Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 182 godziny
Ilość semestrów 2
Termin rozpoczęcia II połowa października 2018
Limit miejsc 20
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Dla Kogo?

Absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych, którzy chcą wykształcić lub rozwinąć swoje kompetencje w zakresie komunikacji medialnej.
W szczególności (ale nie wyłącznie) absolwenci kierunków humanistycznych (takich jak: „Dziennikarstwo i komunikacja społeczna”, „Media i komunikacja społeczna”) oraz filologicznych (takich jak: „Filologia polska”), a także marketingu i zarządzania (takich jak: „Marketing”, „Zarządzanie informacją”, „Zarządzanie kulturą i mediami”).

Przesłanki i cele:

Potrzeba kształcenia specjalistów z zakresu PR, media relations, posiadających niezbędną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, które w kontekście wyzwań współczesnych mediów pozwalają na świadome kształtowanie przekazów, kierowanych do opinii publicznej oraz wzrost własnych kompetencji komunikacyjnych.

 

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pracy w obszarze współczesnych mediów, przede wszystkim w praktycznym wymiarze public relations, edukacji medialnej i dziennikarskiej, animacji kultury medialnej i public relations. Studia mają na celu przygotowanie profesjonalnej kadry, gotowej do pracy w każdej dziedzinie public relations w różnych obszarach, z uwzględnieniem najnowszych technologii, używanych w mediach. Przygotowują kadrę profesjonalnych trenerów dziennikarstwa nowych mediów i PR, trenerów coachingu medialnego i PR, fachowców w zakresie relacji z mediami (media relations), animatorów kultury medialnej, ekspertów wiedzy o mediach we współczesnej kulturze i edukacji oraz pedagogów i wychowawców medialnych.

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów public relations, którzy w ramach komunikacji pozytywnych wartości, będą fachowcami w zakresie zarządzania informacją i promowania pozytywnych wartości w ramach komunikowania społecznego.

Atuty:

 • Odpowiadamy na zapotrzebowanie rynku.
 • Oferujemy pogłębioną, aktualną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu public relations i marketingu medialnego.
 • Nasze zajęcia prowadzą uznani praktycy i naukowcy z dziedziny.
 • Oferujemy przydatne i ciekawe treści w kompletnym pakiecie wiedzy i praktyki.
 • Nasze warsztaty umożliwiają zastosowanie wiedzy w praktyce.
 • Studiowanie u nas pozwala nawiązać kontakty branżowe.
 • Wszystko to na uznanej, markowej uczelni.

Organizacja zajęć

 • Studia trwają 2 semestry
 • Zajęcia rozpoczynają się w II połowie paździenika,
 • zajęcia odbywają się co 2 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 9-17

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

 

Program

PR polityczny (25h)
- PR a marketing
- Metody działań w obszarze polityki
- Komunikacja polityczna za pomocą środków wizualnych
- Komunikacja synchroniczna
- Zarządzanie kryzysowe w polityce
- Analiza SWOT w PR politycznym
- Przygotowania strategii i przesłań kampanii wyborczej
- Debaty telewizyjne w kampaniach politycznych

PR w organizacji (25)
- Szanse i zagrożenia związane z działaniami PR
- PR jako narzędzie Zintegrowanej Komunikacji Marketingowej
- Komórka PR wewnątrz organizacji
- Metody badań efektywności działań PR
- Planowanie strategiczne działań PR w organizacji
- Audyt działań PR w organizacji
- Przygotowanie do planowania działań PR w organizacji
- Integracja działań PR z pozostałymi działaniami w organizacji
- Tworzenie i realizacja strategii PR w organizacji
- Zarządzanie komunikacją kryzysową
- „PR Case Studies”
- „PR Benchmarks”

Trening wystąpień publicznych (40h)
- Przygotowywanie i wygłaszanie skutecznych wystąpień
- Tworzenie prezentacji 
- Psychologia mówcy i publiczności
- Etykieta biznesowa

Copywriting w strategii PR (50h)
- Przygotowanie do tworzenia tekstów PR
- Tworzenie tekstów PR: planowanie, redakcja, korekta
- Wykorzystanie tekstów PR: gra „Media Market” imitująca rzeczywisty rynek polskich mediów
- Pomiar spójności strategicznej i efektywności tekstów PR

Warsztat rzecznika prasowego (40h)
- Media bez tajemnic
- Warsztat dziennikarza a warsztat rzecznika
- Media to szansa, a nie zagrożenie
- Komunikacja w firmie i sprawny przepływ komuniku
- PR kryzysowy
- Dziennikarz kontra rzecznik
- Konferencja prasowa i wystąpienia publiczne ćwiczenia z kamerą
- Wywiad, czyli jak nie dać się zaskoczyć i "przynieść do ściany?"
- PR kryzysowy: symulacje pod kontrola mediów, praca z kamerą

Egzamin dyplomowy (2h)

Wykładowcy

No biogram available.

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
PR i Marketing medialny5100 zł5300 zł5500 zł
 • 10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca i spełnieniu wymogów rekrutacyjnych**
 • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2019 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2018 r.
 • III rata - do 1 lutego 2019 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2019 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Deutsche Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń  oraz spełnienie wymogów rekrutacyjnych tj. złożenie wymaganych dokumentów w sekretariacie.

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

KONTAKT
Centrum Kształcenia Podyplomowego

Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322