Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 172 godziny
Ilość semestrów 2
Termin rozpoczęcia II połowa października 2018
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Nowe dyrektywy Unijne - nowe zasady prawa

 

Dla kogo?

Studia adresowane są do kandydatów oraz obecnych pracowników administracji rządowej i samorządowej, w szczególności dotyczy to komórek ds. zamówień publicznych oraz pozyskiwania funduszy unijnych. Do potencjalnych studentów należeć też mogą pracownicy przedsiębiorstw komunalnych, telekomunikacyjnych, energetycznych, wydobywczych oraz transportu zbiorowego. Z drugiej też strony studiami tego typu powinni być zainteresowani przedsiębiorcy lub ich pracownicy, którzy biorą udział w publicznych przetargach, a są to w szczególności takie branże jak: budowlana, farmaceutyczna, medyczna, komputerowa, artykułów biurowych itp.

Atuty

Absolwent zdobędzie umiejętności w zakresie:

 • biegłego poruszania się po procedurze udzielania zamówień publicznych;
 • tworzenia i kontrolowania wymaganej dokumentacji;
 • przygotowywania i kontrolowania wniosku aplikacyjnego umożliwiającego na etapie prowadzenia projektu europejskiego - szybkie i odformalizowane udzielanie zamówień;
 • tworzenia i kontrolowania odpowiedniej struktury organizacyjnej projektu europejskiego zgodną z wymogami prawa;
 • przygotowania planu wydatków projektu z uwzględnieniem procedur prawnych;
 • identyfikowania głównych zagrożeń prawnych i skutecznego przeciwdziałania;
 • przygotowania i kontrolowania odpowiedniej dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • unikania negatywnych konsekwencji kontroli oraz współpracy z instytucją kontrolną poprzez realizację zaleceń;
 • kontrolowania harmonogramu realizacji projektu;
 • odpowiedniego reagowania na czynności wykonawców, w tym na ich protesty
  i odwołania;
 • tworzenia projektów umów i ich odpowiedniego zabezpieczania;  

  W ramach zajęć student zapoznaję się również z tematyką odpowiedzialności karnej

Przesłanki i cele studiów

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów studiów wyższych do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych jako specjalistów i konsultantów ds. zamówień publicznych. W odróżnieniu od dotychczas prowadzonych w tym zakresie studiów w Polsce, które poprzestają jedynie na zagadnieniach teoretycznych - mają one duży walor praktyczny poprzez położenie nacisku na praktyczną wiedzę przydatną zawodowo dzięki zastosowaniu najnowszych metod dydaktycznych jak i ukazanie zamówień publicznych przez pryzmat wielu dziedzin.

Organizacja zajęć

 • studia trwają 2 semestry;
 • zajęcia rozpoczynają się w II połowie października, odbywają się co dwa tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 9-18;
 • warunkiem ukończenia studiów jest obecność, aktywność na zajęciach oraz zdanie testu z całości materiału.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program

1. Rozpoczęcie zajęć, przedstawienie zasad prowadzenia zajęć
Prowadzący: P. Szustakiewicz, W. Dzierżanowski
Liczba godzin 1


2. Europejskie podstawy prawne systemu zamówień publicznych. 
Prowadzący: W. Hartung
Liczba godzin: 8 
Zakres tematyczny: Ogólne zasady wynikające z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; Dyrektywy dotyczące zamówień publicznych; Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 


3. Rozwój sytemu zamówień publicznych w Polsce wraz z aspektami ekonomicznymi 
Prowadzący: P. Szustakiewicz 
Liczba godzin: 2 
Zakres tematyczny: Ustawodawstwo przedwojenne; ustawa o zamówieniach publicznych z 1994 roku; przedstawienie danych UZP dotyczących rynku zamówień publicznych w Polsce i UE. 


4. Elementy prawa cywilnego w aspekcie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Prowadzący: Maja Sujkowska Katedra Prawa Administracyjna Uczelni Łazarskiego
Liczba godzin: 12
Zakres tematyczny: Zakres stosowania Kodeksu cywilnego, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 


5. Prawo budowlane. 
Prowadzący: 
Liczba godzin: 8
Zakres tematyczny:

1) definicje;

2) roboty wymagające  i nie wymagające pozwolenia na budowę;

3) budowa obiektu budowlanego;

4) zawiadomienie o zakończeniu budowy lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie;

5) Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego;

6) osoby wykonujące samodzielne funkcje w budownictwie;

7) zasady uznawania kwalifikacji nabytych w innych krajach. 


6. Podstawy finansów publicznych  
Prowadzący:  mgr Ilona Szczepańska Katedra Prawa Finansowego Uczelni Łazarskiego
Liczba godzin: 4
Zakres tematyczny: Zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz zasady ustawy o finansach publicznych 

 

7. Zakres podmiotowy ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Prowadzący: dr Izabela Rzepkowska
Liczba godzin: 4 
Zakres tematyczny: Podmioty zobowiązane do stosowania ustawy: Podmioty sektora finansów publicznych, inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, instytucje prawa publicznego, Podmioty prywatne sektora użyteczności publicznej; koncesjonariusze; wyłączenia podmiotowe. 

 

8. Zakres przedmiotowy ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Prowadzący: dr Izabela Rzepkowska
Liczba godzin: 4 
Zakres tematyczny: Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane, Dostawy, Usługi; Wyłączenia i ograniczenia przedmiotowe (usługi priorytetowe i niepriorytetowe); Środki publiczne; Zamówienie publiczne; Zamawiający; Najkorzystniejsza oferta; Wartość zamówienia. 

 

9. Zasady udzielania zamówień publicznych 
Prowadzący: mgr Sebastian Kowalski -Paszko
Liczba godzin: 8 
Zakres tematyczny: Zasada uczciwej konkurencji; Zasada równości; Zasada bezstronności; Zasada jawności; Zasada pisemności; Zasada stosowania języka polskiego; Zasada prymatu przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego; Zasada decentralizacji. 

 

10. Organizacja obsługi zamówień publicznych 
Prowadzący: Magdalena  Falkowska 
Liczba godzin: 8 
Zakres tematyczny:

1) Obowiązki osób wykonujących czynności w postępowaniu po stronie zamawiającego;

2) Komisja przetargowa

3) Prowadzenie postępowania bez powołania komisji przetargowej

4) Czynności kierownika zamawiającego;  

 

11. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
Prowadzący: Magdalena Falkowska/Włodzimierz Dzierżanowski 
Liczba godzin: 16 
Zakres tematyczny:

1) Opis przedmiotu zamówienia,

2) ustalenie wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia;

3) Opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

4) Opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub warunków do składania ofert

5) Skierowanie ogłoszenia do publikacji lub zaproszenia do składania ofert;

6) Udzielanie wyjaśnień, wprowadzanie zmian, do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ewentualne przedłużenie terminu do składania ofert; 

 

12. Tryby udzielania zamówień. 
Prowadzący: Sebastian Kowalski  - Paszko
Liczba godzin: 16 
Zakres tematyczny:

1) Wydatkowanie środków o wartości wyrażonej w złotych nie przekraczającej kwoty 14 tys. Euro;

2) Procedura uproszczona dotycząca wydatkowania środków o wartości wyrażonej w złotych nie przekraczającej tzw. progów unijnych;

3) Procedura podstawowa dotycząca wydatkowanych środków o wartości przekraczającej tzw. progi unijne;

4) Procedura zaostrzona dotycząca dostaw i usług o wartości wyrażonej w złotych przekraczającej 10 mln euro, a w przypadku robót budowlanych 20 mln euro

5) Tryby: przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zapytanie o cenę, zamówienie z wolnej ręki, licytacja elektroniczna. 

 

13. Ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty -warsztaty
Prowadzący: M. Stachowiak
Liczba godzin: 16 
Zakres tematyczny:

1) Składanie  wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2) uzupełnienie i wyjaśnienie treści dokumentów

3) informowanie o wynikach oceny wniosków

4) Złożenie ofert;

5) Postępowanie z ofertami złożonymi po terminie  ofert złożonych po terminie;

6) Otwarcie ofert; 

7) Wyjaśnienia  i uzupełnienia  dokumentów, wyjaśnienia treści oferty.

8) Badanie ofert i ich zgodności ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia;

9) Poprawianie omyłek i błędów w ofercie;

10) Odrzucenie oferty;

11) Badanie rażąco niskiej ceny;

12) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej;

13) Unieważnienie postępowania. 

 

14. Dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
Prowadzący: M. Murgrabia
Liczba godzin: 4 
Zakres tematyczny:

1) Przygotowanie projektów: wniosków o wszczęcie, upoważnień, zaproszeń, protokołów otwarcia, protokołów postępowań, protokołów posiedzeń komisji, protokołów z negocjacji;

2) Prawidłowy wybór i stosowanie urzędowych druków ZP;

3) Przechowywanie protokołu

4) Udostępnianie protokołu;

5) Udostępnianie informacji o zamówieniach publicznych na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

 

15. Umowy w sprawie zamówienia publicznego

Prowadzący: Maja Sujkowska 
Liczba godzin: 8
Zakres tematyczny: Przepisy szczególne ustawy Prawo zamówień publicznych, a przepisy Kc  umów w sprawie zamówień publicznych; 2) Odpowiedzialność solidarna; 3) Ograniczenia czasu trwania umowy, 4) Dopuszczalność zmian przedmiotowych i podmiotowych w umowie o zamówienie publiczne; 5) Odstąpienie od umowy; 6) Względna nieważność umowy; 7) Zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy. 

 

16. Środki ochrony prawnej w Prawie zamówień publicznych
Prowadzący: I. Rzepkowska 
Liczba godzin: 16 
Zakres tematyczny:

1) Odwołanie, przystąpienie do postępowania odwoławczego, odpowiedź na odwołanie;

2) Czynności zamawiającego związane z wniesieniem odwołania;

3) Postępowanie odwoławcze przed Krajowa Izbą Odwoławczą;

4) Skarga do sądu - postępowanie cywilne przed Sądem Okręgowym. 

 

17. Symulacja rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą -warsztaty 
Prowadzący: Maciej Murgrabia 
Liczba godzin: 4

 

18. Zamówienia sektorowe i postępowania szczególne
Prowadzący: Wojciech Hartung
Liczba godzin: 8 
Zakres tematyczny:

1) Zamówienia sektorowe;

2) Dynamiczny system zakupów,

3) Konkurs,;

4) Postępowanie w sprawie umowy ramowej. 

 

19. Procedury kontrolne w zamówieniach publicznych
Prowadzący: P. Szustakiewicz; 
Liczba godzin: 8 
Zakres tematyczny:

1) kontrola Prezesa UZP;

2) Kontrola NIK;

3) Kontrola RIO;

4) Kontrola CBA; 

 

20. Zasady wydatkowania środków UE
Prowadzący:  W Dzierżanowski; 
Liczba godzin: 4 
Zakres tematyczny:

1) System wdrażania ? Instytucje Zarządzające, Pośredniczące, Wdrażające;

2) Zasady kwalifikowalności wydatków;

3) zasady kontroli wydatków;

4) system korekt finansowych;

5) odwołanie od decyzji o nałożeniu korekt.

 

21. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Prowadzący: sędzia WSA w warszawie Hieronim Sęk

Liczba godzin:6 godzin;

 

22. Odpowiedzialność karna za naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych

Prowadzący: mec Arkadiusz Matusiak -Katedra Prawa Karnego Uczelni Łazarskiego 

Liczba godzin: 2 godziny 

 

23. Odpowiedzialność za naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych
Prowadzący: Hieronim Sęka
Liczba godzin: 6
Opis: Odpowiedzialność karna osób dokonujących czynności, Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, odpowiedzialność na podstawie przepisów prawa pracy. 

 

24. Partnerstwo publiczno - prywatne oraz Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Prowadzący W. Hartung
Liczba godzin 8
Zakres tematyczny:

1) zakres przedmiotowy ustaw - podstawowe definicje i różnice: PPP, zamówienie publiczne, koncesja

2) zakres podmiotowy ustawy,

3) wybór partnera prywatnego/koncesjonariusza i implikacje dla umowy,

4) środki ochrony prawnej

 

25. Podsumowanie zajęć
Prowadzący: P. Szustakiewicz, W. Dzierżanowski
Liczba godzin 1

Wykładowcy

dr Włodzimierz Dzierżanowski

W latach 2002 - 2005 wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych odpowiedzialny za orzecznictwo, zagadnienia prawne i legislacyjne, w tym dostosowanie procedur udzielania zamówień publicznych do aquis communitaire, integrację z Unią Europejską, oraz realizację międzynarodowych programów szkoleniowych i doradczych. Współautor wydanego przez Urząd Zamówień Publicznych komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz współautor Komentarza do Prawa Zamówień Publicznych wydanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer. Autor licznych publikacji na temat zamówień publicznych. Wykładowca zagadnień związanych z integracją europejską i zamówieniami publicznymi w kilku publicznych i niepublicznych szkołach wyższych. Wcześniej Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości odpowiadającej za wydatkowanie środków pochodzących ze wsparcia Wspólnot Europejskich oraz realizację programów pomocowych, opracowywanie programów rozwoju regionów, zarządzanie projektami rozwoju regionalnego w tym programami Phare. Obecnie Prezes Zarządu Grupy Doradczej Sienna sp. z o.o., doradca w największych postępowaniach przetargowych w Polsce, pełnomocnik stron w postępowaniach odwoławczych.

Magdalena Falkowska

prawnik, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Doktorant, aplikant II roku aplikacji adwokackiej, absolwentka Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego UW - Centrum Prawa Włoskiego i Europejskiego UW, stypendystka Universita degli Studi di Padova, Facolta di Giurisprudenza. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych w kilku szkołach wyższych oraz studiach dziennych. Ekspert w zakresie zamówień publicznych,  Doradca w postępowaniach o udzieleniem zamówienia, pełnomocnik.

Wojciech Hartung

pracuje w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp. k. od kwietniu 2009 r. Jest specjalistą w zakresie prawa zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz PPP. Do marca 2009 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Zamówień Publicznych. W ramach wykonywanych obowiązków reprezentował Polskę w Grupie Roboczej ds. Zamówień Publicznych w ramach Rady Unii Europejskiej oraz w Komitecie Doradczym ds. Zamówień Publicznych przy Komisji Europejskiej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obecnie jest studentem studiów doktoranckich. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu prawa wspólnotowego na Uniwersytecie im. Jean Moulin w Lyonie oraz europejskiego i francuskiego prawa handlowego organizowane przez Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet w Poitiers. Autor licznych artykułów poświęconych problematyce wykonywania zadań publicznych, zamówień publicznych i prawa konkurencji, w szczególności dot. prawa europejskiego. Współpracuje jako wykładowca na studiach podyplomowych m.in. ze Szkołą Główną Handlową oraz Uniwersytetem im. M. Kopernika w Toruniu.

Sebastian Kowalski Paszko

Arkadiusz Matusiak

Adwokat wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, prawnik posiadający kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, nauczyciel akademicki w Katedrze Prawa Karnego Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Rzecznik Dyscyplinarny Uczelni Łazarskiego, twórca Repetytorium Przygotowującego na Aplikacje Prawnicze na Uczelni Łazarskiego, autor publikacji naukowych i artykułów prasowych, przez wiele lat Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie, z doświadczeniem między innymi w Wydziale ds. Przestępczości Zorganizowanej. Brał udział w największych procesach karnych w ostatnich latach, w tym m.in. w sprawie Inki (zabójstwo byłego Ministra Sportu Jacka Dębskiego), strzelaniny w Klifie, gangu modlińskiego. W latach 2007-2011 szef Prokuratury Rejonowej w Wołominie. Specjalizuje się w prawie karnym i procesach karnych. Od 2011 roku prowadzi własną Kancelarię Adwokacką.

Maciej Murgrabia

pracownik administracji państwowej, od ponad 10 lat zajmuje się zamówieniami publicznymi, zarówno od strony Zamawiających jak i Wykonawców w szczególności dotyczących robót budowlanych. W latach 2004 - 2007 był arbitrem oraz obserwatorem powołanym przez Prezesa UZP. Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, pracował jako konsultant ds. zamówień publicznych przy projektach związanych z ochroną środowiska. Prowadzi szkolenia oraz wykłada na studiach podyplomowych.

Izabela Rzepkowska

ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 2006 uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa. Tytuł rozprawy doktorskiej - Stosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych w świetle orzecznictwa zespołów arbitrów i sądów okręgowych. Posiada ponad 10-letni staż pracy w Urzędzie Zamówień Publicznych. Obecnie na stanowisku Radcy Generalnego w Departamencie Prawnym. W latach 2001 -2007 członek pozaetatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Prowadzi i uczestniczy w wielu szkoleniach, konferencjach przeznaczonych dla zamawiających, wykonawców jak i organów kontroli.

Małgorzata Stachowiak

Maja Sujkowska

Absolwentka Wydziału Prawa Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie i Gospodarki Przestrzennej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego w Falentach. Posiada dyplom Master of Business Administration. Obecnie pracuje nad rozprawa doktorską. Ponadto pozostaje aktywnym zawodowo arbitrem Krajowego Sądu Arbitrażowego w Warszawie i mediatorem sądowym w sprawach cywilnych. Od 2007 r. Asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, a także trener zewnętrznych szkoleń o tematyce prawnej. Osobiście prowadzi Europejskie Centrum Konsultacji Prawnych, w ramach którego działa pierwsza w Polsce infolinia prawna i kancelaria prawna. Częsty gość audycji radiowych i telewizyjnych o tematyce prawnej w zakresie opinii eksperckich z prawa administracyjnego, cywilnego, handlowego i gospodarczego.

mgr Ilona Szczepańska

dr hab. Przemysław Szustakiewicz

Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego w WSHiP im. R. Łazarskiego w Warszawie, członek Rady Programowej Zrzeszenia Prawników Polskich. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenia zawodowe autora związane są m.in. z pracą na stanowisku dyrektora departamentu w NIK, doradcy Ministra Środowiska i wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Specjalista z zakresu prawa administracyjnego, kontroli państwowej i zamówień publicznych. Jest autorem licznych artykułów zamieszczanych m. in. na łamach: Jurysty, Gazety Prawnej, Rzeczpospolitej, Ius Novum, Radcy Prawnego, Kontroli Państwowej, Prawa i Środowiska.

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Studium zamówień publicznych4900 zł5100 zł5300 zł
 • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2019 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2018 r.
 • III rata - do 1 lutego 2019 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2019 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Santander Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

 

 

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
 • CV;
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

**Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • realizacji procesu kształcenia,
  • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu,
  • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych
  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) , c) i e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych- RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:
  • organizacji wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet, 
  • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu, 
  • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu,
  • prowadzenia monitoringu wizyjnego
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody.
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
 8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 10. w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych,
 11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne.

Partnerzy studiów

Zobacz także