Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 187 godzin
Ilość semestrów 2
Termin rozpoczęcia II połowa października 2018
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

Studia są przeznaczone dla pracowników działów kadr, osób zarządzających zasobami pracy, działaczy związkowych oraz pracodawców i innych osób, które w swojej pracy zawodowej stosują prawo pracy, czy też zajmują się ubezpieczeniami społecznymi i pragną wzbogacić swoją dotychczasową wiedzę. Ukończenie studiów może też pomóc w zmianie kwalifikacji i znalezieniu satysfakcjonującej pracy osobom, które dopiero zamierzają zająć się sprawami kadrowymi.

Atuty

 • to już IX edycja studiów
 • kompleksowa wiedza z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • przewaga zajęć warsztatowych w kameralnych grupach z możliwością zadawania pytań i dyskusji. Na wszystkich zajęciach rozwiązywane są przykłady występujące w praktyce stosowania przepisów.
 • wykładowcy to: wybitni przedstawiciele nauki prawa pracy, w tym profesorowie i sędziowie Sądu Najwyższego, doktorzy nauk prawnych cieszący się uznaniem wśród praktyków, praktykujący radcowie prawni  oraz sędziowie doświadczeni w orzekaniu w sprawach pracowniczych i ubezpieczeń społecznych.
 • konkurencyjna cena
 • dostęp do zasobów Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz do Systemu Informacji Prawnej Legalis
 • 100 % ankietowanych absolwentów studiów zadeklarowało, że poleciłoby studia swoim znajomym!

Przesłanki i cele studiów

Założeniem organizatorów studiów jest stworzenie słuchaczom warunków, które pozwolą w przystępnej formie (większość wykładów wzbogacona prezentacją multimedialną) i w niewielkiej grupie na żywy udział w prowadzonych zajęciach, poprzez zapewnienie możliwości zadawania pytań, czy też prowadzenia dyskusji z wykładowcą i innymi uczestnikami Studiów. Celowi temu ma służyć wprowadzenie limitu miejsc oraz wprowadzenie zajęć warsztatowych w kameralnych grupach, w czasie których będzie można konsultować konkretne problemy praktyczne i prowadzić studium przypadków.

Zamiarem organizatorów jest sprawienie, aby każdy uczestnik studium czuł, że podjęty wysiłek rzeczywiście przyczynił się do poszerzenia jego wiedzy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a wydane pieniądze procentowały w rozwoju jego kariery zawodowej.

Organizacja zajęć

 • Studia trwają dwa semestry od października do czerwca.
 • Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie końcowego testu jednokrotnego wyboru (pytania zamknięte) oraz poprawne rozwiązanie kazusów z poszczególnych modułów studiów (rozwiązywane jako praca domowa).
 • Istnieje możliwość poprawy testu. Słuchacze, którzy pozytywnie zdali egzamin końcowy otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
 • Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
 • Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
 • Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Opinie słuchaczy

ARTUR CIECIERSKI

Z ogromną przyjemnością zapisałem się na studia podyplomowe PPiUS w Uczelni Łazarskiego. Program studiów nie zawiódł moich oczekiwań. Zaszczytem było słuchać wykładowców studiów PPiUS. Rok temu skończyłem Zarządzenie Oświatą również w tej samej uczelni i nie ukrywam, że kompetencje wykładowców, a przede wszystkim zainteresowanie tematyką Prawa Pracy sprawiły, że ponownie wybrałem uczelnię Łazarskiego. Oba kierunki bardzo mi się przydają w codziennych obowiązkach. Pełnię bowiem od niedawna funkcję burmistrza Zakroczymia - małej podwarszawskiej gminy. Polecam każdemu tę uczelnię. Gwarantuję, że bynajmniej na tych dwóch kierunkach tj. Zarządzanie Oświatą  i Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nikt się nie zawiedzie, a zakładam, że skoro jest tak na tych kierunkach to na innych jest podobnie, czyli profesjonalnie- absolwent studiów podyplomowych Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (2014/15), burmistrz Zakroczymia

MARIUSZ DOMAŃSKI

Studia podyplomowe PPiUS na Uczelni Łazarskiego bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły, w mojej opinii poziom nauczania w przygniatającej większości był bardzo wysoki, a kadra nauczająca była profesjonalnie przygotowana zarówno pod względem praktycznym jak i naukowym. Na szczególe wyróżnienie wg mnie zasługują wykłady prowadzone przez dr Katarzynę Roszewską, dra hab. Tomasza Duraja, dra Tomasza Niedzińskiego, prof. Grzegorza Goździewicza, dr Monikę Gładoch, sędzię Szyburską-Walczak. Na ponadprzeciętne wyróżnienie zasługują wykłady Pani dr M. Rycak, mecenasa Parucha, sędziego Szczuki. A moim idolem na tych studiach był sędzia dr Artur Rycak - absolwent studiów podyplomowych Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (2014/15)

MAREK CENDROWSKI

Byłem słuchaczem studiów podyplomowych "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych", na co dzień zajmuję się tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy w urzędzie państwowym. Prowadzę dużą ilość szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bhp. Chciałem uzupełnić swoją wiedzę w dziedzinie Prawa pracy, ale również z zakresu ubezpieczeń społecznych. Szukałem kierunku studiów, który łączyłby te dwa tematy. Te warunki spełniła Uczelnia Łazarskiego. Uważam, że zajęcia na tym kierunku prowadzi zespół profesjonalnych wykładowców mających ogromną wiedzę teoretyczną i praktyczną, co jest ważne z mojego punktu widzenia. Państwo potrafią zainteresować słuchaczy, podają wiele przykładów ze swojej praktyki eksperckiej, swoją wiedzą mobilizują słuchaczy do aktywnego uczestniczenia w zajęciach. Oferta Uczelni jest również bogata w literaturę i materiały do zajęć. Studia te przyczyniły się do tego, że jestem bardziej profesjonalny w tym co robię. Wszystkim chętnym zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu Prawa pracy polecam Uczelnię Łazarskiego i kierunek, którego byłem słuchaczem - absolowent - Specjalista ds. BHP i PPOŻ, absolwent studiów podyplomowych Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (2014/15)

Program

Indywidualne prawo pracy - 130h
Wykład inauguracyjny
Źródła prawa pracy
Zasady prawa pracy
Stosowanie przepisów kodeksu cywilnego w sprawach nieuregulowanych przepisami prawa pracy
Zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych
Pojęcie i strony  stosunku pracy
Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę
Upadłość i likwidacja  pracodawcy 
Zatrudnianie pracowników młodocianych
Pojęcie i rodzaje umów o pracę
Powołanie, mianowanie, wybór i spółdzielcza umowa o pracę
Treść i zmiana treści umowy o pracę
Rozwiązanie stosunku pracy 
Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy
Zwolnienia grupowe
Równe traktowanie i zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu
Mobbing w stosunkach pracy
Zarys prawa urzędniczego
Zatrudnianie pracowników tymczasowych
Zatrudnianie cudzoziemców
Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych
Wynagrodzenie za pracę,
Obliczanie odpraw, dodatków, odszkodowań i innych świadczeń przewidzianych w kodeksie pracy.
Czas pracy
Czas pracy kierowców
Czas pracy w służbie zdrowia
Urlopy  wypoczynkowe
Urlopy bezpłatne
Urlopy macierzyńskie i wychowawcze
Dokumentacja pracownicza
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników
Wypadki przy pracy
Choroby zawodowe
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Ochrona danych osobowych pracowników
Pracownicza odpowiedzialność porządkowa i materialna
Zatrudnianie kadry kierowniczej/samozatrudnienie
Prawnopracownicze aspekty własności intelektualnej
Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy
Usprawiedliwianie nieobecności w pracy/ udzielanie zwolnień od pracy
Delegowanie pracowników
Konwersatoria  tematyczne

Zbiorowe prawo pracy - 15h
Tworzenie, działalność i rozwiązywanie związków zawodowych
Rozwiązywanie sporów zbiorowych pracy
Rokowania i układy zbiorowe pracy
Niezwiązkowe przedstawicielstwa pracownicze
Związki zawodowe z perspektywy przedsiębiorców

Procesowe prawo pracy i postępowanie kontrolne inspektora pracy - 13h
Polubowne rozwiązywanie sporów indywidualnych w sprawach z zakresu prawa pracy
Egzekucja świadczeń ze stosunku pracy
Rozstrzyganie sporów indywidualnych przed sądami pracy w I i II instancji
Obliczanie terminów w prawie pracy
Postępowanie kontrolne inspektora pracy

Ubezpieczenia społeczne - 28h

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ustalania składek na
ubezpieczenia społeczne
Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – prawo do świadczeń i ustalanie ich wysokości
Pozostałe świadczenia z FUS oraz świadczenia zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych podlegające finansowaniu z budżetu państwa
Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Rozstrzyganie sporów przed sądami ubezpieczeń społecznych
Obowiązki płatników wynikające z przepisów ubezpieczeniowych

Ubezpieczenia społeczne dla zaawansowanych – moduł dla osób chętnych (nieobowiązkowy) - 24h
Prawidłowa kwalifikacja umów i jej skutki dla powstania obowiązku ubezpieczeń
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - zagadnienia praktyczne związane z realizacją zasady swobodnego  przepływu osób w UE
Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - nabycie i utrata prawa, podstawa wymiaru świadczeń
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe - tryb postępowania
Renty rodzinne - krąg uprawnionych, wysokość świadczeń
Ponowne ustalenie prawa do świadczeń i ich wysokości po zmianach
Postępowanie przed organem rentowym a postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych 
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
Świadczenia przedemerytalne

Egzamin dyplomowy - 1h

                                                                                                     Łączna liczba godzin: 187

 

Dodatkowy blok z zakresu ubezpieczeń społecznych

Wykładowcy

dr Magdalena Rycak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk prawnych. Radca prawny specjalizująca się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy. Wieloletni wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Od października 2015 r. prawnik w Zespole Prawa Pracy NSZZ "Solidarność" przy Radzie Dialogu Społecznego. Od 2009 r. adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W latach 2010-2015 prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Od 2009 r. kierownik studiów podyplomowych "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - kadry i płace" w Uczelni Łazarskiego. W latach 2012-2015 zastępca sędziego Trybunału Administracyjnego przy Radzie Europy. W latach 2008-2013 adiunkt w Polskiej Akademii Nauk. W latach 2000-2007 wykładowca prawa pracy na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z prawa pracy oraz ochrony danych osobowych.

http://rycak.pl/

 

 

Dr Marta Derlacz-Wawrowska

doktor nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski 2016), radca prawny w praktyce prawa pracy kancelarii Wardyński i Wspólnicy sp. k. Ma doświadczenie m.in. w sporach dotyczących rozwiązania umów o pracę, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, roszczeń związanych z mobbingiem i dyskryminacją, a także w postępowaniach dotyczących podlegania ubezpieczeniom społecznym. Doradzała m.in. w sprawach umów związanych z zatrudnieniem, wypadków przy pracy i tworzenia wewnętrznych regulacji pracodawców. Autorka publikacji z zakresu prawa pracy, w tym m.in. książki „Ochrona informacji poufnych pracodawcy w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy” (Warszawa 2015) oraz współautorka komentarza do kodeksu pracy.

 

 

dr hab. Tomasz Duraj

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, doktor habilitowany nauk prawnych o specjalności prawo pracy, na podstawie rozprawy habilitacyjnej nt. "Podporządkowanie pracowników zajmujących stanowiska kierownicze w organizacjach" (Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013). Adiunkt w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa UŁ.

dr hab Monika Gładoch

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny, dr nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pełni funkcję doradcy Prezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej ds. prawa pracy. Autorka wielu publikacji z prawa pracy.

prof. UMK dr hab. Grzegorz Goździewicz

Kierownik  Katedry Prawa Pracy  WPiA UMK w Toruniu (od 2003 r.), członek Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy (od 2006 r.),  członek  Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich  UMK w Toruniu (od 2012 r.), członek Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla kandydatów na aplikację adwokacką w Bydgoszczy i w Płocku (od 2006 r.) . Dorobek naukowy obejmuje  75 pozycji. Są wśród nich monografie naukowe, studia, artykuły oraz glosy do orzeczeń Sądu Najwyższego.

dr Tomasz Niedziński

Doktor nauk prawnych, radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego . Wykładowa  i ekspert OIRP  Warszawa . Rzecznik Dyscyplinarny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Adiunkt w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2011-2014  członek Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu radcowskiego. 

Marek Oleksyn

Radca prawny, Counsel w Zespole Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii w kancelarii CMS.
Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych związanych z ochroną własności intelektualnej, w tym patentów, znaków towarowych, praw autorskich oraz w sprawach dotyczących przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji. Posiada ponad dwunastoletnie doświadczenie w doradztwie w zakresu prawa własności intelektualnej.
Autor publikacji dotyczących ochrony własności intelektualnej. Wykładowca w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie.

Ewa Podgórska-Rakiel

doktor nauk prawnych, senior counsel w M.Rycak Kancelaria Prawa Pracy. Specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem prawa unijnego. Autorka skargi do KE na podstawie której w 2013 r. Komisja wszczęła wobec Polski oficjalne postępowanie w sprawie niewłaściwej implementacji dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej umów na czas określony. Współpracuje z NSZZ „Solidarność” i jako członek grupy roboczej ds. delegowania pracowników w Brukseli, zaangażowana jest w prace związane z nowelizacją dyrektywy o delegowaniu pracowników. Członek Zespołu Rady Dialogu ds. międzynarodowych. Autorka licznych publikacji, poradników i wystąpień.

http://rycak.pl/

 

 

 

dr Katarzyna Roszewska

Adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Absolwentka WPIA Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obroniła rozprawę doktorską pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Ludwika Florka na temat Stosowanie przepisów kodeksu cywilnego. do stosunków pracy. Ukończyła również aplikację sędziowską, aplikację radcowską i wykonuje obecnie zawód radcy prawnego.

Dr Artur Rycak

Adwokat. Of Counsel w kancelarii prawnej „Raczkowski Paruch”. W latach 2003-2016 sędzia orzekający m.in. w sądach pracy i ubezpieczeń społecznych w okręgu lubelskim, warszawskim i warszawsko-praskim (wcześniej w latach 2000–2003 jako asesor sądowy). Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w praktyce i teorii prawa pracy, w tym 18-letnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy. W latach 1996-2006 asystent w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 2009 r. wykładowca w Uczelni Łazarskiego w Warszawie, w tym na studiach podyplomowych "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - kadry i płace". Prelegent na wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych. Wykładowca i kierownik podyplomowych studiów "Prawo sądowe dla asystentów sędziów i referendarzy sądowych" oraz studiów "Prawo podatkowe" w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Autor i redaktor naukowy kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy oraz sporów sądowych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy, procedury sądowej, kosztów sądowych i ustroju sądów powszechnych dla szefów działów kadr i HR, sędziów, radców prawnych, dyrektorów sądów, pracowników sądów, aplikantów adwokackich, aplikantów radcowskich, asystentów sędziów i referendarzy sądowych. Prezes i założyciel Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Sądów Pracy i Ubezpieczeń Społecznych „Pro Laboris” z siedzibą w Warszawie.

 

 

prof. Walerian Sanetra

Profesor zwyczajny dr hab. nauk prawnych, były wieloletni prezes i sędzia Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, kierownik Katedry Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, wykładowca Krajowej szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

sędzia Zbigniew Szczuka

Sędzia Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie. Od 1989 roku do 2011 r. zajmował stanowiska funkcyjne w sądach warszawskich; ostatnio Wiceprezesa Sądu Okręgowego dla Warszawy Pragi w Warszawie, w którym m. in. nadzorował sądy pracy i ubezpieczeń społecznych. Od 30 lat zajmuje się szeroko rozumianą  problematyką prawa pracy. Jest autorem i współautorem licznych publikacji z zakresu prawa pracy. Wykładowca prawa pracy dla aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, Radzie  Adwokackiej  w Warszawie, Izbie Notarialnej w Warszawie oraz Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. 

sędzia Grażyna Szyburska-Walczak

Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. W latach 2005-2007  oraz 2010-2012 naczelnik Wydziału Spraw z Zakresu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Autorka repetytorium z ubezpieczeń społecznych (Wolters-Kluwer 2012r.). Prowadzi w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury zajęcia dla aplikantów aplikacji sądowej.

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - kadry i płace3800 zł4000 zł4200 zł

Cena czesnego obejmuje zakup dwóch książek rekomendowanych w sylabusach

 • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2017 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2018 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2017 r.
 • III rata - do 1 lutego 2018 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2018 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Deutsche Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

 

 

Zasady rekrutacji

 1. Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 2. Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 3. Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
 4. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

 OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacja o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

KONTAKT

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56

e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

tel. 22 54-35-322

Partnerzy studiów