Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 161 godzin
Ilość semestrów 2
Ilość miejsc 25
Termin rozpoczęcia II połowa października 2018
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

Studia skierowane są do:

 • Absolwentów studiów wyższych, przede wszystkim kierunków związanych z informatyką, elektronicznym przetwarzaniem danych, bezpieczeństwem, elektroniką i telekomunikacją,
 • Pracowników działów bezpieczeństwa i informatyki
 • Administratorów Bezpieczeństwa  Informacji
 • Pracowników organów ścigania: policjantów i pracowników służb mundurowych
 • Pracowników wymiaru sprawiedliwości
 • Ekspertów działów IT, audytorów i pentesterów 

Atuty

 • Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu informatyki śledczej, bezpieczeństwa IT oraz prawa dowodowego
 • Poznanie procesów i procedur w informatyce śledczej, m.in. zabezpieczanie danych oraz odzysk danych z różnego rodzaju nośników
 • Zaznajomienie z problematyką prawnych aspektów IT pod kątem przygotowania materiałów do postępowań karnych, cywilnych oraz wewnątrz korporacyjnych przez ISP (Internet Servie Provider) i ICP (Internet Content Provider)
 • Uzyskanie praktycznych umiejętności z zakresu analizowania tożsamości i aktywności użytkowników (przeglądania przez nich stron internetowych, komunikatorów, otwieranych plików) oraz ustalanie sekwencji zdarzeń
 • Uzyskanie praktycznych umiejętności z zakresu analizowania kont pocztowych i wiadomości email
 • Uzyskanie praktycznych umiejętności z zakresu badania zawartości dysków, danych ulotnych, przestrzeni nieprzydzielonej, bazy danych i plików pod kątem słów kluczowych
 • Uzyskanie umiejętności korzystania z narzędzi i programów stosowanych w CF
 • Uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia samodzielnej analizy artefaktów w systemie Windows
 • Przygotowanie do pracy w laboratorium śledczym, na stanowisku informatyka śledczego bądź biegłego sądowego
 • Przygotowanie do przeprowadzania i raportowania analiz śledczych różnych nośników informacji
 • Program realizowany w partnerstwie z firmą VS DATA Laboratorium Śledcze w Gdyni
 • Wykładowcy to praktycy zawodu, biegli sądowi, wykonujący na  co dzień opinie z zakresu badania cyfrowych dowodów na rzecz organów ścigania
 • Odzyskiwanie danych

 

Przesłanki i cele:

Informatyka śledcza, niekiedy nazywana sądową, (ang. Computer Forensics, CF), to dziedzina informatyki, należąca do gałęzi nauk sądowych, która zajmuje się pozyskiwaniem elektronicznych dowodów przestępstw, oszustw i nadużyć mogących szkodzić interesom firm czy osób prywatnych. Wynikiem pracy specjalistów informatyki śledczej jest opinia/ raport, które mogą stanowić materiał dowodowy wykorzystywany w postępowaniu sądowym.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu informatyki śledczej oraz dziedzin pokrewnych. Zajęcia obejmują zagadnienia dotyczące zabezpieczania danych, aspektów prawnych w informatyce śledczej, odzyskiwania danych, audytów IT oraz cyberprzestępczości.

Łącząc techniki śledcze z informatycznymi słuchacze zdobędą niezbędną wiedzę jak znaleźć ścieżki działań danej osoby na komputerze, jak je odtworzyć w pełnej lub fragmentarycznej postaci. Na tej podstawie nauczą się jak zrekonstruować logiczny ciąg zdarzeń, pomimo zacierania śladów przez podejrzanych oraz w sposób pozwalający na zachowanie tzw. łańcucha dowodowego, czyli tak zabezpieczając i odzyskując materiał dowodowy, by niczego na nośniku nie zmienić.

W programie położony jest nacisk na praktykę, a wiedza przekazywana jest za pomocą metod laboratoryjnych i analizy przypadków - case study.

Organizacja zajęć:

 • studia trwają 2 semestry, rozpoczynają się w II połowie października, zajęcia odbywają się w ramach dwudniowych zjazdów sobotnio – niedzielnych, w godzinach 9-18.
 • Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie i harmonogramie studiów
 • utworzenie grupy uzależnione jest od ilości chętnych.

 Warunkiem ukończenia studiów jest:

 • uzyskanie zaliczeń z każdego modułu/przedmiotu kształcenia
 • pozytywny wynik z egzaminu dyplomowego w postaci testu.
 • obecność na zajęciach na poziomie min. 70%

Program

Prawne aspekty IT
Wstęp do cyberprzestępczości i biały wywiad internetowy OSINT
Analiza śledcza urządzeń mobilnych
Odzyskiwanie danych
Wstęp do informatyki śledczej
Zabezpieczanie danych cyfrowych
Analiza śledcza systemu Windows
Dowód elektroniczny, prawne aspekty przestępstw komputerowych
Prawne aspekty bezpieczeństwa informacji
Narzędzia cyberprzestępcy
Rozpoznanie w cyberprzestrzeni
Metodyka testów penetracyjnych
Egzamin dyplomowy

                                           Łączna liczba godzin: 161

                                            Łączna ilość zjazdów: 10

Wykładowcy

Witold Sobolewski

właściciel VS DATA, posiada wieloletnie doświadczenie w odzyskiwaniu danych i informatyki śledczej, ponad 13 letnie praktyczne doświadczenie w  pracy w laboratorium przy wykonywaniu skomplikowanych ekspertyz sądowych na rzecz organów ścigania i firm prywatnych, biegły sądowy przy SO w Gdańsku z zakresu informatyki śledczej. Posiada międzynarodowe certyfikaty w zakresie informatyki śledczej (CFCE, ACE, CCFE), odzyskiwaniu danych (CDRP) i analizy urządzeń mobilnych (CMFF). Wykonał ponad 4500 ekspertyz z zakresu odzyskiwania danych i informatyki śledczej. Twórca i wykładowca na dwóch kierunkach studiów podyplomowych Cyberbezpieczeństwo oraz Informatyka śledcza.

Jerzy Kosiński

mgr inż., wykładowca. Ukończył studia na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a następnie Podyplomowe studium oficerskie na Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, dr nauk wojskowych, nauki wojskowe, bezpieczeństwo państwa na Akademii Obrony Narodowej, Wydział Strategiczno-Obronny oraz dr hab. nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie Akademii Marynarki Wojennej, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich.

Organizator cyklicznych konferencji międzynarodowych: „Techniczne aspekty przestępczości teleinformatycznej”, „Przestępczość z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych" oraz „Internetowe naruszenia własności intelektualnej”.

Biegły sądowy z zakresu przestępczości komputerowej i kart płatniczych z listy Sądu Okręgowego w Olsztynie od roku 2003.

Ukończone szkolenia: Chip-off data recovery of broken flash storage devices – Rusolut, Investigating Online Counterfeiting and Piracy – Interpol, IIPCIC, Python Programming for Investigators - UCD / ECTEG Europol, Fraud and Money Laundering – CEPOL, International IP Crime Investigator's College – Interpol, IIPCIC, Certified Digital Forensics Examiner - Mile2

 

 

Marcin Szymczak

Sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wcześniej prokurator Prokuratury Rejonowej Katowice-Wschód w Katowicach, gdzie był koordynatorem do spraw z zakresu przestępczości komputerowej, prawa własności przemysłowej oraz prawa autorskiego. Wykładowca akademicki (m.in., Politechnika Śląska,  Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni). Specjalista z zakresu przestępstw komputerowych i prawa autorskiego, współzałożyciel Stowarzyszenia Instytut Informatyki Śledczej w Katowicach. Twórca szkolenia e-learning pt. Metodyka prowadzenia postępowań w sprawach przestępstw komputerowych dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Warszawie, kierowanego do sędziów i prokuratorów. Doktorant w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Obecnie główny specjalista Krajowej Szkoły Sadownictwa I Prokuratury.

Grzegorz Piotrowski

Od 30 lat użytkownik komputerów, od prawie ćwierćwiecza – Internetu. Bezpieczeństwem IT zaszczepiony 20 lat temu na Uczelni, gdzie zajmował się tematami HPC. Od prawie 20 lat w obszarach obecnie nazywanych Cloud Computing (w tym IaaS, PaaS, SaaS). Ponad 10 lat jako aktywny konsultant z obszarów architektury rozwiązań IT (infrastruktura i usługi), Cloud Computing (projektowanie i wdrażanie), Cyber Security (Pen Testing, Strategy, Policy, Incident Management). Zawodowo skupia się na precyzyjnym projektowaniu i realizacji kompleksowych przedsięwzięć, inicjatyw i projektów biznesowych. Prelegent na dziesiątkach konferencji branżowych. Osobiście miłośnik lodowców i terenów leśnych.

kom. Łukasz Jędrzejczak

w 2001 r. obronił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego pracę magisterską pod tytułem „Przestępstwa i wykroczenia popełnianie przy pomocy Internetu”. Od 2003 r. podjął służbę  w Policji w Komisariacie I Komendy Miejskiej w Łodzi w Sekcji Dochodzeniowo Śledczej, gdzie  prowadził dochodzenia związane z przestępczością komputerową. Od 2006 r. pracował w KWP w Łodzi zajmując się koordynacją i nadzorem nad najtrudniejszymi sprawami z zakresu cyberprzestępczości. W 2014 r. współuczestniczył w opracowaniu koncepcji, na podstawie której w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi utworzono  Wydział dw. z Cyberprzestępczością. Od grudnia 2016 r. kieruje Wydziałem Rozpoznania w Biurze do Walki z Cyberprzestępczością KGP w Warszawie.

Wielokrotny prelegent na konferencjach międzynarodowych z zakresu bezpieczeństwa Internetowego i przestępczości teleinformatycznej, publikujący cyklicznie w monografiach MEPA i WSPOL. Wykładowca stowarzyszony przy Wyższej Szkole Policji w Szczytnie z zakresu zwalczania cyberprzestępczości. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku autorskiego przedmiotu „Prawne aspekty IT”.  W 2016 r. Uczestnik stażu eksperckiego w USA w NCFTA w stowarzyszeniu powołanym przez FBI do zwalczania cyberprzestepczośći.

Marcin Śliwicki

Kierownik laboratorium odzyskiwania danych w firmie VS DATA. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w branży informatycznej.

Rocznie wykonuje ponad 1000 diagnoz nośników cyfrowych. Powoływany jako specjalista z zakresu odzyskiwania danych, analizy nośników cyfrowych, analizy plików graficznych oraz analizy urządzeń fiskalnych. Prowadzi dedykowane szkolenia oraz wykłady z zakresu odzyskiwania danych oraz systemów plików FAT i NTFS. Wykładowca na kierunku Informatyka śledcza na Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

Dariusz Walczak

 

 

magister inżynier informatyki, biegły sądowy z zakresu informatyki (czwarta kadencja), wydal osobiście ponad 1890 opinii z zakresu Computer Forensics, od 2005 członek rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego z zakresu informatyki. Założyciel  Stowarzyszenia Instytut Informatyki Śledczej, absolwent specjalistycznego kursu International CyberCop 101 w  National White Collar Crime Center.

 

 

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Informatyka śledcza5500 zł5700 zł5900 zł
 • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2017 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2018 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2017 r.
 • III rata - do 1 lutego 2018 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2018 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Deutsche Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

 

 

Zasady rekrutacji

 1. Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków;
 2. Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat/magister);
 3. Kandydaci muszą posiadać podstawową wiedzą informatyczną - bardzo dobra znajomość obsługi komputera, jego budowy i zasad działania;
 4. Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
 5. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

 

 OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

 

KONTAKT

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

 

Sektor "E" pokój 56

e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

tel. 22 54-35-322

Partnerzy studiów

Zobacz także