Typ studiów MBA
Wymiar godzinowy 466 godzin
Ilość semestrów 3
Nowa rekrutacja na semestr jesienny już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

Program MBA Zarządzanie został zaprojektowany z myślą o potrzebach:

 • kadry kierowniczej wszystkich szczebli;
 • osobach, które chcą rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu sprawnego i skutecznego zarządzania,
 • menedżerach będących również po studiach prawniczych, inżynierskich, humanistycznych,
 • osób prowadzących własne firmy.

Atuty

 • modułowy charakter programu to łącznie ponad 460 godzin zajęć;
 • nowatorska wiedza z zakresu marketingu, ekonomii i zarządzania
 • studia realizowane w języku polskim
 • przygotowanie do zarządzania przedsiębiorstwem na różnych szczeblach hierarchii organizacyjnej firm
 • wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie analiz i metod rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych
 • rozwinięcie technik skutecznego negocjowania, budowania relacji międzyludzkich w organizacji, rozwiązywania konfliktów i kształtowania partnerskich związków z otoczeniem
 • nabycie wiedzy z zakresu zarządzania, ekonomii, prawnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa, stanowiącej podstawę do dalszego kształcenia i zdobywania wiedzy

Przesłanki i cele studiów

Program nauczania opiera się na klasycznym programie MBA, wzbogaconym o problematykę ważną i aktualną  dla polskich przedsiębiorstw. Dyplomy MBA są cenione w środowisku menedżerów przedsiębiorstw, ale także osób prowadzących własne firmy, potwierdzają bowiem posiadanie wysokich kwalifikacji i sprzyjają karierze zawodowej, pomagają organizacjom w rozwoju i przetrwaniu na konkurencyjnym rynku.

Cele programu MBA Zarządzanie:

 • przygotowanie do zarządzania przedsiębiorstwem na różnych szczeblach hierarchii organizacyjnej zarówno w dużych jak i w średniej wielkości firmach, funkcjonujących w Polsce jak i na rynkach globalnych,
 • kształtowanie praktycznych umiejętności w zakresie analiz i metod rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych, skutecznego negocjowania, rozwiązywania konfliktów, budowania relacji międzyludzkich w organizacji, kształtowania partnerskich związków z otoczeniem,
 • dostarczenie nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania, ekonomii, prawnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa, stanowiącej podstawę do dalszego kształcenia i zdobywania wiedzy,
 • pokazanie skutecznych sposobów zastosowania nowych metod i technik zarządzania.

Organizacja zajęć

 • Zajęcia rozpoczynają się 14-15 października.
 • Program trwa 3 semestry z przerwą wakacyjną. Zajęcia odbywają się co drugi tydzień w soboty i niedziele przez około 15 miesięcy.
 • O przyjęcie mogą starać się osoby, które posiadają dyplom wyższej uczelni II stopnia (magistra)
 • Tryb zaliczenia: przygotowanie i obrona pracy projektowej.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.

Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program

1. Zarządzanie przedsiębiorstwem w e-gospodarce - symulacja biznesowa
2. Zarządzanie procesowe i Lean Management
3. Prawo gospodarcze
4. Analizy strategiczne i formułowanie strategii przedsiębiorstwa
5. Psychologia w zarządzaniu
6. Zarządzanie zasobami ludzkimi
7. Zarządzanie zmianą
8. Zarządzanie logistyczne
9. Zarządzanie marketingowe na rynkach lokalnych i międzynarodowych
10. Zintegrowana komunikacja marketingowa
11. Warsztaty umiejętności menedżerskich - zarządzanie konfliktem
12. Warsztaty umiejętności menedżerskich - zarządzanie reputacją i marką własną lidera biznesu
13. Informatyka w zarządzaniu
14. Metody statystyczne w zarządzaniu
15. Zarządzanie projektami
16. Rachunkowość finansowa i zarządcza
17. Sesje inspiracyjne
18. Finanse i bankowość
19. Budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
20. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie
21. Negocjacje i mediacje
22. Przygotowanie projektu – pracy końcowej

Nadzór merytoryczny nad programem sprawuje kierownik studiów, prof. dr hab. Grażyna Gierszewska.

Wykładowcy

Wykładowcami są:

 • profesorowie Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego,
 • profesorowie innych wyższych uczelni,
 • zapraszani goście - profesorowie zagraniczni, praktycy gospodarczy.

Wojciech Bieńkowski – profesor nauk ekonomicznych, specjalista od problematyki zarządzania międzynarodowego, stosunków gospodarczych w układach regionalnych i międzynarodowych, znawca problematyki globalizacji i gospodarki amerykańskiej. Wykładał na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych i w Japonii na Uniwersytecie Nagoya. Autor wielu monografii i artykułów opublikowanych także w renomowanych czasopismach zagranicznych.      

Grażyna Gierszewska – profesor zwyczajny dr hab. nauk ekonomicznych, pracownik naukowy i wykładowca akademicki. Wykładowca Politechniki Warszawskiej Wydziału Zarządzania oraz Uczelni Łazarskiego, pracownik naukowy Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Jest specjalistą w dziedzinie zarządzania strategicznego i międzynarodowego, zarządzania wiedzą, konkurencyjności oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Uczestniczyła w realizacji wielu projektów badawczych zarówno krajowych jak i międzynarodowych związanych z transformacją polskiej gospodarki i przekształceniami organizacji, łącznie ponad 30 projektów. Jest autorką i współautorką książek, artykułów, ekspertyz, projektów doradczych poświęconych prezentacji najlepszych praktyk zarządzania przedsiębiorstwem, łącznie ponad 160 pozycji.

Jan Fazlagić - profesor dr hab. nauk ekonomicznych, jeden z pierwszych popularyzatorów zarządzania wiedzą w Polsce. Jeden z pomysłodawców i współzałożycieli Instytutu Zarządzania Wiedzą sp. z o.o. w Krakowie. Stypendysta programu Marie Curie Fellowship Komisji Europejskiej oraz stypendysta Fulbrighta.  Autor ponad 240 publikacji i referatów z dziedziny zarządzania wiedzą, gospodarki opartej na wiedzy, kapitału intelektualnego, zarządzania w oświacie, pomiaru kapitału intelektualnego, zarządzania doświadczeniem klienta (user experience). Pracował w ponad 60 projektach doradczych, badawczych i szkoleniowych m.in. współtworzył standardy kształcenia osób dorosłych w województwie Małopolskim, opracował pierwszy w Polsce raport o kapitale intelektualnym szkoły wyższej w Polsce. Współtworzył takie raporty jak m.in.; Go Global! Raport o innowacyjności Polskiej Gospodarki 2011Czy Twoja firma jest innowacyjna? Jak poszukiwać innowacji w sektorze usług? (PARP 2012),  Jakość szkoleń w oświacie (2012), Go Global! Polish Pharma (2012).

Michał Jaksa – dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, mediator sądowy. Adiunkt w Katedrze Zarządzania w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Specjalizuje się w obszarze negocjacji i komunikacji międzyludzkiej oraz negocjacjach międzynarodowych. Uczestniczył w konferencjach krajowych i zagranicznych wygłaszając referaty na tematy związane z negocjacjami i mediacjami. Jest autorem publikacji na temat negocjacji, kompetencji negocjacyjnych menedżerów oraz mediacji w sprawach sądowych. Od 2002 r. jest członkiem Polskiego Centrum Mediacji i Przewodniczącym Komisji Etyki. Przeprowadził ponad 150 mediacji, głównie w sprawach o charakterze cywilnym. Uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji na temat mediacji.

Magdalena Jaworowicz - dr nauk politycznych w dziedzinie nauk o komunikowaniu. Zajmuje stanowisko koordynatora komunikacji marketingowej w koncernie Omron Electronics na region Europy Wschodniej. Jest specjalistką w zakresie zintegrowanej komunikacji marketingowej, Public Relations, budowaniu i realizacji strategii komunikacji marketingowej.

Jerzy Kisielnicki – profesor zwyczajny dr hab. nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Systemów Informatycznych w Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Zarządzania i Marketingu na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Podstawowe obszary działalności naukowej to teoria i praktyka doskonalenia metod i technik zarządzania, zastosowania systemów informatycznych w zarządzaniu organizacjami. Łączy pracę naukową z doradztwem i pracami ekspertyzalnymi. Autor ponad 300 prac naukowych i ekspertyz. Członek międzynarodowych i krajowych organizacji naukowych. Przedstawiciel na Polskę i członek Komitetu Doradczego Information Resources Management Association.

Aleksandra Laskowska – Rutkowska, prof. UŁ dr hab. Posiada  kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć na studiach dziennych, zaocznych i podyplomowych w: SGH, SGGW, Uczelni Łazarskiego. Wykładowca w programach  MBA ( WEMBA – SGH), CEMBA (SGH). MBA(Uczelnia Łazarskiego). Visiting Faculty na University of Minnesota. Współautorka ekspertyz dla Ministerstwa Gospodarki i Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI).Autorka licznych publikacji polsko- i anglojęzycznych z obszaru logistyki, zarządzania i innowacji. StypendystkaMiędzynarodowego Program Rozwoju Kadr, IESE, Barcelona (Hiszpania), Rządu Japońskiego z Makroekonomii, Tokyo (Japonia).

Joanna Malinowska-Parzydło -  mgr, absolwentka Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Dyrektor Personalny TVN SA. Ekspert w obszarze komunikacji i zarządzania kapitałem intelektualnym przedsiębiorstw. Od kilkunastu lat realizująca strategie personalne w wymagającym środowisku międzynarodowych i polskich mediów. Karierę zawodową rozpoczęła w obszarze marketingu i komunikacji korporacyjnej. Od lat oddana mediom: w latach 2000-2007 - Dyrektor Personalny w Presspublica Sp. z o.o., wydawcy dziennika „Rzeczpospolita” oraz Gazety Giełdy „Parkiet”. Od 2007 – Dyrektor Personalny Grupy TVN, w skład której wchodzą kanały telewizyjne TVN, Onet i platforma cyfrowa N. W latach 2003-2005 wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, obecnie członek Rady Programowej Stowarzyszenia. Członek Kapituły Konkursu Człowiek Roku w HR. W latach 2003-2005 wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, obecnie członek Rady Programowej Stowarzyszenia.

Od lat zaangażowana w kampanię na rzecz odpowiedzialności społecznej i przyzwoitości w relacjach biznesowych. Przewodnicząca Kapituły Klubu Kobiet Sukcesu. Certyfikowany coach ICC. Organizator TVN Media School. Wykładowca akademicki. Entuzjastka benchmarków oraz pomiaru wartości i zjawisk miękkich związanych z obszarem kapitału ludzkiego i organizacyjnego.

Marzena Mazur -  dr nauk psychologicznych. Psycholog biznesu, pracownik naukowo- dydaktyczny Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert zarządzania, negocjator, coach i menedżer z 10-letnim stażem na stanowiskach kierowniczych. Doradza zarządom i wprowadza do organizacji kompleksowe systemy HR. Członek zespołów negocjacyjnych specjalizujący się w analizie konfliktów i negocjacjach społecznych. Aktywny trener umiejętności miękkich i certyfikowany coach. Od dziesięciu lat specjalizuje się w executive coaching i coachingu interwencyjnym.  W trakcie pracy na Uniwersytecie Warszawskim wykształciła kilka roczników trenerów, nadal prowadzi superwizje i wspiera początkujących coachów. Autorka publikacji naukowych i branżowych, prowadzi radiową audycję o zarządzaniu. Entuzjastka ciągłego rozwoju i promotorka samodoskonalenia się.

Joanna Moczydłowska, profesor dr hab. nauk humanistycznych i ekonomicznych w dyscyplinie zarządzania, ekspert w obszarze psychologii organizacji i zarządzania kapitałem ludzkim. Pracownik Uczelni Łazarskiego, wykładowca na studiach Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Nauczyciel akademicki, psycholog, doradca personalny, konsultant, trener. Autorka licznych prac naukowych i popularno-naukowych dotyczących, między innymi, motywowania pracowników, zarządzania kompetencjami zawodowymi, roli intuicji i kreatywności w zarządzaniu.

Ewelina Nojszewska – dr hab. nauk ekonomicznych, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, przewodnicząca zespołu ds. reformy ochrony zdrowia Rzecznika Praw Obywatelskich. Uczestniczyła w wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych tematyce mikroekonomicznej, ekonomii zdrowia i funkcjonowania systemów ochrony zdrowia. Napisała i przetłumaczyła podręczniki do podstaw ekonomii, mikroekonomii, makroekonomii, ekonomii sektora publicznego, ekonomii zdrowia. Prowadzi intensywną pracę eksperta ds. ochrony zdrowia.

Robert Pietrusiński - dr nauk ekonomicznych ze specjalnością nauk o zarządzaniu. Jest doradcą w zakresie: prawa cywilnego i gospodarczego, komercjalizacji i prywatyzacji. Był ekspertem w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, gdzie prowadził prace z zakresu legislacji, prywatyzacji, prawa handlowego. Ma na swoim koncie liczne publikacje polskie i zagraniczne w zakresie prawa gospodarczego, nadzoru właścicielskiego, udziału pracowników w zarządzaniu. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania. Wykłada na Uniwersytecie w Ljubljanie i współpracuje z Uniwersytetem w Veronie, a także na aplikacji radcowskiej, MBA, szkoleniach dla członków zarządu i rad nadzorczych. Współzałożyciel i prezes zarządu Fundacji na Rzecz Wydziału Zarządzania UW.

Monika Rozkrut – dr nauk ekonomicznych, specjalistka od metod statystycznych w zarządzaniu i ekonomii. Prowadzi systematyczne analizy porównawcze dotyczące rozwoju regionalnego małych i średnich przedsiębiorstw, zatrudnienia. Upowszechnia pozytywne wzorce roli statystyki w zaspokajaniu potrzeb informacyjnych społeczeństwa, administracji, nauki, edukacji, mediów w warunkach funkcjonowania gospodarki opartej na wiedzy.

Bazyli Samojlik – profesor dr hab. nauk ekonomicznych, specjalność: bankowość, finanse, międzynarodowy system walutowy, polityka pieniężna, zarządzanie finansowe. Autor i współautor wielu publikacji z tego zakresu. Profesor  Szkoły Głównej Handlowej w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym, Katedrze Skarbowości i Akademii Koźmińskiego w Warszawie. Wykładowca na uczelniach amerykańskich. Łączy pracę naukową z praktyką gospodarczą, pełnił też funkcję ministra finansów.

W ostatnich latach uczestniczył w badaniach dotyczących sektora finansów publicznych w Polsce po wejściu do UE oraz doświadczeń i perspektyw ewolucji sektora publicznego w UE.

Bartosz (Bart) Tkaczyk - Członek Zarządzający (Spółka Energizers) oraz Fulbright Scholar (University of California, Berkeley - Uniwersytet Publiczny #1 na świecie). Pod jego kierownictwem, Energizers, globalny boutique doradczy specjalizujący się w Strategicznym Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Rozwoju Organizacyjnym został wpisany na listę Top 500 światowych firm w przywództwie. Dr Tkaczyk wierzy w praktykę opartą o badania oraz badania informowane przez praktykę, i aplikował te pryncypia w projektach dla korporacji z różnych sektorów, w wielu krajach świata. Z sukcesem łączy executive coaching, pozytywny rozwój organizacyjny, kierowanie zmianą, strategiczny consulting i nauczanie w międzynarodowych programach MBA. Dr Tkaczyk jest publikowany w prestiżowych journalach biznesowych i zarządzania w Anglii, Kanadzie, USA, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, m.in. w: Arab Investor, Design Management Review, Development and Learning in Organizations, European Business Review, Leadership Excellence, Strategic Change, Strategic HR Review, oraz Talent Development. Dwukrotnie globalnie nagrodzony za badania w obszarze przywództwa oraz jak wdrażać transformacje w organizacjach w sposób metodologiczny i kreatywny przez Międzynarodową Federację Organizacji Rozwoju (Affiliacja ONZ), Dr Tkaczyk ewangelizuje: jeśli przestajesz sięuczyć, to przestajesz się rozwijać i przestajesz wzrastać. Na Twitterze: @DrBTkaczykMBA

Jan Turyna - profesor dr hab. nauk ekonomicznych, specjalność  organizacja przetwarzania danych, rachunkowość, rachunkowość zarządcza. Kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Warszawskiego.  Wykłada również na uczelniach:  OLYMPUS Szkoła Wyższa im. prof. R. Kudlińskiego w Warszawie, Uczelni Vistula, Uczelni Łazarskiego na Wydziale Ekonomii i Zarządzania oraz w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie. Zajmuje się problematyką systemów informacyjnych rachunkowości w podejmowaniu decyzji zarządczych, problemami budżetowania jako narzędzia kształtowania rachunkowości w złożonych podmiotów strukturach gospodarczych. Łączy pracę naukową z doradztwem i pracami ekspertyzalnymi. Autor i współautor ponad 200 publikacji, w tym 25 książek.

Opłaty za studia

Studia MBA czesne3 raty6 rat9 rat
MBA Zarządzanie19000zł *19000zł20200 zł20800 zł
 • 10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca i spełnieniu wymogów rekrutacyjnych**
 • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**


*cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Deutsche Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu magistra oraz skan/ksero dowodu osobistego

OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu magistra wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacja o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

KONTAKT

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 4302-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

Partnerzy studiów