Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 182 godziny
Ilość semestrów 2
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Dla Kogo?

Absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych, którzy chcą wykształcić lub rozwinąć swoje kompetencje w zakresie komunikacji medialnej.
W szczególności (ale nie wyłącznie) absolwenci kierunków humanistycznych (takich jak: „Dziennikarstwo i komunikacja społeczna”, „Media i komunikacja społeczna”) oraz filologicznych (takich jak: „Filologia polska”), a także marketingu i zarządzania (takich jak: „Marketing”, „Zarządzanie informacją”, „Zarządzanie kulturą i mediami”).

Przesłanki i cele:

Potrzeba kształcenia specjalistów z zakresu PR, media relations, posiadających niezbędną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, które w kontekście wyzwań współczesnych mediów pozwalają na świadome kształtowanie przekazów, kierowanych do opinii publicznej oraz wzrost własnych kompetencji komunikacyjnych.

 

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pracy w obszarze współczesnych mediów, przede wszystkim w praktycznym wymiarze public relations, edukacji medialnej i dziennikarskiej, animacji kultury medialnej i public relations. Studia mają na celu przygotowanie profesjonalnej kadry, gotowej do pracy w każdej dziedzinie public relations w różnych obszarach, z uwzględnieniem najnowszych technologii, używanych w mediach. Przygotowują kadrę profesjonalnych trenerów dziennikarstwa nowych mediów i PR, trenerów coachingu medialnego i PR, fachowców w zakresie relacji z mediami (media relations), animatorów kultury medialnej, ekspertów wiedzy o mediach we współczesnej kulturze i edukacji oraz pedagogów i wychowawców medialnych.

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów public relations, którzy w ramach komunikacji pozytywnych wartości, będą fachowcami w zakresie zarządzania informacją i promowania pozytywnych wartości w ramach komunikowania społecznego.

Atuty:

 • Odpowiadamy na zapotrzebowanie rynku.
 • Oferujemy pogłębioną, aktualną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu public relations i marketingu medialnego.
 • Nasze zajęcia prowadzą uznani praktycy i naukowcy z dziedziny.
 • Oferujemy przydatne i ciekawe treści w kompletnym pakiecie wiedzy i praktyki.
 • Nasze warsztaty umożliwiają zastosowanie wiedzy w praktyce.
 • Studiowanie u nas pozwala nawiązać kontakty branżowe.
 • Wszystko to na uznanej, markowej uczelni.

Organizacja zajęć

 • Studia trwają 2 semestry
 • Zajęcia rozpoczynają się w II połowie paździenika,
 • zajęcia odbywają się co 2 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 9-17

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

 

Program

PR polityczny (25h)
- PR a marketing
- Metody działań w obszarze polityki
- Komunikacja polityczna za pomocą środków wizualnych
- Komunikacja synchroniczna
- Zarządzanie kryzysowe w polityce
- Analiza SWOT w PR politycznym
- Przygotowania strategii i przesłań kampanii wyborczej
- Debaty telewizyjne w kampaniach politycznych

PR w organizacji (25)
- Szanse i zagrożenia związane z działaniami PR
- PR jako narzędzie Zintegrowanej Komunikacji Marketingowej
- Komórka PR wewnątrz organizacji
- Metody badań efektywności działań PR
- Planowanie strategiczne działań PR w organizacji
- Audyt działań PR w organizacji
- Przygotowanie do planowania działań PR w organizacji
- Integracja działań PR z pozostałymi działaniami w organizacji
- Tworzenie i realizacja strategii PR w organizacji
- Zarządzanie komunikacją kryzysową
- „PR Case Studies”
- „PR Benchmarks”

Trening wystąpień publicznych (40h)
- Przygotowywanie i wygłaszanie skutecznych wystąpień
- Tworzenie prezentacji 
- Psychologia mówcy i publiczności
- Etykieta biznesowa

Copywriting w strategii PR (50h)
- Przygotowanie do tworzenia tekstów PR
- Tworzenie tekstów PR: planowanie, redakcja, korekta
- Wykorzystanie tekstów PR: gra „Media Market” imitująca rzeczywisty rynek polskich mediów
- Pomiar spójności strategicznej i efektywności tekstów PR

Warsztat rzecznika prasowego (40h)
- Media bez tajemnic
- Warsztat dziennikarza a warsztat rzecznika
- Media to szansa, a nie zagrożenie
- Komunikacja w firmie i sprawny przepływ komuniku
- PR kryzysowy
- Dziennikarz kontra rzecznik
- Konferencja prasowa i wystąpienia publiczne ćwiczenia z kamerą
- Wywiad, czyli jak nie dać się zaskoczyć i "przynieść do ściany?"
- PR kryzysowy: symulacje pod kontrola mediów, praca z kamerą

Egzamin dyplomowy (2h)

Wykładowcy

No biogram available.

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
PR i Marketing medialny5100 zł5300 zł5500 zł
 • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2019 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2018 r.
 • III rata - do 1 lutego 2019 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2019 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Santander Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
 • CV;
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

**Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • realizacji procesu kształcenia,
  • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu,
  • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych
  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) , c) i e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych- RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:
  • organizacji wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet, 
  • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu, 
  • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu,
  • prowadzenia monitoringu wizyjnego
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody.
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
 8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 10. w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych,
 11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne.

Zobacz także