Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 200 godzin
Ilość semestrów 2
Termin rozpoczęcia 6 październik
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

Oferta studiów skierowana jest do absolwentów wyższych uczelni o dowolnym profilu i specjalności, wiążących swoją przyszłość zawodową z obszarem zarządzania ludźmi.

Studia w szczególności skierowane są do:

 • menedżerów personalnych
 • przedsiębiorców
 • kadry kierowniczej MŚP
 • pracowników działów personalnych
 • konsultantów HR i trenerów biznesu, chcących poszerzyć i aktualizować swoje umiejętności zawodowe
 • osób zmieniających zawód i planujących rozwój swojej kariery zawodowej w obszarze HR

Atuty

Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

 • kreowania polityki kadrowej organizacji z uwzględnieniem jej celów strategicznych i wymogów otoczenia;
 • profesjonalnej rekrutacji i doboru pracowników z wykorzystaniem narzędzi psychologicznych,
 • świadomego tworzenia wizerunku organizacji jako pracodawcy;
 • prawa pracy i elastycznych form zatrudnienia;
 • zarządzania konfliktem przez negocjacje i mediacje;
 • budowania systemów motywacyjnych i efektywnej polityki płac;
 • konstruowania profesjonalnych i adekwatnych do potrzeb organizacji systemów oceniania, programów szkoleniowych, ścieżek awansu zawodowego;
 • zarządzania kompetencjami i talentami;
 • synergii płci w biznesie;
 • możliwość doskonalenia własnych umiejętności psychospołecznych, zwłaszcza w obszarze komunikacji interpersonalnej oraz autodiagnozy predyspozycji osobowościowych i coachingu.

Przesłanki i cele studiów

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry kierowniczej, w tym menedżerów ds. personalnych w przedsiębiorstwach i innego rodzaju organizacjach. Absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności we wszystkich obszarach procesu kadrowego, kreowania polityki personalnej organizacji w wymiarze strategicznym i taktycznym, badania kompetencji zawodowych, w tym predyspozycji osobowościowych do zawodu, konstruowania systemów zarządzania kompetencjami zawodowymi i talentami pracowników. Dowiedzą się, jak budować relacje zawodowe między kobietami i mężczyznami z uwzględnieniem specyfiki obu płci. Odbędą sesję coachingową, nauczą się wykorzystywać coaching w swojej pracy zawodowej. Szczególny nacisk kładziemy także na wiedzę z prawa pracy, którą traktujemy jako kluczową dla zarządzania ludźmi w organizacjach.

Organizacja zajęć

 • Studia kończy ustny egzamin
 • Warunki zaliczenia każdego modułu kształcenia ustala koordynator modułu w porozumieniu z osobami prowadzącymi zajęcia. Zwykle jest to konkretne praktyczne zadanie wykonywane indywidualnie lub w grupach na ostatnich zajęciach, test sprawdzający rozumienie przekazywanej wiedzy, przygotowanie eseju lub rozwiązanie studium przypadku.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program

Studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi odbywają się w formie zajęć aktywizujących Słuchaczy, w tym wykładów, konwersatoriów, projektów i warsztatów.

Moduł I. ELEMENTY PROCESU KADROWEGO

 • Budowanie systemów motywacyjnych, polityka płacowa
 • Polityka doskonalenia zawodowego i zarządzanie szkoleniami
 • Wartościowanie pracy
 • Systemy i narzędzia okresowych ocen pracowniczych
 • Dobór pracowników

MODUŁ II. DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

 • Komunikacja interpersonalna z wykorzystaniem elementów warsztatu kreatywności
 • Negocjacje, mediacje, kierowanie konfliktem,
 • Coaching

MODUŁ III. PSYCHOLOGIA i PRAWO W ZZL

 • Psychologia w ZZL
 • Diagnoza predyspozycji zawodowych
 • Prawo pracy

Moduł IV. NOWOCZESNE TRENDY W ZARZĄDZANIU LUDŹMI

 • Elementy strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim
 • Modele kompetencyjne w ZZL
 • Audyt personalny. Pomiar efektywności ZZL
 • Zarządzanie zmianą

Moduł V. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO

 • Nowoczesne zarządzanie

EGZAMIN DYPLOMOWY

Wykładowcy

dr Małgorzata Gałązka-Sobotka
Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego – akademickiego think-tanku zajmującego się badaniami i analizami w sektorze ochrony zdrowia

Wiceprzewodnicząca Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Opieki Zdrowotnej, Doradca Prezydenta Pracodawców RP w obszarze ochrony zdrowia. 

Dyrektor programu „MBA w Ochronie Zdrowia” oraz kierownik wielu certyfikowanych programów szkoleniowych przeznaczonych dla lekarzy, kadry zarządzającej w opiece zdrowotnej oraz pracowników instytucji publicznych z sektora opieki zdrowotnej.

Inicjatorka i liderka Sektorowej Radą ds. Kompetencji w Ochronie Zdrowia.

W latach 2016, 2017 i 2018 znalazła się w pierwszej dziesiątce „Listy Stu" – zestawienia osób, które wywarły największy, pozytywny wpływ na polski system ochrony zdrowia. Ranking tworzony jest przez Puls Medycyny.

Marek Adamski

Przedsiębiorca i manager, doradca w biznesie i wykładowca na studiach MBA.

Zawodowo praktyk zarządzania procesami w organizacji, członek zarządu PMC Group Polska  - lidera na rynku międzynarodowym w zakresie systemów zarządzania wiedzą i kompetencjami w organizacji.

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego (ALK) w Warszawie, a także TUCK School of Business (USA) i Ruhr-Universität w Bochum. Członek SPM (Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców) w Warszawie oraz IELA (International e-Learning Association) w Nowym Jorku.

Od 17 lat związany z branżą doradczą i inwestycyjną  ( PWC, Global Analytics Limited, ISB Ltd. PMC Group Polska). Ekspert w budowaniu i wdrażaniu skutecznych strategii rozwoju organizacji z wieloletnim  doświadczeniem zawodowym na rynku polskim i międzynarodowym (Niemcy i USA) . Jego domeną jest zarządzanie procesowe i modelowanie procesów HR w organizacji. Jako manager wielokrotnie pełnił funkcję dyrektora marketingu i sprzedaży, HRBP a także doradcy i członka zarządu.

W życiu i pracy niestrudzony orędownik ciągłego kształcenia i rozwoju, przepełniony wiarą iż każdy z nas stworzony jest do wielkich rzeczy a bariery i przeszkody na tej drodze tworzymy sami.

dr Anna Bugalska

od 25 lat działa w obszarze human capital, doświadczony wykładowca, konsultantka, trenerka i coach. Przez 15 lat pracowała na stanowiskach menedżerskich w pionie zarządzania ludźmi w międzynarodowych korporacjach.

Przez 7 lat dyrektor doradztwa i programów rozwojowych z zarządzania kapitałem ludzkim w IBD Business School. Dr ekonomii w zakresie zarządzania i nauczyciel akademicki na wybranych studiach ukierunkowanych na HR w programach MBA i na studiach podyplomowych dla ekspertów HR. Prowadzi zajęcia z całego spektrum zagadnień dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi: strategicznego podejścia do zarządzania ludźmi, zarządzania kompetencjami, systemów wynagradzania, motywowania, oceny pracowniczej, rekrutacji i selekcji, Assessment i Development Center, audytu personalnego i audytu funkcji personalnej, rozwoju i szkolenia pracowników, organizacji działu personalnego w tym wdrażania roli HRBP, mierników efektywności zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalizuje się w zarządzaniu talentami, zarządzaniu kompetencjami i roli HRBP.

Michał Chodkowski

Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w prawie konsumenckim. Doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom między innymi w zakresie prawnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi oraz doboru form zatrudnienia, w tym zatrudnienia członków zarządów spółek. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy i dotyczy w szczególności przygotowywania dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, a także opracowywania wewnętrznych regulaminów i procedur z zakresu prawa pracy. Doradza pracodawcom między innymi w zakresie optymalizacji zatrudnienia, przeprowadzania zwolnień indywidualnych i grupowych oraz transferów zakładów pracy. Reprezentuje pracodawców w sporach z pracownikami przed sądami pracy, między innymi w sprawach związanych z rozwiązaniem umów o pracę i sprawach związanych z zakazem konkurencji. W 2015 r. rekomendowany w pierwszej edycji międzynarodowego wydawnictwa Expert Guides Rising Stars 2015 w dziedzinie zatrudnienia i prawa pracy jako jedyny polski prawnik z tej dziedziny. Członkiem Rady Dyrektorów Personalnych Konfederacji Lewiatan.

Dorota Frasunkiewicz

Specjalista w zakresie psychologii i socjologii zachowań, w tym: zachowań organizacyjnych. Ekspert w obszarze komunikacji interpersonalnej i kultury organizacyjnej. Certyfikowana trenerka terapii ruchem jako narzędzia m.in. tworzenia zespołów pracowniczych, doskonalenia współpracy w zespołach i relacji z klientami oraz rozwoju osobistego i wzmacniania potencjału twórczego. Jest autorką wielu publikacji na temat zachowań ludzi w organizacjach i kultury organizacyjnej.

Anna Kononiuk

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzanie. Doświadczony nauczyciel akademicki, trener biznesu, konsultant. Przedmiotem jej zainteresowań są badania foresightowe, a  w szczególności metoda scenariuszowa, triangulacja, dzikie karty, diagnozowanie dojrzałości foresightowej przedsiębiorstw oraz coaching. Brała udział w licznych krajowych i zagranicznych inicjatywach foresightowych jako uczestnik warsztatów badawczych, członek zespołów badawczych, koordynator zadań badawczych bądź ekspert w zakresie metody scenariuszowej. W latach 2011–2012 pełniła funkcję koordynatora naukowego Panelu Budowy Scenariuszy i Marszrut Technologicznych w projekcie „NT FOR Podlaskie 2020”. Posiada doświadczenie w  zakresie coachingu indywidualnego oraz grupowego dedykowanego przedsiębiorstwom.

Karol Kowalewski

Ekonomista, nauczyciel akademicki, praktyk zarządzania zespołem, specjalista w obszarze oceniania pracowników i wartościowania pracy, autor wielu publikacji naukowych z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim.

Katarzyna Latek - Olaszek

Coach ICC, (certificate Coach ICC), ICF (program CoachWiseEssential), realizujący głównie procesy executive coaching. Trener zarządzania, rozwoju i uczenia się (BTEC Professional Certificate Training, Learning and Development, International), Konsultant HR. Absolwentka programu International Education Society London Improving Management Skills oraz studiów podyplomowych z Zarządzania ludźmi w firmie.

Krystyna Leszczewska

ekonomista, specjalista w obszarze rynku pracy i przedsiębiorczości rodzinnej. Wieloletni nauczyciel akademicki. Autorka licznych publikacji i uczestnik projektów naukowych. Członek Krajowej Rady Przedsiębiorczości przy Ministerstwie Gospodarki.

prof. dr hab. Joanna M. Moczydłowska

Doktor habilitowana w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia. Odbywała staże naukowe w Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie i w Uniwersytecie Bocconi. Profesor na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Wykładowca w prestiżowych programach Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz MBA w ochronie zdrowia i MBA zarządzanie w Uczelni Łazarskiego. Konsultantka w obszarze psychologii w zarządzaniu, doradztwa personalnego oraz diagnozy relacji w organizacjach. Autorka i współautorka prac naukowych oraz popularnonaukowych dotyczących psychologicznych aspektów zarządzania potencjałem ludzkim. Uczestnik licznych projektów badawczych, w tym międzynarodowego programu ASSESS: Integration of Vulnerable Migrant Groups. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Bogumił Pahl

Doktor nauk prawnych, ekspert prawa pracy, doświadczony nauczyciel akademicki i trener praktyków biznesu. Autor kilkudziesięciu prac naukowych z obszaru prawa pracy i podatków.

Anna Pankowska-Gałaj

jest specjalistką ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Dyrektor Generalna w Ministerstwie Zdrowia. Wcześniej pełniła funkcję, między innymi, dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Banku Pocztowym SA w Bydgoszczy oraz dyrektora personalnego w Fabryce Mebli Forte SA. Doświadczony nauczyciel akademicki. Trener biznesu związana z firmą szkoleniowo-diagnostyczną YES HR. Jest absolwentką matematyki na UMK w Toruniu i IESE Business School University of Navarra.

 

 

Jerzy Paszkowski

Bartosz Rusek

Ekspert w dziedzinie sprzedaży B2B, komunikacji i efektywności osobistej. Wiedzę z zakresu biznesu zdobywał na licznych szkoleniach w kraju i zagranicą. Jako trener przygotowuje i prowadzi warsztaty z obszaru sprzedaży, komunikacji, efektywności osobistej, zarządzania czasem, obsługi Klienta, budowania zespołu i działań outdoorowych. Z jego doświadczenia korzystają między innymi takie firmy jak: PKO B.P., PZU, BGŻ, Allianz, Warta, ING Usługi Finansowe, Grupa Onet.pl. Polskapresse, Hubert Burda Media, Inea, Silgan White Cap, Cersanit, Praktiker Polska, Oras Olesno, SCA Hygiene Products, Operator Logistyczny Paliw Płynnych, HP, TRW, Kompania Piwowarska, ZUS, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach, Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, South Western, Colgate Palmolive, Aon Hewit. Realizował również szkolenia w ramach Mazowieckiej Szkoły Trenerów, Śląskiej Szkoły Trenerów Biznesu branży IT. W wolnych chwilach podróżuje, uprawia wspinaczkę i turystykę górską. W 2012 roku pieszo okrążył Annapurnę (Himalaje) oraz dotarł do najwyżej na świecie położonego jeziora Tilicho.

Robert Szostak

Ekspert w obszarze komunikacji społecznej, negocjacji, mediacji, psychologii konfliktu,  trener i nauczyciel akademicki.

Mirosław Urban

psycholog, doradca zawodowy, trener, współpracownik Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Twórca autorskiego programu Juggling Inspiration, wykorzystującego metaforę żonglowania w biznesie i edukacji, polegającego na połączeniu wiedzy psychologicznej z nabywaniem umiejętności. Specjalista od niestandardowych technik szkoleniowych, wykorzystywanych w ramach różnorodnych tematów szkoleń. Tworzy oryginalne metody rozwoju osobistego, uczestnikom szkoleń pozwala odkrywać siłę psychiczną i osiągać cele drogą rozwoju własnych predyspozycji i umiejętności. Współpracował m. in. z Dr Irena Eris, Polkomtel S.A., Commercial Union, PKN Orlen S.A., Dalkia Poznań. Autor przygotowywanej publikacji Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego: „Niekonwencjonalne techniki szkoleniowe” (w ramach przygotowywanej serii 10 książek o szkoleniach). Autor artykułów: „Żonglowanie w biznesie” (www.nf.pl), „Żonglowanie sprzyja mózgowi” (Charaktery, 05/2005), „Żonglowanie jako metoda wspierania rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych” (Klanza w czasie wolnym, 1/2005), „Żonglowanie” (Trening umiejętności poznawczych, Klanza, 2004).

Andrzej Woźniakowski

Zdobywał doświadczenie zawodowe jako konsultant m.in. w Cap Gemini Ernst & Young (szef zespołu doradztwa HR), Deloitte, Hay Group (Koordynator praktyki „Building Effective Organization”), następnie jako ekspert w BIGRAM, BRAD Management Consulting i AIDA Consulting w sferze strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach, organizacjach oraz instytucjach należących do obszaru administracji publicznej. Pełnił funkcje: Managera HR Thoni Alutec, Dyrektora HR firmy Selena, Banku Pocztowego S.A., Experta HR PSE S.A. Prowadził zajęcia jako gościnny wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Jest doktorem nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, magistrem Polityki Społecznej, stypendystą London School of Economics i Oxford University.

Specjalizuje się w problematyce audytu systemów zarządzania w organizacji, tworzeniu strategii HR, systemów wynagradzania i motywowania oraz wdrażaniu rozwiązań z zakresu High Performance Work Systems (HPWS).

Autor wielu publikacji na tematy związane z HR i wpływem HR na ekonomiczne wyniki firm oraz na ich innowacyjność. Występował na licznych konferencjach i seminariach poświęconych problematyce HR oraz przez 7 lat był członkiem Komitetu Redakcyjnego dwumiesięcznika „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”. Występował na licznych konferencjach i seminariach poświęconych problematyce HR oraz przez 7 lat był członkiem Komitetu Redakcyjnego dwumiesięcznika „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”. Współpracuje z Top Employers Polska i komitetem organizacyjnym konkursu „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi”. Współautor badań i książki „Rola zarządzania zasobami ludzkimi w kreowaniu innowacyjności organizacji” (red. prof. Stanisława Borkowska), Wydawnictwo Beck, Warszawa 2010 (książka ta uzyskała nagrodę Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN w czerwcu 2012).

Jest członkiem SHRM (Society for Human Resource Management) i Polskiego Stowarzyszenia HR.

Patrycja Załug

Dyplomowana trenerka i certyfikowany coach, właścicielka Instytutu Przemiany oraz współwłaścicielka Akademii Kobiet Sukcesu, jednej z największych organizacji kobiecych w Warszawie zajmujących się rozwojem osobistym, obecnie społeczności ponad 5 tysięcy kobiet. W Radio Kolor współprowadzi program Liderki Uśmiechu, w którym inspiruje do pozytywnego spojrzenia na życie i swoje możliwości. Autorka wielu artykułów nt. wzmacniania pewności siebie, opublikowanych m. in. w Magazynie Coaching. W latach 2009-2010 Prezes Klubu Top Careers Toastmasters, międzynarodowej organizacji kształcącej mówców i liderów.  Ukończyła z wyróżnieniem Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie a także Zarządzanie przedsiębiorstwem w Szkole Głównej Handlowej. Absolwentka coachingu w renomowanej Szkole Coachów TROP, gdzie uzyskała certyfikat coacha I stopnia. Pracuje pod superwizją superwizora Grupy TROP.

Partnerzy studiów

Wykładowcy

dr Małgorzata Gałązka-Sobotka
Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego – akademickiego think-tanku zajmującego się badaniami i analizami w sektorze ochrony zdrowia

Wiceprzewodnicząca Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Opieki Zdrowotnej, Doradca Prezydenta Pracodawców RP w obszarze ochrony zdrowia. 

Dyrektor programu „MBA w Ochronie Zdrowia” oraz kierownik wielu certyfikowanych programów szkoleniowych przeznaczonych dla lekarzy, kadry zarządzającej w opiece zdrowotnej oraz pracowników instytucji publicznych z sektora opieki zdrowotnej.

Inicjatorka i liderka Sektorowej Radą ds. Kompetencji w Ochronie Zdrowia.

W latach 2016, 2017 i 2018 znalazła się w pierwszej dziesiątce „Listy Stu" – zestawienia osób, które wywarły największy, pozytywny wpływ na polski system ochrony zdrowia. Ranking tworzony jest przez Puls Medycyny.

Marek Adamski

Przedsiębiorca i manager, doradca w biznesie i wykładowca na studiach MBA.

Zawodowo praktyk zarządzania procesami w organizacji, członek zarządu PMC Group Polska  - lidera na rynku międzynarodowym w zakresie systemów zarządzania wiedzą i kompetencjami w organizacji.

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego (ALK) w Warszawie, a także TUCK School of Business (USA) i Ruhr-Universität w Bochum. Członek SPM (Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców) w Warszawie oraz IELA (International e-Learning Association) w Nowym Jorku.

Od 17 lat związany z branżą doradczą i inwestycyjną  ( PWC, Global Analytics Limited, ISB Ltd. PMC Group Polska). Ekspert w budowaniu i wdrażaniu skutecznych strategii rozwoju organizacji z wieloletnim  doświadczeniem zawodowym na rynku polskim i międzynarodowym (Niemcy i USA) . Jego domeną jest zarządzanie procesowe i modelowanie procesów HR w organizacji. Jako manager wielokrotnie pełnił funkcję dyrektora marketingu i sprzedaży, HRBP a także doradcy i członka zarządu.

W życiu i pracy niestrudzony orędownik ciągłego kształcenia i rozwoju, przepełniony wiarą iż każdy z nas stworzony jest do wielkich rzeczy a bariery i przeszkody na tej drodze tworzymy sami.

dr Anna Bugalska

od 25 lat działa w obszarze human capital, doświadczony wykładowca, konsultantka, trenerka i coach. Przez 15 lat pracowała na stanowiskach menedżerskich w pionie zarządzania ludźmi w międzynarodowych korporacjach.

Przez 7 lat dyrektor doradztwa i programów rozwojowych z zarządzania kapitałem ludzkim w IBD Business School. Dr ekonomii w zakresie zarządzania i nauczyciel akademicki na wybranych studiach ukierunkowanych na HR w programach MBA i na studiach podyplomowych dla ekspertów HR. Prowadzi zajęcia z całego spektrum zagadnień dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi: strategicznego podejścia do zarządzania ludźmi, zarządzania kompetencjami, systemów wynagradzania, motywowania, oceny pracowniczej, rekrutacji i selekcji, Assessment i Development Center, audytu personalnego i audytu funkcji personalnej, rozwoju i szkolenia pracowników, organizacji działu personalnego w tym wdrażania roli HRBP, mierników efektywności zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalizuje się w zarządzaniu talentami, zarządzaniu kompetencjami i roli HRBP.

Michał Chodkowski

Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w prawie konsumenckim. Doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom między innymi w zakresie prawnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi oraz doboru form zatrudnienia, w tym zatrudnienia członków zarządów spółek. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy i dotyczy w szczególności przygotowywania dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, a także opracowywania wewnętrznych regulaminów i procedur z zakresu prawa pracy. Doradza pracodawcom między innymi w zakresie optymalizacji zatrudnienia, przeprowadzania zwolnień indywidualnych i grupowych oraz transferów zakładów pracy. Reprezentuje pracodawców w sporach z pracownikami przed sądami pracy, między innymi w sprawach związanych z rozwiązaniem umów o pracę i sprawach związanych z zakazem konkurencji. W 2015 r. rekomendowany w pierwszej edycji międzynarodowego wydawnictwa Expert Guides Rising Stars 2015 w dziedzinie zatrudnienia i prawa pracy jako jedyny polski prawnik z tej dziedziny. Członkiem Rady Dyrektorów Personalnych Konfederacji Lewiatan.

Dorota Frasunkiewicz

Specjalista w zakresie psychologii i socjologii zachowań, w tym: zachowań organizacyjnych. Ekspert w obszarze komunikacji interpersonalnej i kultury organizacyjnej. Certyfikowana trenerka terapii ruchem jako narzędzia m.in. tworzenia zespołów pracowniczych, doskonalenia współpracy w zespołach i relacji z klientami oraz rozwoju osobistego i wzmacniania potencjału twórczego. Jest autorką wielu publikacji na temat zachowań ludzi w organizacjach i kultury organizacyjnej.

Anna Kononiuk

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzanie. Doświadczony nauczyciel akademicki, trener biznesu, konsultant. Przedmiotem jej zainteresowań są badania foresightowe, a  w szczególności metoda scenariuszowa, triangulacja, dzikie karty, diagnozowanie dojrzałości foresightowej przedsiębiorstw oraz coaching. Brała udział w licznych krajowych i zagranicznych inicjatywach foresightowych jako uczestnik warsztatów badawczych, członek zespołów badawczych, koordynator zadań badawczych bądź ekspert w zakresie metody scenariuszowej. W latach 2011–2012 pełniła funkcję koordynatora naukowego Panelu Budowy Scenariuszy i Marszrut Technologicznych w projekcie „NT FOR Podlaskie 2020”. Posiada doświadczenie w  zakresie coachingu indywidualnego oraz grupowego dedykowanego przedsiębiorstwom.

Karol Kowalewski

Ekonomista, nauczyciel akademicki, praktyk zarządzania zespołem, specjalista w obszarze oceniania pracowników i wartościowania pracy, autor wielu publikacji naukowych z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim.

Katarzyna Latek - Olaszek

Coach ICC, (certificate Coach ICC), ICF (program CoachWiseEssential), realizujący głównie procesy executive coaching. Trener zarządzania, rozwoju i uczenia się (BTEC Professional Certificate Training, Learning and Development, International), Konsultant HR. Absolwentka programu International Education Society London Improving Management Skills oraz studiów podyplomowych z Zarządzania ludźmi w firmie.

Krystyna Leszczewska

ekonomista, specjalista w obszarze rynku pracy i przedsiębiorczości rodzinnej. Wieloletni nauczyciel akademicki. Autorka licznych publikacji i uczestnik projektów naukowych. Członek Krajowej Rady Przedsiębiorczości przy Ministerstwie Gospodarki.

prof. dr hab. Joanna M. Moczydłowska

Doktor habilitowana w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia. Odbywała staże naukowe w Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie i w Uniwersytecie Bocconi. Profesor na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Wykładowca w prestiżowych programach Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz MBA w ochronie zdrowia i MBA zarządzanie w Uczelni Łazarskiego. Konsultantka w obszarze psychologii w zarządzaniu, doradztwa personalnego oraz diagnozy relacji w organizacjach. Autorka i współautorka prac naukowych oraz popularnonaukowych dotyczących psychologicznych aspektów zarządzania potencjałem ludzkim. Uczestnik licznych projektów badawczych, w tym międzynarodowego programu ASSESS: Integration of Vulnerable Migrant Groups. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Bogumił Pahl

Doktor nauk prawnych, ekspert prawa pracy, doświadczony nauczyciel akademicki i trener praktyków biznesu. Autor kilkudziesięciu prac naukowych z obszaru prawa pracy i podatków.

Anna Pankowska-Gałaj

jest specjalistką ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Dyrektor Generalna w Ministerstwie Zdrowia. Wcześniej pełniła funkcję, między innymi, dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Banku Pocztowym SA w Bydgoszczy oraz dyrektora personalnego w Fabryce Mebli Forte SA. Doświadczony nauczyciel akademicki. Trener biznesu związana z firmą szkoleniowo-diagnostyczną YES HR. Jest absolwentką matematyki na UMK w Toruniu i IESE Business School University of Navarra.

 

 

Jerzy Paszkowski

Bartosz Rusek

Ekspert w dziedzinie sprzedaży B2B, komunikacji i efektywności osobistej. Wiedzę z zakresu biznesu zdobywał na licznych szkoleniach w kraju i zagranicą. Jako trener przygotowuje i prowadzi warsztaty z obszaru sprzedaży, komunikacji, efektywności osobistej, zarządzania czasem, obsługi Klienta, budowania zespołu i działań outdoorowych. Z jego doświadczenia korzystają między innymi takie firmy jak: PKO B.P., PZU, BGŻ, Allianz, Warta, ING Usługi Finansowe, Grupa Onet.pl. Polskapresse, Hubert Burda Media, Inea, Silgan White Cap, Cersanit, Praktiker Polska, Oras Olesno, SCA Hygiene Products, Operator Logistyczny Paliw Płynnych, HP, TRW, Kompania Piwowarska, ZUS, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach, Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, South Western, Colgate Palmolive, Aon Hewit. Realizował również szkolenia w ramach Mazowieckiej Szkoły Trenerów, Śląskiej Szkoły Trenerów Biznesu branży IT. W wolnych chwilach podróżuje, uprawia wspinaczkę i turystykę górską. W 2012 roku pieszo okrążył Annapurnę (Himalaje) oraz dotarł do najwyżej na świecie położonego jeziora Tilicho.

Robert Szostak

Ekspert w obszarze komunikacji społecznej, negocjacji, mediacji, psychologii konfliktu,  trener i nauczyciel akademicki.

Mirosław Urban

psycholog, doradca zawodowy, trener, współpracownik Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Twórca autorskiego programu Juggling Inspiration, wykorzystującego metaforę żonglowania w biznesie i edukacji, polegającego na połączeniu wiedzy psychologicznej z nabywaniem umiejętności. Specjalista od niestandardowych technik szkoleniowych, wykorzystywanych w ramach różnorodnych tematów szkoleń. Tworzy oryginalne metody rozwoju osobistego, uczestnikom szkoleń pozwala odkrywać siłę psychiczną i osiągać cele drogą rozwoju własnych predyspozycji i umiejętności. Współpracował m. in. z Dr Irena Eris, Polkomtel S.A., Commercial Union, PKN Orlen S.A., Dalkia Poznań. Autor przygotowywanej publikacji Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego: „Niekonwencjonalne techniki szkoleniowe” (w ramach przygotowywanej serii 10 książek o szkoleniach). Autor artykułów: „Żonglowanie w biznesie” (www.nf.pl), „Żonglowanie sprzyja mózgowi” (Charaktery, 05/2005), „Żonglowanie jako metoda wspierania rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych” (Klanza w czasie wolnym, 1/2005), „Żonglowanie” (Trening umiejętności poznawczych, Klanza, 2004).

Andrzej Woźniakowski

Zdobywał doświadczenie zawodowe jako konsultant m.in. w Cap Gemini Ernst & Young (szef zespołu doradztwa HR), Deloitte, Hay Group (Koordynator praktyki „Building Effective Organization”), następnie jako ekspert w BIGRAM, BRAD Management Consulting i AIDA Consulting w sferze strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach, organizacjach oraz instytucjach należących do obszaru administracji publicznej. Pełnił funkcje: Managera HR Thoni Alutec, Dyrektora HR firmy Selena, Banku Pocztowego S.A., Experta HR PSE S.A. Prowadził zajęcia jako gościnny wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Jest doktorem nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, magistrem Polityki Społecznej, stypendystą London School of Economics i Oxford University.

Specjalizuje się w problematyce audytu systemów zarządzania w organizacji, tworzeniu strategii HR, systemów wynagradzania i motywowania oraz wdrażaniu rozwiązań z zakresu High Performance Work Systems (HPWS).

Autor wielu publikacji na tematy związane z HR i wpływem HR na ekonomiczne wyniki firm oraz na ich innowacyjność. Występował na licznych konferencjach i seminariach poświęconych problematyce HR oraz przez 7 lat był członkiem Komitetu Redakcyjnego dwumiesięcznika „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”. Występował na licznych konferencjach i seminariach poświęconych problematyce HR oraz przez 7 lat był członkiem Komitetu Redakcyjnego dwumiesięcznika „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”. Współpracuje z Top Employers Polska i komitetem organizacyjnym konkursu „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi”. Współautor badań i książki „Rola zarządzania zasobami ludzkimi w kreowaniu innowacyjności organizacji” (red. prof. Stanisława Borkowska), Wydawnictwo Beck, Warszawa 2010 (książka ta uzyskała nagrodę Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN w czerwcu 2012).

Jest członkiem SHRM (Society for Human Resource Management) i Polskiego Stowarzyszenia HR.

Patrycja Załug

Dyplomowana trenerka i certyfikowany coach, właścicielka Instytutu Przemiany oraz współwłaścicielka Akademii Kobiet Sukcesu, jednej z największych organizacji kobiecych w Warszawie zajmujących się rozwojem osobistym, obecnie społeczności ponad 5 tysięcy kobiet. W Radio Kolor współprowadzi program Liderki Uśmiechu, w którym inspiruje do pozytywnego spojrzenia na życie i swoje możliwości. Autorka wielu artykułów nt. wzmacniania pewności siebie, opublikowanych m. in. w Magazynie Coaching. W latach 2009-2010 Prezes Klubu Top Careers Toastmasters, międzynarodowej organizacji kształcącej mówców i liderów.  Ukończyła z wyróżnieniem Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie a także Zarządzanie przedsiębiorstwem w Szkole Głównej Handlowej. Absolwentka coachingu w renomowanej Szkole Coachów TROP, gdzie uzyskała certyfikat coacha I stopnia. Pracuje pod superwizją superwizora Grupy TROP.

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne 2 raty 4 raty
Zarządzanie zasobami ludzkimi 5 600 zł** 5 800 zł 6 000 zł
 • 10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca i spełnieniu wymogów rekrutacyjnych**
 • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2019 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

I rata7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)II ratado 15 grudnia 2018 r.III ratado 1 lutego 2019 r.IV ratado 1 kwietnia 2019 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Santander Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
 • CV;
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

**Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • realizacji procesu kształcenia,
  • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu,
  • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych
  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) , c) i e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych- RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:
  • organizacji wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet, 
  • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu, 
  • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu,
  • prowadzenia monitoringu wizyjnego
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody.
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
 8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 10. w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych,
 11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne.