Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 198 godzin
Ilość semestrów 2
Termin rozpoczęcia II połowa października 2018
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

Studia adresowane są w szczególności do:

 • przedstawicieli organów stanowiących i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego;
 • menedżerów gospodarki publicznej;
 • pracowników administracji samorządowej;
 • kadry kierowniczej przedsiębiorstw (zakładów) gospodarki komunalnej i mieszkaniowej;
 • innych osób zainteresowanych problematyką ekonomiczno-finansową samorządu terytorialnego.

Cel kształcenia

Celem Studium jest przekazanie szerokiego zakresu wiedzy obejmującej prawo gospodarkę i finanse samorządu terytorialnego, służącej podwyższeniu kwalifikacji zawodowych osób pracujących w  jednostkach samorządu terytorialnego. Szeroki zakres zadań samorządów, odpowiedzialność za zaspakajanie bieżących potrzeb społeczności lokalnych oraz kształtowanie rozwoju jednostek terytorialnych wyznaczają zapotrzebowanie na dobrze przygotowaną i wykształconą kadrę pracowników samorządowych, w szczególności osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.

Przesłanki

Samorząd terytorialny realizuje szeroki zakres zadań związanych z zaspakajaniem codziennych bytowych potrzeb społeczności lokalnych oraz kształtowaniem warunków rozwoju lokalnego i regionalnego.  W warunkach ograniczoności środków finansowych będących w dyspozycji władz samorządowych kluczowe znaczenie ma umiejętne zarządzanie jednostka terytorialną, bazujące na możliwie efektywnym wykorzystaniu posiadanych zasobów. Wyznacza to zapotrzebowanie na dobrze wykształcona kadrę, posiadającą  szeroki zakres wiedzy z zakresu prawa, gospodarki i finansów samorządu terytorialnego.

Absolwencki studium poznają podstawy prawne funkcjonowania oraz nowoczesne metody zarządzania w sektorze publicznym, wiedze teoretyczna i dobre praktyki występujące w tym zakresie w Polsce i krajach UE. Silna strona studium jest umiejętne łączenie zagadnień teoretycznych i praktyki omawianych zagadnień.  

Organizacja zajęć

 • studia trwają dwa semestry;
 • zajęcia rozpoczynają się w II połowie października, odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym, co 2 tygodnie, w godzinach 9-17.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program

WYKŁAD INAUGURACYJNY


MODUŁ I - USTROJOWO-PRAWNY
Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce i wybranych krajach UE
Kompetencje organów jednostek samorządu terytorialnego 
Procedura podejmowania uchwał przez organy stanowiące samorządu terytorialnego . 
Techniki legislacyjne tworzenia aktów prawnych
Ustrój samorządu terytorialnego w RP na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i NSA 
Kontrola i nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego 
Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy publicznych


MODUŁ II - PRAWNO - ADMINISTRACYJNY
Prawo i procedury administracyjne
Prawo pracy pracowników samorządu terytorialnego 
Prawo zamówień publicznych
Stanowienie prawa miejscowego


MODUŁ III - ZARZĄDZANIE JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Podstawy zarządzania w sektorze publicznym. Nowe zarządzanie publiczne.
Instrumenty zarządzania strategicznego w jednostkach samorządu terytorialnego
Analiza efektywności w gospodarce samorządu terytorialnego


MODUŁ IV - ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁOWEJ

Kierowanie ludźmi w zespole 
Zarządzanie czasem (time management) kierownika zespołu 
Współpraca samorządu terytorialnego z mediami  
Trening umiejętności komunikacyjnych
Etyka urzędnicza


MODUŁ V. - FINANSE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Prawo finansowe i budżetowe
Procedury uchwalania i realizacja budżetu
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
Zarządzanie finansami. Wieloletnie planowanie finansowe
Źródła finansowania projektów inwestycyjnych
Podstawy rachunkowości budżetowej


MODUŁ VI - GOSPODARKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Zadania samorządu terytorialnego. Usługi komunalne 
Zadania samorządu terytorialnego. Usługi społeczne
Gospodarka przestrzenna
Gospodarka nieruchomościami
Gospodarka mieszkaniowa


MODUŁ VII - POLITYKA STRUKTURALNA  I FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH
Polityka strukturalna UE . Instrumenty prawne i finansowe
Fundusze unijne  2014-2020
Pomoc publiczna


SEMINARIUM DYPLOMOWE

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Studium prawa i gospodarki samorządu terytorialnego3800 zł4000 zł4200 zł
 • 10% przy zapisie do 30 czerwca i spełnieniu wymogów rekrutacyjnych**
 • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2018r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2019 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2018 r.
 • III rata - do 1 lutego 2019 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2019 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Deutsche Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

KONTAKT

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322