Typ studiów MBA
Wymiar godzinowy 389 godzin
Ilość semestrów 3
Nowa rekrutacja na semestr jesienny już od maja!

Opis studiów

Przesłanki i cele

Administracja publiczna to niezwykle istotny element społeczeństwa obywatelskiego. Na barkach administracji spoczywa reprezentowanie interesów państwa jak i odpowiadanie na potrzeby obywateli. To niełatwe zadanie wymaga ogromnego wkładu pracy i stałego doskonalenia się po stronie przedstawicieli szeroko rozumianej kadry urzędniczej.

Na funkcjonowanie administracji publicznej bardzo ważny wpływ wywierają liderzy w administracji ? osoby pełniące funkcje reprezentacyjne i kierownicze.

Ogólnym celem kształcenia jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności praktycznych, niezbędnych do nowoczesnego zarządzania w administracji, oraz kompetencji społecznych wspierających kadrę kierowniczą, w wyznaczaniu najwyższych standardów pracy w służbie publicznej, oraz kompetencji niezbędnych do reprezentowania swojego miasta, regionu, a także i państwa na arenie międzynarodowej. 

Dla kogo?

Studia kierowane są do:

 • liderów i menadżerów publicznych, którzy chcą wdrażać nowe modele zarządzania publicznego adekwatne do nowych wyzwań i trendów rozwojowych
 • liderów zmian, którzy dostrzegają potencjał i wartość zespołów i chcą im przewodzić
 • samorządowców, menedżerów publicznych nastawionych na efektywność i wymierne osiągnięcia, które będą docenione przez interesariuszy ich działań
 • menedżerów, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje w zakresie urynkowienia usług publicznych, dywersyfikacji i optymalizacji finansowania tych usług
 • polityków, którzy chcą realizować projekty społeczne w oparciu o zasadę partnerstwa i partycypacji społecznej
 • wszystkich liderów administracji publicznej nastawionych na budowanie marki miasta, gminy, urzędu, instytucji oraz marki osobistej

Atuty

Program MPA jest :

 1. Unikatowym i pierwszym tego typu w skali całej Polski
 2. Kompleksowym programem obejmującym różne zagadnienia
 3. Dobrym przygotowaniem do kariery w sferze publicznej
 4. Nowoczesnym podejściem do zarządzania 
 5. Programem dla każdego urzędnika, działacza publicznego, polityka
 6. Okazją do nawiązania wielu cennych kontaktów
 7. Prowadzony przez doświadczonych praktyków
 8. Nastawiony na rozwój osobisty, który będzie procentował w przyszłości
 9. Oparty o ćwiczenia, praktyczne przykłady, studia przypadków
 10. Prowadzony w doskonałej atmosferze koleżeńskości, zespołowości i życzliwości
 11. Programem dobrze zorganizowanym i zarządzanym
 12. Programem z minimalnym poziomem stresu
 13. Programem, w którym każdy uczestnik otrzymuje zindywidualizowane wsparcie
 14. Programem, podczas którego każdy uczestnik wypracowuje treści przydatne w pracy
 15. Programem, którego ukończenie będzie nobilitować przez całe życie

Organizacja zajęć

 • Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2017 r.
 • Program trwa 3 semestry z przerwą wakacyjną. Zajęcia odbywają się co drugi tydzień w soboty i niedziele przez około 16 miesięcy.
 • Tryb zaliczenia:
  - każdy semestr kończy się projektem, który będzie elementem pracy dyplomowej;
  - przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.

Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program

Rok pierwszy semestr I  150h

 • Wykład Inauguracyjny
 • Administracja w otoczeniu międzynarodowym
 • Prawo europejskie dla administracji 
 • Wykładnia prawa administracyjnego
 • Zasady i techniki legislacyjne
 • Polityka spójności 
 • Kontakty i praca z Instytucjami UE - lobbing europejski
 • Partnerstwa publiczno-prywatne, NGO i interesariusze
 • Marketing miejsc 
 • Prawo urzędnicze 
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi 
 • Coaching pracowniczy
 • Sztuka wystąpień i prezentacji
 • Panel ekspercki 


Rok pierwszy semestr II  125h

 • Kontrola zarządcza w administracji 
 • Zarządzanie strategiczne 
 • Fundusze europejskie - finanse - rozliczenia
 • Negocjacje i funkcjonowanie w sytuacjach trudnych i konfliktowych 
 • Infrastruktura informatyczna państwa   
 • Zarządzanie informacją publiczną - ochrona danych osobowych, ochrona informacji niejawnych, dostęp do informacji publicznej  Panel ekspercki


Rok drugi semestr III  114h

 • Zarządzanie zmianą i organizacje uczące się
 • Finanse publiczne 
 • Zamówienia publiczne 
 • Proces decyzyjny 
 • Savoir vivre, elementy protokołu dyplomatycznego i międzynarodowa korespondencja urzędowa
 • Ewaluacja w administracji
 • Panel ekspercki 
 • Seminarium dyplomowe i Egzamin dyplomowy

Wykładowcy

dr Ewa Hartman

Członek Stowarzyszenia Pracowników Organizacji Międzynarodowych NETWORK PL
Ekspert w dziedzinie budowania kariery w instytucjach międzynarodowych, inteligencji międzykulturowej i personal branding. Wykładowca akademicki, trener kompetencji miękkich, mentor w Szkole Trenerów Rozwoju Osobistego. Ale też doktor prawa i były pracownik Komisji Europejskiej. Wykładała na Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi oraz na Bournemouth Univeristy w Wielkiej Brytanii, gdzie również uzyskała tytuł doktora. Pracowała w Komisji Europejskiej, gdzie kontynuowała badania naukowe oraz prowadziła postępowania rejestrowe i sporne między państwami członkowskimi w obszarze oznaczeń geograficznych. Obecnie prowadzi liczne szkolenia i prelekcje na temat budowania marki osobistej. Współpracuje z Akademią Kobiet Sukcesu. Jest blogerką portalu InnPoland i autorką artykułów do magazynów "Law Business Quality" i "Les Nouvelles Esthétiques". Działa również w obszarze budowania kariery w Instytucjach Unii Europejskiej, współpracując między innymi z Krajową Szkołą Administracji Publicznej czy Regionalnymi Ośrodkami Debaty Międzynarodowej.

Uważa, że w przekazywaniu wiedzy najważniejsze jest wzbudzenie zainteresowania u odbiorcy, dlatego też opiera swój przekaz na praktycznych przykładach, sprawdzonych metodach oraz storytelling?u. Prywatnie pasjonatka książek o kobietach niezwykłych.

Marta Czmoch

Specjalista w zakresie funkcjonowania administracji publicznej, zarówno rządowej, jak
i samorządowej. Trener, coach. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Ekspert w zakresie systemów zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej.
Obecnie związana z instytucjami rynku pracy. Od 2012 r. Naczelnik Wydziału Koordynacji i Obsługi Instytucji Rynku Pracy. Zarządza zadaniami i zasobami ludzkimi. W 2012 r. pełniła w województwie zachodniopomorskim funkcję Menadżera Liniowego Europejskiej Sieci Pośrednictwa Pracy ? EURES, działającej przy Komisji Europejskiej. Od 2008 r. okresowo szkoli pracowników powiatowych urzędów pracy w stosowaniu przepisów europejskich w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z tytułu bezrobocia.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (2007 r.), studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie w zakresie zarządzania projektami europejskimi (2009 r.) oraz studiów podyplomowych Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie na kierunkach: psychologia zarządzania (2011 r.) i akademia coachingu (2013 r.)
Posługuje się językiem angielskim i językiem niemieckim.

dr Włodzimierz Dzierżanowski

W latach 2002 ? 2005 wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych odpowiedzialny za orzecznictwo, zagadnienia prawne i legislacyjne, w tym dostosowanie procedur udzielania zamówień publicznych do aquis communitaire, integrację z Unią Europejską, oraz realizację międzynarodowych programów szkoleniowych i doradczych. Współautor wydanego przez Urząd Zamówień Publicznych komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz współautor Komentarza do Prawa Zamówień Publicznych wydanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer. Autor licznych publikacji na temat zamówień publicznych. Wykładowca zagadnień związanych z integracją europejską i zamówieniami publicznymi w kilku publicznych i niepublicznych szkołach wyższych. Wcześniej Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości odpowiadającej za wydatkowanie środków pochodzących ze wsparcia Wspólnot Europejskich oraz realizację programów pomocowych, opracowywanie programów rozwoju regionów, zarządzanie projektami rozwoju regionalnego w tym programami Phare. Obecnie Prezes Zarządu Grupy Doradczej Sienna sp. z o.o., doradca w największych postępowaniach przetargowych w Polsce, pełnomocnik stron w postępowaniach odwoławczych.

dr Małgorzata Gałązka - Sobotka

Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego

Pełni funkcję dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego oraz kierownika kierunku MBA w Ochronie Zdrowia. Od 2002 r. jest również adiunktem w Katedrze Zarządzania i Marketingu Uczelni Łazarskiego.

Ma tytuł doktora nauk ekonomicznych ze specjalnością ekonomika, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem.

Jest członkinią Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, przewodniczącą Zespołu Problemowego Rady NFZ ds. Leczenia Szpitalnego, doradcą Prezydenta Pracodawców RP w obszarze ochrony zdrowia i członkinią Zarządu Fundacji Przestrzeni Obywatelskiej.

Posiada szerokie doświadczenie projektowe. Koordynuje projekty badawcze finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wdrożeniowe, finansowanych z EFS. Od wielu lat wykłada i szkoli w obszarze zarządzania międzynarodowego i zarządzanie zasobami ludzkimi. Pod jej opieką powstało ponad 100 prac licencjackich i magisterskich z zakresu biznesu międzynarodowego i HRM.

Jest absolwentką kierunku menedżerskiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

dr Marcin Górski

Radca prawny, dr nauk prawnych, partner Tataj Górski Adwokaci sp. p. adwokatów i radców prawnych, adiunkt Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego UŁ, dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego Urzędu Miasta Łodzi. Autor ok. 100 publikacji z zakresu prawa UE i prawa międzynarodowego. Członek Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych. Członek Team Europe ? sieci ekspertów przy przedstawicielstwie KE w Polsce. Prowadzi wykłady i szkolenia w UŁ, ALK i KSAP. W ramach współpracy z KSAP przeprowadził w latach 2010-2011 wykłady i warsztaty dla członków ?Korpusu Prezydencji? RP w ramach Rady Unii Europejskiej. Od 2014 r. współpracuje również w ramach projektu (prowadzonego przez UŁ, UW i UWM) wsparcia eksperckiego dla polskiej delegacji do Komitetu Regionów UE.

Ambasador Ryszard Fijałkowski

absolwent Wyższej Szkoły Służby Zagranicznej (studia politologiczne) oraz Szkoły Głównej Handlowej (studia ekonomiczne). W latach 1959-1993 pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych na placówkach: w Brazylii (1962-1967) jako II Sekretarz i Charge d?Affairs Ambasady; w Laosie (1969-1970) jako Minister Pełnomocny; w Płd. Wietnamie (1974-1975) jako Ambasador, Szef Delegacji Międzynarodowych Komisji Nadzoru i Kontroli w Indochinach; w Indiach (1980-1985) jako Ambasador; w latach (1989-1991) jako Ambasador; centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych jako Dyrektor Departamentu Azji, Australii i Strefy Pacyfiku oraz jako Dyrektor Generalny ? w latach 1991-1993.

W ramach działalności społecznej, pełnił funkcje Prezesa Polskiego Związku Tenisowego i Członka Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego (1991-1996); członka władz Międzynarodowej Federacji Tenisa i ATP (1992-2008); Prezesa Klubu Sportowego ?Warszawianka? (2001-2013). Inicjator i organizator międzynarodowych turniejów tenisowych z cyklu ATP i WTA ? Prokom Open w Sopocie oraz J&S Cup w Warszawie (1995-2008).

Małgorzata Klimczyk

Master Coach ICI, Coach ECPC i ICC, Trener Biznesu, Licencjonowany Trener Transforming Communication? oraz Międzynarodowy Trener IANLP, Ekspert ds. Innowacji, Lider Inspiracji i Motywacji. Absolwentka oraz były pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, stypendystka Harvard Business School. Współpracuje z wieloma uczelniami wyższymi prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych. Od 1994 r. właściciel firmy PERŁA Szkolenia i Coaching. Propaguje ideę organizacji uczącej się w oparciu o wartości, myślenie systemowe oraz innowacyjność. Twórca i propagatorka 2 programów pierwszych w Polsce studiów podyplomowych "Public Relations" (1996) oraz "Coaching w Biznesie?" (2006). Od 2010 Coaching w Biznesie? jest marką handlową firmy PERŁA i prowadzony, jako profesjonalny kurs zawodowy. Autorka dwóch narzędzi coachingowych KOD SUKCESU? oraz TEAM COACHING CHANGE MODEL?.

Specjalizuje się w doskonaleniu umiejętności przywódczych, kreatywności, zarządzania zmianą, myślenia strategicznego oraz komunikacji, w tym międzykulturowej. Jest coachem o mocnej orientacji biznesowej z jednoczesną silną koncentracją na osiąganiu poczucia samospełnienia i życia w harmonii. Prowadzi coaching dla kadry zarządzającej, zespołów oraz osób prywatnych w obszarach: budowanie relacji i współpracy, zarządzanie karierą, przywództwo, wypalenie zawodowe, momenty utknięcia w życiu. Ambasadorka Przedsiębiorczości Kobiet w Fundacji Ambasada Kobiet Biznesu. Mentorka w programie Sieć Przedsiębiorczych Kobiet. Jej motto życiowe, to FUN is FUNdaMENTAL. Więcej na: www.perla.edu.pl

Jolanta Kopeć

kierownik Biura Partnerstwa i Funduszy Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.
Absolwentka studiów filologicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowych w zakresie:  Zarządzanie Projektami(SGH), Public Relations( Uniwersytet Łódzki), Administracja i Zarządzanie( Uniwersytet Śląski).
Certyfikowany trener (Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego) i coach(Akademia SET).
Pracownik samorządowy z 18- letnim stażem. Posiada bogate doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w tym unijnych dla samorządów i organizacji pozarządowych.  Koordynator kilkudziesięciu projektów krajowych i międzynarodowych(Serbia, Rosja, Ukraina), finansowanych m.in. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz Europejską Agencję Odbudowy i Rozwoju.
W 2012 r. uzyskała tytuł EUROLIDERA w konkursie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, przyznawany za osiągnięcia w realizacji projektów rozwojowych, finansowanych z UE.
W latach 2007-2013 ekspert ds. oceny wniosków aplikacyjnych z listy Marszałka Województwa Łódzkiego.
W latach 2013-2014 ekspert Moskiewskiej Szkoły Edukacji Obywatelskiej w zakresie rozwoju miast i rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich, budowania społeczeństwa obywatelskiego.
Główne obszary zainteresowań:  fundusze UE, rewitalizacja zdegradowanych dzielnic, budowanie kapitału społecznego, zarządzanie strategiczne w samorządach, budowanie efektywnych zespołów, facylitacja partnerstw lokalnych,  rozwój aktywności obywatelskiej.

Maciej Kowalczyk

Socjolog z wykształcenia. Od dwóch lat CEO Pheno Horizon. Posiada doświadczenie w pracy na rzecz samorządów i społeczności lokalnych zdobyte podczas sporządzania dokumentów strategicznych i badawczych.  Był inicjatorem i prowadzącym wiele procesów konsultacji społecznych z zakresu budowania marki miejsca i rozwoju miast, gmin oraz regionów z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik.
W młodości aktywnie działał na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego zwłaszcza w mieście i województwie łódzkim. Dzisiaj przekuwa pasję w pracę zawodową.
Ekspert i doradca w rozwoju jednostek samorządu terytorialnego z wykorzystaniem potencjału przestrzennego, gospodarczego oraz społecznego. Znawca narzędzi komunikacji oraz konsultacji pomiędzy zwaśnionymi środowiskami w dążeniu do znalezienia i wdrożenia dobrych rozwiązań. Zwolennik pracy zespołowej. Uwielbia rozwiązywać problemy i szukać skutecznych rozwiązań.
Związany ideowo i redakcyjnie z wydawnictwem LIBERTE! Uwielbia kreację zarówno na poziomie obrazu jak i tekstu. Posiada doświadczenie w prowadzeniu działań na obszarach w całym kraju. Jest posiadaczem międzynarodowego certyfikatu zarządzania projektami Prince II Foundation. Wielokrotny animator warsztatów i szkoleń, moderator i panelista podczas np: Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie, Europejskiego Forum Gospodarczego w Łodzi oraz innych ogólnopolskich konferencji.

Mariusz Mielczarek

Ekspert w obszarze energetyki i funduszy UE. Posiada  wieloletnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej na szczeblu  krajowym i międzynarodowym (UE i OBWE). Od kilku lat w firmach globalnych (GE, Alstom) zajmuje się regulacjami i współpracą z sektorem publicznym.
Obecnie Dyrektor ds. Sektora Publicznego w Europie Centralnej w General Electric. Jest też przewodniczącym Komitetu ds. Energii i Środowiska przy Amerykańskiej Izbie Handlowej (AmCham). W latach 2004-2013 pracował w Brukseli. Najpierw jako Dyrektor Przedstawicielstwa Województwa Łódzkiego, a potem  Programme Manager w Komisji Europejskiej. W Komisji (Dyrekcja ds. Polityki Regionalnej) był odpowiedzialny  m.in. za wsparcie z funduszy UE na inwestycje energetyczne w Polsce oraz przygotowanie perspektywy finansowej 2014-2020. W latach 2002-2004 konsultant w Instytucie Europejskim  i  Krajowym Ośrodku Szkoleniowym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pracował też dla Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (Misja w Kosowie). Posiada uprawnienia trenera UNDP, NISPAcee, EIPA oraz eksperta Instytutu Konsultantów Europejskich. Autor oraz współautor publikacji i podręczników nt. rozwoju  regionalnego i zarządzania projektami, lobbyingu w UE. 
Mariusz Mielczarek ukończył zarządzanie na Linnaeus University w  Vaxjo (Szwecja) oraz stosunki międzynarodowe i prawo europejskie na Uniwersytecie Łódzkim.

Adam Mikołajczyk

Międzynarodowy ekspert marketingu terytorialnego, pasjonat brandingu i miast. Z dziedziną doradztwa marketingowego dla JST związany od prawie 15 lat. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Gospodarka Przestrzenna ? Zarządzanie Miastem i Regionem, absolwent kursów The Chartered Institute of Marketing (Londyn/Warszawa). Initiating founding member w tworzonym International Place Branding Association.
Jako konsultant w Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki w początkach lat 2000 był współtwórcą pierwszych strategii marketingu turystycznego dla miast i regionów w Polsce (m.in. dla Województwa Pomorskiego, Miasta Łeby, regionu Suwalszczyzny, uzdrowiska Supraśl).
Od 2010 r. prezes zarządu Fundacji Best Place ? Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc, która jest szeroko rozpoznawalną i cenioną organizacją ekspercką świadczącą dla sfery publicznej usługi doradcze na najwyższym poziomie. Fundacja jest od kilku lat kluczowym partnerem przy strategicznych projektach dot. brandingu oraz rozwoju miast i regionów w Polsce (m.in. miasta Warszawy, Gdańska, Krakowa, Gołdapi, Płońska, Piotrkowa Trybunalskiego oraz Województw Małopolskiego, Śląskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego). Również od 2010 roku doradca Prezesa Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska" w zakresie tworzenia i realizacji strategii kreowania atrakcyjnego wizerunku gospodarczego Polski.
Trener i konsultant w kilkudziesięciu projektach szkoleniowo-edukacyjnych w obszarze promocji turystycznej oraz inwestycyjno-gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego. Członek Jury wielu konkursów, m.in. Polskiego Konkursu Reklamy KTR, EFFIE, Złote Spinacze, czy na Najlepszy Produkt Turystyczny (Konkurs Polskiej Organizacji Turystycznej). Niezależny biegły przy wielu komisjach przetargowych m.in. systemowego projektu ?Promujemy Polskę Razem? (Ministerstwo Gospodarki) oraz na opracowanie strategii marki Miasta Radomia, Województwa Podkarpackiego, miasta Gdańska.
Prelegent na kilkudziesięciu konferencjach w Polsce i za granicą, w tym na pierwszej konferencji w Rosji poświęconej marketingowi miast (City Marketing and Development Congress, Moskwa) oraz na pierwszym kongresie marketingu turystycznego we Lwowie (Win with the Lion, Lwów). Zaangażowany przez British Council do międzynarodowego grona ekspertów ?City Idea Bakers?. Dwukrotny laureat wyróżnienia w konkursie im. Mieczysława Orłowicza na najlepsze materiały prasowe i telewizyjne promujące polską turystykę.

dr Dominik Rozkrut

Jest doktorem ekonomii, specjalizuje się w dziedzinie statystyki i ekonometrii, a swoje zainteresowania badawcze skupia przede wszystkim na statystycznych metodach pomiaru nauki, techniki, innowacji, społeczeństwa informacyjnego, innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, statystyce transportu i gospodarki morskiej, wykorzystaniu metod klasyfikacji i analizy danych. Prowadzi aktywnie badania naukowe. W swoim dorobku naukowym blisko setkę opublikowanych pozycji naukowych.
Od początku kariery związany z Uniwersytetem Szczecińskim (adiunkt w Instytucie Ekonometrii i Statystyki), a od 2007 roku ze statystyką publiczną, pracował również w zespole zarządzania ryzykiem Pomorskiego Banku Kredytowego. Wybrany do Biura Grupy Working Party on Measurement and Analysis of Digital Economy przy OECD zajmujących się standardami pomiaru i kwestiami analizy rozwoju gospodarki cyfrowej, bierze także udział w pracach grupy National Experts of Science and Technology Indicators. Współpracował z UNECE przygotowując propozycję ram jakości dla Big Data w statystyce publicznej.
Odbył staż naukowy w School of Social and Behavioral Sciences, Isenberg School of Management w University of Massachusetts, USA, staże w Lappeenranta University of Technology w Finland (2008, 2015) oral UNU-MERIT w Holandii (2015).
Kierował i uczestniczył w realizacji międzynarodowych i krajowych grantów badawczych, między innymi poświęconych zagadnieniem rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, efektów oddziaływania ICT na gospodarkę i społeczeństwo. Uczestniczył w przygotowaniu wielu opracowań o charakterze naukowo-wdrożeniowym. Brał udział w wielu grantach naukowych w tym zagranicznych, realizowanych na zlecenie Unii Europejskiej, był m.in. członkiem Komitetu Sterującego pracy badawczej ESSLait - ESSnet on Linking of Microdata to Analyse ICT Impact realizowanego ze środków Komisji Europejskiej.
Pracował i pracuje w wielu zespołach międzyresortowych, m.in. w Zespole ds. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Zespole ds. opracowania Strategii Polityki Społecznej województwa zachodniopomorskiego, Zespole ds. Strategii Polityki Rolnej województwa zachodniopomorskiego oraz Zespole ds. foresight?u rynku pracy w województwie zachodniopomorskim. Jest przewodniczącym międzyresortowego zespołu ds. Statystyki Nauki, Techniki i Innowacji.

Ambasador dr Witold J. Rybczyński

doktor historii i stosunków międzynarodowych. Z wykształcenia i z zawodu zawodowy dyplomata z tytułem ambasadora ad personam. Wieloletni pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych na stanowiskach kierowniczych w Centrali oraz czterech placówkach zagranicznych. Były Prorektor Europejskiej Wyższej Szkoły Biznesu. Wykładowca w Uniwersytecie Warszawskim i Collegium Civitas. Prezes Zarządu Fundacji Akademia Polskiego Sukcesu.

Sędzia Jerzy Stępień

Polski prawnik, polityk, senator I i II kadencji, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, a w latach 2006-2008 prezes Trybunału Konstytucyjnego. Obecnie Prorektor Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Jeden z czołowych przedstawicieli debaty publicznej dotyczącej stanu polskiego sądownictwa oraz prokuratury.

dr Robert Szczepankowski

doktor nauk prawnych w zakresie nauki o administracji.

Absolwent Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku (licencjat), Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (magister). Stopień naukowy doktora uzyskał na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Obecnie jest zatrudniony na stanowisku Adiunkta w Katedrze Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Stypendysta rządu holenderskiego w ramach Programu MTEC (studia Public Policy & Governance na University of Twente, Holandia). Stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w ramach Fulbright Senior Advanced Research Award 2012-2013 (visiting scholar na University of Pittsburgh, USA).  Ekspert Ministra Administracji i Cyfryzacji ds. CAF w jednostkach samorządu terytorialnego (2014-2016).

Specjalista z zakresu zarządzania publicznego, polityki publicznej, procesu decyzyjnego w sektorze publicznym, lobbingu oraz etyki w administracji publicznej.

Autor wielu publikacji z zakresu nauki o administracji publicznej, polityki publicznej i zarządzania w sektorze publicznym.

dr hab. Przemysław Szustakiewicz

Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego w WSHiP im. R. Łazarskiego w Warszawie, członek Rady Programowej Zrzeszenia Prawników Polskich. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenia zawodowe autora związane są m.in. z pracą na stanowisku dyrektora departamentu w NIK, doradcy Ministra Środowiska i wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Specjalista z zakresu prawa administracyjnego, kontroli państwowej i zamówień publicznych. Jest autorem licznych artykułów zamieszczanych m. in. na łamach: Jurysty, Gazety Prawnej, Rzeczpospolitej, Ius Novum, Radcy Prawnego, Kontroli Państwowej, Prawa i Środowiska.

Marek Wójcik

Ekspert samorządowy, w latach 2014 - 2015 wiceminister administracji cyfryzacji odpowiedziany m.in. za nadzór nad działalnością samorządów terytorialnych (członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego) oraz za przebieg procesu legislacyjnego (członek Komitetu Stałego Rady Ministrów)

W działalności samorządowej, m.in.: Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich, pełnomocnik Zarządu Związku Miast Polskich ds. legislacji, Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego, Dyrektor Urzędu Sądeckiej Miejskiej Strefy Usług Publicznych (pilotażowego powiatu), Sekretarz Miasta Częstochowa.

W działalność rządowej, m.in.: doradca Wicepremiera, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Sekretarz Zespołu do spraw decentralizacji), ekspert Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do spraw reformy samorządowej, doradca ministra zdrowia w zakresie restrukturyzacji szpitali.

Wieloletni członek zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu oraz komitetów monitorujących wdrażanie funduszy Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Koordynator lub realizator wielu projektów z zakresu administracji publicznej, gospodarki, przedsiębiorczości, finansów publicznych, infrastruktury technicznej i społecznej, autor lub współautor ponad 300 publikacji.

W działalności dydaktycznej, m.in. współpracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wyższej Szkoły Biznesu National - Louis University w Nowym Sączu, Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Tadeusz Zawistowski

Mgr administracji, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Politechniki Łódzkiej w zakresie technologii elastomerów. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie we wdrażaniu, utrzymywaniu i doskonaleniu systemów zarządzania jakością i kompleksowego zarządzania jakością (TQM) oraz kilkuletnie w zakresie kontroli zarządczej,
systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, systemów przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym. Przez siedem lat pracował w firmie produkcyjnej jako Kierownik ds. Jakości. Przez dwie kadencje był radnym rady miejskiej, pełniąc funkcje przewodniczącego rady miejskiej i przewodniczącego komisji rewizyjnej. Przez dwa lata był zastępcą Projekt Menadżera w międzynarodowym projekcie ?Wzmocnienie zdolności zarządczych policji w Polsce, na Ukrainie, Litwie i w Kaliningradzie?. Od piętnastu lat zajmuje się szkoleniami i doradztwem w zakresie zarządzania jakością, procesów, projektów, zarządzania strategicznego, kontroli zarządczej, antykorupcji, zarządzania ryzykiem, pracy zespołowej i bezpieczeństwa informacji. Jako szkoleniowiec przeprowadził kilkaset szkoleń zarówno dla kadry kierowniczej, jak i pracowników organizacji. Posiada certyfikat audytora wiodącego (IRCA) systemu zarządzania jakością i systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Jest ekspertem technicznym Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji oraz audytorem DAS Polska. Od dziesięciu lat prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu audytu, zarządzania jakością i kontroli zarządczej m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Białostockim, w Instytucie Orgmasz w Warszawie oraz Warszawskiej Szkole Zarządzania. Członek Komitetu Polskiej Nagrody Jakości oraz Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Opłaty za studia

Studia MBA czesne3 raty6 rat9 rat
MPA17700 zł*17700 zł*18900 zł*19500 zł*

20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2017 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Deutsche Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu magistra oraz skan/ksero dowodu osobistego

OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu magistra wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacja o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

KONTAKT

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 4302-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

Zobacz także