, doradcy ds. rozwiązywania konfliktów, specjaliści posiadający certyfikaty uznawane w UE

Przesłanki i cele studiów

Negocjacje i mediacje to alternatywa wobec drogi sądowej w biznesie. Szybkie, tanie i polubowne rozwiązanie sporu między partnerami  na zasadzie dobrowolności, akceptowalnego porozumienia, bez wygranych i przegranych stron. Instytucja powszechnie stosowana w Europie i na świecie w Polsce zdobywa coraz większe zaufanie, także wśród przedsiębiorców. Mediacja gospodarcza stosowana jest w rozwiniętych krajach od ponad 30 lat. W Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych na udział w mediacjach decyduje się 90% przedsiębiorców. Mediacje mogą być stosowane w każdym sporze gospodarczym. Program studiów jest alternatywą dla rozproszonych szkoleń i kursów.  Zakłada kompleksowe przygotowanie przyszłych negocjatorów i mediatorów. Zajęcia obejmują zagadnienia z zakresu psychologii konfliktu, negocjacji, mediacji (gospodarczych i pracowniczych), prawa oraz praktyki biznesowej, dotyczące przekształcania sytuacji konfliktowych w konstruktywne rozwiązania. Słuchacze zdobędą też niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, zachowań asertywnych, budowania pozytywnego wizerunku i podstaw retoryki. W programie położony jest nacisk na praktykę biznesu w sytuacjach konfliktu, ale też taką organizację przedsiębiorstwa, która minimalizuje wystąpienie konfliktu. Zdobytą wiedzę i umiejętności słuchacze będą mogli wykorzystać w działalności biznesowej, zarządzaniu przedsiębiorstwem, w sądach,  działalności społecznej i związkowej.

Celem kształcenia jest :

 • kompleksowe przygotowanie przyszłych negocjatorów i mediatorów do prowadzenia negocjacji i mediacji cywilnych-gospodarczych i pracowniczych;
 • zapoznanie słuchaczy z problematyką pracy mediatora w polskim systemie prawa ;
 • przygotowanie słuchaczy do prowadzenia  mediacji cywilnych –gospodarczych oraz pracowniczych w sytuacji wystąpienia konfliktu w miejscu pracy ( udział w symulacjach mediacji) ;
 • przekazanie wiedzy o uwarunkowaniach;
 • prawnych prowadzenia mediacji pracowniczych oraz cywilnych-gospodarczych;
 • przekazanie wiedzy z zakresu ekonomii i zarządzania przydatnej w rozumieniu mechanizmów rządzących organizacją /przedsiębiorstwem;
 • kształtowanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu teorii konfliktu ;
 • kształtowanie praktycznych umiejętności w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych w biznesie i przekształcania ich w konstruktywne rozwiązania;
 • nabycie praktycznych umiejętności komunikacji interpersonalnej i kształtowania wizerunku mediatora.

Organizacja zajęć

 • świadectwo ukończenia studiów otrzymuje osoba, która ukończyła:
  • moduł podstawowy
  • moduł  specjalizacyjny
  • moduł dyplomowy
 • studia trwają 2 semestry, w ramach dwudniowych zjazdów (sobotnio-niedzielnych); 
 • forma zaliczenia i warunek otrzymania świadectwa ukończenia studiów: egzamin końcowy w postaci testu, obowiązkowe uczestnictwo w symulacjach mediacji, zaliczenie poszczególnych bloków tematycznych.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program

Elementy i podstawy procesu negocjacji i mediacji

 • Podstawy negocjacji – teoria, strategie, taktyki negocjacyjne
 • Trening  technik negocjacyjnych
 • Negocjacje w biznesie Strategie i techniki . Relacje z partnerami/klientami.
 • Teoria konfliktu. Mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów
 • Mediacja a inne alternatywne metody rozwiązywania  i rozstrzygania sporów. Akty prawne. Mediacja w Europie i na świecie. Mediacja sądowa i pozasądowa. 4ha
 • Standardy i zasady prowadzenia mediacji ,przebieg  i etapy mediacji. Typy mediacji i różne role mediatora. Etyka i kompetencje mediatora. Monolog mediatora

Konflikt w biznesie – prawo i ekonomia

 • Podstawy prawne funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce.
 • Specyfika sporów między gospodarczych. Renegocjowanie umów w biznesie.
 • Podstawy nowoczesnego zarządzania minimalizujące ryzyko wystąpienia konfliktu
  (zarządzanie organizacją / przedsiębiorstwem /zasobami ludzkimi )
 • Windykacja długów. Sądowe postępowanie egzekucyjne.

Praktyka mediacji

 • Mediacje cywilne-gospodarcze- specyfika , aspekty prawne , ugoda – 6h
 • Mediacje cywilne-gospodarcze, mediacje B2B, mediacje sądowe i pozasądowe , procedury i stosowanie-  symulacje  30
 • Mediacje w sporach pracowniczych – specyfika sporu w miejscu pracy , uwarunkowania prawne, udział i rola mediatora 6h
 • Mediacje pracownicze – sądowe i wewnątrzorganizacyjne; konflikt w miejscu pracy, udział mediatorów zewnętrznych i wewnętrznych, lobbing; procedury i stosowanie-  symulacje 24 h
 • Praktyka mediacji w sądach powszechnych. Oczekiwania sądu wobec mediatorów – 6h

Doskonalenie umiejętności mediacyjnych i negocjacyjnych

 • Kompetencje psychologiczne mediatora – podstawy komunikacji interpersonalnej
 • Trening  umiejętności komunikacyjnych
 • Emocje i stres w czasie negocjacji/mediacji . Manipulacja ,perswazja, wywieranie wpływu.
 • Wizerunek i autoprezentacja negocjatora/mediatora. Podstawy retoryki.

Seminarium przygotowujące do egzaminu dyplomowego. Rozmowa kwalifikacyjna poprzedzająca wpisanie studenta na listę mediatorów PCM.

Egzamin

Wykładowcy

Wykładowcy

No biogram available.

Anna Kurzępa

Dziennikarz lubelskiego oddziału Telewizji Polskiej. Doświadczenie szkoleniowe w zakresie autoprezentacji  i kreowania wizerunku , wystąpień medialnych i publicznych. Współpracuje m.in. z KUL i Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury.

Przemysław Buczkowski

Adwokat, partner zarządzający kancelarii "Gorzkiewicz & Buczkowski Adwokaci" sp. p. Specjalista prawa cywilnego. Zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców w zakresie prawa cywilnego, prawa handlowego i gospodarczego. Pełnomocnik w postępowaniach cywilnych oraz obrońca w sprawach karnych i karnoskarbowych. Nauczyciel akademicki, asystent w Katedrze Prawa Cywilnego Uczelni Łazarskiego w Warszawie, wykładowca studiów podyplomowych, szkoleniowiec. Autor publikacji naukowych w prasie fachowej (Przegląd Prawa Handlowego), konsultant i ekspert telewizji TVN24 Biznes i Świat.

Krzysztof Ciepliński

Adiunkt Katedry Psychoterapii i Psychologii Zdrowia KUL. Prowadzi wykłady, seminaria oraz treningi  z zakresu diagnozy psychologicznej, wspomagania rozwoju osobistego, dynamiki grupowej, komunikacji interpersonalnej, psychologii zdrowia.

dr Małgorzata Gałązka - Sobotka

Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego

Pełni funkcję dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego oraz kierownika kierunku MBA w Ochronie Zdrowia. Od 2002 r. jest również adiunktem w Katedrze Zarządzania i Marketingu Uczelni Łazarskiego.

Ma tytuł doktora nauk ekonomicznych ze specjalnością ekonomika, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem.

Jest członkinią Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, przewodniczącą Zespołu Problemowego Rady NFZ ds. Leczenia Szpitalnego, doradcą Prezydenta Pracodawców RP w obszarze ochrony zdrowia i członkinią Zarządu Fundacji Przestrzeni Obywatelskiej.

Posiada szerokie doświadczenie projektowe. Koordynuje projekty badawcze finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wdrożeniowe, finansowanych z EFS. Od wielu lat wykłada i szkoli w obszarze zarządzania międzynarodowego i zarządzanie zasobami ludzkimi. Pod jej opieką powstało ponad 100 prac licencjackich i magisterskich z zakresu biznesu międzynarodowego i HRM.

Jest absolwentką kierunku menedżerskiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Magdalena Grudziecka

Wiceprezes zarządu Polskiego Centrum Mediacji . Superwizor mediacji. Certyfikowany wykładowca i trener-szkoleniowiec od 2002 roku.

Robert Kaszczyszyn

Członek Zespołu do Spraw Wprowadzenia Mediacji w Polsce. Współzałożyciel stowarzyszenia Polskie Centrum Mediacji. Mediacją zajmuje się od 1998 roku. Ukończył szkolenia w zakresie mediacji karnych i nieletnich sprawców czynu karalnego, rodzinnych, cywilnych i gospodarczych. Certyfikowany trener-szkoleniowiec, wykładowca kilku wyższych uczelni. Stały mediator z listy PCM przy Sądzie Okręgowym w Lublinie w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Jerzy Książek

Prezes Polskiego Centrum Mediacji. Rzecznik prasowy Społecznej Alternatywnej Rady ds. Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Superwizor mediacji. Wykładowca, trener - szkoleniowiec i mediator od 2000 roku.

Sławomir Wyspiański

Trener biznesu. prowadzi firmę doradczą, zajmującą się podnoszeniem  efektywności zarządzania przedsiębiorstwami i projektami rozwojowymi. Kierował  spółką medialną Edytor Press Sp. z o.o.

Mariusz Kurzępa

Sędzia orzekający w sprawach cywilnych w sądach I i II instancji . Kierownik Studiów Podyplomowych Uczelni Łazarskiego "Menedżer sądowy" oraz wykładowca Studium Prawa Sądowego.

Dr Artur Rycak

Adwokat. Of Counsel w kancelarii prawnej „Raczkowski Paruch”. W latach 2003-2016 sędzia orzekający m.in. w sądach pracy i ubezpieczeń społecznych w okręgu lubelskim, warszawskim i warszawsko-praskim (wcześniej w latach 2000–2003 jako asesor sądowy). Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w praktyce i teorii prawa pracy, w tym 18-letnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy. W latach 1996-2006 asystent w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 2009 r. wykładowca w Uczelni Łazarskiego w Warszawie, w tym na studiach podyplomowych "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - kadry i płace". Prelegent na wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych. Wykładowca i kierownik podyplomowych studiów "Prawo sądowe dla asystentów sędziów i referendarzy sądowych" oraz studiów "Prawo podatkowe" w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Autor i redaktor naukowy kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy oraz sporów sądowych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy, procedury sądowej, kosztów sądowych i ustroju sądów powszechnych dla szefów działów kadr i HR, sędziów, radców prawnych, dyrektorów sądów, pracowników sądów, aplikantów adwokackich, aplikantów radcowskich, asystentów sędziów i referendarzy sądowych. Prezes i założyciel Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Sądów Pracy i Ubezpieczeń Społecznych „Pro Laboris” z siedzibą w Warszawie.

 

 

Wojciech Kudarewko

prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji  UMK w Toruniu. Mediator Polskiego Centrum Mediacji od 2004 roku (ponad 1000 postępowań mediacyjnych). Trener w obszarze prawnych aspektów mediacji cywilnej oraz karnej.

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Negocjacje i mediacje w biznesie5200 zł5400 zł5600 zł
 • 10% przy zapisie do 30 czerwca i spełnieniu wymogów rekrutacyjnych**
 • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2019 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2018 r.
 • III rata - do 1 lutego 2019 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2019 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Deutsche Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW* JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

KONTAKT

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

Partnerzy studiów