Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 200 godzin
Ilość semestrów 2
Termin rozpoczęcia II połowa października 2018
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

Oferta studiów skierowana jest do absolwentów wyższych uczelni o dowolnym profilu i specjalności, wiążących swoją przyszłość zawodową z obszarem zarządzania ludźmi.

Studia w szczególności skierowane są do:

 • menedżerów personalnych
 • przedsiębiorców
 • kadry kierowniczej MŚP
 • pracowników działów personalnych
 • konsultantów HR i trenerów biznesu, chcących poszerzyć i aktualizować swoje umiejętności zawodowe
 • osób zmieniających zawód i planujących rozwój swojej kariery zawodowej w obszarze HR

Atuty

Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

 • kreowania polityki kadrowej organizacji z uwzględnieniem jej celów strategicznych i wymogów otoczenia;
 • profesjonalnej rekrutacji i doboru pracowników z wykorzystaniem narzędzi psychologicznych,
 • świadomego tworzenia wizerunku organizacji jako pracodawcy;
 • prawa pracy i elastycznych form zatrudnienia;
 • zarządzania konfliktem przez negocjacje i mediacje;
 • budowania systemów motywacyjnych i efektywnej polityki płac;
 • konstruowania profesjonalnych i adekwatnych do potrzeb organizacji systemów oceniania, programów szkoleniowych, ścieżek awansu zawodowego;
 • zarządzania kompetencjami i talentami;
 • synergii płci w biznesie;
 • możliwość doskonalenia własnych umiejętności psychospołecznych, zwłaszcza w obszarze komunikacji interpersonalnej oraz autodiagnozy predyspozycji osobowościowych i coachingu.

Przesłanki i cele studiów

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry kierowniczej, w tym menedżerów ds. personalnych w przedsiębiorstwach i innego rodzaju organizacjach. Absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności we wszystkich obszarach procesu kadrowego, kreowania polityki personalnej organizacji w wymiarze strategicznym i taktycznym, badania kompetencji zawodowych, w tym predyspozycji osobowościowych do zawodu, konstruowania systemów zarządzania kompetencjami zawodowymi i talentami pracowników. Dowiedzą się, jak budować relacje zawodowe między kobietami i mężczyznami z uwzględnieniem specyfiki obu płci. Odbędą sesję coachingową, nauczą się wykorzystywać coaching w swojej pracy zawodowej. Szczególny nacisk kładziemy także na wiedzę z prawa pracy, którą traktujemy jako kluczową dla zarządzania ludźmi w organizacjach.

Organizacja zajęć

 • Studia kończy ustny egzamin
 • Warunki zaliczenia każdego modułu kształcenia ustala koordynator modułu w porozumieniu z osobami prowadzącymi zajęcia. Zwykle jest to konkretne praktyczne zadanie wykonywane indywidualnie lub w grupach na ostatnich zajęciach, test sprawdzający rozumienie przekazywanej wiedzy, przygotowanie eseju lub rozwiązanie studium przypadku.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program

Studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi odbywają się w formie zajęć aktywizujących Słuchaczy, w tym wykładów, konwersatoriów, projektów i warsztatów.

Moduł I. ELEMENTY PROCESU KADROWEGO

 • Budowanie systemów motywacyjnych, polityka płacowa
 • Polityka doskonalenia zawodowego i zarządzanie szkoleniami
 • Wartościowanie pracy
 • Systemy i narzędzia okresowych ocen pracowniczych
 • Dobór pracowników

MODUŁ II. DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

 • Komunikacja interpersonalna z wykorzystaniem elementów warsztatu kreatywności
 • Negocjacje, mediacje, kierowanie konfliktem,
 • Coaching

MODUŁ III. PSYCHOLOGIA i PRAWO W ZZL

 • Psychologia w ZZL
 • Diagnoza predyspozycji zawodowych
 • Prawo pracy

Moduł IV. NOWOCZESNE TRENDY W ZARZĄDZANIU LUDŹMI

 • Elementy strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim
 • Modele kompetencyjne w ZZL
 • Audyt personalny. Pomiar efektywności ZZL
 • Zarządzanie zmianą

Moduł V. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO

 • Nowoczesne zarządzanie

EGZAMIN DYPLOMOWY

Wykładowcy

prof. nz dr hab. Joanna M. Moczydłowska

Kierownik merytoryczny studiów

Psycholog, doradca personalny, doświadczony nauczyciel akademicki, wieloletni wychowawca młodzieży, w tym młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Autorka popularnych narzędzi wykorzystywanych do diagnozy w poradnictwie edukacyjnym i zawodowym. Wykładowca w Uczelni Łazarskiego i w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie. Prowadzi zajęcia na renomowanych studiach MBA i MBA w ochronie zdrowia. Jest autorką ponad 150 publikacji naukowych na temat motywacji, psychologii w zarządzaniu i zachowań organizacyjnych.

 

 

dr Małgorzata Gałązka - Sobotka

Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego

Pełni funkcję dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego oraz kierownika kierunku MBA w Ochronie Zdrowia. Od 2002 r. jest również adiunktem w Katedrze Zarządzania i Marketingu Uczelni Łazarskiego.

Ma tytuł doktora nauk ekonomicznych ze specjalnością ekonomika, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem.

Jest członkinią Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, przewodniczącą Zespołu Problemowego Rady NFZ ds. Leczenia Szpitalnego, doradcą Prezydenta Pracodawców RP w obszarze ochrony zdrowia i członkinią Zarządu Fundacji Przestrzeni Obywatelskiej.

Posiada szerokie doświadczenie projektowe. Koordynuje projekty badawcze finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wdrożeniowe, finansowanych z EFS. Od wielu lat wykłada i szkoli w obszarze zarządzania międzynarodowego i zarządzanie zasobami ludzkimi. Pod jej opieką powstało ponad 100 prac licencjackich i magisterskich z zakresu biznesu międzynarodowego i HRM.

Jest absolwentką kierunku menedżerskiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

dr Anna Bugalska

od 25 lat działa w obszarze human capital, doświadczony wykładowca, konsultantka, trenerka i coach. Przez 15 lat pracowała na stanowiskach menedżerskich w pionie zarządzania ludźmi w międzynarodowych korporacjach.
Przez 7 lat dyrektor doradztwa i programów rozwojowych z zarządzania kapitałem ludzkim w IBD Business School. Dr ekonomii w zakresie zarządzania i nauczyciel akademicki na wybranych studiach ukierunkowanych na HR w programach MBA i na studiach podyplomowych dla ekspertów HR. Prowadzi zajęcia z całego spektrum zagadnień dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi: strategicznego podejścia do zarządzania ludźmi, zarządzania kompetencjami, systemów wynagradzania, motywowania, oceny pracowniczej, rekrutacji i selekcji, Assessment i Development Center, audytu personalnego i audytu funkcji personalnej, rozwoju i szkolenia pracowników, organizacji działu personalnego w tym wdrażania roli HRBP, mierników efektywności zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalizuje się w zarządzaniu talentami, zarządzaniu kompetencjami i roli HRBP.

dr Karol Kowalewski

Ekonomista, nauczyciel akademicki, praktyk zarządzania zespołem, specjalista w obszarze oceniania pracowników i wartościowania pracy, autor wielu publikacji naukowych z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim.

dr Anna Kononiuk

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzanie. Doświadczony nauczyciel akademicki, trener biznesu, konsultant. Przedmiotem jej zainteresowań są badania foresightowe, a  w szczególności metoda scenariuszowa, triangulacja, dzikie karty, diagnozowanie dojrzałości foresightowej przedsiębiorstw oraz coaching. Brała udział w licznych krajowych i zagranicznych inicjatywach foresightowych jako uczestnik warsztatów badawczych, członek zespołów badawczych, koordynator zadań badawczych bądź ekspert w zakresie metody scenariuszowej. W latach 2011–2012 pełniła funkcję koordynatora naukowego Panelu Budowy Scenariuszy i Marszrut Technologicznych w projekcie „NT FOR Podlaskie 2020”. Posiada doświadczenie w  zakresie coachingu indywidualnego oraz grupowego dedykowanego przedsiębiorstwom.

Agnieszka Mrówka

 

Ekspert w zakresie projektowania i wdrażania kompleksowych rozwiązań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów związanych w wprowadzaniem i wdrażaniem nowoczesnych systemów zarządzania w organizacjach z różnych branż i sektorów. Profesjonalny audytor personalny posiadający doświadczenie w opracowywaniu i operacjonalizacji strategii i polityki personalnej, opracowywaniu i implementacji rozwiązań w zakresie budowania kultury organizacyjnej i zaangażowania pracowników, przywództwa, różnorodności i mobilności pracowników oraz zarządzania wiedzą i budowaniu systemów motywacyjnych.

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w międzynarodowej firmie doradczej PwC. Wykładowca na studiach magisterskich i podyplomowych oraz Członek Rady Programowej Centrum Kształcenia Podyplomowego i Eksperckiej Rady Konsultacyjnej Uczelni Łazarskiego. 

 

 

Anna Pankowska-Gałaj

jest specjalistką ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Dyrektor Generalna w Ministerstwie Zdrowia. Wcześniej pełniła funkcję, między innymi, dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Banku Pocztowym SA w Bydgoszczy oraz dyrektora personalnego w Fabryce Mebli Forte SA. Doświadczony nauczyciel akademicki. Trener biznesu związana z firmą szkoleniowo-diagnostyczną YES HR. Jest absolwentką matematyki na UMK w Toruniu i IESE Business School University of Navarra.

 

 

Michał Chodkowski

adwokat
partner

Michał Chodkowski specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w prawie konsumenckim. Od 2006 roku doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom między innymi w zakresie prawnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi oraz doboru form zatrudnienia, w tym zatrudnienia członków zarządów spółek. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy i dotyczy w szczególności przygotowywania dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, a także opracowywania wewnętrznych regulaminów z zakresu prawa pracy. Doradza pracodawcom między innymi w zakresie optymalizacji zatrudnienia, przeprowadzania zwolnień grupowych oraz transferów zakładów pracy. Reprezentuje pracodawców w sporach z pracownikami przed sądami pracy, między innymi w sprawach związanych z rozwiązaniem umów o pracę i sprawach związanych z zakazem konkurencji. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu prawa pracy. Jest członkiem Rady Dyrektorów Personalnych Konfederacji Lewiatan.

Doradza przedsiębiorcom także w zakresie compliance, w szczególności w zakresie opracowania i wdrażania wewnętrznych procedur, polityk, kodeksów etyki i dobrych praktyk, a także audytów procesów i procedur stosowanych przez przedsiębiorców. W 2016 r. znalazł się w gronie 30 finalistów V edycji konkursu Rising Stars, organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną oraz wydawnictwo WoltersKluwer. Konkurs wyróżnia młodych prawników, którzy wyróżniają się osiągnięciami zawodowymi oraz skutecznością, kreatywnością, innowacyjnością i umiejętnościami wyczuwania nowych rynkowych trendów, a także zaangażowaniem społecznym.

 

 

Mirosław Urban

psycholog, doradca zawodowy, trener, współpracownik Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Twórca autorskiego programu Juggling Inspiration, wykorzystującego metaforę żonglowania w biznesie i edukacji, polegającego na połączeniu wiedzy psychologicznej z nabywaniem umiejętności. Specjalista od niestandardowych technik szkoleniowych, wykorzystywanych w ramach różnorodnych tematów szkoleń. Tworzy oryginalne metody rozwoju osobistego, uczestnikom szkoleń pozwala odkrywać siłę psychiczną i osiągać cele drogą rozwoju własnych predyspozycji i umiejętności. Współpracował m. in. z Dr Irena Eris, Polkomtel S.A., Commercial Union, PKN Orlen S.A., Dalkia Poznań. Autor przygotowywanej publikacji Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego: „Niekonwencjonalne techniki szkoleniowe” (w ramach przygotowywanej serii 10 książek o szkoleniach). Autor artykułów: „Żonglowanie w biznesie” (www.nf.pl), „Żonglowanie sprzyja mózgowi” (Charaktery, 05/2005), „Żonglowanie jako metoda wspierania rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych” (Klanza w czasie wolnym, 1/2005), „Żonglowanie” (Trening umiejętności poznawczych, Klanza, 2004).

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Zarządzanie zasobami ludzkimi5600 zł5800 zł6000 zł
 • 10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca i spełnieniu wymogów rekrutacyjnych**
 • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2018 r.

**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2019 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2018 r.
 • III rata - do 1 lutego 2019 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2019 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Deutsche Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

 

KONTAKT

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

 

 

Partnerzy studiów

Zobacz także