Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 198 godzin
Ilość semestrów 2
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

Studia adresowane są w szczególności do:

 • przedstawicieli organów stanowiących i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego;
 • menedżerów gospodarki publicznej;
 • pracowników administracji samorządowej;
 • kadry kierowniczej przedsiębiorstw (zakładów) gospodarki komunalnej i mieszkaniowej;
 • innych osób zainteresowanych problematyką ekonomiczno-finansową samorządu terytorialnego.

Cel kształcenia

Celem Studium jest przekazanie szerokiego zakresu wiedzy obejmującej prawo gospodarkę i finanse samorządu terytorialnego, służącej podwyższeniu kwalifikacji zawodowych osób pracujących w  jednostkach samorządu terytorialnego. Szeroki zakres zadań samorządów, odpowiedzialność za zaspakajanie bieżących potrzeb społeczności lokalnych oraz kształtowanie rozwoju jednostek terytorialnych wyznaczają zapotrzebowanie na dobrze przygotowaną i wykształconą kadrę pracowników samorządowych, w szczególności osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.

Przesłanki

Samorząd terytorialny realizuje szeroki zakres zadań związanych z zaspakajaniem codziennych bytowych potrzeb społeczności lokalnych oraz kształtowaniem warunków rozwoju lokalnego i regionalnego.  W warunkach ograniczoności środków finansowych będących w dyspozycji władz samorządowych kluczowe znaczenie ma umiejętne zarządzanie jednostka terytorialną, bazujące na możliwie efektywnym wykorzystaniu posiadanych zasobów. Wyznacza to zapotrzebowanie na dobrze wykształcona kadrę, posiadającą  szeroki zakres wiedzy z zakresu prawa, gospodarki i finansów samorządu terytorialnego.

Absolwencki studium poznają podstawy prawne funkcjonowania oraz nowoczesne metody zarządzania w sektorze publicznym, wiedze teoretyczna i dobre praktyki występujące w tym zakresie w Polsce i krajach UE. Silna strona studium jest umiejętne łączenie zagadnień teoretycznych i praktyki omawianych zagadnień.  

Organizacja zajęć

 • studia trwają dwa semestry;
 • zajęcia rozpoczynają się w II połowie października, odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym, co 2 tygodnie, w godzinach 9-17.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program

WYKŁAD INAUGURACYJNY


MODUŁ I - USTROJOWO-PRAWNY
Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce i wybranych krajach UE
Kompetencje organów jednostek samorządu terytorialnego 
Procedura podejmowania uchwał przez organy stanowiące samorządu terytorialnego . 
Techniki legislacyjne tworzenia aktów prawnych
Ustrój samorządu terytorialnego w RP na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i NSA 
Kontrola i nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego 
Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy publicznych


MODUŁ II - PRAWNO - ADMINISTRACYJNY
Prawo i procedury administracyjne
Prawo pracy pracowników samorządu terytorialnego 
Prawo zamówień publicznych
Stanowienie prawa miejscowego


MODUŁ III - ZARZĄDZANIE JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Podstawy zarządzania w sektorze publicznym. Nowe zarządzanie publiczne.
Instrumenty zarządzania strategicznego w jednostkach samorządu terytorialnego
Analiza efektywności w gospodarce samorządu terytorialnego


MODUŁ IV - ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁOWEJ

Kierowanie ludźmi w zespole 
Zarządzanie czasem (time management) kierownika zespołu 
Współpraca samorządu terytorialnego z mediami  
Trening umiejętności komunikacyjnych
Etyka urzędnicza


MODUŁ V. - FINANSE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Prawo finansowe i budżetowe
Procedury uchwalania i realizacja budżetu
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
Zarządzanie finansami. Wieloletnie planowanie finansowe
Źródła finansowania projektów inwestycyjnych
Podstawy rachunkowości budżetowej


MODUŁ VI - GOSPODARKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Zadania samorządu terytorialnego. Usługi komunalne 
Zadania samorządu terytorialnego. Usługi społeczne
Gospodarka przestrzenna
Gospodarka nieruchomościami
Gospodarka mieszkaniowa


MODUŁ VII - POLITYKA STRUKTURALNA  I FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH
Polityka strukturalna UE . Instrumenty prawne i finansowe
Fundusze unijne  2014-2020
Pomoc publiczna


SEMINARIUM DYPLOMOWE

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Studium prawa i gospodarki samorządu terytorialnego3800 zł4000 zł4200 zł
 • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2018r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2019 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2018 r.
 • III rata - do 1 lutego 2019 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2019 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Santander Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
 • CV;
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

**Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • realizacji procesu kształcenia,
  • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu,
  • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych
  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) , c) i e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych- RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:
  • organizacji wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet, 
  • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu, 
  • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu,
  • prowadzenia monitoringu wizyjnego
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody.
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
 8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 10. w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych,
 11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne.