Typ studiów MBA
Wymiar godzinowy 466 godzin
Ilość semestrów 3
Termin rozpoczęcia 20 październik
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

Program MBA Zarządzanie został zaprojektowany z myślą o potrzebach:

 • kadry kierowniczej wszystkich szczebli;
 • osobach, które chcą rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu sprawnego i skutecznego zarządzania,
 • menedżerach będących również po studiach prawniczych, inżynierskich, humanistycznych,
 • osób prowadzących własne firmy.

Atuty

 • modułowy charakter programu to łącznie ponad 460 godzin zajęć;
 • nowatorska wiedza z zakresu marketingu, ekonomii i zarządzania
 • studia realizowane w języku polskim
 • przygotowanie do zarządzania przedsiębiorstwem na różnych szczeblach hierarchii organizacyjnej firm
 • wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie analiz i metod rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych
 • rozwinięcie technik skutecznego negocjowania, budowania relacji międzyludzkich w organizacji, rozwiązywania konfliktów i kształtowania partnerskich związków z otoczeniem
 • nabycie wiedzy z zakresu zarządzania, ekonomii, prawnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa, stanowiącej podstawę do dalszego kształcenia i zdobywania wiedzy

Przesłanki i cele studiów

Program nauczania opiera się na klasycznym programie MBA, wzbogaconym o problematykę ważną i aktualną  dla polskich przedsiębiorstw. Dyplomy MBA są cenione w środowisku menedżerów przedsiębiorstw, ale także osób prowadzących własne firmy, potwierdzają bowiem posiadanie wysokich kwalifikacji i sprzyjają karierze zawodowej, pomagają organizacjom w rozwoju i przetrwaniu na konkurencyjnym rynku.

Cele programu MBA Zarządzanie:

 • przygotowanie do zarządzania przedsiębiorstwem na różnych szczeblach hierarchii organizacyjnej zarówno w dużych jak i w średniej wielkości firmach, funkcjonujących w Polsce jak i na rynkach globalnych,
 • kształtowanie praktycznych umiejętności w zakresie analiz i metod rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych, skutecznego negocjowania, rozwiązywania konfliktów, budowania relacji międzyludzkich w organizacji, kształtowania partnerskich związków z otoczeniem,
 • dostarczenie nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania, ekonomii, prawnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa, stanowiącej podstawę do dalszego kształcenia i zdobywania wiedzy,
 • pokazanie skutecznych sposobów zastosowania nowych metod i technik zarządzania.

Organizacja zajęć

 • Zajęcia rozpoczynają się w II połowie października.
 • Program trwa 3 semestry z przerwą wakacyjną. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 9-18.
 • O przyjęcie mogą starać się osoby, które posiadają dyplom wyższej uczelni II stopnia (magistra)
 • Tryb zaliczenia: przygotowanie i obrona pracy projektowej.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program

  - Zarządzanie przedsiębiorstwem w e-gospodarce - symulacja biznesowa- Zarządzanie procesowe i Lean Management- Prawo gospodarcze- Analizy strategiczne i formułowanie strategii przedsiębiorstwa- Psychologia w zarządzaniu- Zarządzanie zasobami ludzkimi- Zarządzanie zmianą- Zarządzanie logistyczne- Zarządzanie marketingowe na rynkach lokalnych i międzynarodowych- Zintegrowana komunikacja marketingowa- Warsztaty umiejętności menedżerskich - zarządzanie konfliktem- Warsztaty umiejętności menedżerskich - zarządzanie reputacją i marką własną lidera biznesu- Informatyka w zarządzaniu- Metody statystyczne w zarządzaniu- Zarządzanie projektami- Rachunkowość finansowa i zarządcza- Przywódca i skuteczny menedżer w organizacji- Sesje inspiracyjne- Finanse i bankowość- Budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa- Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie- Negocjacje i mediacje- Przygotowanie projektu – pracy dyplomowej i obrona

  Nadzór merytoryczny nad programem sprawuje kierownik studiów, prof. dr hab. Grażyna Gierszewska.

  Wykładowcy

  Wykładowcami są:

  • profesorowie Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego,
  • profesorowie innych wyższych uczelni,
  • zapraszani goście - profesorowie zagraniczni, praktycy gospodarczy.

  Wojciech Bieńkowski – profesor nauk ekonomicznych, specjalista od problematyki zarządzania międzynarodowego, stosunków gospodarczych w układach regionalnych i międzynarodowych, znawca problematyki globalizacji i gospodarki amerykańskiej. Wykładał na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych i w Japonii na Uniwersytecie Nagoya. Autor wielu monografii i artykułów opublikowanych także w renomowanych czasopismach zagranicznych.      

  Grażyna Gierszewska – profesor zwyczajny dr hab. nauk ekonomicznych, pracownik naukowy i wykładowca akademicki. Wykładowca Politechniki Warszawskiej Wydziału Zarządzania oraz Uczelni Łazarskiego, pracownik naukowy Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Jest specjalistą w dziedzinie zarządzania strategicznego i międzynarodowego, zarządzania wiedzą, konkurencyjności oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Uczestniczyła w realizacji wielu projektów badawczych zarówno krajowych jak i międzynarodowych związanych z transformacją polskiej gospodarki i przekształceniami organizacji, łącznie ponad 30 projektów. Jest autorką i współautorką książek, artykułów, ekspertyz, projektów doradczych poświęconych prezentacji najlepszych praktyk zarządzania przedsiębiorstwem, łącznie ponad 160 pozycji.

  Jan Fazlagić - profesor dr hab. nauk ekonomicznych, jeden z pierwszych popularyzatorów zarządzania wiedzą w Polsce. Jeden z pomysłodawców i współzałożycieli Instytutu Zarządzania Wiedzą sp. z o.o. w Krakowie. Stypendysta programu Marie Curie Fellowship Komisji Europejskiej oraz stypendysta Fulbrighta.  Autor ponad 240 publikacji i referatów z dziedziny zarządzania wiedzą, gospodarki opartej na wiedzy, kapitału intelektualnego, zarządzania w oświacie, pomiaru kapitału intelektualnego, zarządzania doświadczeniem klienta (user experience). Pracował w ponad 60 projektach doradczych, badawczych i szkoleniowych m.in. współtworzył standardy kształcenia osób dorosłych w województwie Małopolskim, opracował pierwszy w Polsce raport o kapitale intelektualnym szkoły wyższej w Polsce. Współtworzył takie raporty jak m.in.; Go Global! Raport o innowacyjności Polskiej Gospodarki 2011Czy Twoja firma jest innowacyjna? Jak poszukiwać innowacji w sektorze usług? (PARP 2012),  Jakość szkoleń w oświacie (2012), Go Global! Polish Pharma (2012).

  Michał Jaksa – dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, mediator sądowy. Adiunkt w Katedrze Zarządzania w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Specjalizuje się w obszarze negocjacji i komunikacji międzyludzkiej oraz negocjacjach międzynarodowych. Uczestniczył w konferencjach krajowych i zagranicznych wygłaszając referaty na tematy związane z negocjacjami i mediacjami. Jest autorem publikacji na temat negocjacji, kompetencji negocjacyjnych menedżerów oraz mediacji w sprawach sądowych. Od 2002 r. jest członkiem Polskiego Centrum Mediacji i Przewodniczącym Komisji Etyki. Przeprowadził ponad 150 mediacji, głównie w sprawach o charakterze cywilnym. Uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji na temat mediacji.

  Magdalena Jaworowicz - dr nauk politycznych w dziedzinie nauk o komunikowaniu. Zajmuje stanowisko koordynatora komunikacji marketingowej w koncernie Omron Electronics na region Europy Wschodniej. Jest specjalistką w zakresie zintegrowanej komunikacji marketingowej, Public Relations, budowaniu i realizacji strategii komunikacji marketingowej.

  Jerzy Kisielnicki – profesor zwyczajny dr hab. nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Systemów Informatycznych w Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Zarządzania i Marketingu na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Podstawowe obszary działalności naukowej to teoria i praktyka doskonalenia metod i technik zarządzania, zastosowania systemów informatycznych w zarządzaniu organizacjami. Łączy pracę naukową z doradztwem i pracami ekspertyzalnymi. Autor ponad 300 prac naukowych i ekspertyz. Członek międzynarodowych i krajowych organizacji naukowych. Przedstawiciel na Polskę i członek Komitetu Doradczego Information Resources Management Association.

  Aleksandra Laskowska – Rutkowska, prof. UŁ dr hab. Posiada  kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć na studiach dziennych, zaocznych i podyplomowych w: SGH, SGGW, Uczelni Łazarskiego. Wykładowca w programach  MBA ( WEMBA – SGH), CEMBA (SGH). MBA(Uczelnia Łazarskiego). Visiting Faculty na University of Minnesota. Współautorka ekspertyz dla Ministerstwa Gospodarki i Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI).Autorka licznych publikacji polsko- i anglojęzycznych z obszaru logistyki, zarządzania i innowacji. StypendystkaMiędzynarodowego Program Rozwoju Kadr, IESE, Barcelona (Hiszpania), Rządu Japońskiego z Makroekonomii, Tokyo (Japonia).

  Joanna Malinowska-Parzydło -  mgr, absolwentka Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Dyrektor Personalny TVN SA. Ekspert w obszarze komunikacji i zarządzania kapitałem intelektualnym przedsiębiorstw. Od kilkunastu lat realizująca strategie personalne w wymagającym środowisku międzynarodowych i polskich mediów. Karierę zawodową rozpoczęła w obszarze marketingu i komunikacji korporacyjnej. Od lat oddana mediom: w latach 2000-2007 - Dyrektor Personalny w Presspublica Sp. z o.o., wydawcy dziennika „Rzeczpospolita” oraz Gazety Giełdy „Parkiet”. Od 2007 – Dyrektor Personalny Grupy TVN, w skład której wchodzą kanały telewizyjne TVN, Onet i platforma cyfrowa N. W latach 2003-2005 wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, obecnie członek Rady Programowej Stowarzyszenia. Członek Kapituły Konkursu Człowiek Roku w HR. W latach 2003-2005 wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, obecnie członek Rady Programowej Stowarzyszenia.

  Od lat zaangażowana w kampanię na rzecz odpowiedzialności społecznej i przyzwoitości w relacjach biznesowych. Przewodnicząca Kapituły Klubu Kobiet Sukcesu. Certyfikowany coach ICC. Organizator TVN Media School. Wykładowca akademicki. Entuzjastka benchmarków oraz pomiaru wartości i zjawisk miękkich związanych z obszarem kapitału ludzkiego i organizacyjnego.

  Marzena Mazur -  dr nauk psychologicznych. Psycholog biznesu, pracownik naukowo- dydaktyczny Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert zarządzania, negocjator, coach i menedżer z 10-letnim stażem na stanowiskach kierowniczych. Doradza zarządom i wprowadza do organizacji kompleksowe systemy HR. Członek zespołów negocjacyjnych specjalizujący się w analizie konfliktów i negocjacjach społecznych. Aktywny trener umiejętności miękkich i certyfikowany coach. Od dziesięciu lat specjalizuje się w executive coaching i coachingu interwencyjnym.  W trakcie pracy na Uniwersytecie Warszawskim wykształciła kilka roczników trenerów, nadal prowadzi superwizje i wspiera początkujących coachów. Autorka publikacji naukowych i branżowych, prowadzi radiową audycję o zarządzaniu. Entuzjastka ciągłego rozwoju i promotorka samodoskonalenia się.

  Joanna Moczydłowska, profesor dr hab. nauk humanistycznych i ekonomicznych w dyscyplinie zarządzania, ekspert w obszarze psychologii organizacji i zarządzania kapitałem ludzkim. Pracownik Uczelni Łazarskiego, wykładowca na studiach Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Nauczyciel akademicki, psycholog, doradca personalny, konsultant, trener. Autorka licznych prac naukowych i popularno-naukowych dotyczących, między innymi, motywowania pracowników, zarządzania kompetencjami zawodowymi, roli intuicji i kreatywności w zarządzaniu.

  Ewelina Nojszewska – dr hab. nauk ekonomicznych, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, przewodnicząca zespołu ds. reformy ochrony zdrowia Rzecznika Praw Obywatelskich. Uczestniczyła w wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych tematyce mikroekonomicznej, ekonomii zdrowia i funkcjonowania systemów ochrony zdrowia. Napisała i przetłumaczyła podręczniki do podstaw ekonomii, mikroekonomii, makroekonomii, ekonomii sektora publicznego, ekonomii zdrowia. Prowadzi intensywną pracę eksperta ds. ochrony zdrowia.

  Robert Pietrusiński - dr nauk ekonomicznych ze specjalnością nauk o zarządzaniu. Jest doradcą w zakresie: prawa cywilnego i gospodarczego, komercjalizacji i prywatyzacji. Był ekspertem w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, gdzie prowadził prace z zakresu legislacji, prywatyzacji, prawa handlowego. Ma na swoim koncie liczne publikacje polskie i zagraniczne w zakresie prawa gospodarczego, nadzoru właścicielskiego, udziału pracowników w zarządzaniu. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania. Wykłada na Uniwersytecie w Ljubljanie i współpracuje z Uniwersytetem w Veronie, a także na aplikacji radcowskiej, MBA, szkoleniach dla członków zarządu i rad nadzorczych. Współzałożyciel i prezes zarządu Fundacji na Rzecz Wydziału Zarządzania UW.

  Monika Rozkrut – dr nauk ekonomicznych, specjalistka od metod statystycznych w zarządzaniu i ekonomii. Prowadzi systematyczne analizy porównawcze dotyczące rozwoju regionalnego małych i średnich przedsiębiorstw, zatrudnienia. Upowszechnia pozytywne wzorce roli statystyki w zaspokajaniu potrzeb informacyjnych społeczeństwa, administracji, nauki, edukacji, mediów w warunkach funkcjonowania gospodarki opartej na wiedzy.

  Bazyli Samojlik – profesor dr hab. nauk ekonomicznych, specjalność: bankowość, finanse, międzynarodowy system walutowy, polityka pieniężna, zarządzanie finansowe. Autor i współautor wielu publikacji z tego zakresu. Profesor  Szkoły Głównej Handlowej w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym, Katedrze Skarbowości i Akademii Koźmińskiego w Warszawie. Wykładowca na uczelniach amerykańskich. Łączy pracę naukową z praktyką gospodarczą, pełnił też funkcję ministra finansów.

  W ostatnich latach uczestniczył w badaniach dotyczących sektora finansów publicznych w Polsce po wejściu do UE oraz doświadczeń i perspektyw ewolucji sektora publicznego w UE.

  Bartosz (Bart) Tkaczyk - Członek Zarządzający (Spółka Energizers) oraz Fulbright Scholar (University of California, Berkeley - Uniwersytet Publiczny #1 na świecie). Pod jego kierownictwem, Energizers, globalny boutique doradczy specjalizujący się w Strategicznym Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Rozwoju Organizacyjnym został wpisany na listę Top 500 światowych firm w przywództwie. Dr Tkaczyk wierzy w praktykę opartą o badania oraz badania informowane przez praktykę, i aplikował te pryncypia w projektach dla korporacji z różnych sektorów, w wielu krajach świata. Z sukcesem łączy executive coaching, pozytywny rozwój organizacyjny, kierowanie zmianą, strategiczny consulting i nauczanie w międzynarodowych programach MBA. Dr Tkaczyk jest publikowany w prestiżowych journalach biznesowych i zarządzania w Anglii, Kanadzie, USA, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, m.in. w: Arab Investor, Design Management Review, Development and Learning in Organizations, European Business Review, Leadership Excellence, Strategic Change, Strategic HR Review, oraz Talent Development. Dwukrotnie globalnie nagrodzony za badania w obszarze przywództwa oraz jak wdrażać transformacje w organizacjach w sposób metodologiczny i kreatywny przez Międzynarodową Federację Organizacji Rozwoju (Affiliacja ONZ), Dr Tkaczyk ewangelizuje: jeśli przestajesz sięuczyć, to przestajesz się rozwijać i przestajesz wzrastać. Na Twitterze: @DrBTkaczykMBA

  Jan Turyna - profesor dr hab. nauk ekonomicznych, specjalność  organizacja przetwarzania danych, rachunkowość, rachunkowość zarządcza. Kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Warszawskiego.  Wykłada również na uczelniach:  OLYMPUS Szkoła Wyższa im. prof. R. Kudlińskiego w Warszawie, Uczelni Vistula, Uczelni Łazarskiego na Wydziale Ekonomii i Zarządzania oraz w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie. Zajmuje się problematyką systemów informacyjnych rachunkowości w podejmowaniu decyzji zarządczych, problemami budżetowania jako narzędzia kształtowania rachunkowości w złożonych podmiotów strukturach gospodarczych. Łączy pracę naukową z doradztwem i pracami ekspertyzalnymi. Autor i współautor ponad 200 publikacji, w tym 25 książek.

  Opłaty za studia

  Studia MBA czesne3 raty6 rat9 rat
  MBA Zarządzanie19000zł *19000zł20200 zł20800 zł
  • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**


  *cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
  **zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

  Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

  Uczelnia Łazarskiego

  Santander Bank Polska S.A.
  29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

  tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

  Zasady rekrutacji

  Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest:

  • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
  • Kandydaci muszą posiadać dyplom magistra
  • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
  • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

  Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

  • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
  • CV
  • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
  • dostarczenie skanu/ksero dyplomu magistra

  W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

  Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów*  jest zobligowania do przedłożenia:

  • oryginałów dyplomu magistra wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
  • dowodu wpłaty czesnego
  • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

  *Informacja o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

  O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

  Kontakt

  Centrum Kształcenia Podyplomowego
  Uczelnia Łazarskiego
  ul. Świeradowska 4302-662 Warszawa

  Sektor "E" pokój 56
  e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
  tel. 22 54-35-322

  **Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
   • realizacji procesu kształcenia,
   • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu,
   • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych
   na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) , c) i e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych- RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:
   • organizacji wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet, 
   • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu, 
   • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu,
   • prowadzenia monitoringu wizyjnego
   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody.
  6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
  8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  10. w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych,
  11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne.

  Partnerzy studiów

  Zobacz także