Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 184 godzin
Ilość semestrów 2
Ilość miejsc 20
Nowa rekrutacja już od maja!

Adresaci i atuty studiów

Dla kogo?

Studia te przeznaczone są dla:

 • pracowników centrów transferu technologii;
 • pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych i placówek PAN;
 • pracowników instytutów naukowo-badawczych;
 • pracowników administracji publicznej szczebla centralnego i samorządowego;
 • pracowników parków naukowo-technologicznych;
 • pracowników inkubatorów i akceleratorów biznesu;
 • pracowników agencji rozwoju regionalnego;
 • pracowników i członków klastrów branżowych;
 • pracowników działów badawczo-rozwojowych (B+R) dużych przedsiębiorstw;
 • właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw;
 • kadry kierowniczej;
 • menedżerów;
 • specjalistów;
 • twórców i wynalazców;
 • wszystkich osób zainteresowanych i odpowiadających za generowanie i/lub wdrażanie innowacji technologicznych.

Atuty

 • jedyny tak kompleksowy program przekazujący wiedzę, narzędzia i umiejętności w obszarze komercjalizacji prac B+R oraz innowacyjnych projektów (w tym na temat aspektów prawnych, podatkowych oraz dotyczących własności intelektualnej);
 • program nastawiony na budowanie kontaktów oraz wymianę wiedzy pomiędzy uczestnikami studiów;
 • zajęcia prowadzone przez ekspertów praktyków, w tym także inwestorów, prawników, rzeczników patentowych z wieloletnim doświadczeniem w obszarze komercjalizacji technologii;
 • program studiów opiera się na ćwiczeniach, studiach przypadków oraz elementach wykładu;
 • możliwość zaprezentowania wybranych przez Państwa projektów oraz wykorzystania w ich dalszej realizacji zdobytej wiedzy, narzędzi i umiejętności;
 • program zajęć dostosowany do różnorodnych grup odbiorców (właścicieli, kadry kierowniczej, menedżerów, specjalistów oraz wynalazców odpowiadających za generowanie i wdrażanie innowacji);
 • pozytywna atmosfera podczas zajęć dzięki profesjonalnym i doświadczonym trenerom.

  Przesłanki i cele

  Rozwijający się rynek B+R+I, złożoność procesów i aspektów wpływających na skuteczną komercjalizację technologii i innowacyjnych rozwiązań, generują potrzeby rynku pracy w kontekście rozwoju indywidualnych specjalistów oraz całych organizacji.
  Coraz większa innowacyjność polskich firm wymaga coraz bardziej specjalistycznych kompetencji w obszarze komercjalizacji technologii i projektów B+R.
  Kierunek „Komercjalizacja innowacji” skierowany jest m.in. do firm i pracowników, którzy starają się rozwijać w obszarze komercjalizacji  technologii i innowacyjnych projektów.

  Celem studiów jest wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności, wiedzę i narzędzia z zakresu komercjalizacji  technologii i innowacyjnych projektów.

  Organizacja zajęć

  • studia trwają 2 semestry
  • zajęcia rozpoczynają się w II połowie października i odbywają się co 2 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 9-17.

  Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
  Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów.
  Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

  Program

  Zarządzanie innowacjami

  • Kamienie milowe procesu komercjalizacji projektów technologicznych
  • Dlaczego nie należy bać się ryzyka i porażki w procesie komercjalizacji?
  • Czynniki sukcesu  i praktyczne metody szacowania ryzyka

  Prawo w procesie komercjalizacji

  • Komercjalizacja pośrednia i bezpośrednia – stosowane praktyki prawne
  • Praktyczne znaczenie  najczęściej spotykanych postanowień i klauzul
  • Ścieżki komercjalizacji, najciekawsze studia przypadku z polskiego rynku

  Własność intelektualna i przemysłowa

  • Budowanie strategii ochrony własności intelektualnej
  • Badanie zdolności i czystości patentowej, analiza Freedom-to-Operate
  • Międzynarodowe procedury patentowania na wybranych przykładach

  Inwestycje B+R i podatki

  • Inwestycje w wartości niematerialne i prawne w kontekście nakładów na B+R
  • Wzajemne rozliczenia między podmiotami zaangażowanymi w komercjalizację
  • Ulga na nowe technologie – praktyka, ryzyka i konsekwencje stosowania

  Potencjał komercyjny projektu

  • Generowanie deal flow projektów innowacyjnych na własne potrzeby
  • Ocena potencjału komercyjnego projektów i wyników prac B+R
  • Narzędzia i procesy przydatne w przygotowaniu projektów do inwestycji

  Technologia i jej zastosowania

  • Fazy rozwoju technologii w kontekście potrzeb kapitałowych
  • Technologia vs. możliwe rynki vs. dostępne rynki vs. strategia rozwoju
  • Przykłady technologii skalowalnych i nieskalowanych. Metodologie skalowania

  Rozwój biznesu technologicznego

  • Budowa sieci strategicznych partnerów i klientów
  • Ocena i rozwój możliwości marketingowych technologii
  • Wejście z produktem technologicznym na rynek międzynarodowy

  Finansowanie innowacji

  • Modele finansowania, mechanizm rund kapitałowych i relacje z inwestorami
  • Publiczne źródła finansowania  komercjalizacji technologii
  • Optymalna strategia doboru źródeł finansowania

  Egzamin dyplomowy

  Wykładowcy

  Joanna Brzoskowska- Czerepiuk

  Przedsiębiorca i menedżer. Przez kilkanaście lat pracowała dla małych i dużych organizacji, m.in. na stanowisku Wiceprezesa Zarządu Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A. oraz wiceprezesa Innobaltica sp. z o.o. Centrum Innowacji w Gdańsku. Kierowała też Referatem Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku.

  Posiada wielokierunkowe wykształcenie. Geograf, ekonomista, zielarz-fitoterapeuta. Doktorant na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. W poszukiwaniu efektywnych metod rozwoju zespołów i innowacji ukończyła również dwuletni kurs pedagogiczny, program trenerski „Coaching by Values” w Barcelonie oraz „Program Kształcenia Liderów Innowacji executive”.

  Odpowiadała za rozwój usług proinnowacyjnych, tworzyła strategie rozwoju, animowała partnerstwa biznesowo-naukowe do budowania współpracy. Współautorka Programu Rozwoju Gospodarczego dla Województwa Pomorskiego.

  Zrealizowała szereg zajęć warsztatowych o tematyce rozwoju firm i osób tworzących zespoły, rozwoju innowacji, przedsiębiorczości, identyfikowania wyzwań badawczych oraz komercjalizacji dla studentów, menedżerów i naukowców.

  Założycielka w Potęga Wartości. Pracuje metodą coachingu wartości wspierając zarządzanie i rozwój produktu w oparciu o rozpoznanie wartości. Prowadzi również warsztaty rozwoju osobistego m.in. o tematyce work-life balance, zarządzania energią życiową i zwiększania efektywności w działaniu.

  Marek Cieśla

  Przedsiębiorca z ponad 15-letnim doświadczeniem, ekspert finansowania społecznościowego, pozyskał ponad milion złotych na platformach crowdfundingowych na projekty własne oraz klientów zewnętrznych (m.in. Sher.ly, Crosslifter i Swimmo). Skończył studia MBA Oxford Brooks, Westminster College of Computer, Kilburn College.

  W okresie 2010-2017 jako inwestor prywatny, w ramach współpracy z Innovation Ventures, SATUS Venture czy Funduszem Zalążkowym KPT, Funduszem KPD, pozyskał finansowanie na akcelerację projektów inwestycyjnych, w których był/jest zaangażowany kapitałowo oraz zarządczo. W ramach tych transakcji odpowiedzialny był za przeprowadzenie pełnego procesu inwestycyjnego ze strony Spółek / Pomysłodawców, w tym kontakty z inwestorami, przygotowanie pitch decka, przygotowywanie biznes planów, negocjowanie term sheets oraz umów inwestycyjnych. Brał udział w zarządzaniu realizacją projektów oraz komercjalizacji opracowanych produktów.

  Podstawą doświadczenia inwestycyjnego jest okres 2004-2009, kiedy uczestniczył w pierwszym IPO na NASDAQ pracując w firmie DivX Inc w San Diego USA. W tym czasie poznał procesy inwestycyjne, sprzedażowe, które miały wpływ na realizacje i budowanie zespołów projektowych w Polsce. W 2015 uczestniczył w pierwszy wyjściu kapitałowym przez giełdę NASDAQ. W okresie 2009 - 2017 pozyskał ponad 0,7 mln USD w ramach akcji Crowdfundingowych (Kickstarter, Indiegogo, PolakPotrafi czy Wspieram.to).

  Założyciel agencji MIMIGroup, zajmującej się doradztwem dla startupów pod kątem product launchów. Zgodnie z danymi, które udostępnia PARP – 4 na 10 projektów z Polski, które zebrały największe finansowanie, były przeprowadzone przez MIMIGroup.

  Jest również założycielem firmy rozwijającej pierwszy w Polsce odtwarzacz video – ALLPlayer oraz benchmarku do PC – Catzilla i narzędzia do przedsprzedaży Sneakpick. Ponadto jest udziałowcem i doradcą w takich firmach jak RoboCore, Sher.ly, Swimmo, BarberHouse, Crosslifter oraz Balldur.

  Mentor, trener, szkoleniowiec w ramach programów akceleracyjnych i szkoleniowych (m.in. ScaleUp Krakowskiego Parku Technologicznego, NLAB – Nevada-Lubelskie Acceleration Bridge).

  dr Paweł Głodek

  Posiada wieloletnie doświadczenie w analizie procesów komercjalizacji oraz kompetencji osób zaangażowanych w transfer technologii oraz innowacyjnych projektów. Zawodowo związany z Uniwersytetem Łódzkim – obecnie  starszy wykładowca w Katedrze Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Wydziału Zarządzania. Współpracował także z Centrum Innowacji Uniwersytetu Łódzkiego, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytutem Technologii Eksploatacji, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy oraz Akceleratorem Technologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Członek European Small Business Council, Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce oraz Stowarzyszenia Innowatorów Zarządzania działającego przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

  Współpracując m.in. z Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej, Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym UAM prowadził szereg badań własnych oraz uczestniczył w dużych krajowych i międzynarodowych projektach badawczych z zakresu analizy rynku technologii i potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie łódzkim, śląskim, mazowieckim i dolnośląskim. Posiada doświadczenie w zakresie analiz oraz prowadzenia szkoleń w obszarze akademickich spin off i przedsiębiorczości akademickiej.

  Posiada dwudziestoletnie doświadczenie związane z prowadzeniem zajęć dydaktycznych i szkoleń z innowacji i komercjalizacji technologii. W ciągu ostatnich 2 lat przeprowadził kilkanaście szkoleń m.in. z następujących tematów: warsztaty Współpraca nauki i biznesu – rola scoutingu technologicznego; Finansowanie wdrożenia wyników badań w przedsiębiorstwie; Strategie komercjalizacji wyników badań w spółkach akademickich; Strategie komercjalizacji wyników badań w spółkach akademickich; Zarządzanie innowacjami w nanotechnologii.

  Absolwent Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi. Doktor ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu. Tytuł rozprawy doktorskiej: Zewnętrzne źródła finansowania procesów zakładania i rozwoju małych firm technologicznych. Studiował także w Hiszpanii (Universitat Autonoma de Barcelona) i Szwecji (Vaxjo University). Uzyskał certyfikat ukończenia programu związanego z transferem programu studiów z Uniwersytetu Austin do Uniwersytetu Łódzkiego w ramach Polsko-Amerykańskiego Programu Offsetowego: Master of Science in Science and Technology Commercialization. Instruktor w zakresie kursu Technology enterprise design and implementation. Autor licznych publikacji. Część z nich została nagrodzona przez Rektora Uniwersytetu Łódzkiego: zespołowa III nagroda za najlepszy podręcznik pod red. R. Lisowskiej i J. Ropęgi Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka (2017) oraz  zespołowa nagroda naukowa II stopnia za książkę pod red. E. Stawasza (red.) Zarządzanie wzrostem małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście szarej strefy za rok 2009.

  Aleksandra Pióro

  Założyciel i Partner Zarządzający w IP Legal Business & Tax Adwokaci i Radcowie Prawni. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka Programu Socrates Erasmus oraz Goethe Institut Inter Nationes w Berlinie. Absolwentka Uniwersytetu Regensburg oraz Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Bonn (dyplom z wyróżnieniem). W 2003 r. odbyła kurs prawa rosyjskiego na Uniwersytecie im. Lomonosova w Moskwie. Absolwentka Centrum Praw Własności Intelektualnej im. Hugona Grocjusza w Krakowie. Od 2010 r. radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Przez lata związana z międzynarodowymi kancelariami w Warszawie i Berlinie obsługującymi kompleksowo podmioty gospodarcze. Przez kilka lat zarządzała działami prawnymi – w tym w spółkach działających w ramach międzynarodowych grup kapitałowych. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w szczególności prawie autorskim (doradzała m. in. Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny/Muzeum POLIN przy tworzeniu Wystawy Głównej), prawie korporacyjnym, prawie gospodarczym, prawie procesowym oraz prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji (w tym prawnej ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, m. in. z zakresu polsko-niemieckiego i polsko-austriackiego obrotu prawnego i biznesowego. Obsługuje polskie i zagraniczne podmioty gospodarcze działające w różnych sektorach z Polski, Niemiec, Austrii, Francji, Holandii, Australii, USA i Izraela.

  Honorata Ścisłowicz-Skraba

  Honorata jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego na kierunku Zarządzanie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Studiów Międzynarodowych oraz studiów podyplomowych z zakresu Finansów i Controllingu. Ukończyła szereg międzynarodowych szkoleń podatkowych organizowanych przez IBFD w Amsterdamie oraz w ramach programów treningowych jednej z firm z Wielkiej Czwórki. Doradca podatkowy nr 12207.

  Doradztwem podatkowym, w szczególności o specjalizacji ulgowej zajmuje się od 2004 roku, przez 11 lat pracując w międzynarodowej firmie doradczej z tzw. Wielkiej Czwórki, ostatnio na stanowisku Partnera. Aktualnie prowadzi niezależną działalność w tym obszarze.

  Honorata jest krajowym ekspertem zajmującym się ulgami podatkowymi, takimi jak ulga badawczo-rozwojowa, zwolnienia podatkowe w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, podatku od nieruchomości, zwolnieniach w PIT, Innovation Box oraz innych ulgach podatkowych. Autorka licznych artykułów w prasie krajowej, opracowań i raportów poświęconych uldze na działalność badawczo-rozwojową m.in. dla Rzeczpospolitej, Pulsu Biznesu, Dziennika Gazeta Prawna, money.pl, Polskiego Radia i innych.

  W ciągu 15 lat pracy zawodowej Honorata nadzorowała i realizowała projekty z zakresu ulg podatkowych i opodatkowania działalności badawczo-rozwojowej dla ponad 200 klientów polskich i międzynarodowych.

  Wojciech Szapiel

  Prezes Zarządu Inventity Foundation oraz współzałożyciel i Partner Zarządzający Polish Investment Fund. Odpowiada za strategię, strukturyzowanie transakcji kapitałowych oraz nadzór nad spółkami portfelowymi.

  Specjalizuje się w kreowaniu i wdrażaniu innowacyjnych strategii, tematyce transferu technologii oraz poprawie efektywności inwestycyjnej. Posiada blisko 20 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy dla renomowanych firm w Polsce i Wlk. Brytanii, w tym 10-letnią praktykę na rynku PE/VC. Posiada dyplom z Private Equity i Venture Capital z Uniwersytetu Bocconi w Mediolanie.

  Jest certyfikowanym doradcą Strategic Planning and Performance Management Systems – metodologii Management Systems Corporations, Prof. Framholtza – wybitnego wykładowcy z UCLA Anderson School of Management w Los Angeles.

  Pełnił rolę eksperta merytorycznego, Komisji Europejskiej – Directoriate General for Research and Innovation z zakresu budowy modelu inwestycji UE w Fundusze Funduszy (FOF). Jest autorem i współautorem kilkunastu wdrożonych strategii zmian i rozwoju przedsiębiorstw oraz przekształceń kapitałowych w sektorach, tj. energetycznym, finansowym, IT. Zrealizował kilkadziesiąt projektów z zakresu ‘brokeringu wiedzy’ dla naukowców, wyposażając beneficjentów projektu w wiedzę i narzędzia, które przygotują̨ ich do wejścia w wybrany proces inwestycyjny. Jest współautorem strategii rozwoju kilku inkubatorów technologicznych oraz Parku Naukowo Technologicznego na południu Polski. Jest także podczas licznych konferencji i seminariów w Polsce i zagranicą.

  Absolwent programu Corporate Innovation na Stanford University Graduate School of Business, Akademii Psychologii Przywództwa organizowanego przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej, Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii na Uniwersytecie Gdańskim, Zarządzania Finansami na Akademii Leona Koźmińskiego, Metod Ilościowych w Ekonomii i Systemów Informacyjnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Zarządzania Biznesem w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu.

  prof. dr hab. Dariusz Trzmielak

  Przez ponad 10 lat Dyrektor Centrum Transferu Technologii  Uniwersytetu Łódzkiego, obecnie Kierownik w Zakładzie Badań Marketingowych UŁ, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów i Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP), Członek Rady Fundacji Centrum Innowacji-Akcelerator Technologii UŁ oraz Członek Rady Nadzorczej, firmy biotechnologicznej GeneaMed Sp. z o.o. W latach 2004-2007 na stanowisku Dyrektora Centrum Innowacji (Polsko-Amerykański Program Offsetowy Uniwersytet Teksański – Uniwersytet Łódzki) a w latach 2007-2008 Wiceprezes, Akceleratora Technologii Fundacji UŁ.

  Magister ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Studiował także w Londynie (Middlesex University Business School) w ramach półrocznego stypendium TEMPUS. Ukończył program Service Management Link  prowadzony w Warwick Business School i na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2001 r. obronił doktorat na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego a w roku 2004 ukończył studia podyplomowe z zakresu kształcenia dorosłych (Instytut Edukacji Ustawicznej Wyższej Szkoły Kupieckiej). W 2014 r. uzyskał habilitację na podstawie rozprawy: Komercjalizacja wiedzy i technologii – determinanty i strategie (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego).

  Posiada szerokie doświadczenie trenerskie (ponad 15-letnie) w prowadzeniu szkoleń dla różnorodnych odbiorców.

  dr Barbara Łania-Pietrzak

  Konsultant i doradca świadczący usługi w zakresie zarządzania własnością intelektualną,  innowacjami i wdrażaniem nowych technologii w przedsięwzięciach biznesowych. Specjalizuje się w nowych rozwiązaniach technicznych i rynkowych (wynalazkach, patentach, wzorach użytkowych), wizerunkach marki i przedsiębiorstwa (znakach towarowych, wzorach przemysłowych) oraz innych rozwiązaniach twórczych (tajemnica, know-how i prawo autorskie w przedsiębiorstwach).

  Tworzy strategie IP dla małych i dużych przedsiębiorstw oraz start-upów, Venture Capital, uczelni i instytucji otoczenia biznesu. Z wykształcenia jest fizykiem doświadczalnym i biofizykiem, ponadto ukończyła studia podyplomowe z rolnictwa. Absolwentka programu Top500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda oraz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Wrocławskiego, a także studiów podyplomowych z prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim i zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi (WSEI w Lublinie). Ukończyła liczne kursy związane z zarządzaniem własnością intelektualną, praktykę w Europejskim Urzędzie Patentowym oraz posiada doświadczenie w pracy w kancelarii patentowej.

  Dysponuje doświadczeniem w branżach: biotechnologia, urządzenia i technologie medyczne, nanotechnologia, nano-biotechnologia, nowe materiały, radiotechnika i komunikacja, ICT, Internet rzeczy, druk 3D i technologie przyrostowe, produkty konsumenckie, farmacja, kosmetyka, żywność i suplementy diety, urządzenia, pojazdy drogowe / indywidualne, edukacja, środki ochrony roślin, produkcja urządzeń elektrycznych, i inne.

  Oplaty za studia

  Studia Podyplomowe czesne 2 raty 4 raty
  Komercjalizacja innowacji 7 200 zł** 7 400 zł 7 600 zł

  *cena obowiązuje do 30.11.2019 r.
  **zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

  Terminy płatności

  Płatność jednorazowa

  • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

  Płatność ratalna

  Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

  • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
  • II rata - do 1 lutego 2020 r.

  Terminy płatności czesnego w czterech ratach

  • I rata7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
  • II rata do 15 grudnia 2019 r.
  • III rata do 1 lutego 2020 r.
  • IV rata do 1 kwietnia 2020 r.

  Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

  Uczelnia Łazarskiego

  Santander Bank Polska S.A.
  29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

  tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2019/2020

  Zasady rekrutacji

  • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
  • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
  • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
  • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

  • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
  • CV;
  • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
  • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

  W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

  Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

  • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
  • dowodu wpłaty czesnego
  • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

  *Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

  Kontakt

  Centrum Kształcenia Podyplomowego
  Uczelnia Łazarskiego
  ul. Świeradowska 43
  02-662 Warszawa

  Sektor "E" pokój 56
  e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
  tel. 22 54-35-322

  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO,  Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa.
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu :
   1. Przeprowadzenia  procesu rekrutacji:
    • zapewnienia udziału w procesie postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
    • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów wykonawczych do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
   2. Po zakończeniu procesu rekrutacji:
    • realizacji procesu kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
    • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
    • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych,  archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
    • organizacji  wydarzeń, konferencji, konkursów, promocji, ankiet, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
    • prowadzenia monitoringu wizyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu: 
   • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań handlowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu oraz sms, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
   • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach  ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
   • ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogących powstać podczas procesu kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:
   1. przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody,  przy czym:
    • Pani/ Pana dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych będą przechowywane przez okres 50 lat z wyłączeniem dokumentów, o których mowa w art. 15 ust.1 pkt 1 lit a) oraz pkt  2–4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów.
   2. przez okres 6 miesięcy, od daty zakończenia procesu rekrutacji na studia, jeżeli Pani/Pan nie została/ł przyjęta/ty na studia, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie marketingowych informacji handlowych przez okres niezbędny do realizacji tych celów lub odwołania udzielonej zgody.
  6. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym parterom, czyli firmom, z którymi współpracujmy łącząc produkty lub usługi, podmiotom zaangażowanym w świadczenie Usług, instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, jak również naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), np. dostarczycielom oprogramowania, firmom zapewniającym hosting, niszczenie dokumentacji, przygotowanie albumu absolwentów, agencjom marketingowym.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
  8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do przenoszenia danych.
  9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść sprzeciw w dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest obligatoryjne.
  12. Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowe, o i ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.