Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 187 godzin
Ilość semestrów 2
Termin rozpoczęcia 20 październik
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

Studia są przeznaczone dla pracowników działów kadr, osób zarządzających zasobami pracy, działaczy związkowych oraz pracodawców i innych osób, które w swojej pracy zawodowej stosują prawo pracy, czy też zajmują się ubezpieczeniami społecznymi i pragną wzbogacić swoją dotychczasową wiedzę. Ukończenie studiów może też pomóc w zmianie kwalifikacji i znalezieniu satysfakcjonującej pracy osobom, które dopiero zamierzają zająć się sprawami kadrowymi.

Atuty

 • to już IX edycja studiów
 • kompleksowa wiedza z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • przewaga zajęć warsztatowych w kameralnych grupach z możliwością zadawania pytań i dyskusji. Na wszystkich zajęciach rozwiązywane są przykłady występujące w praktyce stosowania przepisów.
 • wykładowcy to: wybitni przedstawiciele nauki prawa pracy, w tym profesorowie i sędziowie Sądu Najwyższego, doktorzy nauk prawnych cieszący się uznaniem wśród praktyków, praktykujący radcowie prawni  oraz sędziowie doświadczeni w orzekaniu w sprawach pracowniczych i ubezpieczeń społecznych.
 • konkurencyjna cena
 • dostęp do zasobów Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 • 100 % ankietowanych absolwentów studiów zadeklarowało, że poleciłoby studia swoim znajomym!

Przesłanki i cele studiów

Założeniem organizatorów studiów jest stworzenie słuchaczom warunków, które pozwolą w przystępnej formie (większość wykładów wzbogacona prezentacją multimedialną) i w niewielkiej grupie na żywy udział w prowadzonych zajęciach, poprzez zapewnienie możliwości zadawania pytań, czy też prowadzenia dyskusji z wykładowcą i innymi uczestnikami Studiów. Celowi temu ma służyć wprowadzenie limitu miejsc oraz wprowadzenie zajęć warsztatowych w kameralnych grupach, w czasie których będzie można konsultować konkretne problemy praktyczne i prowadzić studium przypadków.

Zamiarem organizatorów jest sprawienie, aby każdy uczestnik studium czuł, że podjęty wysiłek rzeczywiście przyczynił się do poszerzenia jego wiedzy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a wydane pieniądze procentowały w rozwoju jego kariery zawodowej.

Organizacja zajęć:

 • Studia trwają dwa semestry.
 • Zajęcia rozpoczynają się w II połowie października.
 • Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie końcowego testu jednokrotnego wyboru (pytania zamknięte) oraz poprawne rozwiązanie kazusów z poszczególnych modułów studiów (rozwiązywane jako praca domowa).
 • Istnieje możliwość poprawy testu. Słuchacze, którzy pozytywnie zdali egzamin końcowy otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program

Indywidualne prawo pracy - 130h
Wykład inauguracyjny
Źródła prawa pracy
Zasady prawa pracy
Stosowanie przepisów kodeksu cywilnego w sprawach nieuregulowanych przepisami prawa pracy
Zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych
Pojęcie i strony  stosunku pracy
Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę
Upadłość i likwidacja  pracodawcy 
Zatrudnianie pracowników młodocianych
Pojęcie i rodzaje umów o pracę
Powołanie, mianowanie, wybór i spółdzielcza umowa o pracę
Treść i zmiana treści umowy o pracę
Rozwiązanie stosunku pracy 
Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy
Zwolnienia grupowe
Równe traktowanie i zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu
Mobbing w stosunkach pracy
Zarys prawa urzędniczego
Zatrudnianie pracowników tymczasowych
Zatrudnianie cudzoziemców
Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych
Wynagrodzenie za pracę,
Obliczanie odpraw, dodatków, odszkodowań i innych świadczeń przewidzianych w kodeksie pracy.
Czas pracy
Czas pracy kierowców
Czas pracy w służbie zdrowia
Urlopy  wypoczynkowe
Urlopy bezpłatne
Urlopy macierzyńskie i wychowawcze
Dokumentacja pracownicza
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników
Wypadki przy pracy
Choroby zawodowe
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Ochrona danych osobowych pracowników
Pracownicza odpowiedzialność porządkowa i materialna
Zatrudnianie kadry kierowniczej/samozatrudnienie
Prawnopracownicze aspekty własności intelektualnej
Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy
Usprawiedliwianie nieobecności w pracy/ udzielanie zwolnień od pracy
Delegowanie pracowników
Konwersatoria  tematyczne

Zbiorowe prawo pracy - 15h
Tworzenie, działalność i rozwiązywanie związków zawodowych
Rozwiązywanie sporów zbiorowych pracy
Rokowania i układy zbiorowe pracy
Niezwiązkowe przedstawicielstwa pracownicze
Związki zawodowe z perspektywy przedsiębiorców

Procesowe prawo pracy i postępowanie kontrolne inspektora pracy - 13h
Polubowne rozwiązywanie sporów indywidualnych w sprawach z zakresu prawa pracy
Egzekucja świadczeń ze stosunku pracy
Rozstrzyganie sporów indywidualnych przed sądami pracy w I i II instancji
Obliczanie terminów w prawie pracy
Postępowanie kontrolne inspektora pracy

Ubezpieczenia społeczne - 28h

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ustalania składek na
ubezpieczenia społeczne
Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – prawo do świadczeń i ustalanie ich wysokości
Pozostałe świadczenia z FUS oraz świadczenia zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych podlegające finansowaniu z budżetu państwa
Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Rozstrzyganie sporów przed sądami ubezpieczeń społecznych
Obowiązki płatników wynikające z przepisów ubezpieczeniowych

Ubezpieczenia społeczne dla zaawansowanych – moduł dla osób chętnych (nieobowiązkowy) - 24h
Prawidłowa kwalifikacja umów i jej skutki dla powstania obowiązku ubezpieczeń
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - zagadnienia praktyczne związane z realizacją zasady swobodnego  przepływu osób w UE
Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - nabycie i utrata prawa, podstawa wymiaru świadczeń
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe - tryb postępowania
Renty rodzinne - krąg uprawnionych, wysokość świadczeń
Ponowne ustalenie prawa do świadczeń i ich wysokości po zmianach
Postępowanie przed organem rentowym a postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych 
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
Świadczenia przedemerytalne

Egzamin dyplomowy - 1h

Łączna liczba godzin: 187

Dodatkowy blok z zakresu ubezpieczeń społecznych

Opinie słuchaczy

ARTUR CIECIERSKI

Z ogromną przyjemnością zapisałem się na studia podyplomowe PPiUS w Uczelni Łazarskiego. Program studiów nie zawiódł moich oczekiwań. Zaszczytem było słuchać wykładowców studiów PPiUS. Rok temu skończyłem Zarządzenie Oświatą również w tej samej uczelni i nie ukrywam, że kompetencje wykładowców, a przede wszystkim zainteresowanie tematyką Prawa Pracy sprawiły, że ponownie wybrałem uczelnię Łazarskiego. Oba kierunki bardzo mi się przydają w codziennych obowiązkach. Pełnię bowiem od niedawna funkcję burmistrza Zakroczymia - małej podwarszawskiej gminy. Polecam każdemu tę uczelnię. Gwarantuję, że bynajmniej na tych dwóch kierunkach tj. Zarządzanie Oświatą  i Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nikt się nie zawiedzie, a zakładam, że skoro jest tak na tych kierunkach to na innych jest podobnie, czyli profesjonalnie- absolwent studiów podyplomowych Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (2014/15), burmistrz Zakroczymia

TERESA PŁOWIŃSKA

Jako pracownik z ponad 20-letnim doświadczeniem w komórkach kadrowo-płacowych, z pełną odpowiedzialnością polecam wybór kształcenia na kierunku prawo pracy i ubezpieczeń społecznych-kady i płace na Uczelni Łazarskiego. Niezwykle przemyślany, bardzo obszerny program studiów podyplomowych, trafny dobór merytorycznie przygotowanej kadry wykładowców, uznanych specjalistów-praktyków, z wieloletnim doświadczeniem w swoich dziedzinach, wykłady ciekawe, poparte udostępnionymi materiałami dydaktycznymmi, sa gwarancją zdobycia przez słuchaczy, nawet stawiającym pierwsze kroki w tej dziedzinie, użytecznej wiedzy i umiejętności praktycznego jej zastosowania w rozwiązywaniu trudnych kazusów, z którymi codziennie borykają się pracownicy kadr i płac. Do tego niecodzienna infrastruktura uczelni, dostęp do biblioteki, możliwość regeneracji sił fizycznych, życzliwość, zaangażowanie opiekunów kierunku stwarzają niezwykle przyjazną dla studentów atmosferę - absolwentka studiów podyplomowych Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (2017/18)

PAWEŁ SZPETNAR

Pracuje w szpitalu na stanowisku specjaista ds. BHP. Jestem członkiem działaczem Europejskiego Stowarzyszenia Nauk o Bezpieczeństwie European Assosation for Security. Celem stowarzyszenia sa badania naukowe oraz edukacja dla bezpieczeństwa ludzi i firm we wspólnej europie. Nauki o bezpieczeństwie obejmują swoim zasiegiem stosunki pracy podmiotów w organizacji pracy. Bezpieczeństwo determinuje w życie społeczne i gospodarcze kraju. BHP to dziedzina interdyscyplinarna na którą wchodzi wiele nauk i praw. Tak więc, wykonywany zawód behapowca jak i moje zainteresowania raz działalność publiczna społeczna na rzecz ochrony pracy, bezpieczeństwa pracy wymaga ciąglego doskonalenia i profesjonalizmu. Chciałem uzupełnić i usystematyzować wiedzę w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Cóż, - w - Centrum Studiów Podyplomowych, kierunek "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - Kadry i płace". Można powiedzieć "trzy w jednym", bo prawo pracy, ubezpieczenia społeczne oraz kadry i płace. To rzadkość na rynku edukacyjnym. Zajęcia prowadzą wykładowcy o dużym dorobku naukowym, znani w literaturze fachowej i ogromnej wiedzy teoretycznej, jak też praktycy stosowania prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,  co dla mnie było bardzo istotne. Wszystkich zainteresowanych tym kierunkiem studiów polecam Uczelnię Łazarskiego - Centrum Studiów Podyplomowych "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - Kadryi płace". Jestem bardzo zadowolony, same plusy - więc warto skorzystać z tej oferty edukacyjnej. Specjalista ds. BHP, inspektor ochrony przeciwpożarowej, nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie bhp i ergonomii, Radny Rady Miasta Mińsk Mazowiecki kadencji (2014-2018), działacz na rzecz ochrony pracy, bezpieczeństwa pracy, członek European Assosation for Securit, absowet studiów podyplomowych "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych-Kadry i płace" (2017/2018).

MARIUSZ DOMAŃSKI

Studia podyplomowe PPiUS na Uczelni Łazarskiego bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły, w mojej opinii poziom nauczania w przygniatającej większości był bardzo wysoki, a kadra nauczająca była profesjonalnie przygotowana zarówno pod względem praktycznym jak i naukowym. Na szczególe wyróżnienie wg mnie zasługują wykłady prowadzone przez dr Katarzynę Roszewską, dra hab. Tomasza Duraja, dra Tomasza Niedzińskiego, prof. Grzegorza Goździewicza, dr Monikę Gładoch, sędzię Szyburską-Walczak. Na ponadprzeciętne wyróżnienie zasługują wykłady Pani dr M. Rycak, mecenasa Parucha, sędziego Szczuki. A moim idolem na tych studiach był sędzia dr Artur Rycak - absolwent studiów podyplomowych Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (2014/15)

MAREK CENDROWSKI

Byłem słuchaczem studiów podyplomowych "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych", na co dzień zajmuję się tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy w urzędzie państwowym. Prowadzę dużą ilość szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bhp. Chciałem uzupełnić swoją wiedzę w dziedzinie Prawa pracy, ale również z zakresu ubezpieczeń społecznych. Szukałem kierunku studiów, który łączyłby te dwa tematy. Te warunki spełniła Uczelnia Łazarskiego. Uważam, że zajęcia na tym kierunku prowadzi zespół profesjonalnych wykładowców mających ogromną wiedzę teoretyczną i praktyczną, co jest ważne z mojego punktu widzenia. Państwo potrafią zainteresować słuchaczy, podają wiele przykładów ze swojej praktyki eksperckiej, swoją wiedzą mobilizują słuchaczy do aktywnego uczestniczenia w zajęciach. Oferta Uczelni jest również bogata w literaturę i materiały do zajęć. Studia te przyczyniły się do tego, że jestem bardziej profesjonalny w tym co robię. Wszystkim chętnym zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu Prawa pracy polecam Uczelnię Łazarskiego i kierunek, którego byłem słuchaczem - absolowent - Specjalista ds. BHP i PPOŻ, absolwent studiów podyplomowych Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (2014/15)

Dorota Sylwia Majewicz

stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku i Sądzie Okręgowym w Poznaniu;
adiunkt w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego

Studia podyplomowe pomogły mi zdobyć wiedzę z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, niezbędną w pracy mediatora. Wykłady, prowadzone przez specjalistów, uzupełnione były o cenne ćwiczenia praktyczne na podstawie kazusów rozwiązywanych i omawianych na zajęciach, a dodatkowe kazusy zadane po każdym module pozwoliły utrwalić zdobytą wiedzę i sprawdzić ją na konkretnych przykładach. Dodatkowym atutem uczelni jest przystępność zasobów bibliotecznych (w tym Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych LEX) oraz sprawny kontakt ze studentami.

Wykładowcy

dr Magdalena Rycak
Kierownik kierunku

Partner w Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk prawnych. Radca prawny specjalizująca się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy. Wieloletni wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Od października 2015 r. ekspert w Zespole Prawa Pracy NSZZ "Solidarność" przy Radzie Dialogu Społecznego. Od 2009 r. adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W latach 2010-2015 prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Od 2009 r. kieruje studiami podyplomowymi "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - kadry i płace" a od 2018 r. studiami podyplomowymi "Ochrona danych osobowych i zarządzanie bezpieczeństwem informacji" w Uczelni Łazarskiego. W latach 2012-2015 zastępca sędziego Trybunału Administracyjnego przy Radzie Europy. W latach 2008-2013 adiunkt w Polskiej Akademii Nauk. W latach 2000-2007 wykładowca prawa pracy na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Doświadczony szkoleniowiec (prowadzi szkolenia od 2000 r. - łącznie przeprowadziła kilkaset szkoleń z prawa pracy i ochrony danych osobowych dla sędziów, pracowników działów kadr i hr, działaczy związkowych, członków zarządów spółek oraz administratorów bezpieczeństwa informacji).

dr Artur Rycak
Były sędzia

Adwokat. Partner w Rycak. Kancelaria Prawa Pracy i Hr. W latach 2003-2016 sędzia orzekający m.in. w sądach pracy i ubezpieczeń społecznych w okręgu lubelskim, warszawskim i warszawsko-praskim (wcześniej w latach 2000–2003 jako asesor sądowy). Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w praktyce i teorii prawa pracy, w tym 18-letnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy. W latach 1996-2006 asystent w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 2009 r. wykładowca w Uczelni Łazarskiego w Warszawie, w tym na studiach podyplomowych "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - kadry i płace". Prelegent na wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych. Wykładowca i kierownik podyplomowych studiów "Prawo sądowe dla asystentów sędziów i referendarzy sądowych" oraz studiów "Prawo podatkowe" w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Autor i redaktor naukowy kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy oraz sporów sądowych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy, procedury sądowej, kosztów sądowych i ustroju sądów powszechnych dla szefów działów kadr i HR, sędziów, radców prawnych, dyrektorów sądów, pracowników sądów, aplikantów adwokackich, aplikantów radcowskich, asystentów sędziów i referendarzy sądowych. Prezes i założyciel Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Sądów Pracy i Ubezpieczeń Społecznych „Pro Laboris” z siedzibą w Warszawie.

Grażyna Szyburska-Walczak
sędzia

Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Od 17 lat zajmuje się tematyką ubezpieczeniową. Była wizytatorem z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także w przeszłości naczelnikiem Wydziału Spraw z Zakresu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Długoletnią praktykę orzeczniczą łączy z działalnością dydaktyczną m.in. w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, udziałem w licznych konferencjach poświęconej w/w tematyce. Autorka m.in.repetytorium z ubezpieczeń społecznych (Wolters -Kluwer 2012 i 2015).

Zbigniew Szczuka
sędzia

Sędzia Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie. Od 1989 roku do 2011 r. zajmował stanowiska funkcyjne w sądach warszawskich; ostatnio Wiceprezesa Sądu Okręgowego dla Warszawy Pragi w Warszawie, w którym m. in. nadzorował sądy pracy i ubezpieczeń społecznych. Od 30 lat zajmuje się szeroko rozumianą  problematyką prawa pracy. Jest autorem i współautorem licznych publikacji z zakresu prawa pracy. Wykładowca prawa pracy dla aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, Radzie  Adwokackiej  w Warszawie, Izbie Notarialnej w Warszawie oraz Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. 

dr hab. Tomasz Duraj

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, doktor habilitowany nauk prawnych o specjalności prawo pracy, na podstawie rozprawy habilitacyjnej nt. "Podporządkowanie pracowników zajmujących stanowiska kierownicze w organizacjach" (Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013). Adiunkt w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa UŁ.

prof. dr hab. Grzegorz Goździewicz

Kierownik  Katedry Prawa Pracy  WPiA UMK w Toruniu (od 2003 r.), członek Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy (od 2006 r.),  członek  Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich  UMK w Toruniu (od 2012 r.), członek Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla kandydatów na aplikację adwokacką w Bydgoszczy i w Płocku (od 2006 r.) . Dorobek naukowy obejmuje  75 pozycji. Są wśród nich monografie naukowe, studia, artykuły oraz glosy do orzeczeń Sądu Najwyższego.

Anita Gwarek

Prawnik, Legislator. Dyrektor Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Od czasu studiów związana z prawem pracy. Uczestniczka procesu legislacyjnego. Systematycznie zaangażowana w prace związane ze zmianą w przepisach Kodeksu pracy, ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Doświadczony wykładowca. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy wykorzystując swoją wiedzę prowadząc szkolenia i uczestnicząc w ogólnopolskich konferencjach kadrowo-płacowych poświęconych tej problematyce. W jej obszarze zainteresowań mieszczą się przede wszystkim zagadnienia dotyczące nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, urlopów pracowniczych (w tym wypoczynkowych), uprawnień rodzicielskich oraz czasu pracy.  

dr Tomasz Niedziński

Doktor nauk prawnych, radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego . Wykładowa  i ekspert OIRP  Warszawa . Rzecznik Dyscyplinarny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Adiunkt w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2011-2014  członek Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu radcowskiego. 

Marek Oleksyn

Radca prawny, Counsel w Zespole Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii w kancelarii CMS.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Prawa Własności Intelektualnej na tej uczelni. Posiada również stopień magistra francuskiego i europejskiego prawa gospodarczego na Uniwersytecie w Poitiers.

Specjalizuje się w ochronie własności intelektualnej, w tym patentów, znaków towarowych, wzorów i praw autorskich oraz w sprawach dotyczących przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji. Reprezentuje klientów z wielu segmentów gospodarki (w tym sektora finansowego, IT, komputerowego i medycznego) w postępowaniach sądowych, arbitrażowych oraz w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP. Doradza w sprawach z zakresu transferu i restrukturyzacji praw własności intelektualnej oraz przy projektach badawczo-rozwojowych. Posiada ponad czternastoletnie doświadczenie w doradztwie w zakresu prawa własności intelektualnej, w tym w szeregu transakcji i postępowań transgranicznych.  

Autor i współautor wielu publikacji dotyczących ochrony własności intelektualnej w prasie polskiej i zagranicznej (m.in. Managing Intellectual Property, CEE Legal Matters i LexisNexis) w tym międzynarodowych publikacji książkowych Wolters Kluwer i CILS dotyczących odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, nieuczciwych praktyk rynkowych oraz ochrony renomy. Wyróżniony przez międzynarodowy ranking Legal500 jako Next Generation Lawyer. Jest członkiem międzynarodowych organizacji zajmujących się ochroną własności intelektualnej: INTA (uczestniczy w pracach jednego z komitetów tej organizacji) oraz Marques. Wykłada na Uczelni Łazarskiego w Warszawie w ramach programu MBA Energetyka, a także podyplomowych studiów Prawo i Zarządzanie w Sektorze Mody oraz Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Prelegent na konferencjach i warsztatach dotyczących ochrony własności intelektualnej.

Wojciech Ostaszewski

Doktor nauk prawnych, radca prawny specjalizujący się w związkach prawa pracy z prawem cywilnym i handlowym. Prowadzi własną kancelarię w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w kancelariach prawnych i Sądzie Najwyższym. Autor monografii poświęconej odpowiedzialności uzupełniającej pracodawcy i kilkudziesięciu artykułów naukowych, współautor komentarzy do ustaw z zakresu ubezpieczeń społecznych wydanych pod redakcją sędziów Sądu Najwyższego. 

dr Ewa Podgórska-Rakiel

prawnik, specjalizuje się w prawie pracy zbiorowym i indywidualnym, delegowaniu pracowników i zatrudnianiu cudzoziemców. Od września 2018 r. członek podgrupy roboczej Komisji Europejskiej ds. wdrażania w państwach członkowskich zmian dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników. Autorka licznych publikacji, w tym współautorka książek: „Delegowanie pracowników. Nowe przepisy”, 2018; oraz „Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza Unii Europejskiej”, 2018. Prowadzi własną działalność doradczo-szkoleniową w zakresie prawa pracy.

 

dr Katarzyna Roszewska

Adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Absolwentka WPIA Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obroniła rozprawę doktorską pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Ludwika Florka na temat Stosowanie przepisów kodeksu cywilnego. do stosunków pracy. Ukończyła również aplikację sędziowską, aplikację radcowską i wykonuje obecnie zawód radcy prawnego.

Partnerzy studiów

Wykładowcy

dr Magdalena Rycak
Kierownik kierunku

Partner w Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk prawnych. Radca prawny specjalizująca się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy. Wieloletni wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Od października 2015 r. ekspert w Zespole Prawa Pracy NSZZ "Solidarność" przy Radzie Dialogu Społecznego. Od 2009 r. adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W latach 2010-2015 prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Od 2009 r. kieruje studiami podyplomowymi "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - kadry i płace" a od 2018 r. studiami podyplomowymi "Ochrona danych osobowych i zarządzanie bezpieczeństwem informacji" w Uczelni Łazarskiego. W latach 2012-2015 zastępca sędziego Trybunału Administracyjnego przy Radzie Europy. W latach 2008-2013 adiunkt w Polskiej Akademii Nauk. W latach 2000-2007 wykładowca prawa pracy na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Doświadczony szkoleniowiec (prowadzi szkolenia od 2000 r. - łącznie przeprowadziła kilkaset szkoleń z prawa pracy i ochrony danych osobowych dla sędziów, pracowników działów kadr i hr, działaczy związkowych, członków zarządów spółek oraz administratorów bezpieczeństwa informacji).

dr hab. Tomasz Duraj

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, doktor habilitowany nauk prawnych o specjalności prawo pracy, na podstawie rozprawy habilitacyjnej nt. "Podporządkowanie pracowników zajmujących stanowiska kierownicze w organizacjach" (Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013). Adiunkt w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa UŁ.

prof. dr hab. Grzegorz Goździewicz

Kierownik  Katedry Prawa Pracy  WPiA UMK w Toruniu (od 2003 r.), członek Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy (od 2006 r.),  członek  Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich  UMK w Toruniu (od 2012 r.), członek Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla kandydatów na aplikację adwokacką w Bydgoszczy i w Płocku (od 2006 r.) . Dorobek naukowy obejmuje  75 pozycji. Są wśród nich monografie naukowe, studia, artykuły oraz glosy do orzeczeń Sądu Najwyższego.

Anita Gwarek

Prawnik, Legislator. Dyrektor Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Od czasu studiów związana z prawem pracy. Uczestniczka procesu legislacyjnego. Systematycznie zaangażowana w prace związane ze zmianą w przepisach Kodeksu pracy, ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Doświadczony wykładowca. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy wykorzystując swoją wiedzę prowadząc szkolenia i uczestnicząc w ogólnopolskich konferencjach kadrowo-płacowych poświęconych tej problematyce. W jej obszarze zainteresowań mieszczą się przede wszystkim zagadnienia dotyczące nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, urlopów pracowniczych (w tym wypoczynkowych), uprawnień rodzicielskich oraz czasu pracy.  

dr Tomasz Niedziński

Doktor nauk prawnych, radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego . Wykładowa  i ekspert OIRP  Warszawa . Rzecznik Dyscyplinarny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Adiunkt w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2011-2014  członek Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu radcowskiego. 

Marek Oleksyn

Radca prawny, Counsel w Zespole Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii w kancelarii CMS.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Prawa Własności Intelektualnej na tej uczelni. Posiada również stopień magistra francuskiego i europejskiego prawa gospodarczego na Uniwersytecie w Poitiers.

Specjalizuje się w ochronie własności intelektualnej, w tym patentów, znaków towarowych, wzorów i praw autorskich oraz w sprawach dotyczących przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji. Reprezentuje klientów z wielu segmentów gospodarki (w tym sektora finansowego, IT, komputerowego i medycznego) w postępowaniach sądowych, arbitrażowych oraz w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP. Doradza w sprawach z zakresu transferu i restrukturyzacji praw własności intelektualnej oraz przy projektach badawczo-rozwojowych. Posiada ponad czternastoletnie doświadczenie w doradztwie w zakresu prawa własności intelektualnej, w tym w szeregu transakcji i postępowań transgranicznych.  

Autor i współautor wielu publikacji dotyczących ochrony własności intelektualnej w prasie polskiej i zagranicznej (m.in. Managing Intellectual Property, CEE Legal Matters i LexisNexis) w tym międzynarodowych publikacji książkowych Wolters Kluwer i CILS dotyczących odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, nieuczciwych praktyk rynkowych oraz ochrony renomy. Wyróżniony przez międzynarodowy ranking Legal500 jako Next Generation Lawyer. Jest członkiem międzynarodowych organizacji zajmujących się ochroną własności intelektualnej: INTA (uczestniczy w pracach jednego z komitetów tej organizacji) oraz Marques. Wykłada na Uczelni Łazarskiego w Warszawie w ramach programu MBA Energetyka, a także podyplomowych studiów Prawo i Zarządzanie w Sektorze Mody oraz Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Prelegent na konferencjach i warsztatach dotyczących ochrony własności intelektualnej.

Wojciech Ostaszewski

Doktor nauk prawnych, radca prawny specjalizujący się w związkach prawa pracy z prawem cywilnym i handlowym. Prowadzi własną kancelarię w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w kancelariach prawnych i Sądzie Najwyższym. Autor monografii poświęconej odpowiedzialności uzupełniającej pracodawcy i kilkudziesięciu artykułów naukowych, współautor komentarzy do ustaw z zakresu ubezpieczeń społecznych wydanych pod redakcją sędziów Sądu Najwyższego. 

dr Ewa Podgórska-Rakiel

prawnik, specjalizuje się w prawie pracy zbiorowym i indywidualnym, delegowaniu pracowników i zatrudnianiu cudzoziemców. Od września 2018 r. członek podgrupy roboczej Komisji Europejskiej ds. wdrażania w państwach członkowskich zmian dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników. Autorka licznych publikacji, w tym współautorka książek: „Delegowanie pracowników. Nowe przepisy”, 2018; oraz „Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza Unii Europejskiej”, 2018. Prowadzi własną działalność doradczo-szkoleniową w zakresie prawa pracy.

 

dr Katarzyna Roszewska

Adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Absolwentka WPIA Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obroniła rozprawę doktorską pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Ludwika Florka na temat Stosowanie przepisów kodeksu cywilnego. do stosunków pracy. Ukończyła również aplikację sędziowską, aplikację radcowską i wykonuje obecnie zawód radcy prawnego.

dr Artur Rycak
Były sędzia

Adwokat. Partner w Rycak. Kancelaria Prawa Pracy i Hr. W latach 2003-2016 sędzia orzekający m.in. w sądach pracy i ubezpieczeń społecznych w okręgu lubelskim, warszawskim i warszawsko-praskim (wcześniej w latach 2000–2003 jako asesor sądowy). Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w praktyce i teorii prawa pracy, w tym 18-letnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy. W latach 1996-2006 asystent w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 2009 r. wykładowca w Uczelni Łazarskiego w Warszawie, w tym na studiach podyplomowych "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - kadry i płace". Prelegent na wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych. Wykładowca i kierownik podyplomowych studiów "Prawo sądowe dla asystentów sędziów i referendarzy sądowych" oraz studiów "Prawo podatkowe" w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Autor i redaktor naukowy kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy oraz sporów sądowych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy, procedury sądowej, kosztów sądowych i ustroju sądów powszechnych dla szefów działów kadr i HR, sędziów, radców prawnych, dyrektorów sądów, pracowników sądów, aplikantów adwokackich, aplikantów radcowskich, asystentów sędziów i referendarzy sądowych. Prezes i założyciel Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Sądów Pracy i Ubezpieczeń Społecznych „Pro Laboris” z siedzibą w Warszawie.

Zbigniew Szczuka
sędzia

Sędzia Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie. Od 1989 roku do 2011 r. zajmował stanowiska funkcyjne w sądach warszawskich; ostatnio Wiceprezesa Sądu Okręgowego dla Warszawy Pragi w Warszawie, w którym m. in. nadzorował sądy pracy i ubezpieczeń społecznych. Od 30 lat zajmuje się szeroko rozumianą  problematyką prawa pracy. Jest autorem i współautorem licznych publikacji z zakresu prawa pracy. Wykładowca prawa pracy dla aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, Radzie  Adwokackiej  w Warszawie, Izbie Notarialnej w Warszawie oraz Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. 

Grażyna Szyburska-Walczak
sędzia

Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Od 17 lat zajmuje się tematyką ubezpieczeniową. Była wizytatorem z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także w przeszłości naczelnikiem Wydziału Spraw z Zakresu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Długoletnią praktykę orzeczniczą łączy z działalnością dydaktyczną m.in. w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, udziałem w licznych konferencjach poświęconej w/w tematyce. Autorka m.in.repetytorium z ubezpieczeń społecznych (Wolters -Kluwer 2012 i 2015).

dr Michał Szypniewski

prawnik w Rycak Kancelaria Prawa Pracy i Hr oraz wykładowca w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Gdańskiego. W grudniu 2018 r. obronił rozprawę doktorską na temat delegowania pracowników. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie szkoleń z zakresu prawa pracy, w tym w języku angielskim, zarówno dla świata biznesu, jak i na uczelniach.

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne 2 raty 4 raty
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - kadry i płace edycja IX 3 800 zł** 4 000 zł 4 200 zł
 • 10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca i spełnieniu wymogów rekrutacyjnych**
 • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2019 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

I rata7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)II ratado 15 grudnia 2018 r.III ratado 1 lutego 2019 r.IV ratado 1 kwietnia 2019 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Santander Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
 • CV;
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

**Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • realizacji procesu kształcenia,
  • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu,
  • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych
  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) , c) i e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych- RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:
  • organizacji wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet, 
  • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu, 
  • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu,
  • prowadzenia monitoringu wizyjnego
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody.
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
 8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 10. w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych,
 11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne.