Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 186 godzin
Termin rozpoczęcia 13 październik
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

Kierunek skierowany jest do:

 • pracowników administracji rządowej i samorządowej nie posiadających wykształcenia prawniczego lub administracyjnego;
 • pracowników administracji niepublicznej np. organizacji społecznych, którzy w trakcie swojej pracy stykają się z problemami prawnymi.

Atuty

 • przekrojowe ujęcie zagadnień prawnych niezbędnych do pracy Urzędnika;
 • zajęcia z praktykami prawa i autorytetami w dziedzinach wiedzy objętych programem;
 • jednorodna grupa docelowa pozwalająca na dopasowanie poziomu zajęć do poziomu wiedzy i oczekiwań uczestników;
 • część zajęć w formie warsztatowej;
 • publikacje z części zagadnień w cenie studiów.

Przesłanki i cele studiów

Sporą grupę urzędników zarówno w administracji publicznej jak i w administracji prywatnej stanowią osoby, które mają wykształcenie inne niż prawnicze lub administracyjne (np. w wydziałach ochrony środowiska pracują inżynierowie, w Inspekcji Weterynaryjnej - weterynarze). Osoby te nie posiadają wykształcenia prawniczego lub administracyjnego, co powoduje, że przy podejmowaniu czynności prawnych popełniają szereg błędów.

Cel kształcenia

Celem studiów jest przygotowanie pracowników administracji publicznej i niepublicznej do radzenia sobie z problemami prawnymi z jakimi najczęściej mogą się zetknąć w trakcie swojej pracy. Dotyczy to szczególnie procedury administracyjnej i sądowo administracyjnej.

Organizacja zajęć

 • studia trwają dwa semestry
 • zajęcia rozpoczynają się w II połowie października, odbywają się co 2 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 9-17.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.

Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program

 • Źródła prawa i Prawo Europejskie;
 • Praktyczne elementy prawa konstytucyjnego;
 • Podstawy prawa cywilnego;
 • Prawo publiczne gospodarcze;
 • Postępowanie administracyjne;
 • Postępowanie przed sądem administracyjnym;
 • Kontrola zewnętrzna administracji (NIK, RIO CBA, Kontrola skarbowa, GIODO Prezes UZP);
 • Dostęp do informacji publicznej i ochrona danych osobowych;
 • Finanse publiczne i odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • Odpowiedzialność karna pracowników administracji;
 • Egzamin dyplomowy.

Wykładowcy

mgr Adrianna Bloch

Wydział Prawa i Administracji

 • prawo międzynarodowe publiczne
 • prawo materialne Unii Europejskiej

dr Włodzimierz Dzierżanowski

W latach 2002 - 2005 wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych odpowiedzialny za orzecznictwo, zagadnienia prawne i legislacyjne, w tym dostosowanie procedur udzielania zamówień publicznych do aquis communitaire, integrację z Unią Europejską, oraz realizację międzynarodowych programów szkoleniowych i doradczych. Współautor wydanego przez Urząd Zamówień Publicznych komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz współautor Komentarza do Prawa Zamówień Publicznych wydanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer. Autor licznych publikacji na temat zamówień publicznych. Wykładowca zagadnień związanych z integracją europejską i zamówieniami publicznymi w kilku publicznych i niepublicznych szkołach wyższych. Wcześniej Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości odpowiadającej za wydatkowanie środków pochodzących ze wsparcia Wspólnot Europejskich oraz realizację programów pomocowych, opracowywanie programów rozwoju regionów, zarządzanie projektami rozwoju regionalnego w tym programami Phare. Obecnie Prezes Zarządu Grupy Doradczej Sienna sp. z o.o., doradca w największych postępowaniach przetargowych w Polsce, pełnomocnik stron w postępowaniach odwoławczych.

Beata Gibzińska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Studiów Podyplomowych Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów WPiA UW, uzyskała kwalifikacje do pracy pedagogicznej (świadectwo ukończenia kursu wydanego na podstawie zgody Mazowieckiego Kuratora Oświaty), obecnie starszy asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

Arkadiusz Matusiak

Adwokat wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, prawnik posiadający kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, nauczyciel akademicki w Katedrze Prawa Karnego Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Rzecznik Dyscyplinarny Uczelni Łazarskiego, twórca Repetytorium Przygotowującego na Aplikacje Prawnicze na Uczelni Łazarskiego, autor publikacji naukowych i artykułów prasowych, przez wiele lat Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie, z doświadczeniem między innymi w Wydziale ds. Przestępczości Zorganizowanej. Brał udział w największych procesach karnych w ostatnich latach, w tym m.in. w sprawie Inki (zabójstwo byłego Ministra Sportu Jacka Dębskiego), strzelaniny w Klifie, gangu modlińskiego. W latach 2007-2011 szef Prokuratury Rejonowej w Wołominie. Specjalizuje się w prawie karnym i procesach karnych. Od 2011 roku prowadzi własną Kancelarię Adwokacką.

dr Bartosz Opaliński

Doktor nauk prawnych, radca prawny, pracownik Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego oraz prawa administracyjnego, w tym trzech samodzielnych monografii. Trener i autor szkoleń z zakresu m. in. ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej oraz ochrony środowiska. Uczestnik kilkunastu krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych.

Maja Sujkowska

Absolwentka Wydziału Prawa Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie i Gospodarki Przestrzennej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego w Falentach. Posiada dyplom Master of Business Administration. Obecnie pracuje nad rozprawa doktorską. Ponadto pozostaje aktywnym zawodowo arbitrem Krajowego Sądu Arbitrażowego w Warszawie i mediatorem sądowym w sprawach cywilnych. Od 2007 r. Asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, a także trener zewnętrznych szkoleń o tematyce prawnej. Osobiście prowadzi Europejskie Centrum Konsultacji Prawnych, w ramach którego działa pierwsza w Polsce infolinia prawna i kancelaria prawna. Częsty gość audycji radiowych i telewizyjnych o tematyce prawnej w zakresie opinii eksperckich z prawa administracyjnego, cywilnego, handlowego i gospodarczego.

mgr Ilona Szczepańska

dr hab. Przemysław Szustakiewicz

Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego w WSHiP im. R. Łazarskiego w Warszawie, członek Rady Programowej Zrzeszenia Prawników Polskich. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenia zawodowe autora związane są m.in. z pracą na stanowisku dyrektora departamentu w NIK, doradcy Ministra Środowiska i wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Specjalista z zakresu prawa administracyjnego, kontroli państwowej i zamówień publicznych. Jest autorem licznych artykułów zamieszczanych m. in. na łamach: Jurysty, Gazety Prawnej, Rzeczpospolitej, Ius Novum, Radcy Prawnego, Kontroli Państwowej, Prawa i Środowiska.

Bronisław Szydło
sędzia WSA w st. spoczynku

Sędzia w st. spoczynku - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, od stycznia 1996r. do grudnia 2003 r. członek a następnie wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa. W latach 2004 -2010 sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego w Warszawie. Doświadczenia zawodowe sędziego Bronisław Szydło wiążą się z pracą arbitra w Państwowym Arbitrażu Gospodarczym, radcy prawnego. Jest specjalistą z zakresu prawa administracyjnego i cywilnego.

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Prawo dla urzędników4500 zł4700 zł4900 zł
 • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2019 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2018 r.
 • III rata - do 1 lutego 2019 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2019 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Santander Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

 

 

Zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
 • CV;
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia);
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów* jest zobligowania do przedłożenia:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

**Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • realizacji procesu kształcenia,
  • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu,
  • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych
  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) , c) i e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych- RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:
  • organizacji wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet, 
  • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu, 
  • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu,
  • prowadzenia monitoringu wizyjnego
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody.
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
 8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 10. w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych,
 11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne.