Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 186 godzin
Termin rozpoczęcia II połowa października 2018
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

Pracownicy administracji rządowej i samorządowej nie posiadający wykształcenia prawniczego lub administracyjnego. Charakter studiów jest również skierowany do pracowników administracji niepublicznej np. organizacji społecznych, którzy w trakcie swojej pracy stykają się z problemami prawnymi.

Atuty

 • Przekrojowe ujęcie zagadnień prawnych niezbędnych do pracy Urzędnika
 • Zajęcia z praktykami prawa i autorytetami w dziedzinach wiedzy objętych programem
 • Jednorodna grupa docelowa pozwalająca na dopasowanie poziomu zajęć do poziomu wiedzy i oczekiwań uczestników
 • Warsztaty pozwalające na poznania w praktyce funkcjonowania studiów
 • Publikacje z części zagadnień w cenie studiów

Przesłanki i cele studiów

Sporą grupę urzędników w zarówno w administracji publicznej, jak i w administracji prywatnej stanowią osoby, które mają wykształcenie inne niż prawnicze lub administracyjne (np. w wydziałach ochrony środowiska pracują inżynierowie, w Inspekcji Weterynaryjnej - weterynarze). Osoby te nie posiadają wykształcenia prawniczego lub administracyjnego, co powoduje, że przy podejmowaniu czynności prawnych popełniają szereg błędów. Ten typ studiów powinien pomóc im w radzeniu sobie z instytucjami prawnymi,  z którymi najczęściej spotkają się w swojej pracy zawodowej. Dotyczy to szczególnie procedury administracyjnej i sądowo administracyjnej.

Cel kształcenia

Przygotowanie pracowników administracji publicznej i niepublicznej do radzenia sobie z problemami prawnymi z jakimi najczęściej mogą się zetknąć w trakcie swojej pracy.

Organizacja zajęć

 • studia trwają dwa semestry
 • zajęcia rozpoczynają się w II połowie października, odbywają się co 2 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 9-17.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.

Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program

 • Źródła prawa i Prawo Europejskie
 • Praktyczne elementy prawa konstytucyjnego
 • Podstawy prawa cywilnego
 • Prawo publiczne gospodarcze
 • Postępowanie administracyjne
 • Postępowanie przed sądem administracyjnym
 • Kontrola zewnętrzna administracji (NIK, RIO CBA, Kontrola skarbowa, GIODO Prezes UZP
 • Dostęp do informacji publicznej i ochrona danych osobowych
 • Finanse publiczne i odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Odpowiedzialność karna pracowników administracji
 • Egzamin

Wykładowcy

Adrianna Bloch

Asystent w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego Uczelni Łazarskiego w Warszawie, aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz programu International Management Module w Kassel, ukończyła Szkołę Prawa Brytyjskiego i Europejskiego w British Law Center (Cambridge University, Uniwersytet Warszawski). Zdobywała doświadczenie zawodowe w renomowanych kancelariach prawniczych. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia zarówno z prawa międzynarodowego jak i prawa Unii Europejskiej, czego wynikiem jest powstająca praca doktorska. Związana z prestiżowym konkursem z prawa międzynarodowego Philip C. Jessup Competition.

dr Bartosz Opaliński

Doktor nauk prawnych, radca prawny, pracownik Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego oraz prawa administracyjnego, w tym trzech samodzielnych monografii. Trener i autor szkoleń z zakresu m. in. ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej oraz ochrony środowiska. Uczestnik kilkunastu krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych.

Maja Sujkowska

Absolwentka Wydziału Prawa Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie i Gospodarki Przestrzennej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego w Falentach. Posiada dyplom Master of Business Administration. Obecnie pracuje nad rozprawa doktorską. Ponadto pozostaje aktywnym zawodowo arbitrem Krajowego Sądu Arbitrażowego w Warszawie i mediatorem sądowym w sprawach cywilnych. Od 2007 r. Asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, a także trener zewnętrznych szkoleń o tematyce prawnej. Osobiście prowadzi Europejskie Centrum Konsultacji Prawnych, w ramach którego działa pierwsza w Polsce infolinia prawna i kancelaria prawna. Częsty gość audycji radiowych i telewizyjnych o tematyce prawnej w zakresie opinii eksperckich z prawa administracyjnego, cywilnego, handlowego i gospodarczego.

dr Włodzimierz Dzierżanowski

W latach 2002 ? 2005 wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych odpowiedzialny za orzecznictwo, zagadnienia prawne i legislacyjne, w tym dostosowanie procedur udzielania zamówień publicznych do aquis communitaire, integrację z Unią Europejską, oraz realizację międzynarodowych programów szkoleniowych i doradczych. Współautor wydanego przez Urząd Zamówień Publicznych komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz współautor Komentarza do Prawa Zamówień Publicznych wydanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer. Autor licznych publikacji na temat zamówień publicznych. Wykładowca zagadnień związanych z integracją europejską i zamówieniami publicznymi w kilku publicznych i niepublicznych szkołach wyższych. Wcześniej Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości odpowiadającej za wydatkowanie środków pochodzących ze wsparcia Wspólnot Europejskich oraz realizację programów pomocowych, opracowywanie programów rozwoju regionów, zarządzanie projektami rozwoju regionalnego w tym programami Phare. Obecnie Prezes Zarządu Grupy Doradczej Sienna sp. z o.o., doradca w największych postępowaniach przetargowych w Polsce, pełnomocnik stron w postępowaniach odwoławczych.

dr hab. Przemysław Szustakiewicz

Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego w WSHiP im. R. Łazarskiego w Warszawie, członek Rady Programowej Zrzeszenia Prawników Polskich. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenia zawodowe autora związane są m.in. z pracą na stanowisku dyrektora departamentu w NIK, doradcy Ministra Środowiska i wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Specjalista z zakresu prawa administracyjnego, kontroli państwowej i zamówień publicznych. Jest autorem licznych artykułów zamieszczanych m. in. na łamach: Jurysty, Gazety Prawnej, Rzeczpospolitej, Ius Novum, Radcy Prawnego, Kontroli Państwowej, Prawa i Środowiska.

dr Renata Rychter

Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwentka aplikacji legislacyjnej, adiunkt Uczelni Łazarskiego w Warszawie i Dyrektor Biura Prawnego w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego; ekspert w ramach projektów bliźniaczych w Turcji, Chorwacji i na Ukrainie mających na celu dostosowanie systemów prawnych ww. państw do prawa Unii Europejskiej; autorka publikacji książkowych i artykułów z zakresu postępowania administracyjnego i prawa transportu drogowego, w tym m. in. monografii Res iudicata w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2014, a także komentarzy do ustaw: o transporcie drogowym, o drogach publicznych, transporcie kolejowym oraz rozporządzeń prawa Unii Europejskiej, w tym rozporządzeń "pakietu drogowego" i rozporządzenia 561/2006.

sędzia WSA w st. spoczynku Bronisław Szydło

Sędzia w st. spoczynku - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, od stycznia 1996r. do grudnia 2003 r. członek a następnie wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa. W latach 2004 -2010 sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego w Warszawie. Doświadczenia zawodowe sędziego Bronisław Szydło wiążą się z pracą arbitra w Państwowym Arbitrażu Gospodarczym, radcy prawnego. Jest specjalistą z zakresu prawa administracyjnego i cywilnego.

Beata Gibzińska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Studiów Podyplomowych Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów WPiA UW, uzyskała kwalifikacje do pracy pedagogicznej (świadectwo ukończenia kursu wydanego na podstawie zgody Mazowieckiego Kuratora Oświaty), obecnie starszy asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

Ilona Szczepańska

Absolwentka Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Od 2007 r. pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Gospodarczego Uczelni Łazarskiego. Pracownik Naczelnego Sądu Administracyjnego. W latach 2007 - 2010 pracownik administracji państwowej zajmujący się projektami związanym z pozyskiwaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz wdrażaniem projektów unijnych. Zajmuje się problematyką finansów publicznych, prawo finansowego oraz prawa podatkowego. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską.

mec Arkadiusz Matusiak

Adwokat wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, prawnik posiadający kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, nauczyciel akademicki w Katedrze Prawa Karnego Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Rzecznik Dyscyplinarny Uczelni Łazarskiego, twórca Repetytorium Przygotowującego na Aplikacje Prawnicze na Uczelni Łazarskiego, autor publikacji naukowych i artykułów prasowych, przez wiele lat Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie, z doświadczeniem między innymi w Wydziale ds. Przestępczości Zorganizowanej. Brał udział w największych procesach karnych w ostatnich latach, w tym m.in. w sprawie Inki (zabójstwo byłego Ministra Sportu Jacka Dębskiego), strzelaniny w Klifie, gangu modlińskiego. W latach 2007-2011 szef Prokuratury Rejonowej w Wołominie. Specjalizuje się w prawie karnym i procesach karnych. Od 2011 roku prowadzi własną Kancelarię Adwokacką.

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Prawo dla urzędników4500 zł4700 zł4900 zł
 • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2019 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2018 r.
 • III rata - do 1 lutego 2019 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2019 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Deutsche Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

 

 

Zasady rekrutacji

 1. Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 2. Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 3. Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
 4. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 

 

 WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

 OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

 

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

KONTAKT

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56

e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

tel. 22 54-35-322