Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 182 godziny
Ilość semestrów 2
Termin rozpoczęcia II połowa października 2018
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

Adresatami studiów podyplomowych są przede wszystkim osoby pełniące funkcje publiczne w wyniku wyborów (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie, członkowie zarządów powiatów, marszałkowie, członkowie zarządów województw), powołania oraz mianowania. Dodatkowo, studia adresowane są dourzędników i pracowników administracji publicznej, którzy z racji na swoje zadania zajmują się lub będą się zajmować podejmowaniem i prowadzeniem współpracy międzynarodowej ze swoimi odpowiednikami z zagranicy. Nadto, studia są adresowane do pracowników krajowych i międzynarodowych podmiotów gospodarczych, które prowadzą szeroko pojętą współpracę międzynarodową oraz realizują cele gospodarcze swoich organizacji z podmiotami zagranicznymi.

 

Cel studiów

Podstawowym celem kształcenia w ramach studiów podyplomowych jest zaprezentowanie słuchaczom teoretycznych i praktycznych podstaw współpracy międzynarodowej i dyplomacji. Słuchacze poznają zasady nawiązywania współpracy z podmiotami publicznymi i prywatnymi funkcjonującymi w przestrzeni międzynarodowej, uzyskają wiedzę na temat rozpoznawania i interpretowania różnic kulturowych oraz podstaw savoir-vivre i protokołu dyplomatycznego. Dodatkowo, słuchacze poznają praktyczne aspekty prowadzenia negocjacji i mediacji w skali międzynarodowej, zasady rozwiązywania sporów oraz skutecznego rzecznictwa interesów (lobbingu). Efektem uczestnictwa w studiach podyplomowych i jednocześnie celem tych studiów będzie podniesienie jakości współpracy międzynarodowej z merytorycznego i praktycznego punktu widzenia.

 

Przesłanki uruchomienia studiów

Podstawową przesłanką uruchomienia tego rodzaju studiów podyplomowych jest zwiększająca się aktywność samorządu terytorialnego w prowadzeniu współpracy międzynarodowej w realizowaniu zadań publicznych i podnoszenia jakości życia mieszkańców zrzeszonych we wspólnotach lokalnych i regionalnych. Kolejnym argumentem przemawiającym na korzyść uruchomienia studiów podyplomowych z zakresu współpracy międzynarodowej i dyplomacji jest konieczność wzmocnienia potencjału urzędników i pracowników polskiej administracji publicznej, którzy coraz częściej są zmuszeni do podejmowania aktywności na polu międzynarodowym jako uczestnicy (inicjatorzy lub wykonawcy) programów, projektów i polityk publicznych w wymiarze ponadarodowym. Ponadto, daleko idąca internacjonalizacja działalności gospodarczej polskich przedsiębiorców wymaga uzyskania odpowiednich kwalifikacji i umiejętności, które przyczynią się do zwiększania potencjału tych podmiotów.

Studia podyplomowe z zakresu współpracy międzynarodowej i dyplomacji wpłyną także na podniesienie prestiżu Uczelni Łazarskiego, jakości programów nauczania przez ich internacjonalizację.

 

Organizacja zajęć

 • studia trwają dwa semestry

 • zajęcia rozpoczynają się w październiku 2016 r., odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym, 2 razy w miesiącu

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.

Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.

Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program

Istota i znaczenie współpracy międzynarodowej - 38h
1. Dyplomacja publiczna - główne zagadnienia
2. Organizacje międzynarodowe i dyplomatyczne
3. Wprowadzenie do prawa międzynarodowego
4. Istota stosunków międzynarodowych
5. Służba publiczna i etyka zawodowa

Współpraca międzynarodowa w praktyce - 51h
1. Międzynarodowa współpraca gospodarcza - dyplomacja gospodarcza
2. Gospodarcza zagraniczna polityka Polski
3. Dyplomacja kulturalna i oświatowa
4. Różnice kulturowe - studia przypadku
5. Podstawy rozliczeń finansowych we współpracy międzynarodowej

Administracja publiczna w otoczeniu międzynarodowym - 33h
1. Administracja publiczna we współpracy międzynarodowej
2. Samorządy i administracja publiczna w krajach europejskich (wschód - zachód)
3. Miejsce samorządów w dyplomacji publicznej
4. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na zadania publiczne

Kompetencje uczestnika stosunków międzynarodowych - 58h
1. Savoir-vivre i elementy protokołu dyplomatycznego
2. Sztuka mówienia i wystąpienia publiczne
3. Wprowadzenie do negocjacji międzynarodowych
4. Strategie i techniki negocjacyjne
5. Funkcjonowanie w sytuacjach trudnych i konfliktowych
6. Korespondencja międzynarodowa

Egzamin dyplomowy - 2h

Wykładowcy

Wykładowcy

Zbigniew Gawęda Zbigniew Gawęda

dr Anna Kononiuk dr Anna Kononiuk

Dr Grzegorz Sołtysiak Dr Grzegorz Sołtysiak

Katarzyna Czuchaj-Łagód Katarzyna Czuchaj-Łagód

Katarzyna Niezgoda

Dr Małgorzata Morelowska - Babińska Dr Małgorzata Morelowska - Babińska

Anastasia Bondarenko

mgr Maria Libura

dr Ewa Tamara Szuber - Bednarz

Roman Baluta Roman Baluta

Ambasador Ryszard Fijałkowski

absolwent Wyższej Szkoły Służby Zagranicznej (studia politologiczne) oraz Szkoły Głównej Handlowej (studia ekonomiczne). W latach 1959-1993 pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych na placówkach: w Brazylii (1962-1967) jako II Sekretarz i Charge d?Affairs Ambasady; w Laosie (1969-1970) jako Minister Pełnomocny; w Płd. Wietnamie (1974-1975) jako Ambasador, Szef Delegacji Międzynarodowych Komisji Nadzoru i Kontroli w Indochinach; w Indiach (1980-1985) jako Ambasador; w latach (1989-1991) jako Ambasador; centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych jako Dyrektor Departamentu Azji, Australii i Strefy Pacyfiku oraz jako Dyrektor Generalny ? w latach 1991-1993.

W ramach działalności społecznej, pełnił funkcje Prezesa Polskiego Związku Tenisowego i Członka Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego (1991-1996); członka władz Międzynarodowej Federacji Tenisa i ATP (1992-2008); Prezesa Klubu Sportowego ?Warszawianka? (2001-2013). Inicjator i organizator międzynarodowych turniejów tenisowych z cyklu ATP i WTA ? Prokom Open w Sopocie oraz J&S Cup w Warszawie (1995-2008).

Ambasador dr Witold J. Rybczyński

doktor historii i stosunków międzynarodowych. Z wykształcenia i z zawodu zawodowy dyplomata z tytułem ambasadora ad personam. Wieloletni pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych na stanowiskach kierowniczych w Centrali oraz czterech placówkach zagranicznych. Były Prorektor Europejskiej Wyższej Szkoły Biznesu. Wykładowca w Uniwersytecie Warszawskim i Collegium Civitas. Prezes Zarządu Fundacji Akademia Polskiego Sukcesu.

dr Robert Szczepankowski

doktor nauk prawnych w zakresie nauki o administracji.

Absolwent Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku (licencjat), Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (magister). Stopień naukowy doktora uzyskał na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Obecnie jest zatrudniony na stanowisku Adiunkta w Katedrze Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Stypendysta rządu holenderskiego w ramach Programu MTEC (studia Public Policy & Governance na University of Twente, Holandia). Stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w ramach Fulbright Senior Advanced Research Award 2012-2013 (visiting scholar na University of Pittsburgh, USA).  Ekspert Ministra Administracji i Cyfryzacji ds. CAF w jednostkach samorządu terytorialnego (2014-2016).

Specjalista z zakresu zarządzania publicznego, polityki publicznej, procesu decyzyjnego w sektorze publicznym, lobbingu oraz etyki w administracji publicznej.

Autor wielu publikacji z zakresu nauki o administracji publicznej, polityki publicznej i zarządzania w sektorze publicznym.

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Współpraca międzynarodowa i dyplomacja publiczna4900 zł5100 zł5300 zł
 • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2017 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2018 r.

 

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2017 r.
 • III rata - do 1 lutego 2018 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2018 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Deutsche Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

 

 

Zasady rekrutacji

 1. Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 2. Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 3. Dodatkowym kryterium jest zatrudnienie w strukturach administracji publicznej (rządowej i samorządowej) lub pełnienie funkcji publicznych związanych z współpracą międzynarodową w szerokim tego słowa znaczeniu. 
 4. Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
 5. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 

 

 WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

 OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

 

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

KONTAKT

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56

e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

tel. 22 54-35-322