Typ studiów MBA
Wymiar godzinowy 453 godziny
Ilość semestrów 4-6
Rekrutacja TRWA REKRUTACJA

Opis studiów

Szukają Państwo wsparcia - by z sukcesem wypełniać swoje obecne lub przyszłe zadania menedżerskie w obszarze ochrony zdrowia? Oferujemy jedyną taką możliwość w Polsce: cykl niezależnych szkoleń menedżerskich, obejmujących kluczowe, praktyczne aspekty zarządzania w ochronie zdrowia z możliwością zdobycia dyplomu MBA w ochronie zdrowia. To wiedza przekazywana przez doświadczonych praktyków dla praktyków!

Szanowni Państwo!Sektor ochrony zdrowia należy do strategicznych obszarów państwa, determinując jego rozwój społeczno-gospodarczy. Efektywne wykorzystanie środków i zasobów w ochronie zdrowia, umożliwiające zaspokajanie potrzeb zdrowotnych obywateli jest sprawą najwyższej wagi i przedmiotem zainteresowania rządów, samorządów i ekspertów w wielu krajach, bez względu na stopień ich zamożności. Podstawowe dylematy dotyczą tego, jakie rozwiązania należy przyjąć, aby podwyższyć standard usług zdrowotnych, zwiększyć ich dostępność i efektywność ekonomiczną, a w konsekwencji sprawnie realizować potrzeby wynikające ze zmian demograficznych, rozwoju medycyny, wzrostu wiedzy i świadomości pacjentów i innych interesariuszy tego rynku.

Odpowiedzi na nie poszukują zarówno politycy i naukowcy a w szczególności lekarze i menedżerowie ochrony zdrowia, bezpośrednio odpowiedzialni za satysfakcję pacjentów. Uczelnia Łazarskiego od lat uczestniczy w tej dyskusji, poszukując sposobów i narzędzi, które pozwolą optymalizować działania podejmowane przez podmioty świadczące usługi opieki medycznej. Wyzwania, przed jakimi stoi polski sektor ochrony zdrowia determinują potrzebę stałego rozwoju kompetencji menedżerskich osób nadzorujących i kierujących placówkami opieki zdrowotnej oraz instytucjami administracji centralnej i samorządowej, odpowiedzialnymi za organizację systemu. To dla Państwa - ambitnych menedżerów ochrony zdrowia stworzyliśmy unikatowy program MBA, który wzorem amerykańskich programów Master of Health Administracion ma na celu wykształcenie liderów ochrony zdrowia, profesjonalnej kadry menedżerskiej zdolnej do podejmowania odważnych działań, inicjujących i realizujących innowacyjne projekty, zwolenników odpowiedzialnego przywództwa.

Zapraszamy do nas!
Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka
Dyrektor programu MBA w ochronie zdrowia

Dla kogo?

Program skierowany jest do kadry zarządzającej lub przygotowującej się do zarządzania podmiotami leczniczymi, urzędników rządowych i pracowników administracji samorządowej, zatem osób odpowiedzialnych dzisiaj lub w przyszłości za organizację i nadzór w ochronie zdrowia.

Atuty

 • modułowy charakter programu umożliwiający elastyczne komponowanie programu
 • poznanie kluczowych, praktycznych aspektów zarządzania podmiotami działającymi w systemie ochrony zdrowia
 • przygotowanie do zarządzania podmiotami leczniczymi na różnych szczeblach hierarchii tych organizacji
 • wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie analiz i metod rozwiązywania problemów zarządczych, podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych w tak skomplikowanym obszarze jakim jest polski system opieki zdrowotnej
 • rozwinięcie technik skutecznego negocjowania, budowania relacji międzyludzkich w organizacji, rozwiązywania konfliktów i kształtowania relacji z interesariuszami jednostek ochrony zdrowia
 • wiedza przekazywana przez doświadczonych ekspertów w obszarze ochrony zdrowia oraz wybitnych akademików
 • słuchacze uczą się zarządzania projektami zgodnie z metodyką Prince II, z opcją uzyskania międzynarodowego certyfikatu Prince II

 

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji na program MBA w Ochronie Zdrowia jest posiadanie dyplomu magisterskiego lub warunkowo! licencjackiego + minimum 3 letniego doświadczenie na stanowisku menadżerskim oraz znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie tekstu (wybrane kursy oraz praca na materiałach anglojęzycznych)

Przesłanki i cele studiów

Reforma ochrony zdrowia w Polsce to jeden z najbardziej żarliwych i emocjonujących opinię publiczną tematów. Jakie rozwiązania należy przyjąć, aby standard usług zdrowotnych osiągnął holenderskie, duńskie czy też szwedzkie wzorce? - to pytanie, na które poszukuje się odpowiedzi zarówno w środowisku medycznym, jak również w kręgach polityki i nauki. Uczelnia Łazarskiego również włącza się w tę dyskusję i nie ustaje w poszukiwaniu sposobów i narzędzi, które pozwolą optymalizować działania podejmowane przez podmioty świadczące usługi opieki medycznej. Dotychczasowe doświadczenia w obszarze funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce pozwalają w sposób jednoznaczny zidentyfikować lukę w kompetencjach menedżerskich osób nadzorujących i kierujących placówkami opieki zdrowotnej. Potrzeba kształcenia wykwalifikowanej kadry i podnoszenia kompetencji tych, którzy już uczestniczą w procesie zarządzania podmiotami leczniczymi lub jej nadzorowania, w obliczu nowych wyzwań przed jakimi stoi sektor, jest dzisiaj warunkiem sine qua non powodzenia procesu reformowania ochrony zdrowia w Polsce.

Organizacja zajęć

 • Cały program MBA w ochronie zdrowia to min. 450 godz.
 • Każdy z modułów trwa jeden semestr, możliwa jest równoległa realizacja 2 modułów
 • Moduły specjalistyczne realizowane są w trybie zjazdów sobotnio- niedzielnych, odbywających się co dwa tygodnie
 • Moduł podstawowy realizowany jest podczas spotkań, odbywających się co dwa tygodnie
 • Dla każdego modułu specjalistycznego zaplanowano 5 zjazdów
 • Istnieje możliwość realizacji poszczególnych modułów specjalistycznych jako szkoleń menedżerskich.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.

Opinie absolwentów

Wstępny terminarz:

 • moduł prawny: 07-08.10.2017; 14-15.10.2017; 28-29.10.2017; 04-05.11.2017; 18.11.2017
 • moduł samorządowy: 07-08.10.2017; 14-15.10.2017; 28-29.10.2017; 04-05.11.2017; 18.11.2017.
 • moduł podstawowy: 18.11.2017; 02-03.12.2017; 16-17.12.2017; 27-28.01.2018; 24-25.02.2018; 24-25.03.2018; 14-15.04.2018; 12-13.05.2018; 26-27.05.2018; 16-17.06.2018.
 • moduł menedżerski: 03-04.02.2018; 17-18.02.2018; 03-04.03.2018; 17-18.03.2018; 07.04.2018.
 • moduł finansowy: 07-08.04.2018; 21-22.04.2018; 19-20.05.2018; 09-10.06.2018; 23-24.06.2018.
 • moduł dyplomowy: 02-03.12.2017; 16-17.12.2017; 27-28.01.2018.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w organizacji zjazdów.

Program

Realizacja modułu podstawowego, minimum trzech specjalistycznych modułów szkoleniowych oraz modułu dyplomowego MBA, daje absolwentowi dyplom ukończenia studiów MBA w ochronie zdrowia.

MODUŁ PODSTAWOWY - 168h  

 • Współczesne systemy ochrony zdrowia (organizacja ochrony zdrowia w wybranych krajach Unii Europejskiej i na świecie)
 • Ekonomia zdrowia dla menedżerów 
 • Podstawy zarządzania podmiotem leczniczym
 • Rachunkowość finansowa i zarządcza
 • Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia
 • Decision Making. Critical Evidence Appraisal
 • Zarządzanie zmianą 
 • Zarządzanie marketingowe i PR w ochronie zdrowia
 • Lean Management w ochronie zdrowia 
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w podmiotach leczniczych 
 • Zarządzanie jakością w podmiotach leczniczych
 • Compliance w ochronie zdrowia 
 • Zarządzanie projektami w ochronie zdrowia
 • Psychologia w zarządzaniu
 • Liedership

 MODUŁ SPECJALISTYCZNY - Prawo ochrony zdrowia - 80h

 • Organizacja systemu ochrony zdrowia w Polsce
 • Prawa pacjenta, zdarzenia i błędy medyczny., zagadnienia procesowe związane z dochodzeniem roszczeń z tytułu zdarzeń i błędów medycznych
 • Prawne aspekty wykonywania  zawodów medycznych i zagadnienia z zakresu publicznego prawa ochrony zdrowia
 • Prawno-organizacyjne podstawy funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 • Współczesne systemy ochrony zdrowia - organizacja  ochrony zdrowia w wybranych krajach Unii Europejskiej i na świecie
 • Podstawy zdrowia publicznego i polityki zdrowotna
 • Dokumentacja medyczna i ochrona danych medycznych
 • Lektorat z języka angielskiego

MODUŁ SPECJALISTYCZNY - Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych - OK. 80h

 • Zasady finansowania i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce
 • Przychody i koszty w podmiocie leczniczym-analiza ekonomiczna
 • Rachunek kosztów świadczeń opieki zdrowotnej
 • Prawne aspekty kontraktowania i rozliczania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  
 • Opieka koordynowana - procesy konsolidacji oraz integracji opieki zdrowotnej
 • Zarządzanie długiem w jednostce ochrony zdrowia  
 • Przychody i koszty w jednostce ochrony zdrowia-analiza ekonomiczna
 • Efektywne narzędzia w   organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej
 • EBM, HTA, farmakoekonomika - efektywne narzędzia zarządzania w podmiocie leczniczym
 • Polityka lekowa państwa i gospodarka lekiem w szpitalu
 • Taryfikacja świadczeń opieki zdrowotne
 • Planowanie strategiczne w ochronie zdrowia
 • Mapy potrzeb zdrowotnych
 • Partnerstwo publiczno-prywatne 
 • Kluczowe aspekty oceny technologii medycznych
 • Zarządzanie zmianą w ochronie zdrowia

MODUŁ SPECJALISTYCZNY - Metody i techniki menedżerskie w jednostkach ochronie zdrowia - 80h

 • Kultura organizacyjna: Wzorce kultury
 • Kultura organizacyjna: Identyfikacja i doskonalenie
 • Kultura organizacyjna: Lidership – przywództwo na miarę jutra
 • Kultura organizacyjna: Lidership – przywództwo na miarę jutra
 • Komunikacja w ochronie zdrowia: Kanon postępowania
 • Komunikacja w ochronie zdrowia: Warsztat kryzysowy
 • Komunikacja w ochronie zdrowia: Dialog społeczny w obronie racji
 • Komunikacja w ochronie zdrowia: Dialog społeczny w obronie racji
 • Zarządzanie konfliktem: Konflikt i negocjacje w org. medycznej
 • Zarządzanie konfliktem: Konflikt i negocjacje w org. medycznej
 • Zarządzanie konfliktem: Warsztat negocjacyjny
 • Compliance w podmiocie leczniczym: Zasady
 • Compliance w podmiocie leczniczym: Perspektywa lekarz/menedżer
 • Zarządzanie wynikiem: Dylemat kosztu i jakości
 • Zarządzanie wynikiem: Dylemat kosztu i jakości
 • Zarządzanie wynikiem: Kontroling operacyjny
 • Zarządzanie wynikiem: Kontroling finansowy
 • Źródła finansowania: Strategiczny partner finansowy
 • Źródła finansowania: Spółka medyczna na giełdzie
 • Źródła finansowania: Warsztat inwestorski
 • Planowanie strategiczne: Szpital i jego Master Plan
 • Planowanie strategiczne: Warsztat PESTEL
 • Ramy organizacyjne: Ramy rozwoju medycznej org. usługowej
 • Ramy organizacyjne: Optymalne relacje i struktury zarządzania
 • Ramy organizacyjne: Rozdział funkcji zarządczych od medycznych
 • Ład informacyjny: Benchmarking jako źródło decyzji zarządczych
 • Ład informacyjny: IT Governance i architektura informacyjna
 • Repetytorium wiedzy i umiejętności

MODUŁ SPECJALISTYCZNY - Praktyka zarządzania ochroną zdrowia z poziomu jednostek samorządu terytorialnego - OK. 80h

 • Zdrowie publiczne – z poziomu jednostek administracji terytorialnej
 • Planowanie polityki zdrowotnej
 • Systemy ochrony zdrowia na poziomie lokalnym i regionalnym
 • Prawa i obowiązki samorządu w ochronie zdrowia – modele kompetencyjne a praktyka świadczeń zdrowotnych na poziomie lokalnym i regionalnym
 • Zarządzanie ryzykiem – profile demograficzne i epidemiologiczne na poziomie powiatów, narzędzia działania
 • Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia – planowanie strategiczne na poziomie lokalnym i regionalnym
 • Zadania profilaktyczne – planowanie i realizacja polityki profilaktycznej w samorządach
 • Formuły prawno-organizacyjne jednostek ochrony zdrowia – modele organizacyjne świadczeń zdrowotnych na poziomie powiatów
 • Procedury restrukturyzacji i przekształceń organizacyjnych i własnościowych – rola organu założycielskiego
 • Monitoring jednostek ochrony zdrowia przez organ założycielski
 • Gospodarowanie majątkiem trwałym
 • Frazeologia języka angielskiego w obszarze zarządzania ochroną zdrowia

MODUŁ SPECJALISTYCZNY - Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej - ok. 80h

 • Modele funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia w Polsce i na świecie
 • Przekształcenia publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • Przygotowanie procesu przekształceń
 • Społeczne uwarunkowania przekształceń w ochronie zdrowia
 • Prawne elementy procesu przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • Proces przekształceń w ochronie zdrowia w świetle wyników kontroli NIK
 • Plan restrukturyzacji – warsztaty
 • Orzecznictwo sądowe dotyczące przekształceń
 • Frazeologia języka angielskiego w obszarze zarządzania finansami w ochronie zdrowia

MODUŁ DYPLOMOWY - 60h

Sesje eksperckie z zakresu: 

 • Zdrowie publiczne
 • Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie finansami w ochronie zdrowia
 • Przywództwo w ochronie zdrowia
 • Innowacje w ochronie zdrowia

Seminarium dyplomowe

 • Zasady finansowania i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce
 • Przychody i koszty w podmiocie leczniczym-analiza ekonomiczna
 • Rachunek kosztów świadczeń opieki zdrowotnej
 • Prawne aspekty kontraktowania i rozliczania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  
 • Opieka koordynowana - procesy konsolidacji oraz integracji opieki zdrowotnej
 • Zarządzanie długiem w jednostce ochrony zdrowia  
 • Przychody i koszty w jednostce ochrony zdrowia-analiza ekonomiczna
 • Efektywne narzędzia w   organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej
 • EBM, HTA, farmakoekonomika - efektywne narzędzia zarządzania w podmiocie leczniczym
 • Polityka lekowa państwa i gospodarka lekiem w szpitalu
 • Taryfikacja świadczeń opieki zdrowotne
 • Planowanie strategiczne w ochronie zdrowia
 • Mapy potrzeb zdrowotnych
 • Partnerstwo publiczno-prywatne 
 • Kluczowe aspekty oceny technologii medycznych
 • Zarządzanie zmianą w ochronie zdrowia

 

 

WYKŁADOWCY O PROGRAMIE

Wykładowcy

Marek Balicki

prof. dr hab. Andrzej Blikle

 

 

Jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, członkiem Europejskiej Akademii Nauk (Academia Europaea). W latach 1990-2010 był prezesem zarządu firmy „A.Blikle Sp. z o.o.” Jest honorowym prezesem stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych oraz Centrum im. Adama Smitha, członkiem ponad 20 innych zawodowych i społecznych organizacji.
Od roku 1997 prowadzi własne konwersatorium na temat TQM.  Wykłada na uczelniach wyższych i w innych instytucjach naukowych i dydaktycznych. Od roku 2008 prowadzi jednoosobową firmę doradczą Andrzej Blikle Doradca.
We wrześniu roku 2009 zajął drugie miejsce wśród liderów firm w rankingu „Kogo słucha biznes”. Ranking przeprowadził magazyn Thinktank wspólnie z Instytutem Monitorowania Mediów i Google. W roku 2011 otrzymał tytuł „Człowiek Jakości Roku 2010” przyznany przez Kongres polskich Menedżerów Jakości ISO POLAND 2011.
W roku 2014 ukazała się jego książka "Doktryna jakości - rzecz o skutecznym zarządzaniu" (wydawnictwo Helion), która w roku 2015 uzyskała I miejsce w kategorii Najlepszy poradnik ekonomiczny w konkursie Economicus 2015 organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna, a w roku 2016 uzyskała Nagrodę Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za najlepszą pracę z zakresu nauk o przedsiębiorstwie w latach 2014-2015.

 

 

 

dr n. pr. Maciej Dercz

radca prawny, ekspert Instytutu Spraw Publicznych, wieloletni działacz samorządowy, były koordynator zespołu prawnego w Departamencie Reform Ustrojowych Państwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, b. doradca Ministra Zdrowia oraz b. przewodniczący Zespołu ds. prywatyzacji publicznej służby zdrowia

mgr inż. Andrzej Foryś

Rzeczoznawca majatkowy.

Edyta Grabowska-Woźniak

ekspert ds. komunikacji społecznej, (w przeszłości rzecznik prasowy Narodowego Funduszu Zdrowia)

dr Jakub Gierczyński

lekarz oraz absolwent MBA od ponad 20 lat związany z sektorem ochrony zdrowia. Ekspert z zakresu ekonomiki zdrowia, HTA, EBM, farmakoekonomiki, zdrowia publicznego, ubezpieczeń zdrowotnych, analizy decyzyjnej, zarządzania ryzykiem i relacji instytucjonalnych. Założyciel Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego. Doktorant na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.  Autor kilkudziesięciu publikacji i opracowań z zakresu medycyny, ekonomiki zdrowia i systemu ochrony zdrowia. Członek międzynarodowych projektów w zakresie zdrowia publicznego, ekonomiki zdrowia i ubezpieczeń zdrowotnych. W sierpniu, 2010 roku założył firmę "Doradztwo i ekspertyzy", specjalizującą się w doradztwie dla sektora ochrony zdrowia i opieki społecznej. W latach 2010-2014 firma wykonała kilkadziesiąt raportów, projektów, opracowań, audytów, wykładów oraz szkoleń dla interesariuszy sektora ochrony zdrowia.

mgr Jerzy Gryglewicz

lider merytoryczny modułu "Zarządzanie finansami w jednostkach ochrony zdrowia", lekarz, były Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych Instytutu Reumatologii w Warszawie, Zastępca Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy, główny specjalista w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej i Departamencie Kontroli Wewnętrznej centrali NFZ. Doradca firm audytorskich i konsultingowych. Ekspert i uczestnik obrad "Białego Szczytu" i "Okrągłego Stołu w Ochronie Zdrowia", były doradca międzyresortowego Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Ochronie Zdrowia

prof. dr hab. Hubert Izdebski

 

prof. n. prawnych; prof. zwycz. w Uniwersytecie SWPS (od 2015); em. prof. zwycz. Uniwersytetu Warszawskiego. Członek–korespondent PAN (od 2016). Wypromował 24 doktorów n. prawnych.  Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (2003-2016) i jej sekretarz (2011-2016). Adwokat, radca prawny. Autor (lub współautor) 31 książek, w tym: Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne (wspólnie z M. Kuleszą), Fundamenty współczesnych państw, Samorząd terytorialny, Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni oraz Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej. Od 1989 r. zaangażowany w prace legislacyjne, w tym dotyczące szkolnictwa wyższego i stopni naukowych; członek Rady Legislacyjnej (1994-1998) i przewodniczący jednego z zespołów do opracowania założeń    „ustawy 2.0”.

dr hab. Marcin Kaczmarek

Dr hab. Marcin Kaczmarek pracownik Instytutu Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracuje jako wykładowca na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz podyplomowych z zakresu rachunkowości, w tym rachunkowości budżetowej. W swojej karierze zawodowej był specjalistą do spraw sprzedaży oraz członkiem zarządu i właścicielem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o profilu handlowym.

Wykonywał również obowiązki zastępcy głównego księgowego oraz wdrażał controlling (budżet zadaniowy, pomiar dokonań, zarządzanie strategiczne i operacyjne, kontrola zarządcza) w Komendzie Głównej Policji (dysponent drugiego i trzeciego stopnia).

prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki

profesor zwyczajny dr hab. nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Systemów Informatycznych w Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Zarządzania i Marketingu na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Podstawowe obszary działalności naukowej to teoria i praktyka doskonalenia metod i technik zarządzania, zastosowania systemów informatycznych w zarządzaniu organizacjami.

dr Iwona Kowalska

członek EPSnet, adiunkt w zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania, Instytut Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr Marzena Kowalska

 

 

ekspert w dziedzinie komunikacji marketingowej i korporacyjnej z bogatym doświadczeniem menedżerskim w opiece zdrowotnej i sektorze finansowym. Wykładowca, konsultant, coach, mentor. Łączy działalność akademicką z wieloletnią praktyką w biznesie. W latach 2006-2016 Dyrektor Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej Grupy LUX MED (część Bupa), gdzie odpowiadała za całość komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, min. za wizerunek i reputację marki LUX MED i Bupa w Polsce, wsparcie sprzedaży wraz z e-commerce, relacje z instytucjami, CSR, PR, kontakty z mediami, komunikację kryzysową i komunikację zmian, obecność w internecie i mediach społecznościowych. Wcześniej pracowała w polskich spółkach międzynarodowych grup finansowych (Commerzbank - BRE, Winterthur, Credit Suisse, Wood&Co) odpowiadając za marketing i komunikację.

Obszary jej szczególnego zainteresowania to: strategia i zarządzanie marką, zintegrowana komunikacja marketingowa i organizacji, kształtowanie nowoczesnej kultury organizacji, autentycznego zaangażowania i przywództwa, a także komunikacyjne wsparcie cyfrowej transformacji. 

Doktoryzowana na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła program Executive MBA University of Illinois, jest też certyfikowanym coachem. Absolwentka SGPiS (obecnie SGH) – finanse, statystyka, informatyka; UW – marketing i zarządzanie oraz podyplomowe  studia dziennikarstwa. Ma również wieloletnie doświadczenie publicysty i komentatora ekonomicznego. Była konsultantem Banku Światowego.

Zaangażowana w rozwój PR i komunikacji w ochronie zdrowia. Aktywnie uczestniczyła w tworzeniu wszystkich siedmiu edycji Forum Komunikacji i Public Relations w  Ochronie Zdrowia, a także brała udział w wielu innych środowiskowych wydarzeniach poświęconych komunikacji, marketingowi i edukacji w ochronie zdrowia. Prelegentka licznych konferencji na temat marketingu usług i komunikacji w biznesie. Autorka książki: „Zyskać przewagę. Zintegrowana komunikacja w nowoczesnym marketingu”.

Należy do European Association of Communication Directors, International Business Communication Association, European Mentoring and Coaching Council a także Polskiego Stowarzyszenia Public Relations; jest też członkiem Akademii Ekspertów PR.

 

 

dr Adam Kozierkiewicz

lekarz medycyny, pracownik Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes spółki Wspólny Rynek Medyczny Sp z o.o. Był Dyrektorem Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Wicedyrektorem i Dyrektorem Departamentu Informatyki Ministerstwa Zdrowia (w latach 1998-2001). Od maja 2006 r. jest Dyrektorem Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia. Jest autorem i współautorem wielu prac badawczych i wdrożeniowych z obszaru zarządzania w ochronie zdrowia, systemów informacyjnych i zdrowia publicznego, w tym: adaptacji i wdrożenia systemów klasyfikacyjnych chorób i procedur medycznych (ICD-10, ICD-9-CM), koncepcji i wdrożenia systemu informatycznego (ADT i Apteka szpitalna) w 266 szpitalach w ramach projektu Banku Światowego, systemu rejestru zakładów opieki zdrowotnej i in. Od 2002 roku prowadzi działalność konsultingową i szkoleniową w sektorze ochrony zdrowia w dziedzinie organizacji, ekonomiki zdrowia, statystyki i systemów informacyjnych.

dr Andrzej Krupa

Doktor nauk medycznych,  absolwent AM w Łodzi, z wykształcenia lekarz medycyny o specjalnościach: lekarz chorób wewnętrznych, specjalista radiodiagnostyki, organizacji ochrony zdrowia i zdrowia publicznego. Przez wiele lat zarządzał szpitalami oraz pełnił wiodącą rolę w procesie tworzenia systemu kontraktowania świadczeń zdrowotnych w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, a wcześniej w Mazowieckiej Kasie Chorych oraz  Zespole ds. Ujednolicania Świadczeń Zdrowotnych. Wykonuje audyty i analizy działalności medycznej szpitali oraz przedstawia propozycję kierunków zmian organizacyjnych w tych jednostkach. Wprowadza zasady rekomendacji medycznych do realizacji świadczeń zdrowotnych  oraz zasady controlingu medycznego w podmiotach leczniczych wraz ze szkoleniem personelu. Prowadzi działalność doradczą zarówno dla dyrektorów szpitali jak również dla samorządów wskazując kierunki restrukturyzacyjne podległych im jednostek. Autor i współautor wielu publikacji z zakresu zarządzania w systemie ochrony zdrowia oraz wykładowca Szkoły Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Joanna Malinowska - Parzydło

Praktyk biznesu z 20 letnim stażem w strategicznej komunikacji, następnie dyrektor personalny w polskich mediach. Doradca w zakresie zarządzania marką osobistą, komunikacji, przywództwa oraz budowania kultury firm wokół wartości. Prekursorka tematyki zarządzania kapitałem reputacji w Polsce. Zaproszona do grona 50 najlepszych dyrektorów HR przy Komisji Europejskiej. Po latach spędzonych w korporacjach, z sukcesem rozwija własną firmę Personal Brand Institute.

Blogerka ?Jesteś Marką?, publicystka harvardzkiej blogosfery. Autorka książki ?Jesteś marką. Jak odnieść sukces i pozostać sobą? oraz licznych publikacji eksperckich.

 Mentor i Executive Coach. Założycielka Polskiego Stowarzyszenia Mentoringu. Twórca think tanku HR Influencers. Wykładowca akademicki MBA.  Mama Jaśka i Olka.

dr Marzena Mazur

executive coach, konsultant, psycholog i dziennikarz, prowadząca talk show w Radio TOK FM

prof. nz dr hab. Joanna M. Moczydłowska

Kierownik merytoryczny studiów

Psycholog, doradca personalny, doświadczony nauczyciel akademicki, wieloletni wychowawca młodzieży, w tym młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Autorka popularnych narzędzi wykorzystywanych do diagnozy w poradnictwie edukacyjnym i zawodowym. Wykładowca w Uczelni Łazarskiego i w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie. Prowadzi zajęcia na renomowanych studiach MBA i MBA w ochronie zdrowia. Jest autorką ponad 150 publikacji naukowych na temat motywacji, psychologii w zarządzaniu i zachowań organizacyjnych.

 

 

dr inż. Robert Mołdach

lider merytoryczny modułu "Metody i techniki menedżerskie w jednostkach ochrony zdrowia", doradca gospodarczy, ekspert ds. zdrowia Pracodawców RP (w przeszłości prezes zarządu Carolina Medical Center

Ewelina Nazarko-Ludwiczak

uznany ekspert komunikacji w zakresie zdrowia i PR medycznego. W 2012 prowadzona przez jej Zespół kampania Polka w ciąży weszła do finału  konkursu branży PR Złote Spinacze w 2 kategoriach (kampania edukacyjna i zdrowie). Przez 7 lat pracowała w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, gdzie była kierownikiem pierwszego w Polsce działu PR w szpitalu publicznym. Odpowiadała za całość działań komunikacyjno ? marketingowych, prowadząc intensywne relacje z mediami oraz działania antykryzysowe. Odpowiadała także za komunikację wewnętrzną, wprowadzając m.in. biuletyn Życie Centrum. Koordynowała  i inicjowała akcje charytatywne z udziałem fundacji i parterów biznesowych (m.in. Odnawiamy nadzieję, Kartki Dobroczynne CZD, wprowadzenie do Polski skali Brazeltona oceniającej potencjał noworodka). W tym czasie ukończyła studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ? Zarządzanie marketingowe na rynku business to business. Pracowała m.in. ADAMED, Bayer, Kliniki nOvum, Państwowego Zakładu Higieny, Światowej Organizacji Zdrowia, Centrów Kardiologii Allenort, SetPoint Doradztwo Żywieniowe. Jest laureatką nagrody branżowej PROTONY 2007, członkiem Akademii Public Relations. Od 3 lat jest ekspertem wydawnictwa Wolters Kluwer, przygotowując komentarze i case?y z zakresu szeroko rozumianego marketingu i PR medycznego. Współtworzy (wspólnie z Menedżerem Zdrowia) Forum Marketingu i PR w ochronie zdrowia ? coroczne wydarzenie dla osób związanych z obszarem healthcare. Jest absolwentką Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach których ukończyła stosowane nauki społeczne oraz dziennikarstwo ze specjalizacją Public Relations i marketing medialny.

prof. dr hab. Ewelina Nojszewska

Katedra Ekonomii Stosowanej,Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH. Profesor zwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, były członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, była przewodnicząca zespołu ds. reformy systemu ochrony zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Uczestniczyła w licznych krajowych i zagranicznych konferencjach dotyczących ochrony zdrowia, opublikowała wiele prac poświęconych tej tematyce, zarówno od strony teoretycznej (ekonomia zdrowia), jak i empirycznej (analiza funkcjonowania systemów ochrony zdrowia, przede wszystkim w Polsce).

Dariusz Oleński

Od 1986 roku związany jest zawodowo z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej. Od 2004 roku pracuje na stanowisku dyrektora tego szpitala. Od października 2008 pracował w zespole doradczym MZ ds. rachunku kosztów u świadczeniodawców.

Ukończył kilka kierunków studiów podyplomowych związanych z zarządzaniem w ochronie zdrowia – w tym prestiżowe MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Jest autorem licznych artykułów, publikacji, planów strategicznych i naprawczych dla podmiotów leczniczych na terenie kraju.

W roku 2016 uzyskał tytuł „Menedżera Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny”.

W szpitalu kierowanym przez Dariusza Oleńskiego w latach 2004-2016 nastąpił wzrost przychodów z około 38 mln zł do 150 mln i od 2007 roku uzyskuje dodatni wynik finansowy. Szpital nadal bardzo dynamicznie rozwija się, uzyskuje wysokie pozycje w rankingach zarówno jakości opieki medycznej, jak i na polu biznesowym.

Ostatnia – zrealizowana w 2017 roku inwestycja „Domowy Szpital” została określona jako najbardziej innowacyjne i przyjazne podejście do opieki długoterminowej.

Posiada uprawnienia Ministra Skarbu do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Zasiadał w Radach Nadzorczych PEC i Wodociągów w Białej Podlaskiej.

 

 

dr Anna Partyka-Opiela

 

radca prawny, Senior Associate w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, lider Zespołu Compliance. Anna jest doktorem prawa, na bieżąco doradza w kwestiach compliance, zarządzania ryzykiem nadużyć, prawa farmaceutycznego oraz  ochrony zdrowia.  Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z transparentnością procesów wewnętrznych i zewnętrznych, reklamą, korupcją, corporate governance, komunikacją oraz przebudową i optymalizacją systemów i przedsiębiorstw. Prowadziła wiele projektów w obszarze audytów zgodności i audytów śledczych, a także związanych z wdrażaniem i usprawnianiem procesów i procedur.

Piotr Pobrotyn

od 10 lat kieruje Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym we Wrocławiu, jednym z największych szpitali publicznych w Polsce.

Jest lekarzem, absolwentem Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ma specjalizację ginekologiczno-położniczą, zdrowia publicznego jest w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej. Ukończył także studia MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.

Należy do grona doradców Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez Prezydenta RP. Należy do: Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali Klinicznych, Zarządu Polskiej Unii Szpitali Klinicznych, Konsorcjum Szpitali Wrocławskich, Towarzystwa Zdrowia Publicznego.

Od wielu lat jest także ekspertem i trenerem w obszarze praktycznego zarządzania w ochronie zdrowia, ekspertem w zakresie restrukturyzacji controlingu i budżetowania w placówkach ochrony zdrowia.

Maria Potocka-Dzida

 

Ekspert w zakresie finansowania podmiotów ochrony zdrowia. Współautorka procesów restrukturyzacyjnych szpitali i instytutów medycznych. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w sektorze bankowym. Współpracowała z największymi podmiotami medycznymi, jednostkami samorządu terytorialnego, uczelniami oraz instytucjami finansowymi w Polsce i za granicą. Absolwentka stosunków międzynarodowych ze specjalizacją międzynarodowe stosunki gospodarcze.

r. pr.Tomasz Rek

radca prawny, autor i współautor licznych publikacji z zakresu prawa ochrony zdrowia, praktyk zajmujący się obsługą prawną podmiotów funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia; prawnik w Biurze Polityki Zdrowotnej Urzędu m. st. Warszawy

Magdalena Rutkowska

 

Lekarka z wykształcenia. Ukończyła podyplomowe studia z zarządzania w ochronie zdrowia oraz zdobyła tytuł Black Belta w zarządzaniu jakością Lean Six Sigma. Posiada ponad 18-letnie doświadczenie w marketingu i zarządzaniu zarówno w przemyśle farmaceutycznym (Eli Lilly, Boehringer Ingelheim) jak i na rynku medycznym w Polsce i zagranicą.

Od 6 lat rozwija i kreuje branżę turystyki medycznej. Zarządzała placówkami medycznymi, sprowadziła na leczenie ponad 1000 pacjentów zagranicznych oraz prowadziła program promocji polskiej turystyki medycznej na 7 rynkach zagranicznych w UK, USA, Rosji, Szwecji, Danii, Norwegii i Niemczech.

Jako koordynator Konsorcjum zorganizowała wraz z PAIiIZ (Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych) 7 misji gospodarczych dla polskich placówek medycznych do Londynu (UK), Kopenhagii (Dania), Moskwy (Rosja), Sztokholmu (Szwecja), Oslo (Norwegia), Berlina i Kolonii (Niemcy). Odpowiadała za realizację 6 study tour do Polski i przyjazd 84 kontrahentów branży turystyki medycznej z 7 krajów (USA, UK, Rosja, Szwecja, Norwegia, Dania, Niemcy) do polskich placówek medycznych.

Od 2015 roku jako konsultant placówek medycznych w Polsce prowadzi audyty, szkolenia z zakresu turystyki medycznej, warsztaty ze strategii na rynkach zagranicznych i procesu obsługi pacjenta zagranicznego. Prowadzi szkolenia „Jak skutecznie pozyskać pacjenta zagranicznego” „Jak zbudować przewagę konkurencyjną na rynkach międzynarodowych”  Współpracuje z EMA (European Medical Association) tworzyć European Medical Travel Association. Wykładowca MBA w ochronie zdrowia Uczelni Łazarskiego. Współtworzy model kompetencji koordynatora turysty zdrowotnego Uczelni SGH. Autorka książki – kompendium wiedzy dla menedżerów w ochronie zdrowia - „Turystyka medyczna w praktyce czyli jak skutecznie pozyskać pacjenta zagranicznego”.

 

 

dr Bartosz [Bart] Tkaczyk

Członek Zarządzający (Spółka Energizers) oraz Fulbright Scholar (University of California, Berkeley - Uniwersytet Publiczny #1 na świecie). Pod jego kierownictwem, Energizers, globalny boutique doradczy specjalizujący się w Strategicznym Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Rozwoju Organizacyjnym został wpisany na listę Top 500 światowych firm w przywództwie. Dr Tkaczyk wierzy w praktykę opartą o badania oraz badania informowane przez praktykę, i aplikował te pryncypia w projektach dla korporacji z różnych sektorów, w wielu krajach świata. Z sukcesem łączy executive coaching, pozytywny rozwój organizacyjny, kierowanie zmianą, strategiczny consulting i nauczanie w międzynarodowych programach MBA. Dr Tkaczyk jest publikowany w prestiżowych journalach biznesowych i zarządzania w Anglii, Kanadzie, USA, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, m.in. w: Arab Investor, Design Management Review, Development and Learning in Organizations, European Business Review, Leadership Excellence, Strategic Change, Strategic HR Review, oraz Talent Development. Dwukrotnie globalnie nagrodzony za badania w obszarze przywództwa oraz jak wdrażać transformacje w organizacjach w sposób metodologiczny i kreatywny przez Międzynarodową Federację Organizacji Rozwoju (Affiliacja ONZ), Dr Tkaczyk ewangelizuje: jeśli przestajesz sięuczyć, to przestajesz się rozwijać i przestajesz wzrastać. Na Twitterze: @DrBTkaczykMBA

Arkadiusz Trela

Pełnomocnik, Doradca Zarządów, Kierownik projektów wdrożeniowych oraz Trener systemów zarządzania wg norm ISO w organizacjach ochrony zdrowia, hurtowniach farmaceutycznych, w podmiotach wytwarzających wyroby medyczne, a także w sektorze przemysłowo-usługowym.

Wykładowca na studiach MBA w Ochronie Zdrowia na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Ekspert Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, portalu SerwisZOZ.pl oraz publicysta miesięcznika „Zarządzanie placówką medyczną”. Prelegent na krajowych i międzynarodowych Kongresach i Konferencjach.
Autor książek: „Zarządzanie, jakością w działalności leczniczej”, „Zarządzanie jakością w placówce medycznej”, „Jakość usług medycznych i bezpieczeństwo pacjentów - Trendy i dobre praktyki zarządzania”, jak również wielu publikacji poświęconych jakości, ryzyku i systemom zarządzania w ochronie zdrowia.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ukończył studia menadżerskie Executive MBA, podyplomowe studia – Menadżer Jakości oraz certyfikowane przez International Register of Certificated Auditors zaawansowane kursy audytora / audytora wiodącego systemów ISO 9001, ISO 14001 i ISO 27001.

Posiada kompetencje z zakresu: zarządzania projektami - certyfikat PRINCE2®, narzędzi optymalizacji - certyfikat Lean Manufacturing / Six Sigma oraz ochrony danych osobowych - kurs Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

Uczestnik wielu specjalistycznych szkoleń dla Pełnomocników i Audytorów zintegrowanych systemów zarządzania oraz z zakresu zarządzania ryzykiem i ochrony danych osobowych.

 

 

mec. Adam Twarowski

Radca prawny, legislator

•1994 - 2006 - pracował w administracji rządowej, jako radca prawny, m. in. w Ministerstwie Finansów, Ministerstwie Zdrowia oraz Narodowym Funduszu Zdrowia (Dyrektor Biura Rady oraz Dyrektor Biura Prawnego).

•2007 - 2012 – członek zarządu Instytutu Zamówień Publicznych oraz wspólnik w Kancelarii Prawnej Twarowski i Wspólnicy Sp. k., specjalizującej się w sprawach z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych oraz prawa medycznego i ochrony zdrowia

•2012 - 2014 - Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

•2014 – 2016 - Dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

•Obecnie - prowadzi własną kancelarię prawną oraz of counsel w TaylorWessing e/n/w/c E. Stobiecka Kancelaria prawna sp. k., wykładowca z zakresu prawa medycznego i ochrony zdrowia na studiach MBA na Uczelni Łazarskiego, Wiceprzewodniczący Komisji bioetycznej przy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji, Rady Naczelnej Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej Stowarzyszenie oraz dyrektor zarządzający w Fundacji Instytut Ochrony Zdrowia

 

 

dr n. med. Piotr Warczyński

 

Lekarz (specjalizacja w dziedzinie chorób wewnętrznych, doktor nauk medycznych      w dziedzinie gastroenterologii), menedżer w zakresie organizacji ochrony zdrowia, wykładowca uczelni wyższych. Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości (CMJ), Departamentu Ubezpieczeń Zdrowotnych, Departamentu Jakości w Ochronie Zdrowia, Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia, w latach 2014-2017 Wiceminister Zdrowia. Wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Warszawskiego  i Uczelni Łazarskiego. Współautor, między innymi, ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji (2005), sieci szpitali (2007), ustawy o akredytacji (2008), ustawy o prawach pacjenta (2008), ustawy o działalności leczniczej (2011), pakietu onkologicznego (2015), ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta (2017).

Marek Wesołowski

Lekarz chirurg, ekspert rynku medycznego w dziedzinie zarządzania i analizy informacji.Promotor nowoczesnych metod zarządzania w służbie zdrowia. Od lat zaangażowany w projekty pomiaru efektywności jednostek medycznych, bechmarkingu i nowoczesnego zarządzania w ochronie zdrowia. Posiada doświadczenie zdobyte we wdrażaniu i użyciu systemów zarządczych w wielu szpitalach w kraju i za granicą.Twórca medycznej firmy informatycznej UHC.  Prezes innowacyjnej firmy SGA zajmującej się oceną efektywności w ochronie zdrowia, analizą potrzeb zdrowotnych i skutecznością medyczną jednostek medycznych.

dr Marek Wójcik

dyrektor biura ZPP, ekspert MZ,wybitny znawca problematyki ochrony zdrowia w samorządach

Tomasz Wypych

 

 

Absolwent Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Łodzi, Studiów Executive MBA w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Management and Training IMS School Paris, Amerykańskiej Szkoły Komunikacji Dla Dziennikarzy dla Dziennikarzy z Europy Wschodniej.

Doświadczony manager w placówkach ochrony zdrowia w obszarach usprawniania i doskonalenia procesów zarządzania, budowania efektywnych struktur, opracownia i wdrażania strategii marketingowych, sprzedażowych, komunikacji z klientami wewnętrznymi i zewnętrznyni, także wizerunkowych  i PR dla kilkudziesięciu placówek medycznych w całej Polsce: szpitale wielospecjalistyczne, centra diagnostyki obrazowej, NZOZ. 

Jedyny w Polsce trener uczestniczący w programie ABC Projekt – europejskim projekcie dotyczącym compliance w medycynie i farmacji. Trener komunikacji dla onkologicznych zespołów interdyscyplinarnych. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu

Autor kilkuset artykułów w pismach specjalistycznych.

 

 

Opłaty za studia

Studia MBA czesne
MBA w Ochronie Zdrowia19700 zł
 • Czesne za każdy moduł specjalistyczny i dyplomowy wynosi 3800 zł.
 • Czesne za moduł podstawowy wynosi 4500 zł
 • Opłatę za każdy moduł uiszcza się każdorazowo 7 dni przed rozpoczęciem zajęć

20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**
*cena obowiązuje do 30.11.2017 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

PŁATNOŚCI RATALNE

Istnieje możliwość płatności ratalnej:

 • Czesne za moduł podstawowy płatne w dwóch ratach: 2*2350 zł = 4700 zł
 • Czesne za każdy moduł specjalistyczny i dyplomowy płatne w dwóch ratach: 2*2000 zł = 4000 zł

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Deutsche Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu magistra oraz skan/ksero dowodu osobistego

OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu magistra wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacja o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

KONTAKT

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 4302-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

Partnerzy studiów

Zobacz także