Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 160 godzin (lub odpowiednio więcej w przypadku wybrania dodatkowej specjalizacji)
Ilość semestrów 2
Rekrutacja przedłużona do 19 października!

Pożyczki nieoprocentowane na studia podyplomowe

z możliwością umorzenia części spłat.

Dowiedz się więcej...

Opis studiów

Dla kogo?

Studia kierowane są do osób, które mają w swojej praktyce do czynienia z prawem nowych technologii oraz osób, które chcą nabyć praktyczną wiedzę z tego zakresu, a w szczególności:

 • managerów przedsiębiorstw, w tym w szczególności z sektora retail, e-commerce, bankowości, finansów, energetyki, ochrony zdrowia, gier i programów komputerowych, obronności, a także
 • managerów przedsiębiorstw informatycznych i technologicznych świadczących usługi na rzecz podmiotów z ww. sektorów;
 • właścicieli i managerów innowacyjnych spółek technologicznych dążących do ekspansji swojej działalności (start-up);
 • osób zarządzających projektami, w szczególności w sektorze ubezpieczeń i finansów, farmaceutycznym i ochrony zdrowia, retail, energetycznym, chemicznym, IT, obronności, oprogramowania i gier komputerowych, e-commerce, w tym social mediów, marketingu internetowego, usług świadczonych drogą elektroniczną;
 • pracowników instytucji publicznych i samorządowych odpowiedzialnych za obszar nowych technologii;
 • praktyków wykonujących zawody prawnicze (radcowie prawni, adwokaci);
 • prawników wewnętrznych przedsiębiorstw informatycznych i technologicznych.

Atuty:

 • kompleksowy program przekazujący wiedzę w obszarze prawa nowych technologii z uwzględnieniem uwarunkowań biznesowych, a także sposobów finansowania nowych technologii;
 • program nastawiony na budowanie kontaktów oraz wymianę wiedzy pomiędzy uczestnikami studiów;
 • zajęcia prowadzone przez ekspertów praktyków z wieloletnim doświadczeniem w obszarze nowych technologii, w tym prawników oraz przedstawicieli biznesów technologicznych, m.in. start-ups;
 • program studiów opiera się na ćwiczeniach, studiach przypadków oraz elementach wykładu;
 • program zajęć dostosowany do różnorodnych grup odbiorców (właścicieli, kadry kierowniczej, menedżerów, specjalistów odpowiadających za rozwój i wdrażanie nowych technologii w przedsiębiorstwach);
 • pozytywna atmosfera podczas zajęć dzięki profesjonalnym i doświadczonym trenerom;

Przesłanki i cele:

Nowe technologie wywołują rewolucję w gospodarce światowej i stanowią bardzo istotny jej element. Umożliwiają zwiększenie efektywności i dostępność świadczonych usług. Obserwuje się szybki rozwój elektroniki użytkowej w kierunku Internetu Rzeczy. Następuje coraz większa popularyzacja algorytmów sztucznej inteligencji (SI) w codziennym życiu. Doskonale rozwija się Blockchain, czyli technologia łącząca m.in. finanse i świat wirtualny. Online rozwija się także rozrywka. Gry pozwalają nam odtworzyć świat. Nowe technologie stanowią zatem szansę, ale pojawia się także konieczność ochrony sieci i efektywnych zabezpieczeń.

Celem studiów jest praktyczne i kompleksowe zaznajomienie słuchaczy z aktualną problematyką prawną rozwoju nowych technologii, w tym związanymi z tymi technologiami prawami własności intelektualnej.  Uczestnicy zapoznają się na studiach z praktycznymi rozwiązaniami w zakresie prawnej ochrony nowych technologii, ich ekspansji na rynki zagraniczne, a także sposobami ich finansowania.

Stawiamy na praktyczną edukację w zakresie zagadnień związanych z prawem nowych technologii na każdym etapie ich rozwoju. Wiedza praktyczna jest niezbędna do tworzenia, wdrażania, prowadzenia i ochrony innowacyjnych modeli biznesowych. Z tego względu, program studiów uwzględnia uwarunkowania biznesowe wybranych sektorów gospodarki. Uczestnicy w ramach studiów mają możliwość wyboru modułów specjalizacyjnych w zależności od swoich zainteresowań. W efekcie uczestnicy zdobędą unikalną wiedzę nie tylko prawną, ale także wyspecjalizują się w obszarze swoich zainteresowań biznesowych. Takie rozwiązanie pozwoli słuchaczom skutecznie i bezpiecznie wykorzystywać nowe technologie w ich otoczeniu zawodowym, a być może nawet zainspiruje ich do wykreowania nowych modeli biznesowych w wybranych sektorach gospodarki. 

Mamy świadomość, że nowe technologie rozwijają się szybciej niż edukacja. Z tego względu nasz program dostosowujemy do potrzeb rynku. Wykładowcy Akademii Biznesu i Prawa Nowych Technologii to wybitni praktycy, specjaliści, a zarazem dydaktycy.

Z nami polubisz nowe technologie i odnajdziesz się w świecie dynamicznych zmian technologicznych.

Serdecznie zapraszamy!

adw. Justyna Wilczyńska – Baraniak oraz r. pr. Agnieszka Oleksyn – Wajda

Organizacja zajęć:

 • Studia trwają dwa semestry;
 • Zajęcia rozpoczynają się w II połowie października 2018;
 • Warunkiem ukończenia studiów jest:
 • zaliczenie wszystkich modułów obligatoryjnych, kierunkowych (1-4) poprzez test jednokrotnego wyboru (10 pytań);
 • w przypadku wybrania dodatkowego modułu specjalistycznego (dodatkowe 16 lub 32 godziny – w zależności od specjalizacji) zaliczenie tego modułu również poprzez test jednokrotnego wyboru (10 pytań);
 • zdanie końcowego testu jednokrotnego wyboru (pytania zamknięte) a także uczestnictwo w zajęciach na poziomie 70% (w zależności od wyboru studenta w bazowych 160 godzinach kursu podyplomowego lub kursu rozszerzonego o moduł specjalistyczny);
 • Słuchacze spełniający ww. warunki otrzymują dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych Prawa w Biznesie Nowych Technologii. Słuchacze, którzy wybrali dodatkowo moduł specjalistyczny otrzymują dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych Prawa w Biznesie Nowych Technologii z dodatkową specjalizacją branżową.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Podobnie, uruchomienie danej specjalizacji zależne jest od liczby zainteresowanych osób.

Wymagania wstępne:

O przyjęcie na studia mogą starać się osoby będące absolwentami wyższych uczelni (pierwszy stopień, tj. studia licencjackie).

Program

Program składa się z modułów kierunkowych oraz specjalizacyjnych. W przypadku ukończenia wyłącznie modułów kierunkowych uczestnik otrzymuje dyplom studiów podyplomowych Prawo w biznesie nowych technologii.

Uczestnik ma możliwość wyboru jednego z proponowanych modułów specjalizacyjnych. Słuchacz może wybrać jeden, kilka lub wszystkie wskazane obszary jako swoją specjalizację. Słuchacze, którzy wybrali dodatkowo moduł specjalistyczny otrzymują dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych Prawa w Biznesie Nowych Technologii z dodatkową specjalizacją branżową.

MODUŁY KIERUNKOWE

Moduł I   Prawa własności intelektualnej wykorzystywane w nowych technologiach, podatkowe aspekty praw własności intelektualnej

Prawa własności intelektualnej wykorzystywane w nowych technologiach

 • Powstanie praw, sposoby ochrony nowych technologii;
 • Komercjalizacja;
 • Transfer praw;
 • Zasady prowadzenia due diligence w przedsiębiorstwach informatycznych i technologicznych;
 • Domeny internetowe a prawo własności intelektualnej.

Podatkowe aspekty praw własności intelektualnej

 • Umowa o przeniesienie praw własności intelektualnej a podatki;
 • Udzielenie licencji a podatki.

Moduł II  Wdrożenia i obsługa rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwie, umowy outsourcingowe w zakresie usług IT, ekspansja działalności gospodarczej poza terytorium Polski i prawne modele ochrony nowych technologii, rozstrzyganie sporów

a.    Wdrożenia i obsługa rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwie

 • Podstawowe problemy prawne umów o wdrożenie systemów IT;
 • Umowy wdrożeniowe i przebieg wdrożenia "krok po kroku";
 • Problemy w trakcie wdrożenia - jak sobie z nimi radzić w aspekcie umownym;
 • Obsługa powdrożeniowa rozwiązań informatycznych (utrzymanie i serwis rozwiązań IT;
 • Service Level Agreement (SLA) jako element umowy serwisowej;
 • rozwój systemów IT;
 • Wdrożenia IT w zamówieniach publicznych.

b.    Umowy outsourcingowe w zakresie usług IT

 • Przygotowywanie i negocjowanie umowy outsourcingowej (RFI, RFP);
 • rozwiązania chmurowe z uwzględnieniem wymogów KNF;
 • ochrona danych osobowych w umowach outsouringowych .

c.    Ekspansja działalności gospodarczej poza terytorium Polski i prawne modele ochrony nowych technologii 

 • Tryby dokonywania zgłoszeń:
 1. patenty,
 2. znaki towarowe,
 3. wzory przemysłowe;
 • Strategie w wyborze ochrony;
 • Lokalizacja umów pod prawem obcym.

d.    Rozstrzyganie sporów z zakresu nowych technologii

 • strategia procesowa, czynności poprzedzające wszczęcie postępowania sądowego;
 • sposób przygotowania materiału dowodowego;
 • arbitraż a sąd powszechny;
 • orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE);
 • aspekty prawno-karne.

Moduł III Zagadnienia e-commerce, ochrona danych osobowych w projektach IT oraz IOT; bezpieczeństwo informacji w cyberprzestrzeni, ochrona konkurencji i konsumentów w branży e-commerce

a.    Zagadnienia e-commerce

 • Umowy e-commerce, w tym transakcje elektroniczne i świadczenie usług drogą elektroniczną;
 • konkursy reklamowe, umowy barterowe, umowy promocyjne i patronaty medialne, reklama internetowa;
 • fora internetowe i media społecznościowe.

b. Ochrona danych osobowych w projektach IT oraz IOT; Bezpieczeństwo informacji w cyberprzestrzeni

c. Ochrona konkurencji i konsumentów w branży e-commerce

 • klauzule niedozwolone;
 • ustawa o prawach konsumenta;
 • ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • umowy dystrybucyjne.

MODUŁ IV Najnowsze technologie w praktyce

 • Zagadnienia dotyczące faktycznego i prawnego statusu danych (machine generated data), zasilających sztuczną inteligencję;
 • Big Data;
 • IOT:
 • Blockchain;
 • AI.

MODUŁY SPECJALISTYCZNE:

We wszystkich poniżej wskazanych obszarach wskażemy nowe technologie – ich sposób tworzenia, wdrażania i funkcjonowania. Słuchacz może wybrać jeden, kilka lub wszystkie wskazane obszary jako swoją specjalizację:

 • Pharma i ochrona zdrowa;
 • Retail i e-commerce;
 • Gaming;
 • Bankowość;
 • Energetyka;
 • Chemia;
 • Obronność;
 • Start-ups.

BANKOWOŚĆ (1 zjazd, 16 godzin)

 • Rozwój innowacji w sektorze bankowym w Polsce.
 • Wdrażanie nowych technologii w bankowości (mobilne i globalne systemy informatyczne)
 • Bezpieczeństwo danych i informacji bankowych.
 • Perspektywy rozwoju nowych technologii w bankowości. 

GAMING – 1 zjazd, 16 godzin

 • Wprowadzenie do rynku gier wideo: charakterystyka rynku, ogólne założenia prawno-biznesowe, PC, konsole, AR, VR. Przekazanie uczestnikom bazowej wiedzy na temat tego, jak ukształtowany jest rynek gier wideo, w tym szczególności, jak wygląda jego otoczenie biznesowo-prawne.
 • Tworzenie gier wideo – aspekty prawne: opis podstawowych zagadnień związanych z tworzeniem gier wideo oraz elementów prawnych mających podstawowe znaczenie w przypadku tworzenia spółki gamingowej? Opis zagadnień związanych z tworzeniem gier oraz ochroną praw do nich. Dostarczenie informacji na temat sposobów na ukształtowanie pracy nad grami wideo, jak pozyskiwać content do gier wideo, w jaki sposób należy zabezpieczyć się od strony prawnej.
 • Wydawanie gier wideo - umowy dystrybucyjne/publishingowe: opis kwestii istotnych przy poszukiwaniu i nawiązywaniu współpracy z wydawcą/dystrybutororem; istotne elementy negocjowania umowy. Dostarczenie uczestnikom wiedzy dot. kluczowych obszarów związanych z procesem negocjowania umowy dystrybucyjnej/publishingowej.
 • EULE i privacy policies. Prawa konsumenta: opis sposobów tworzenia regulaminy gier i usług oferowanych na globalnym rynku. Omówienie praktyk rynkowych i najlepszych rozwiązań w branży.
 • Modele sprzedażowe, wirtualne waluty, zasady monetyzacji - trendy a regulacje prawne: opis sposobów zarabiania na grach, podstawowych modeli sprzedażowych oraz obecnych trendów w zakresie optymalizacji przychodu (mikropłatności, wirtualne waluty, reklamy).
 • User-Generated Content: na rynku jest coraz więcej gier, których historia zaczyna się od modyfikacji samodzielnie stworzonych przez graczy (tzw. modów). Opis modów (czym są, jak powstają), przykładów UGC które stały się samodzielnymi grami lub ważnymi elementami innych gier oraz opis tego, w jaki sposób branża podchodzi od strony prawnej do kwestii korzystania z UGC.
 • RODO i gry wideo: opis wyzwań i obowiązków związanych ze stosowaniem RODO w branży gier wideo.
 • Real-life objects w grach wideo: zasady odwzorowywania w grach komputerowych istniejących obiektów w kontekście praw IP osób trzecich; opis trendów, zagrożeń oraz najlepszych praktyk biznesowych. 

RETAIL & E-COMMERCE

Zalecana znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (część zajęć odbywa się w języku angielskim)

A. Start at the start
1. Retail formats online-offline now & how it was and is.
2. Use of data, datasets                                                                                                           
3. Financial strategy (run to sell or run to grow?) – is P&L the tool?
4. Where is it going?
   a. Examples - short field trip
   b. Debate – which brands were which?                                                                
5. Threats & Stimulus to acquire the “Now” - why most are on the wrong track     
6. Task 1 - How has this era helped or hindered your business as a whole?
 
B. The Now
7. Task 1 outcome: presentation of best papers and short debate               
8. Development of IT
9. Development of social media
10. Fads or Facts: onset of omni channel, market myths: BRIC’s, big data, etc.          
    a. Debate – what students experienced and what disruptor impact            
11. Artificial Intelligence revolution – initial taste. How it’s began.                 
12. Impact of AI on external business support (finance) - Masterclass 1 – George Swirski Partner & CEO Abris Capital ($ 3 Bn value fund).
    a. Q & A                                                                                                          
13. Task 2How does this affect a company from your specialty perspective?

C. The Enemy at the Gates – or is he?
14. Task 2 outcome: best student work presented and discussed                                                 
15. What is AI and what it actually does and how it is implemented
    a. How did it start
    b. Runaway implementation
    c. Disruption of standard company format
    d. Benefits and threats                                                                                                             
16. Masterclass 2 – How investors view AI & Ecommerce – Managing Partner 3TS
    a. Q & A                                                                                                                                        
17. Task 3 Define the current desired set-up of IT revolution impervious retail company
and present two AI projects you wish to implement

 
D. Aftermath - What’s Gonna Be – What’s it Worth
18. Task 3 outcome: presentation by students and reaching consensus                                      
19. Impact on jobs and employee skillset                                                                              
20. Luddite backlash – casus Primark,  casus Damn the Torpedoes
21. Guest speaker founder and CEO of iconic market leading Polish retailer                            
22. Masterclass 3 – impact of AI on Social, Environmental, Sustainability: “Responsibility of the business”
– Sir Ian M Cheshire , chairman of Debenhams PLC & Main Board Director Barclays Bank PLC 1 hr       
23. Debate: pros and cons of instilling social responsibility in the AI era.
24. Preparedness for new workforce – Needed? Now? Later?                                                       
25. FINAL TASK – What Needs to Be Done About it – 400 words.

ENERGETYKA (2 zjazdy, 32 godziny)

1.    Magazynowanie energii.

 • wprowadzenie - czym jest magazynowanie energii. Przegląd istniejących i rozwijających się
 • technologii magazynowania energii
 • przegląd możliwości wykorzystania magazynowania przez różne podmioty działające na rynku
 • energii oraz u odbiorców końcowych. Case studies.
 • bariery regulacyjne i biznesowe w rozwoju magazynów energii.
 • mechanizmy wsparcia inwestycji w magazyny energii - przykłady regulacji m.in. amerykańskich,
 • unijnych i wybranych krajów europy.

2. Energetyka rozproszona i OZE:

 • Cechy źródeł odnawialnych
 • Korzyści z wykorzystania OZE
 • Rodzaje i potencjał OZE
 • Udział OZE w miksie energetycznym
 • Farmy wiatrowe - lądowe - typy -budowa
 • Farmy wiatrowe - morskie - typy - budowa
 • Geotermia - typy - budowa
 • fotowoltaika - typy - budowa
 • biogazownie
 • spalarnie biomasy i współspalanie
 • hydro elektrownie - typy -budowa
 • potencjał OZE w POlsce
 • bariery rozwoju OZE w Polsce
 • klastry energii a OZE
 • dlaczego off shore wind?
 • rozwój na świecie
 • potencjał rozwoju off shore w Polsce
 • jakie wyzwania?
 • modele biznesowe – jak na tym zarobić?
 • Co nowego w technologii?

3. Elektromobilność - Agenda

 • Elektromobilność- co to jest i dlaczego teraz?
 • Ekonomia elektromobilności, rynek i dynamika produkcji
 • Rozwój technologiczny - stan obecny i przyszłość
 • Infrastruktura do ładowania
 • Samochody elektryczne w systemie elektroenergetycznym
 • Zrównoważony transport i wpływ na środowisko
 • Rozwiązania systemowe i prawne – zachęty i bariery
 • Przyszłość elektromobilności

CHEMIA (1 zjazd 16 godzin)

Innowacje i postęp stanowią jeden z istotnych elementów przewagi konkurencyjnej również na rynku chemicznym. Zdolność rozwijania lub absorpcji technologii oraz zastosowania jej w procesie produkcyjnym jest jednym z kluczowych składników powodzenia zarówno strategii wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu, jak i racjonalizacji wytwarzania już istniejącego. Przedstawienie specyfiki innowacji oraz nowych technologii w sektorze chemicznym będzie stanowiło zasadniczą część tego modułu.

1. Gospodarka wodorowa

 • niskokosztowe metody otrzymywania wodoru, minimalizacja emisji CO2 przy produkcji;
 • magazynowanie i dystrybucja wodoru;
 • ograniczenia zastosowania zasilania wodorem, zasilanie ogniw paliwowych paliwami alternatywnymi;
 • konstruowanie ogniw wodorowych dla określonych zastosowań.

2. Biotechnologia

 • tworzywa biodegradowalne: rodzaje, własności ,zastosowanie;
 • zaawansowane produkty biotechnologiczne: medycyna, przemysł spożywczy;
 • biopaliwa: bioestry, przeróbka celulozy,  produkcja biogazu;
 • ochrona środowiska : modyfikacja istniejących technologii  w celu zmniejszenia ich uciążliwości dla środowiska, oczyszczalnie ścieków, gazów odlotowych itp.

3. Kompleksowa przeróbka węgla, w tym zgazowanie,

4. Nowe, bezodpadowe technologie chemiczne i o niskim zapotrzebowaniu na energię,

5. Chemia analityczna: ochrona środowiska i diagnostyka

6. Nanotechnologia

 • nowe katalizatory dla przemysłu chemicznego
 • nanomateriały , w tym nanokompozyty

7. Nowe tworzywa i materiały

START-UP’s (1 zjazd 16 godzin)

 • Euforia w najczystszej postaci.

Każdy z nas wpadł kiedyś na pomysł, którego realizacja miała szanse odmienić życie wynalazcy. Jednak większość tych idei nigdy nie skonfrontowano z rzeczywistością. Jak wybrać i rzetelnie ocenić pomysł?

 • Pierwsze przeciwności.

Nie każdy wynalazca jest przedsiębiorcą. Euforia mija, a wraz z nią ubywa paliwa dla start- up’u. Jak znaleźć w sobie dyscyplinę i zacząć myśleć jak przedsiębiorca?

 • Przyziemne formalności.

Start-up to nie tylko idea, produkt i wizja wspaniałej przyszłości. To również lista zadań: począwszy od rejestracji działalności, poprzez stronę internetową, wizytówki, kończąc na wynajęciu biura. Jak sprawić żeby przyziemne zadania nie ugasiły kreatywności?

 • Komercjalizacja i wsparcie.

Mamy najbardziej rewolucyjny produkt świata! Ale czy ktoś o tym wie? Komu go zaoferować? Może rozwiązaniem byłby dodatkowy kapitał. W jaki sposób komercjalizować i promować swój wynalazek?

 • Czas na sprzedaż.

Na początku przygotowaliśmy listę potencjalnych klientów. Odwiedziliśmy większość z nich, ale mimo to, zamówienia nie spływają lawinowo. Czy ostatecznie się pojawią? Jak efektywnie zaplanować proces oferowania i sprzedaży?

 • Zachowawczo czy agresywnie?

Pojawiają się pierwsze zamówienia. Pracujemy bez przerwy. Czy oferować i sprzedawać dalej, czy skoncentrować się na realizacji bieżących zamówień?

Wykładowcy

Agnieszka Oleksyn-Wajda
kierownik kierunku

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem w doradztwie w ramach KPMG. Posiada szerokie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej dla wiodących podmiotów działających m.in. na rynku retail.  Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zagadnień dotyczących m.in. ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem branży odzieżowej, prawnych aspektów rynku mody oraz sektora retail.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Angielskiego i Europejskiego, placówki dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Cambridge.

Kierownik Studiów Podyplomowych Prawo Ochrony Środowiska na Uczelni Łazarskiego oraz Akademii Biznesu i Prawa Mody Uczelni Łazarskiego (w tym Studiów Podyplomowych Prawo i Zarządzanie w Sektorze Mody).

Była stażystka w Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska w Komisji Europejskiej w Brukseli, a także w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce.

Autorka praktycznych komentarzy w serwisie LEX Online w Wydawnictwie Wolters Kluwer w zakresie prawa ochrony środowiska.

Prelegentka, wykładowca oraz autorka artykułów dotyczących wizerunku biznesowego, dress code’u, power dressing m.in. dla radców prawnych. Twórca cyklu „Prawo w dobrym stylu” w czasopiśmie radców prawnych „Temidium”.

Justyna Wilczyńska-Baraniak
Kierownik studiów

Mec. Justyna Wilczyńska-Baraniak, adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Columbus School of Law, Catholic University of America, 2002 oraz International Trade and Business Summer Program – Columbus School of Law, Catholic University of America, 2003. Mec. Justyna Wilczyńska-Baraniak ukończyła także studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej, Polskie i Europejskie Prawo Spółek, 2004, a także studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, 2008.

Mec. Justyna Wilczyńska-Baraniak posiada ponad czternastoletnie doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz polskich i międzynarodowych korporacji w kwestiach dotyczących ochrony własności intelektualnej, w tym w szczególności w zakresie patentów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, praw autorskich i nieuczciwej konkurencji. Reprezentuje klientów w zakresie naruszeń praw własności intelektualnej na obszarze CEE i UE w sprawach celnych, a także w sporach przed sądami powszechnymi, Sądzie Najwyższym, Urzędzie Patentowm, sądach administracyjnych, a także Naczelnym Sądem Administracyjnym. Mec. Justyna Wilczyńska-Baraniak jako reprezentant amerykańskiego producenta urządzeń technologii ubieralnej prowadziła liczne szkolenia produktowe na terytorium UE.  Doradzała także międzynarodowej organizacji skupiającej czołowych producentów programów komputerowych na świecie i prowadziła działania zmierzające do ochrony praw autorskich do oprogramowania komputerowego.

Mec. Justyna Wilczyńska-Baraniak jest prawnikiem rankingowym i rekomendowanym w zakresie rozstrzygania sporów sądowych za sprawne doradztwo i doskonałą reprezentację klientów w wielojurysdykcyjnych sporach sądowych (I AM Patent 1000,2016,2017,2018). Mec. Justyna Wilczyńska-Baraniak jest także wyróżniana w rankingach Chambers Europe (2017, 2018), Chambers Global (2017, 2018) oraz Legal 500 (2018). Mec. Justyna Wilczyńska-Baraniak jest współautorem publikacji książkowej „Własność intelektualna. Wybrane zagadnienia praktyczne” (2013, Lexis Nexis) oraz autorem innych publikacji zarówno krajowych jak i zagranicznych. Brytyjski magazyn „Your Guide” opublikował jej artykuł „Polish Online Games Sector Booming.”

Klaudia Błach-Morysińska

adwokat, rzecznik patentowy.

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i przemysłowej, prawie autorskim, prawie reklamy oraz prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Świadczy pomoc prawną zarówno w sprawach sądowych, jak i administracyjnych związanych z zagadnieniami IP.

Posiada bogate doświadczenie w postępowaniach przed sądami i urzędami polskimi, jak również przed organami międzynarodowymi. Reprezentuje polskie i zagraniczne podmioty w sporach sądowych, w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP, WIPO, EUIPO oraz przed sądami administracyjnymi. Doradzała i reprezentowała światowe koncerny z branży spożywczej oraz przemysłowej.

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Posiada uprawnienia adwokackie, rzecznika patentowego oraz europejskiego rzecznika do spraw znaków towarowych i wzorów. Ukończyła podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim.

Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa własności przemysłowej i intelektualnej. Prowadzi wykłady z zakresu prawa własności intelektualnej i przemysłowej.

Rzecznik Dyscyplinarny Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych, PTMG oraz AIPPI (Członek Zarządu AIPPI Polska, Design Commitee), INTA, ECTA (Sekretarz Law Commitee).

Paweł Durka

Współzałożyciel i Członek Zarządu

NEXT LEVEL STUDIO Sp. z o.o.

Jeden z pomysłodawców i założycieli start-up’u technologicznego, NEXT LEVEL STUDIO. Posiada ponad szesnastoletnie doświadczenie w branży motoryzacyjnej. Był odpowiedzialny między innymi za produkt oraz nowe technologie w firmie Mercedes-Benz, marketing w BMW oraz wspomagał proces wprowadzenia marki MINI na rynek polski. Doświadczony trener i mówca. W trakcie swojej kariery zawodowej zdobył również doświadczenie w branży IT pracując dla takich firm jak Dell Computer

Poland czy Polkomtel S.A. W 2004 roku ukończył studia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

 

 

Damian Flisak

doktor nauk prawnych (Uniwersytet Ludwika i Maksymiliana w Monachium), radca prawny, stypendysta Instytutu Maxa Plancka w Monachium. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w renomowanych kancelariach prawnych, jak i na stanowiskach dyrektora departamentu prawnego w EADS-PZL Warszawa-Okęcie oraz zastępcy dyrektora departamentu prawnego Poczty Polskiej S.A. Pełni funkcję arbitra w Sądzie ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), jest członkiem International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property (ATRIP) oraz ekspertem prawnym Koalicji na rzecz Polskich Innowacji. Specjalizuje się w doradztwie prawnym z zakresu szeroko pojętego prawa własności intelektualnej: prawa własności przemysłowej, prawa prasowego, nieuczciwej konkurencji, naruszeń dóbr osobistych, prawa mediów, domen internetowych czy ochrony danych osobowych. Jego głównym przedmiotem zainteresowania jest prawo autorskie oraz zagadnienia związane z najnowszymi technologiami, zwłaszcza ze sztuczną inteligencją oraz istotą i naturą prawną danych maszynowych (machine generated data). Autor licznych wystąpień oraz publikacji naukowych z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym monografii, oraz komentarza do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jako redaktor oraz jeden z autorów). Posługuje się biegle językiem angielskim, hiszpańskim oraz niemieckim. Jest tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego oraz współautorem jednego z największych na polskim rynku słowników polsko-niemieckich.

dr Małgorzata Gałązka – Sobotka
nadzór nad panelem „Ochrona zdrowia”

Doktor nauk ekonomicznych ze specjalnością ekonomika, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem. Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego.

Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, Kierownik Katedry Zarządzania i Marketingu, a także Dyrektor programów „MBA w Ochronie Zdrowia” oraz „Executive MBA for Human Resources Professionals”.

Wiceprzewodnicząca Rady Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Doradca Prezydenta Pracodawców RP w obszarze ochrony zdrowia. Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego – akademickiego think-tanku zajmującego się badaniami i analizami w sektorze ochrony zdrowia.

Jest także kierownikiem programowym wielu certyfikowanych przez Uczelnię Łazarskiego programów szkoleniowych przeznaczonych dla lekarzy, kadry zarządzającej w opiece zdrowotnej oraz pracowników instytucji publicznych z sektora opieki zdrowotnej.

Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych ze specjalnością ekonomika, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem. Jest ekspertem w obszarze zarządzania strategicznego, przywództwa i kapitału ludzkiego, z szerokim doświadczeniem projektowym i szkoleniowym.

Autorka licznych artykułów i publikacji eksperckich oraz raportów badawczych poświęconych ekonomiczno-społecznym aspektom ochrony zdrowia. Integratorka ludzi i idei.

W czternastej edycji „Listy Stu" tworzonej przez Puls Medycyny dr Małgorzata Gałązka-Sobotka znalazła się w pierwszej dziesiątce osób, które wywarły największy, pozytywny wpływ na polski system ochrony zdrowia. 

Michał Kawalec

od 2010 roku związany z obszarem inwestycyjnym w sektorze energetycznym. Zdobył również doświadczenie w branży inżynieryjnej i budowlanej nadzorując realizację projektów inwestycyjnych związanych z budownictwem kubaturowym i budową instalacji przemysłowych. Brał udział w szeregu projektów innowacyjnych związanych z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Z wykształcenie ekonomista, absolwent Loyola University Chicago (BS) i University of Amsterdam (MS). Szczególnie zainteresowany obszarem nowych technologii, rynków finansowych i projektów infrastrukturalnych.   

Aleksandra Kunkiel-Kryńska

jest radcą prawnym, partnerem współkierującym praktyką Consumer Product Compliance & Life Sciences w kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie konsumenckim. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie dla krajowych i zagranicznych firm z branż RTV, AGD, FMCG, wyrobów tekstylnych, branży meblowej i kosmetycznej.
Pracuje dla wiodących producentów, importerów, dystrybutorów i detalistów, zapewniając kompleksowe doradztwo prawne w zakresie szeroko rozumianego prawa konsumenckiego, w tym w zakresie bezpieczeństwa produktów, a także roszczeń konsumenckich i gwarancyjnych oraz prawa umów i prawa reklamy. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje również bieżącą obsługę spółek oraz realizację projektów dotyczących zamówień publicznych. Dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska ma na koncie liczne publikacje w czołowych polskich dziennikach oraz w prasie branżowej. Jest współautorką książki „Nieuczciwe klauzule w prawie umów konsumenckich" (C.H. Beck, 2004,2005), autorką książki „Metody harmonizacji prawa konsumenckiego w UE i ich wpływ na procesy implementacyjne w państwach członkowskich” (Wolters Kluwer, 2013) oraz współautorką książki „Prawo konsumenckie w praktyce" (C.H. Beck, 2016).

Regularnie występuje jako prelegentka na konferencjach, prowadzi też autorskie szkolenia dotyczące prawa konsumenckiego. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego. Współtworzy kancelaryjny blog IP w sieci, poruszający m.in. zagadnienia prawa konsumenckiego i e-biznesu. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także Szkołę Prawa Angielskiego i Europejskiego, prowadzoną przez Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Cambridge. Była stypendystką na Uniwersytecie Erasmusa w Rotterdamie. Odbyła również staż w Komisji Europejskiej w Brukseli oraz ukończyła podyplomowe studia w zakresie Prawa Zamówień Publicznych w Szkole Głównej Handlowej. W 2012 roku obroniła pracę doktorską w zakresie europejskiego prawa konsumenckiego w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

Rafał Kłoczko
Gaming

prawnik, Chief Counsel, Business, IP & Privacy w CD PROJEKT RED, twórcy serii gier Wiedźmin. Zarządza działem prawnym spółki, a w codziennej pracy skupia się na wsparciu prawnym dla biznesu, tworzeniu strategii ochrony własności intelektualnej spółki i tematyce ochrony danych. Absolwent Leadership Academy for Poland. Kiedyś grał imprezy reggae/dancehall po całej Polsce, teraz jedyną wolną chwilę wykorzystuje na prowadzenie porannej audycji w Radiu Kampus. Usilnie próbuje znaleźć czas, żeby skończyć God of War.

Iga Lis
nadzór nad panelem „Energetyka”

Adwokat i partner w Departamencie Energetyki i Projektów w CMS Cameron Mckenna Greszta i Sawicki sp. k. Specjalizuje się w doradztwie przy projektach energetycznych, hutniczych oraz paliwowych, poczynając od doradztwa w odniesieniu do strukturyzacji projektu, poprzez kwestie związane z realizacją projektu, a także jego użytkowaniem. Posiada ogromne doświadczenie w obsłudze prawnej bieżącej działalności przedsiębiorstw sektora energetycznego, w tym w szczególności w kwestiach związanych z bieżącymi problemami regulacyjnymi. W swojej praktyce wielokrotnie doradzała przy projektach wiatrowych, analizując w szczególności kwestie regulacyjne i administracyjne związane z budowa i użytkowaniem źródeł odnawialnej energii. Jest ekspertem w zakresie energetyki cieplnej, kogeneracji, a także aspektów prawnych polityki współspalania w instalacjach energetycznych. W ostatnich ośmiu latach swoje doświadczenie zdobywała w Departamencie Energetyki i Projektów w kancelarii CMS Cameron Mckenna Greszta i Sawicki sp. k., gdzie obecnie pełni funkcję Partnera. Swoją praktykę zawodową rozpoczęła w kanclearii Clifford Chane, a następnie przez ponad dwa lata prawcowała w kancelarii KNW.

Katarzyna Nosal-Gorzeń

Doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem w branżach: nieruchomości, energetyka, FMCG, ochrona zdrowia, partnerstwo publiczno - prywatne, telekomunikacja (Licencja doradcy podatkowego numer 09786 od 2002 roku). Wspiera klientów/zarządy korporacji w podejmowaniu i optymalizacji decyzji podatkowych przynoszących znaczne oszczędności podatkowe i korzyści finansowe. Posiada szerokie wykształcenie i biegłą znajomość przepisów podatkowych i rozwiązań finansowych zarówno polskich jak i międzynarodowych. Zajmuje się oceną ekonomiczną projektów inwestycyjnych od strony podatkowej, procesami merger & acqusition, stukturyzacją nabyć/sprzedaży oraz finansowania, wprowadzaniem firm na rynek polski. Współpracuje z polskimi i międzynarodowymi firmami, funduszami private equity, funduszami nieruchomościowymi oraz infrastrukturalnymi.

Mark A Olbrich

Over 30 years’ experience in business management with a strong international element – in many economic sectors: retail, foodservice, healthcare, industry, energy (including nuclear) and others – and in various ownership regimes: quoted, private, private equity, start-ups, charities.

Running companies: as Chairman of the Board, Chief Executive and Director, including non-executive. M&A activities and overseeing and transforming retail investments of private equity organisations for the last 20 years. International markets: The UK, USA, Benelux, Scandinavia, France, Portugal, Luxembourg, Canada, SA and since 2000: Poland, Czech Republic (including Czechoslovakia), Romania.

Advising: UK blue chips boards on international development strategies.

Mentoring: Promising pure play start-ups on behalf of government agency Growth Accelerator.

Other: Advisory Committee, Speaker & Judge – World Retail Congress.

Education: MSc Economics (Best Thesis Award)

Maciej Olejnik

radca prawny i rzecznik patentowy w zespole IP/TMT kancelarii CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki sp. k. Od prawie 10 lat zajmuje się doradztwem i reprezentowaniem klientów w zakresie szeroko pojętego prawa własności intelektualnej. Doradza m.in. przy negocjowaniu umów zbywania i licencjonowania praw własności intelektualnej, reprezentuje klientów w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP i EUIPO (m.in. w sprawach o uzyskanie, wygaszenie oraz unieważnienie praw ochronnych do znaków towarowych) oraz przed sądami powszechnymi w sprawach związanych z naruszeniem praw własności przemysłowej. Maciej doradza także przy zarządzaniu portfelem praw własności przemysłowej. Jednym z głównych obszarów jego zainteresowań jest również doradztwo przy transakcjach M&A, w tym prowadzenie badań due diligence, poprzedzających transakcje.

Marek Oleksyn

Radca prawny, Counsel w Zespole Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii w kancelarii CMS.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Prawa Własności Intelektualnej na tej uczelni. Posiada również stopień magistra francuskiego i europejskiego prawa gospodarczego na Uniwersytecie w Poitiers.

Specjalizuje się w ochronie własności intelektualnej, w tym patentów, znaków towarowych, wzorów i praw autorskich oraz w sprawach dotyczących przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji. Reprezentuje klientów z wielu segmentów gospodarki (w tym sektora finansowego, IT, komputerowego i medycznego) w postępowaniach sądowych, arbitrażowych oraz w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP. Doradza w sprawach z zakresu transferu i restrukturyzacji praw własności intelektualnej oraz przy projektach badawczo-rozwojowych. Posiada ponad czternastoletnie doświadczenie w doradztwie w zakresu prawa własności intelektualnej, w tym w szeregu transakcji i postępowań transgranicznych.  

Autor i współautor wielu publikacji dotyczących ochrony własności intelektualnej w prasie polskiej i zagranicznej (m.in. Managing Intellectual Property, CEE Legal Matters i LexisNexis) w tym międzynarodowych publikacji książkowych Wolters Kluwer i CILS dotyczących odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, nieuczciwych praktyk rynkowych oraz ochrony renomy. Wyróżniony przez międzynarodowy ranking Legal500 jako Next Generation Lawyer. Jest członkiem międzynarodowych organizacji zajmujących się ochroną własności intelektualnej: INTA (uczestniczy w pracach jednego z komitetów tej organizacji) oraz Marques. Wykłada na Uczelni Łazarskiego w Warszawie w ramach programu MBA Energetyka, a także podyplomowych studiów Prawo i Zarządzanie w Sektorze Mody oraz Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Prelegent na konferencjach i warsztatach dotyczących ochrony własności intelektualnej.

Joanna Rycerz

prawniczka specjalizująca się w polityce regulacyjnej sektora energetycznego, od lat aktywnie uczestniczy w jego rozwijaniu, kierując projektami z zakresu wspólnego rynku energii UE i innowacyjnych technologii. Alumna Fundacji im. Lesława Pagi, Fundacji Mentors 4 Starters, Florence School of Regulation i aplikacji adwokackiej w Warszawie. Jest także autorką kilkunastu publikacji z zakresu regulacji energetyki i jej aspektów prawnopodatkowych. Jest współzałożycielką i Członkinią Zarządu stowarzyszenia Młodzi Liderzy w Energetyce, którego celem jest promowanie udziału młodych profesjonalistów w debacie publicznej na temat przyszłości polskiej energetyki.

Mikołaj Skowronek

prawnik, Intellectual Property Counsel w CD Projekt RED. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz College of Liberal Arts Uniwersytetu Warszawskiego. Przed dołączeniem do CD Projekt RED współpracował z wiodącymi polskimi i międzynarodowymi kancelariami, gdzie doradzał klientom w zakresie prawa własności intelektualnej i nieuczciwej konkurencji ze szczególnym uwzględnieniem postępowań spornych. Autor i współautor artykułów z zakresu prawa własności przemysłowej, nieuczciwej konkurencji, prawa mediów i reklamy m.in. dla International Law Office, ICLG oraz GALA.

Przemysław Zaleski

Posiada osiemnastoletnie doświadczenie w pracy w sektorze energetycznym, od dziesięciu lat zasiada w zarządach i radach nadzorczych w sektorze energetycznym, był Wiceprezesem ds. Handlowych i Wiceprezesem ds. Finansowych Enea Operator (2008-2013), Prezesem Zarządu i CFO Enea Trading (2013-2015). Doradcą Zarządu w spółce Operator Logistyczny Paliw Płynnych, Grupa PERN oraz Prezesem Gas and Energy Trading , grupa Edf (2015-2016). Członek Rad Nadzorczych: Enea Wytwarzanie, Enea Oświetlenie, PEC Śrem, EC Białystok, Edf SA, ELQ SA (2008-2017). Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym spółkami prawa handlowego, sprzedaży i tradingu aktywów energetycznych (energia, gaz, ropa, emisje, certyfikaty). Przemysław Zaleski jest również pracownikiem naukowym Politechniki Wrocławskiej, Katedry Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki. Prowadzi blog poświęcony bezpieczeństwu energetycznemu na portalu www.energetyka24.com, autor licznych publikacji poświęconych tematyce rozwoju sektora energetycznego i bezpieczeństwa energetycznego w aspekcie energii, gazu i ropy. Posiada doktorat z ekonomii i zarządzania (Politechnika Częstochowska), absolwent studiów MBA - Master Biznes Administration, Zarządzania Projektami - Associate’s Certfikate Project Menagement PMA (George Washington University), Energy Portfolio Management and Optymimisation (Honkong) oraz  kursów tradingowych: Zarządzania Portfelem, Zarządzania Ryzkiem Towarowym, Zarządzania Ryzykiem Kredytowym.

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
moduł podstawowy5900 zł6100 zł6300 zł
 • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**
 • koszt modułu specjalistycznego - 650zł (10% zniżki na każdy kolejny moduł specjalistyczny)

*cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2019 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2018 r.
 • III rata - do 1 lutego 2019 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2019 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Deutsche Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
 • CV;
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

**Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • realizacji procesu kształcenia,
  • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu,
  • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych
  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) , c) i e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych- RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:
  • organizacji wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet, 
  • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu, 
  • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu,
  • prowadzenia monitoringu wizyjnego
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody.
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
 8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 10. w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych,
 11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne.

Partnerzy