Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 0 godzin
Ilość semestrów 0
Nowa rekrutacja już od maja!
Typ szkolenie
Termin 25-26 maj 2019r.
Wymiar godzinowy 9:00-15:30 (16h)
Cena 490 zł
Rekrutacja trwa!

Opis szkolenia

Dla kogo?

Warsztaty dedykowane są dla osób prowadzących marki modowe, współpracujących z branżą fashion, organizatorów eventów modowych, managerów zarządzających markami modowymi, a także projektów.

Przesłanki

Media społecznościowe stanowią obecnie jedno z najważniejszych narzędzi kreowania wizerunku marki w sieci. Szereg możliwości jakie niesie za sobą działalność w branży fashion w social mediach idzie w parze z zagrożeniami, których zbagatelizowanie może doprowadzić markę do poważnego kryzysu wizerunkowego. Marki, których nie ma w mediach społecznościowych, mogą być postrzegane jako niegodne uwagi, mało przystępne, nieprofesjonalne i nienowoczesne. Jednocześnie marki muszą być przygotowane na to, że media (w tym social media) to nie tylko olbrzymi potencjał marketingowy, ale także – miejsca, gdzie mogą rodzić się poważne kryzysy wizerunkowe.

Cele

Szkolenie ma na celu przeanalizowanie kryzysów wizerunkowych w branży fashion poprzez zidentyfikowanie przyczyn ich powstania, zaproponowanie działań w obliczu sytuacji kryzysowej oraz praktyczną część związaną z radzeniem sobie w sytuacjach kryzysowych.

Atuty

  • Zdobycie praktycznej wiedzy na temat kryzysów wizerunkowych;
  • zapoznanie się z podejściem do radzenia sobie sytuacjach kryzysowych w praktyce;
  • po odbyciu szkolenia uczestnicy będą potrafili analizować kryzysy, wdrożyć działania mające na celu przeciwdziałanie takim sytuacjom oraz będą potrafili sprawnie prowadzić komunikację antykryzysową;
  • najbardziej aktywny uczestnik szkolenia będzie miał możliwość wziąć udział w przygotowaniach do wydarzenia całostadionowego odbywającego się na PGE Narodowym oraz w samym wydarzeniu (np. koncert).

  Program

  Część teoretyczna

  1. Analiza kryzysu

  • Etymologia kryzysu
  • Rodzaje kryzysów i ich skala
  • Pierwsze 24 godziny
  • Zasada 5 P
  • Efekt śnieżnej kuli
  • Zdenerwowany klient: czego nie wolno robić?
  • Powiedzieć przepraszam?
  • Jak przeciwdziałać kryzysowi?
  • Bezpieczeństwo przede wszystkim
  • Błędy popełniane przed kryzysem i w trakcie kryzysu

  2. Komunikacja w kryzysie

  • Kto, co, komu, gdzie i jak komunikować?
  • Komunikaty jawne i niejawne w kryzysie
  • Negocjacje, Mediacje, Perswazja
  • Elementy PR kryzysowego
  • Dialog w kryzysie
  • Jak kryzys przekuć w sukces?

  3. Zespół kryzysowy i manual kryzysowy

  • Zanim ruszy lawina
  • Wprowadzenie procedur
  • Przykładowe manuale

  4. Narzędzia

  • Monitoring mediów
  • Statystyki
  • Analizy i rozmowy z pracownikami
  • Do czego można wykorzystać sm jako markę?
  • Po co Ci ambasadorzy marki?

  Część praktyczna

  1. Wystąpienia przed kamerą, konferencje prasowe

  • Przygotowanie przekazu
  • Jak się zachowywać: mowa werbalna i niewerbalna
  • Techniki radzenia sobie z negatywnymi emocjami: jak przekuć je w pozytywną reakcję
  • Zasady używania pomocy wizualnych
  • Sposoby reagowania na prowokacje i manipulacje
  • Sposoby radzenia sobie z negatywnymi komentarzami
  • Jak skutecznie zamknąć kryzys?
  • Interakcja z rozmówcą

  Wykładowcy

  No biogram available.

  Opłaty za szkolenie

  Szkolenie czesne

  Komunikacja kryzysowa w branży Fashion

  490 zł

  Opłatę należy uiścić najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

  Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

  Uczelnia Łazarskiego

   

  Santander Bank Polska S.A.

  29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

   

  tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

  Zasady rekrutacji

  Obowiązują zapisy poprzez formularz aplikuj on-line.

  Kursy otwarte są dla wszystkich, którzy uiszczą opłatę rekrutacyjną.

  KONTAKT

  Centrum Kształcenia Podyplomowego
  Uczelnia Łazarskiego
  ul. Świeradowska 43
  02-662 Warszawa

  Sektor "E" pokój 56

  e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
  tel. 22 54-35-322

  Partnerzy

  Zobacz także

  Wykładowcy

  No biogram available.

  Oplaty za studia

  Studia Podyplomowe czesne 2 raty 4 raty
  Komunikacja kryzysowa w branży Fashion – czyli jak skutecznie wyjść z kryzysu - kurs 0 zł** 200 zł 400 zł

  *cena obowiązuje do 30.11.2019 r.
  **zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

  Terminy płatności

  Płatność jednorazowa

  • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

  Płatność ratalna

  Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

  • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
  • II rata - do 1 lutego 2020 r.

  Terminy płatności czesnego w czterech ratach

  • I rata7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
  • II rata do 15 grudnia 2019 r.
  • III rata do 1 lutego 2020 r.
  • IV rata do 1 kwietnia 2020 r.

  Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

  Uczelnia Łazarskiego

  Santander Bank Polska S.A.
  29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

  tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2019/2020

  Zasady rekrutacji

  • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
  • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
  • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
  • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

  • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
  • CV;
  • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
  • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

  W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

  Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

  • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
  • dowodu wpłaty czesnego
  • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

  *Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

  Kontakt

  Centrum Kształcenia Podyplomowego
  Uczelnia Łazarskiego
  ul. Świeradowska 43
  02-662 Warszawa

  Sektor "E" pokój 56
  e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
  tel. 22 54-35-322

  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO,  Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa.
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu :
   1. Przeprowadzenia  procesu rekrutacji:
    • zapewnienia udziału w procesie postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
    • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów wykonawczych do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
   2. Po zakończeniu procesu rekrutacji:
    • realizacji procesu kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
    • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
    • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych,  archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
    • organizacji  wydarzeń, konferencji, konkursów, promocji, ankiet, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
    • prowadzenia monitoringu wizyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu: 
   • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań handlowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu oraz sms, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
   • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach  ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
   • ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogących powstać podczas procesu kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:
   1. przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody,  przy czym:
    • Pani/ Pana dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych będą przechowywane przez okres 50 lat z wyłączeniem dokumentów, o których mowa w art. 15 ust.1 pkt 1 lit a) oraz pkt  2–4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów.
   2. przez okres 6 miesięcy, od daty zakończenia procesu rekrutacji na studia, jeżeli Pani/Pan nie została/ł przyjęta/ty na studia, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie marketingowych informacji handlowych przez okres niezbędny do realizacji tych celów lub odwołania udzielonej zgody.
  6. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym parterom, czyli firmom, z którymi współpracujmy łącząc produkty lub usługi, podmiotom zaangażowanym w świadczenie Usług, instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, jak również naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), np. dostarczycielom oprogramowania, firmom zapewniającym hosting, niszczenie dokumentacji, przygotowanie albumu absolwentów, agencjom marketingowym.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
  8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do przenoszenia danych.
  9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść sprzeciw w dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest obligatoryjne.
  12. Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowe, o i ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.