Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 184 godzin
Ilość semestrów 2
Ilość miejsc 20
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

Studia te przeznaczone są dla:

  • właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw;
  • kadry kierowniczej;
  • menedżerów;
  • specjalistów;
  • twórców i wynalazców;
  • wszystkich osób zainteresowanych i odpowiadających za generowanie i/lub wdrażanie innowacji technologicznych.

  Atuty

  • jedyny tak kompleksowy program przekazujący wiedzę, narzędzia i umiejętności w obszarze komercjalizacji prac B+R oraz innowacyjnych projektów (w tym na temat aspektów prawnych, podatkowych oraz dotyczących własności intelektualnej);
  • program nastawiony na budowanie kontaktów oraz wymianę wiedzy pomiędzy uczestnikami studiów;
  • zajęcia prowadzone przez ekspertów praktyków, w tym także inwestorów, prawników, rzeczników patentowych z wieloletnim doświadczeniem w obszarze komercjalizacji technologii;
  • program studiów opiera się na ćwiczeniach, studiach przypadków oraz elementach wykładu;
  • możliwość zaprezentowania wybranych przez Państwa projektów oraz wykorzystania w ich dalszej realizacji zdobytej wiedzy, narzędzi i umiejętności;
  • program zajęć dostosowany do różnorodnych grup odbiorców (właścicieli, kadry kierowniczej, menedżerów, specjalistów oraz wynalazców odpowiadających za generowanie i wdrażanie innowacji);
  • pozytywna atmosfera podczas zajęć dzięki profesjonalnym i doświadczonym trenerom.

   Przesłanki

    

   Rozwijający się rynek B+R+I, złożoność procesów i aspektów wpływających na skuteczną komercjalizację technologii i innowacyjnych rozwiązań, generują potrzeby rynku pracy w kontekście rozwoju indywidualnych specjalistów oraz całych organizacji.

   Coraz większa innowacyjność polskich firm wymaga coraz większych kompetencji w obszarze komercjalizacji technologii i projektów B+R.

   Wiele firm stara się również samodzielnie rozwijać pracowników w obszarze komercjalizacji zaawansowanych technologii.

   Cel

   Celem studiów jest wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności, wiedzę i narzędzia z zakresu komercjalizacji zaawansowanych technologii i innowacyjnych projektów.

   Organizacja zajęć

   • studia trwają 2 semestry
   • zajęcia rozpoczynają się w II połowie października i odbywają się co 2 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 9-17.

   Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów.
   Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
   Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

   Program

   Zarządzanie innowacjami

   • Kamienie milowe procesu komercjalizacji projektów technologicznych
   • Dlaczego nie należy bać się ryzyka i porażki w procesie komercjalizacji?
   • Czynniki sukcesu  i praktyczne metody szacowania ryzyka

   Prawo w procesie komercjalizacji

   • Komercjalizacja pośrednia i bezpośrednia – stosowane praktyki prawne
   • Praktyczne znaczenie  najczęściej spotykanych postanowień i klauzul
   • Ścieżki komercjalizacji, najciekawsze studia przypadku z polskiego rynku

   Własność intelektualna i przemysłowa

   • Budowanie strategii ochrony własności intelektualnej
   • Badanie zdolności i czystości patentowej, analiza Freedom-to-Operate
   • Międzynarodowe procedury patentowania na wybranych przykładach

   Inwestycje B+R i podatki

   • Inwestycje w wartości niematerialne i prawne w kontekście nakładów na B+R
   • Wzajemne rozliczenia między podmiotami zaangażowanymi w komercjalizację
   • Ulga na nowe technologie – praktyka, ryzyka i konsekwencje stosowania

   Potencjał komercyjny projektu

   • Generowanie deal flow projektów innowacyjnych na własne potrzeby
   • Ocena potencjału komercyjnego projektów i wyników prac B+R
   • Narzędzia i procesy przydatne w przygotowaniu projektów do inwestycji

   Technologia i jej zastosowania

   • Fazy rozwoju technologii w kontekście potrzeb kapitałowych
   • Technologia vs. możliwe rynki vs. dostępne rynki vs. strategia rozwoju
   • Przykłady technologii skalowalnych i nieskalowanych. Metodologie skalowania

   Rozwój biznesu technologicznego

   • Budowa sieci strategicznych partnerów i klientów
   • Ocena i rozwój możliwości marketingowych technologii
   • Wejście z produktem technologicznym na rynek międzynarodowy

   Finansowanie innowacji

   • Modele finansowania, mechanizm rund kapitałowych i relacje z inwestorami
   • Publiczne źródła finansowania  komercjalizacji technologii
   • Optymalna strategia doboru źródeł finansowania

   Egzamin dyplomowy

   Wykładowcy

   Joanna Brzoskowska- Czerepiuk

   Przedsiębiorca i menedżer. Przez kilkanaście lat pracowała dla małych i dużych organizacji, m.in. na stanowisku Wiceprezesa Zarządu Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A. oraz wiceprezesa Innobaltica sp. z o.o. Centrum Innowacji w Gdańsku. Kierowała też Referatem Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku.

   Posiada wielokierunkowe wykształcenie. Geograf, ekonomista, zielarz-fitoterapeuta. Doktorant na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. W poszukiwaniu efektywnych metod rozwoju zespołów i innowacji ukończyła również dwuletni kurs pedagogiczny, program trenerski „Coaching by Values” w Barcelonie oraz „Program Kształcenia Liderów Innowacji executive”.

   Odpowiadała za rozwój usług proinnowacyjnych, tworzyła strategie rozwoju, animowała partnerstwa biznesowo-naukowe do budowania współpracy. Współautorka Programu Rozwoju Gospodarczego dla Województwa Pomorskiego.

   Zrealizowała szereg zajęć warsztatowych o tematyce rozwoju firm i osób tworzących zespoły, rozwoju innowacji, przedsiębiorczości, identyfikowania wyzwań badawczych oraz komercjalizacji dla studentów, menedżerów i naukowców.

   Założycielka w Potęga Wartości. Pracuje metodą coachingu wartości wspierając zarządzanie i rozwój produktu w oparciu o rozpoznanie wartości. Prowadzi również warsztaty rozwoju osobistego m.in. o tematyce work-life balance, zarządzania energią życiową i zwiększania efektywności w działaniu.

   Łukasz Czernicki

   Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie i konsultingu z zakresu praw własności intelektualnej (IPR) związanych z ich ochroną, opodatkowaniem i wyceną. Brał udział w licznych projektach związanych zarządzaniem prawami IPR, w tym optymalizacji procesów i struktur organizacyjnych. Jako rzecznik patentowy był także zaangażowany w identyfikację, kreowanie i uzyskiwanie praw wyłącznych w Europejskim Urzędzie Patentowym, UP RP, OHIM, WIPO i BOIP. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje także praktyczną realizację projektów związanych z podatkową ulgą na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i inne projekty podatkowe. W ramach doświadczenia trenerskiego przeprowadził ponad 60 h szkoleń i warsztatów.

   Łukasz Czernicki jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej oraz Queen Mary University w Londynie (M.Sc. w zakresie zarządzania prawami własności intelektualnej). Studiował również na Vrije Universiteit w Amsterdamie i w Instytucie Maxa-Plancka w Monachium. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje różne aspekty IPR, począwszy od kilkuletniej pracy w dziale doradztwa podatkowego w ArthurAndersen, poprzez Philips Intellectual Property Standards w Eindhoven, kancelarie prawne i rzecznikowskie, do projektów business consulting prowadzonych przez firmy „wielkiej czwórki”.

   dr Paweł Głodek

   Posiada wieloletnie doświadczenie w analizie procesów komercjalizacji oraz kompetencji osób zaangażowanych w transfer technologii oraz innowacyjnych projektów. Zawodowo związany z Uniwersytetem Łódzkim – obecnie  starszy wykładowca w Katedrze Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Wydziału Zarządzania. Współpracował także z Centrum Innowacji Uniwersytetu Łódzkiego, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytutem Technologii Eksploatacji, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy oraz Akceleratorem Technologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Członek European Small Business Council, Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce oraz Stowarzyszenia Innowatorów Zarządzania działającego przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

   Współpracując m.in. z Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej, Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym UAM prowadził szereg badań własnych oraz uczestniczył w dużych krajowych i międzynarodowych projektach badawczych z zakresu analizy rynku technologii i potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie łódzkim, śląskim, mazowieckim i dolnośląskim. Posiada doświadczenie w zakresie analiz oraz prowadzenia szkoleń w obszarze akademickich spin off i przedsiębiorczości akademickiej.

   Posiada dwudziestoletnie doświadczenie związane z prowadzeniem zajęć dydaktycznych i szkoleń z innowacji i komercjalizacji technologii. W ciągu ostatnich 2 lat przeprowadził kilkanaście szkoleń m.in. z następujących tematów: warsztaty Współpraca nauki i biznesu – rola scoutingu technologicznego; Finansowanie wdrożenia wyników badań w przedsiębiorstwie; Strategie komercjalizacji wyników badań w spółkach akademickich; Strategie komercjalizacji wyników badań w spółkach akademickich; Zarządzanie innowacjami w nanotechnologii.

   Absolwent Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi. Doktor ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu. Tytuł rozprawy doktorskiej: Zewnętrzne źródła finansowania procesów zakładania i rozwoju małych firm technologicznych. Studiował także w Hiszpanii (Universitat Autonoma de Barcelona) i Szwecji (Vaxjo University). Uzyskał certyfikat ukończenia programu związanego z transferem programu studiów z Uniwersytetu Austin do Uniwersytetu Łódzkiego w ramach Polsko-Amerykańskiego Programu Offsetowego: Master of Science in Science and Technology Commercialization. Instruktor w zakresie kursu Technology enterprise design and implementation. Autor licznych publikacji. Część z nich została nagrodzona przez Rektora Uniwersytetu Łódzkiego: zespołowa III nagroda za najlepszy podręcznik pod red. R. Lisowskiej i J. Ropęgi Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka (2017) oraz  zespołowa nagroda naukowa II stopnia za książkę pod red. E. Stawasza (red.) Zarządzanie wzrostem małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście szarej strefy za rok 2009.

   Aleksandra Pióro

   Założyciel i Partner Zarządzający w IP Legal Business & Tax Adwokaci i Radcowie Prawni. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka Programu Socrates Erasmus oraz Goethe Institut Inter Nationes w Berlinie. Absolwentka Uniwersytetu Regensburg oraz Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Bonn (dyplom z wyróżnieniem). W 2003 r. odbyła kurs prawa rosyjskiego na Uniwersytecie im. Lomonosova w Moskwie. Absolwentka Centrum Praw Własności Intelektualnej im. Hugona Grocjusza w Krakowie. Od 2010 r. radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Przez lata związana z międzynarodowymi kancelariami w Warszawie i Berlinie obsługującymi kompleksowo podmioty gospodarcze. Przez kilka lat zarządzała działami prawnymi – w tym w spółkach działających w ramach międzynarodowych grup kapitałowych. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w szczególności prawie autorskim (doradzała m. in. Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny/Muzeum POLIN przy tworzeniu Wystawy Głównej), prawie korporacyjnym, prawie gospodarczym, prawie procesowym oraz prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji (w tym prawnej ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, m. in. z zakresu polsko-niemieckiego i polsko-austriackiego obrotu prawnego i biznesowego. Obsługuje polskie i zagraniczne podmioty gospodarcze działające w różnych sektorach z Polski, Niemiec, Austrii, Francji, Holandii, Australii, USA i Izraela.

   Wojciech Szapiel

   Prezes Zarządu Inventity Foundation oraz współzałożyciel i Partner Zarządzający Polish Investment Fund. Odpowiada za strategię, strukturyzowanie transakcji kapitałowych oraz nadzór nad spółkami portfelowymi.

   Specjalizuje się w kreowaniu i wdrażaniu innowacyjnych strategii, tematyce transferu technologii oraz poprawie efektywności inwestycyjnej. Posiada blisko 20 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy dla renomowanych firm w Polsce i Wlk. Brytanii, w tym 10-letnią praktykę na rynku PE/VC. Posiada dyplom z Private Equity i Venture Capital z Uniwersytetu Bocconi w Mediolanie.

   Jest certyfikowanym doradcą Strategic Planning and Performance Management Systems – metodologii Management Systems Corporations, Prof. Framholtza – wybitnego wykładowcy z UCLA Anderson School of Management w Los Angeles.

   Pełnił rolę eksperta merytorycznego, Komisji Europejskiej – Directoriate General for Research and Innovation z zakresu budowy modelu inwestycji UE w Fundusze Funduszy (FOF). Jest autorem i współautorem kilkunastu wdrożonych strategii zmian i rozwoju przedsiębiorstw oraz przekształceń kapitałowych w sektorach, tj. energetycznym, finansowym, IT. Zrealizował kilkadziesiąt projektów z zakresu ‘brokeringu wiedzy’ dla naukowców, wyposażając beneficjentów projektu w wiedzę i narzędzia, które przygotują̨ ich do wejścia w wybrany proces inwestycyjny. Jest współautorem strategii rozwoju kilku inkubatorów technologicznych oraz Parku Naukowo Technologicznego na południu Polski. Jest także podczas licznych konferencji i seminariów w Polsce i zagranicą.

   Absolwent programu Corporate Innovation na Stanford University Graduate School of Business, Akademii Psychologii Przywództwa organizowanego przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej, Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii na Uniwersytecie Gdańskim, Zarządzania Finansami na Akademii Leona Koźmińskiego, Metod Ilościowych w Ekonomii i Systemów Informacyjnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Zarządzania Biznesem w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu.

   prof. dr hab. Dariusz Trzmielak

   Przez ponad 10 lat Dyrektor Centrum Transferu Technologii  Uniwersytetu Łódzkiego, obecnie Kierownik w Zakładzie Badań Marketingowych UŁ, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów i Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP), Członek Rady Fundacji Centrum Innowacji-Akcelerator Technologii UŁ oraz Członek Rady Nadzorczej, firmy biotechnologicznej GeneaMed Sp. z o.o. W latach 2004-2007 na stanowisku Dyrektora Centrum Innowacji (Polsko-Amerykański Program Offsetowy Uniwersytet Teksański – Uniwersytet Łódzki) a w latach 2007-2008 Wiceprezes, Akceleratora Technologii Fundacji UŁ.

   Magister ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Studiował także w Londynie (Middlesex University Business School) w ramach półrocznego stypendium TEMPUS. Ukończył program Service Management Link  prowadzony w Warwick Business School i na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2001 r. obronił doktorat na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego a w roku 2004 ukończył studia podyplomowe z zakresu kształcenia dorosłych (Instytut Edukacji Ustawicznej Wyższej Szkoły Kupieckiej). W 2014 r. uzyskał habilitację na podstawie rozprawy: Komercjalizacja wiedzy i technologii – determinanty i strategie (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego).

   Posiada szerokie doświadczenie trenerskie (ponad 15-letnie) w prowadzeniu szkoleń dla różnorodnych odbiorców.

   Partnerzy studiów

   Wykładowcy

   Joanna Brzoskowska- Czerepiuk

   Przedsiębiorca i menedżer. Przez kilkanaście lat pracowała dla małych i dużych organizacji, m.in. na stanowisku Wiceprezesa Zarządu Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A. oraz wiceprezesa Innobaltica sp. z o.o. Centrum Innowacji w Gdańsku. Kierowała też Referatem Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku.

   Posiada wielokierunkowe wykształcenie. Geograf, ekonomista, zielarz-fitoterapeuta. Doktorant na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. W poszukiwaniu efektywnych metod rozwoju zespołów i innowacji ukończyła również dwuletni kurs pedagogiczny, program trenerski „Coaching by Values” w Barcelonie oraz „Program Kształcenia Liderów Innowacji executive”.

   Odpowiadała za rozwój usług proinnowacyjnych, tworzyła strategie rozwoju, animowała partnerstwa biznesowo-naukowe do budowania współpracy. Współautorka Programu Rozwoju Gospodarczego dla Województwa Pomorskiego.

   Zrealizowała szereg zajęć warsztatowych o tematyce rozwoju firm i osób tworzących zespoły, rozwoju innowacji, przedsiębiorczości, identyfikowania wyzwań badawczych oraz komercjalizacji dla studentów, menedżerów i naukowców.

   Założycielka w Potęga Wartości. Pracuje metodą coachingu wartości wspierając zarządzanie i rozwój produktu w oparciu o rozpoznanie wartości. Prowadzi również warsztaty rozwoju osobistego m.in. o tematyce work-life balance, zarządzania energią życiową i zwiększania efektywności w działaniu.

   Łukasz Czernicki

   Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie i konsultingu z zakresu praw własności intelektualnej (IPR) związanych z ich ochroną, opodatkowaniem i wyceną. Brał udział w licznych projektach związanych zarządzaniem prawami IPR, w tym optymalizacji procesów i struktur organizacyjnych. Jako rzecznik patentowy był także zaangażowany w identyfikację, kreowanie i uzyskiwanie praw wyłącznych w Europejskim Urzędzie Patentowym, UP RP, OHIM, WIPO i BOIP. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje także praktyczną realizację projektów związanych z podatkową ulgą na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i inne projekty podatkowe. W ramach doświadczenia trenerskiego przeprowadził ponad 60 h szkoleń i warsztatów.

   Łukasz Czernicki jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej oraz Queen Mary University w Londynie (M.Sc. w zakresie zarządzania prawami własności intelektualnej). Studiował również na Vrije Universiteit w Amsterdamie i w Instytucie Maxa-Plancka w Monachium. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje różne aspekty IPR, począwszy od kilkuletniej pracy w dziale doradztwa podatkowego w ArthurAndersen, poprzez Philips Intellectual Property Standards w Eindhoven, kancelarie prawne i rzecznikowskie, do projektów business consulting prowadzonych przez firmy „wielkiej czwórki”.

   dr Paweł Głodek

   Posiada wieloletnie doświadczenie w analizie procesów komercjalizacji oraz kompetencji osób zaangażowanych w transfer technologii oraz innowacyjnych projektów. Zawodowo związany z Uniwersytetem Łódzkim – obecnie  starszy wykładowca w Katedrze Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Wydziału Zarządzania. Współpracował także z Centrum Innowacji Uniwersytetu Łódzkiego, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytutem Technologii Eksploatacji, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy oraz Akceleratorem Technologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Członek European Small Business Council, Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce oraz Stowarzyszenia Innowatorów Zarządzania działającego przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

   Współpracując m.in. z Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej, Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym UAM prowadził szereg badań własnych oraz uczestniczył w dużych krajowych i międzynarodowych projektach badawczych z zakresu analizy rynku technologii i potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie łódzkim, śląskim, mazowieckim i dolnośląskim. Posiada doświadczenie w zakresie analiz oraz prowadzenia szkoleń w obszarze akademickich spin off i przedsiębiorczości akademickiej.

   Posiada dwudziestoletnie doświadczenie związane z prowadzeniem zajęć dydaktycznych i szkoleń z innowacji i komercjalizacji technologii. W ciągu ostatnich 2 lat przeprowadził kilkanaście szkoleń m.in. z następujących tematów: warsztaty Współpraca nauki i biznesu – rola scoutingu technologicznego; Finansowanie wdrożenia wyników badań w przedsiębiorstwie; Strategie komercjalizacji wyników badań w spółkach akademickich; Strategie komercjalizacji wyników badań w spółkach akademickich; Zarządzanie innowacjami w nanotechnologii.

   Absolwent Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi. Doktor ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu. Tytuł rozprawy doktorskiej: Zewnętrzne źródła finansowania procesów zakładania i rozwoju małych firm technologicznych. Studiował także w Hiszpanii (Universitat Autonoma de Barcelona) i Szwecji (Vaxjo University). Uzyskał certyfikat ukończenia programu związanego z transferem programu studiów z Uniwersytetu Austin do Uniwersytetu Łódzkiego w ramach Polsko-Amerykańskiego Programu Offsetowego: Master of Science in Science and Technology Commercialization. Instruktor w zakresie kursu Technology enterprise design and implementation. Autor licznych publikacji. Część z nich została nagrodzona przez Rektora Uniwersytetu Łódzkiego: zespołowa III nagroda za najlepszy podręcznik pod red. R. Lisowskiej i J. Ropęgi Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka (2017) oraz  zespołowa nagroda naukowa II stopnia za książkę pod red. E. Stawasza (red.) Zarządzanie wzrostem małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście szarej strefy za rok 2009.

   Aleksandra Pióro

   Założyciel i Partner Zarządzający w IP Legal Business & Tax Adwokaci i Radcowie Prawni. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka Programu Socrates Erasmus oraz Goethe Institut Inter Nationes w Berlinie. Absolwentka Uniwersytetu Regensburg oraz Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Bonn (dyplom z wyróżnieniem). W 2003 r. odbyła kurs prawa rosyjskiego na Uniwersytecie im. Lomonosova w Moskwie. Absolwentka Centrum Praw Własności Intelektualnej im. Hugona Grocjusza w Krakowie. Od 2010 r. radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Przez lata związana z międzynarodowymi kancelariami w Warszawie i Berlinie obsługującymi kompleksowo podmioty gospodarcze. Przez kilka lat zarządzała działami prawnymi – w tym w spółkach działających w ramach międzynarodowych grup kapitałowych. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w szczególności prawie autorskim (doradzała m. in. Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny/Muzeum POLIN przy tworzeniu Wystawy Głównej), prawie korporacyjnym, prawie gospodarczym, prawie procesowym oraz prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji (w tym prawnej ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, m. in. z zakresu polsko-niemieckiego i polsko-austriackiego obrotu prawnego i biznesowego. Obsługuje polskie i zagraniczne podmioty gospodarcze działające w różnych sektorach z Polski, Niemiec, Austrii, Francji, Holandii, Australii, USA i Izraela.

   Wojciech Szapiel

   Prezes Zarządu Inventity Foundation oraz współzałożyciel i Partner Zarządzający Polish Investment Fund. Odpowiada za strategię, strukturyzowanie transakcji kapitałowych oraz nadzór nad spółkami portfelowymi.

   Specjalizuje się w kreowaniu i wdrażaniu innowacyjnych strategii, tematyce transferu technologii oraz poprawie efektywności inwestycyjnej. Posiada blisko 20 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy dla renomowanych firm w Polsce i Wlk. Brytanii, w tym 10-letnią praktykę na rynku PE/VC. Posiada dyplom z Private Equity i Venture Capital z Uniwersytetu Bocconi w Mediolanie.

   Jest certyfikowanym doradcą Strategic Planning and Performance Management Systems – metodologii Management Systems Corporations, Prof. Framholtza – wybitnego wykładowcy z UCLA Anderson School of Management w Los Angeles.

   Pełnił rolę eksperta merytorycznego, Komisji Europejskiej – Directoriate General for Research and Innovation z zakresu budowy modelu inwestycji UE w Fundusze Funduszy (FOF). Jest autorem i współautorem kilkunastu wdrożonych strategii zmian i rozwoju przedsiębiorstw oraz przekształceń kapitałowych w sektorach, tj. energetycznym, finansowym, IT. Zrealizował kilkadziesiąt projektów z zakresu ‘brokeringu wiedzy’ dla naukowców, wyposażając beneficjentów projektu w wiedzę i narzędzia, które przygotują̨ ich do wejścia w wybrany proces inwestycyjny. Jest współautorem strategii rozwoju kilku inkubatorów technologicznych oraz Parku Naukowo Technologicznego na południu Polski. Jest także podczas licznych konferencji i seminariów w Polsce i zagranicą.

   Absolwent programu Corporate Innovation na Stanford University Graduate School of Business, Akademii Psychologii Przywództwa organizowanego przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej, Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii na Uniwersytecie Gdańskim, Zarządzania Finansami na Akademii Leona Koźmińskiego, Metod Ilościowych w Ekonomii i Systemów Informacyjnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Zarządzania Biznesem w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu.

   prof. dr hab. Dariusz Trzmielak

   Przez ponad 10 lat Dyrektor Centrum Transferu Technologii  Uniwersytetu Łódzkiego, obecnie Kierownik w Zakładzie Badań Marketingowych UŁ, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów i Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP), Członek Rady Fundacji Centrum Innowacji-Akcelerator Technologii UŁ oraz Członek Rady Nadzorczej, firmy biotechnologicznej GeneaMed Sp. z o.o. W latach 2004-2007 na stanowisku Dyrektora Centrum Innowacji (Polsko-Amerykański Program Offsetowy Uniwersytet Teksański – Uniwersytet Łódzki) a w latach 2007-2008 Wiceprezes, Akceleratora Technologii Fundacji UŁ.

   Magister ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Studiował także w Londynie (Middlesex University Business School) w ramach półrocznego stypendium TEMPUS. Ukończył program Service Management Link  prowadzony w Warwick Business School i na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2001 r. obronił doktorat na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego a w roku 2004 ukończył studia podyplomowe z zakresu kształcenia dorosłych (Instytut Edukacji Ustawicznej Wyższej Szkoły Kupieckiej). W 2014 r. uzyskał habilitację na podstawie rozprawy: Komercjalizacja wiedzy i technologii – determinanty i strategie (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego).

   Posiada szerokie doświadczenie trenerskie (ponad 15-letnie) w prowadzeniu szkoleń dla różnorodnych odbiorców.

   Opłaty za studia

   Studia Podyplomowe czesne 2 raty 4 raty
   Komercjalizacja innowacji 5 200 zł** 5 400 zł 5 600 zł
   • 10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca i spełnieniu wymogów rekrutacyjnych**
   • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

   *cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
   **zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

   Terminy płatności

   Płatność jednorazowa

   • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

   Płatność ratalna

   Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

   • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
   • II rata - do 1 lutego 2019 r.

   Terminy płatności czesnego w czterech ratach

   I rata7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)II ratado 15 grudnia 2018 r.III ratado 1 lutego 2019 r.IV ratado 1 kwietnia 2019 r.

   Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

   Uczelnia Łazarskiego

   Santander Bank Polska S.A.
   29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

   tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

   Zasady rekrutacji

   • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
   • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
   • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
   • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

   Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

   • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
   • CV;
   • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
   • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

   W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

   Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

   • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
   • dowodu wpłaty czesnego
   • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

   *Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

   Kontakt

   Centrum Kształcenia Podyplomowego
   Uczelnia Łazarskiego
   ul. Świeradowska 43
   02-662 Warszawa

   Sektor "E" pokój 56
   e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
   tel. 22 54-35-322

   **Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa
   2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
   3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
    • realizacji procesu kształcenia,
    • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu,
    • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych
    na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) , c) i e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych- RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
   4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:
    • organizacji wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet, 
    • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu, 
    • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu,
    • prowadzenia monitoringu wizyjnego
    na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
   5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody.
   6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
   7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
   8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
   9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   10. w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych,
   11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne.