Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 172 godzin
Ilość semestrów 2
Nowa rekrutacja już od maja!

Adresaci i atuty studiów

Nowe dyrektywy Unijne - nowe zasady prawa

Dla kogo?

Studia adresowane są do kandydatów oraz obecnych pracowników administracji rządowej i samorządowej, w szczególności dotyczy to komórek ds. zamówień publicznych oraz pozyskiwania funduszy unijnych. Do potencjalnych studentów należeć też mogą pracownicy przedsiębiorstw komunalnych, telekomunikacyjnych, energetycznych, wydobywczych oraz transportu zbiorowego. Z drugiej też strony studiami tego typu powinni być zainteresowani przedsiębiorcy lub ich pracownicy, którzy biorą udział w publicznych przetargach, a są to w szczególności takie branże jak: budowlana, farmaceutyczna, medyczna, komputerowa, artykułów biurowych itp.

Atuty

 • Absolwent zdobędzie umiejętności w zakresie:
 • biegłego poruszania się po procedurze udzielania zamówień publicznych;
 • tworzenia i kontrolowania wymaganej dokumentacji;
 • przygotowywania i kontrolowania wniosku aplikacyjnego umożliwiającego na etapie prowadzenia projektu europejskiego - szybkie i odformalizowane udzielanie zamówień;
 • tworzenia i kontrolowania odpowiedniej struktury organizacyjnej projektu europejskiego zgodną z wymogami prawa;
 • przygotowania planu wydatków projektu z uwzględnieniem procedur prawnych;
 • identyfikowania głównych zagrożeń prawnych i skutecznego przeciwdziałania;
 • przygotowania i kontrolowania odpowiedniej dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • unikania negatywnych konsekwencji kontroli oraz współpracy z instytucją kontrolną poprzez realizację zaleceń;
 • kontrolowania harmonogramu realizacji projektu;
 • odpowiedniego reagowania na czynności wykonawców, w tym na ich protesty i odwołania;
 • tworzenia projektów umów i ich odpowiedniego zabezpieczania;
 • W ramach zajęć student zapoznaję się również z tematyką odpowiedzialności karnej.

Przesłanki i cele

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów studiów wyższych do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych jako specjalistów i konsultantów ds. zamówień publicznych. W odróżnieniu od dotychczas prowadzonych w tym zakresie studiów w Polsce, które poprzestają jedynie na zagadnieniach teoretycznych - mają one duży walor praktyczny poprzez położenie nacisku na praktyczną wiedzę przydatną zawodowo dzięki zastosowaniu najnowszych metod dydaktycznych jak i ukazanie zamówień publicznych przez pryzmat wielu dziedzin.

Organizacja zajęć

 • studia trwają 2 semestry;
 • zajęcia rozpoczynają się w II połowie października, odbywają się co dwa tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 9-18;
 • warunkiem ukończenia studiów jest obecność, aktywność na zajęciach oraz zdanie testu z całości materiału.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program

Wstęp do zamówień publicznych

 • Europejskie podstawy prawne systemu zamówień publicznych
 • Rozwój sytemu zamówień publicznych w Polsce wraz z aspektami ekonomicznymi
 • Elementy prawa cywilnego w aspekcie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Prawo budowlane
 • Podstawy finansów publicznych 
 • Partnerstwo publiczno – prywatne oraz Koncesje na roboty budowlane lub usługi
 • Rozporządzenie o ochronie danych

Zakres i organizacja udzielania zamówień

 • Zakres podmiotowy ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Zakres przedmiotowy ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Zasady udzielania zamówień publicznych
 • Organizacja obsługi zamówień publicznych
 • Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia

 • Tryby udzielania zamówień publicznych
 • Ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty
 • Dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 • Zamówienia sektorowe i postępowania szczególne
 • Umowy w sprawie zamówienia

Kontrola i odpowiedzialność w zamówieniach publicznych

 • Środki ochrony prawnej w Prawie zamówień publicznych
 • Symulacja rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • Procedury i organy kontrolne w zamówieniach publicznych
 • Odpowiedzialność za naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych (karna, cywilna, administracyjna)

Egzamin końcowy 

Wykładowcy

dr Włodzimierz Dzierżanowski

W latach 2002 - 2005 wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych odpowiedzialny za orzecznictwo, zagadnienia prawne i legislacyjne, w tym dostosowanie procedur udzielania zamówień publicznych do aquis communitaire, integrację z Unią Europejską, oraz realizację międzynarodowych programów szkoleniowych i doradczych. Współautor wydanego przez Urząd Zamówień Publicznych komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz współautor Komentarza do Prawa Zamówień Publicznych wydanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer. Autor licznych publikacji na temat zamówień publicznych. Wykładowca zagadnień związanych z integracją europejską i zamówieniami publicznymi w kilku publicznych i niepublicznych szkołach wyższych. Wcześniej Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości odpowiadającej za wydatkowanie środków pochodzących ze wsparcia Wspólnot Europejskich oraz realizację programów pomocowych, opracowywanie programów rozwoju regionów, zarządzanie projektami rozwoju regionalnego w tym programami Phare. Obecnie Prezes Zarządu Grupy Doradczej Sienna sp. z o.o., doradca w największych postępowaniach przetargowych w Polsce, pełnomocnik stron w postępowaniach odwoławczych.

Magdalena Falkowska

prawnik, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Doktorant, aplikant II roku aplikacji adwokackiej, absolwentka Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego UW - Centrum Prawa Włoskiego i Europejskiego UW, stypendystka Universita degli Studi di Padova, Facolta di Giurisprudenza. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych w kilku szkołach wyższych oraz studiach dziennych. Ekspert w zakresie zamówień publicznych,  Doradca w postępowaniach o udzieleniem zamówienia, pełnomocnik.

Wojciech Hartung

pracuje w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp. k. od kwietniu 2009 r. Jest specjalistą w zakresie prawa zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz PPP. Do marca 2009 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Zamówień Publicznych. W ramach wykonywanych obowiązków reprezentował Polskę w Grupie Roboczej ds. Zamówień Publicznych w ramach Rady Unii Europejskiej oraz w Komitecie Doradczym ds. Zamówień Publicznych przy Komisji Europejskiej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obecnie jest studentem studiów doktoranckich. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu prawa wspólnotowego na Uniwersytecie im. Jean Moulin w Lyonie oraz europejskiego i francuskiego prawa handlowego organizowane przez Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet w Poitiers. Autor licznych artykułów poświęconych problematyce wykonywania zadań publicznych, zamówień publicznych i prawa konkurencji, w szczególności dot. prawa europejskiego. Współpracuje jako wykładowca na studiach podyplomowych m.in. ze Szkołą Główną Handlową oraz Uniwersytetem im. M. Kopernika w Toruniu.

Sebastian Kowalski Paszko

Arkadiusz Matusiak

Adwokat wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, prawnik posiadający kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, nauczyciel akademicki w Katedrze Prawa Karnego Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Rzecznik Dyscyplinarny Uczelni Łazarskiego, twórca Repetytorium Przygotowującego na Aplikacje Prawnicze na Uczelni Łazarskiego, autor publikacji naukowych i artykułów prasowych, przez wiele lat Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie, z doświadczeniem między innymi w Wydziale ds. Przestępczości Zorganizowanej. Brał udział w największych procesach karnych w ostatnich latach, w tym m.in. w sprawie Inki (zabójstwo byłego Ministra Sportu Jacka Dębskiego), strzelaniny w Klifie, gangu modlińskiego. W latach 2007-2011 szef Prokuratury Rejonowej w Wołominie. Specjalizuje się w prawie karnym i procesach karnych. Od 2011 roku prowadzi własną Kancelarię Adwokacką.

Maciej Murgrabia

pracownik administracji państwowej, od ponad 10 lat zajmuje się zamówieniami publicznymi, zarówno od strony Zamawiających jak i Wykonawców w szczególności dotyczących robót budowlanych. W latach 2004 - 2007 był arbitrem oraz obserwatorem powołanym przez Prezesa UZP. Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, pracował jako konsultant ds. zamówień publicznych przy projektach związanych z ochroną środowiska. Prowadzi szkolenia oraz wykłada na studiach podyplomowych.

Izabela Rzepkowska

ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 2006 uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa. Tytuł rozprawy doktorskiej - Stosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych w świetle orzecznictwa zespołów arbitrów i sądów okręgowych. Posiada ponad 10-letni staż pracy w Urzędzie Zamówień Publicznych. Obecnie na stanowisku Radcy Generalnego w Departamencie Prawnym. W latach 2001 -2007 członek pozaetatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Prowadzi i uczestniczy w wielu szkoleniach, konferencjach przeznaczonych dla zamawiających, wykonawców jak i organów kontroli.

Małgorzata Stachowiak

Maja Sujkowska

Absolwentka Wydziału Prawa Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie i Gospodarki Przestrzennej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego w Falentach. Posiada dyplom Master of Business Administration. Obecnie pracuje nad rozprawa doktorską. Ponadto pozostaje aktywnym zawodowo arbitrem Krajowego Sądu Arbitrażowego w Warszawie i mediatorem sądowym w sprawach cywilnych. Od 2007 r. Asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, a także trener zewnętrznych szkoleń o tematyce prawnej. Osobiście prowadzi Europejskie Centrum Konsultacji Prawnych, w ramach którego działa pierwsza w Polsce infolinia prawna i kancelaria prawna. Częsty gość audycji radiowych i telewizyjnych o tematyce prawnej w zakresie opinii eksperckich z prawa administracyjnego, cywilnego, handlowego i gospodarczego.

mgr Ilona Szczepańska

dr hab. Przemysław Szustakiewicz

Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego w WSHiP im. R. Łazarskiego w Warszawie, członek Rady Programowej Zrzeszenia Prawników Polskich. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenia zawodowe autora związane są m.in. z pracą na stanowisku dyrektora departamentu w NIK, doradcy Ministra Środowiska i wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Specjalista z zakresu prawa administracyjnego, kontroli państwowej i zamówień publicznych. Jest autorem licznych artykułów zamieszczanych m. in. na łamach: Jurysty, Gazety Prawnej, Rzeczpospolitej, Ius Novum, Radcy Prawnego, Kontroli Państwowej, Prawa i Środowiska.

Oplaty za studia

Studia Podyplomowe czesne 2 raty 4 raty
Studium zamówień publicznych 4 900 zł** 5 100 zł 5 300 zł

*cena obowiązuje do 30.11.2019 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2020 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata do 15 grudnia 2019 r.
 • III rata do 1 lutego 2020 r.
 • IV rata do 1 kwietnia 2020 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Santander Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2019/2020

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
 • CV;
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO,  Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu :
  1. Przeprowadzenia  procesu rekrutacji:
   • zapewnienia udziału w procesie postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
   • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów wykonawczych do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
  2. Po zakończeniu procesu rekrutacji:
   • realizacji procesu kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
   • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
   • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych,  archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
   • organizacji  wydarzeń, konferencji, konkursów, promocji, ankiet, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
   • prowadzenia monitoringu wizyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu: 
  • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań handlowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu oraz sms, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
  • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach  ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
  • ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogących powstać podczas procesu kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:
  1. przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody,  przy czym:
   • Pani/ Pana dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych będą przechowywane przez okres 50 lat z wyłączeniem dokumentów, o których mowa w art. 15 ust.1 pkt 1 lit a) oraz pkt  2–4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów.
  2. przez okres 6 miesięcy, od daty zakończenia procesu rekrutacji na studia, jeżeli Pani/Pan nie została/ł przyjęta/ty na studia, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie marketingowych informacji handlowych przez okres niezbędny do realizacji tych celów lub odwołania udzielonej zgody.
 6. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym parterom, czyli firmom, z którymi współpracujmy łącząc produkty lub usługi, podmiotom zaangażowanym w świadczenie Usług, instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, jak również naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), np. dostarczycielom oprogramowania, firmom zapewniającym hosting, niszczenie dokumentacji, przygotowanie albumu absolwentów, agencjom marketingowym.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść sprzeciw w dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest obligatoryjne.
 12. Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowe, o i ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.