Typ studiów MBA
Wymiar godzinowy 453 godziny
Ilość semestrów 4-6
Rekrutacja trwa

Opis studiów

Szukają Państwo wsparcia - by z sukcesem wypełniać swoje obecne lub przyszłe zadania menedżerskie w obszarze ochrony zdrowia? Oferujemy jedyną taką możliwość w Polsce: cykl niezależnych szkoleń menedżerskich, obejmujących kluczowe, praktyczne aspekty zarządzania w ochronie zdrowia z możliwością zdobycia dyplomu MBA w ochronie zdrowia. To wiedza przekazywana przez doświadczonych praktyków dla praktyków!

Szanowni Państwo!Sektor ochrony zdrowia należy do strategicznych obszarów państwa, determinując jego rozwój społeczno-gospodarczy. Efektywne wykorzystanie środków i zasobów w ochronie zdrowia, umożliwiające zaspokajanie potrzeb zdrowotnych obywateli jest sprawą najwyższej wagi i przedmiotem zainteresowania rządów, samorządów i ekspertów w wielu krajach, bez względu na stopień ich zamożności. Podstawowe dylematy dotyczą tego, jakie rozwiązania należy przyjąć, aby podwyższyć standard usług zdrowotnych, zwiększyć ich dostępność i efektywność ekonomiczną, a w konsekwencji sprawnie realizować potrzeby wynikające ze zmian demograficznych, rozwoju medycyny, wzrostu wiedzy i świadomości pacjentów i innych interesariuszy tego rynku.

Odpowiedzi na nie poszukują zarówno politycy i naukowcy a w szczególności lekarze i menedżerowie ochrony zdrowia, bezpośrednio odpowiedzialni za satysfakcję pacjentów. Uczelnia Łazarskiego od lat uczestniczy w tej dyskusji, poszukując sposobów i narzędzi, które pozwolą optymalizować działania podejmowane przez podmioty świadczące usługi opieki medycznej. Wyzwania, przed jakimi stoi polski sektor ochrony zdrowia determinują potrzebę stałego rozwoju kompetencji menedżerskich osób nadzorujących i kierujących placówkami opieki zdrowotnej oraz instytucjami administracji centralnej i samorządowej, odpowiedzialnymi za organizację systemu. To dla Państwa - ambitnych menedżerów ochrony zdrowia stworzyliśmy unikatowy program MBA, który wzorem amerykańskich programów Master of Health Administracion ma na celu wykształcenie liderów ochrony zdrowia, profesjonalnej kadry menedżerskiej zdolnej do podejmowania odważnych działań, inicjujących i realizujących innowacyjne projekty, zwolenników odpowiedzialnego przywództwa.

Zapraszamy do nas!
Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka
Dyrektor programu MBA w ochronie zdrowia

Dla kogo?

Program skierowany jest do kadry zarządzającej lub przygotowującej się do zarządzania podmiotami leczniczymi, urzędników rządowych i pracowników administracji samorządowej, zatem osób odpowiedzialnych dzisiaj lub w przyszłości za organizację i nadzór w ochronie zdrowia.

Kandydat musi mieć ukończone studia wyższe poparte uzyskaniem tytułu magistra z doświadczeniem zawodowym w branży medycznej i min. 2 letnim doświadczeniem  na stanowisku menedżerskim.

 

Atuty

 • modułowy charakter programu umożliwiający elastyczne komponowanie programu
 • poznanie kluczowych, praktycznych aspektów zarządzania podmiotami działającymi w systemie ochrony zdrowia
 • przygotowanie do zarządzania podmiotami leczniczymi na różnych szczeblach hierarchii tych organizacji
 • wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie analiz i metod rozwiązywania problemów zarządczych, podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych w tak skomplikowanym obszarze jakim jest polski system opieki zdrowotnej
 • rozwinięcie technik skutecznego negocjowania, budowania relacji międzyludzkich w organizacji, rozwiązywania konfliktów i kształtowania relacji z interesariuszami jednostek ochrony zdrowia
 • wiedza przekazywana przez doświadczonych ekspertów w obszarze ochrony zdrowia oraz wybitnych akademików
 • słuchacze uczą się zarządzania projektami zgodnie z metodyką Prince II, z opcją uzyskania międzynarodowego certyfikatu Prince II

 

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji na program MBA w Ochronie Zdrowia jest posiadanie dyplomu magisterskiego lub warunkowo! licencjackiego + minimum 3 letniego doświadczenie na stanowisku menadżerskim oraz znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie tekstu (wybrane kursy oraz praca na materiałach anglojęzycznych)

Przesłanki i cele studiów

Reforma ochrony zdrowia w Polsce to jeden z najbardziej żarliwych i emocjonujących opinię publiczną tematów. Jakie rozwiązania należy przyjąć, aby standard usług zdrowotnych osiągnął holenderskie, duńskie czy też szwedzkie wzorce? - to pytanie, na które poszukuje się odpowiedzi zarówno w środowisku medycznym, jak również w kręgach polityki i nauki. Uczelnia Łazarskiego również włącza się w tę dyskusję i nie ustaje w poszukiwaniu sposobów i narzędzi, które pozwolą optymalizować działania podejmowane przez podmioty świadczące usługi opieki medycznej. Dotychczasowe doświadczenia w obszarze funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce pozwalają w sposób jednoznaczny zidentyfikować lukę w kompetencjach menedżerskich osób nadzorujących i kierujących placówkami opieki zdrowotnej. Potrzeba kształcenia wykwalifikowanej kadry i podnoszenia kompetencji tych, którzy już uczestniczą w procesie zarządzania podmiotami leczniczymi lub jej nadzorowania, w obliczu nowych wyzwań przed jakimi stoi sektor, jest dzisiaj warunkiem sine qua non powodzenia procesu reformowania ochrony zdrowia w Polsce.

Organizacja zajęć

 • Cały program MBA w ochronie zdrowia to min. 450 godz.
 • Każdy z modułów trwa jeden semestr, możliwa jest równoległa realizacja 2 modułów
 • Moduły specjalistyczne realizowane są w trybie zjazdów sobotnio- niedzielnych, odbywających się co dwa tygodnie
 • Moduł podstawowy realizowany jest podczas spotkań, odbywających się co dwa tygodnie
 • Dla każdego modułu specjalistycznego zaplanowano 5 zjazdów
 • Istnieje możliwość realizacji poszczególnych modułów specjalistycznych jako szkoleń menedżerskich.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.

Opinie absolwentów

Wstępny terminarz:

 • moduł podstawowy: 24-25.11.2018; 08-09.12.2018; 19-20.01.2019; 16-17.02.2019; 23-24.02.2019; 16-17.03.2019; 13-14.04.2019;11-12.05.2019; 01-02.06.2019; 22.06.2019
 • moduł menedżerski: 16.12.2018; 12-13.01.2019; 02-03.02.2019; 09-10.03.2019; 30-31.03.2019
 • moduł finansowy: 06-07.04.2019; 27-28.04.2019; 25-26.05.2019; 15-16.06.2019; 23.06.2019
 • moduł dyplomowy: 08-09.12.2018; 19-20.01.2019; 16-17.02.2019

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w organizacji zjazdów.

Program

Realizacja modułu podstawowego, minimum trzech specjalistycznych modułów szkoleniowych oraz modułu dyplomowego MBA, daje absolwentowi dyplom ukończenia studiów MBA w ochronie zdrowia.

MODUŁ PODSTAWOWY - 168h  

 • Współczesne systemy ochrony zdrowia (organizacja ochrony zdrowia w wybranych krajach Unii Europejskiej i na świecie)
 • Ekonomia zdrowia dla menedżerów 
 • Podstawy zarządzania podmiotem leczniczym
 • Rachunkowość finansowa i zarządcza
 • Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia
 • Decision Making. Critical Evidence Appraisal
 • Zarządzanie zmianą 
 • Zarządzanie marketingowe i PR w ochronie zdrowia
 • Lean Management w ochronie zdrowia 
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w podmiotach leczniczych 
 • Zarządzanie jakością w podmiotach leczniczych
 • Compliance w ochronie zdrowia 
 • Zarządzanie projektami w ochronie zdrowia
 • Psychologia w zarządzaniu
 • Liedership

 MODUŁ SPECJALISTYCZNY - Prawo ochrony zdrowia - ok. 72h

 • Podstawy prawne ochrony zdrowia w Polsce i na świecie
 • Prawo pacjenta - prawa lekarza
 • Prawo medyczne w praktyce - case study (4h)
 • Zdarzenia i błędy medyczne
 • Prawne aspekty wykonywania zawodów medycznych
 • Casus: Powołanie podmiotu leczniczego i warunki  wykonywania działalności leczniczej w różnych formach organizacyjno-prawnych
 • Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej
 • Przepisy RODO w praktyce placówki medycznej
 • Odpowiedzialność prawna kadry zarządzającej
 • Compliance w ochronie zdrowia - przeciwdziałanie korupcji
 • Prawo farmaceutyczne w praktyce podmiotu leczniczego
 • Aspekty prawne stosowania nowych technologii
 • Aspekty prawne działalności marketingowej w podmiocie leczniczym
 • Prawo pracy w podmiocie leczniczym
 • Kontrola i nadzór nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą
 • Repetytorium
 • Egzamin

  MODUŁ SPECJALISTYCZNY - Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych - ok. 72 h

  • Zasady finansowania i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce
  • Przychody i koszty w podmiocie leczniczym-analiza ekonomiczna
  • Rachunek kosztów świadczeń opieki zdrowotnej
  • Prawne aspekty kontraktowania i rozliczania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  
  • Opieka koordynowana - procesy konsolidacji oraz integracji opieki zdrowotnej
  • Zarządzanie długiem w jednostce ochrony zdrowia  
  • Przychody i koszty w jednostce ochrony zdrowia-analiza ekonomiczna
  • Efektywne narzędzia w   organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej
  • EBM, HTA, farmakoekonomika - efektywne narzędzia zarządzania w podmiocie leczniczym
  • Polityka lekowa państwa i gospodarka lekiem w szpitalu
  • Taryfikacja świadczeń opieki zdrowotne
  • Planowanie strategiczne w ochronie zdrowia
  • Mapy potrzeb zdrowotnych
  • Partnerstwo publiczno-prywatne 
  • Kluczowe aspekty oceny technologii medycznych
  • Zarządzanie zmianą w ochronie zdrowia

  MODUŁ SPECJALISTYCZNY - Metody i techniki menedżerskie w jednostkach ochronie zdrowia - ok. 72 h

  • Kultura organizacyjna: Wzorce kultury
  • Kultura organizacyjna: Identyfikacja i doskonalenie
  • Kultura organizacyjna: Lidership – przywództwo na miarę jutra
  • Kultura organizacyjna: Lidership – przywództwo na miarę jutra
  • Komunikacja w ochronie zdrowia: Kanon postępowania
  • Komunikacja w ochronie zdrowia: Warsztat kryzysowy
  • Komunikacja w ochronie zdrowia: Dialog społeczny w obronie racji
  • Komunikacja w ochronie zdrowia: Dialog społeczny w obronie racji
  • Zarządzanie konfliktem: Konflikt i negocjacje w org. medycznej
  • Zarządzanie konfliktem: Konflikt i negocjacje w org. medycznej
  • Zarządzanie konfliktem: Warsztat negocjacyjny
  • Compliance w podmiocie leczniczym: Zasady
  • Compliance w podmiocie leczniczym: Perspektywa lekarz/menedżer
  • Zarządzanie wynikiem: Dylemat kosztu i jakości
  • Zarządzanie wynikiem: Dylemat kosztu i jakości
  • Zarządzanie wynikiem: Kontroling operacyjny
  • Zarządzanie wynikiem: Kontroling finansowy
  • Źródła finansowania: Strategiczny partner finansowy
  • Źródła finansowania: Spółka medyczna na giełdzie
  • Źródła finansowania: Warsztat inwestorski
  • Planowanie strategiczne: Szpital i jego Master Plan
  • Planowanie strategiczne: Warsztat PESTEL
  • Ramy organizacyjne: Ramy rozwoju medycznej org. usługowej
  • Ramy organizacyjne: Optymalne relacje i struktury zarządzania
  • Ramy organizacyjne: Rozdział funkcji zarządczych od medycznych
  • Ład informacyjny: Benchmarking jako źródło decyzji zarządczych
  • Ład informacyjny: IT Governance i architektura informacyjna
  • Repetytorium wiedzy i umiejętności

  MODUŁ SPECJALISTYCZNY - Praktyka zarządzania ochroną zdrowia z poziomu jednostek samorządu terytorialnego - ok. 72 h

  • Zdrowie publiczne – z poziomu jednostek administracji terytorialnej
  • Planowanie polityki zdrowotnej
  • Systemy ochrony zdrowia na poziomie lokalnym i regionalnym
  • Prawa i obowiązki samorządu w ochronie zdrowia – modele kompetencyjne a praktyka świadczeń zdrowotnych na poziomie lokalnym i regionalnym
  • Zarządzanie ryzykiem – profile demograficzne i epidemiologiczne na poziomie powiatów, narzędzia działania
  • Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia – planowanie strategiczne na poziomie lokalnym i regionalnym
  • Zadania profilaktyczne – planowanie i realizacja polityki profilaktycznej w samorządach
  • Formuły prawno-organizacyjne jednostek ochrony zdrowia – modele organizacyjne świadczeń zdrowotnych na poziomie powiatów
  • Procedury restrukturyzacji i przekształceń organizacyjnych i własnościowych – rola organu założycielskiego
  • Monitoring jednostek ochrony zdrowia przez organ założycielski
  • Gospodarowanie majątkiem trwałym
  • Frazeologia języka angielskiego w obszarze zarządzania ochroną zdrowia

  MODUŁ SPECJALISTYCZNY - Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej - ok. 72h

  • Modele funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia w Polsce i na świecie
  • Przekształcenia publicznych zakładów opieki zdrowotnej
  • Przygotowanie procesu przekształceń
  • Społeczne uwarunkowania przekształceń w ochronie zdrowia
  • Prawne elementy procesu przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
  • Proces przekształceń w ochronie zdrowia w świetle wyników kontroli NIK
  • Plan restrukturyzacji – warsztaty
  • Orzecznictwo sądowe dotyczące przekształceń
  • Frazeologia języka angielskiego w obszarze zarządzania finansami w ochronie zdrowia

  MODUŁ DYPLOMOWY - 60h

  Sesje eksperckie z zakresu: 

  • Zdrowie publiczne
  • Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia
  • Zarządzanie finansami w ochronie zdrowia
  • Przywództwo w ochronie zdrowia
  • Innowacje w ochronie zdrowia

  Seminarium dyplomowe

  • Zasady finansowania i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce
  • Przychody i koszty w podmiocie leczniczym-analiza ekonomiczna
  • Rachunek kosztów świadczeń opieki zdrowotnej
  • Prawne aspekty kontraktowania i rozliczania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  
  • Opieka koordynowana - procesy konsolidacji oraz integracji opieki zdrowotnej
  • Zarządzanie długiem w jednostce ochrony zdrowia  
  • Przychody i koszty w jednostce ochrony zdrowia-analiza ekonomiczna
  • Efektywne narzędzia w   organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej
  • EBM, HTA, farmakoekonomika - efektywne narzędzia zarządzania w podmiocie leczniczym
  • Polityka lekowa państwa i gospodarka lekiem w szpitalu
  • Taryfikacja świadczeń opieki zdrowotne
  • Planowanie strategiczne w ochronie zdrowia
  • Mapy potrzeb zdrowotnych
  • Partnerstwo publiczno-prywatne 
  • Kluczowe aspekty oceny technologii medycznych
  • Zarządzanie zmianą w ochronie zdrowia

   

   

  Wykładowcy o programie

  Wykładowcy

  dr hab. Dorota Karkowska

  Dorota Karkowska

  Marek Balicki

  prof. Andrzej Blikle

  Jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, członkiem Europejskiej Akademii Nauk (Academia Europaea). W latach 1990-2010 był prezesem zarządu firmy „A.Blikle Sp. z o.o.” Jest honorowym prezesem stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych oraz Centrum im. Adama Smitha, członkiem ponad 20 innych zawodowych i społecznych organizacji.

  Od roku 1997 prowadzi własne konwersatorium na temat TQM. Wykłada na uczelniach wyższych i w innych instytucjach naukowych i dydaktycznych. Od roku 2008 prowadzi jednoosobową firmę doradczą Andrzej Blikle Doradca.

  We wrześniu roku 2009 zajął drugie miejsce wśród liderów firm w rankingu „Kogo słucha biznes”. Ranking przeprowadził magazyn Thinktank wspólnie z Instytutem Monitorowania Mediów i Google. W roku 2011 otrzymał tytuł „Człowiek Jakości Roku 2010” przyznany przez Kongres polskich Menedżerów Jakości ISO POLAND 2011. W roku 2014 ukazała się jego książka "Doktryna jakości - rzecz o skutecznym zarządzaniu" (wydawnictwo Helion), która w roku 2015 uzyskała I miejsce w kategorii Najlepszy poradnik ekonomiczny w konkursie Economicus 2015 organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna, a w roku 2016 uzyskała Nagrodę Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za najlepszą pracę z zakresu nauk o przedsiębiorstwie w latach 2014-2015.

  mgr inż. Andrzej Foryś

  Rzeczoznawca majatkowy.

  lek. med. Jakub Gierczyński
  Ekspert IZWOZ

  lekarz oraz absolwent MBA od ponad 20 lat związany z sektorem ochrony zdrowia. Ekspert z zakresu ekonomiki zdrowia, HTA, EBM, farmakoekonomiki, zdrowia publicznego, ubezpieczeń zdrowotnych, analizy decyzyjnej, zarządzania ryzykiem i relacji instytucjonalnych. Założyciel Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego. Doktorant na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.  Autor kilkudziesięciu publikacji i opracowań z zakresu medycyny, ekonomiki zdrowia i systemu ochrony zdrowia. Członek międzynarodowych projektów w zakresie zdrowia publicznego, ekonomiki zdrowia i ubezpieczeń zdrowotnych. W sierpniu, 2010 roku założył firmę "Doradztwo i ekspertyzy", specjalizującą się w doradztwie dla sektora ochrony zdrowia i opieki społecznej. W latach 2010-2014 firma wykonała kilkadziesiąt raportów, projektów, opracowań, audytów, wykładów oraz szkoleń dla interesariuszy sektora ochrony zdrowia.

  Edyta Grabowska-Woźniak
  Ekspert IZWOZ

  ekspert ds. komunikacji społecznej, (w przeszłości rzecznik prasowy Narodowego Funduszu Zdrowia)

  dr Jerzy Gryglewicz
  Ekspert IZWOZ

  Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, studiów podyplomowych z zarządzania jednostkami służby zdrowia na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz aplikacji  Najwyższej Izby Kontroli.

  Obecnie Wykładowca i Lider Projektu MBA – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

  Były Zastępca Dyrektora ds. klinicznych Instytutu Reumatologii w Warszawie, Zastępca Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej Miasta Stołecznego Warszawy, Główny Specjalista w Departamencie Gospodarki Lekami i Departamencie Kontroli Centrali NFZ.

  Doradca firm audytorskich, farmaceutycznych oraz towarzystw ubezpieczeniowych. Autor wielu raportów i analiz dotyczących rynku medycznego.

  dr Janusz Jaroszyński

  doktor nauk prawnych, posiada ponad 15-letnie doświadczenie w sektorze ochrony zdrowia. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Warszawskiego, oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Ukończył także studia menedżerskie Master of Business Administration Politechniki Lubelskiej i University of Illinois. Współpracuje z wieloma podmiotami medycznymi, jednostkami samorządu terytorialnego i  uczelniami. Od 2012 r. pracuje jako asystent w Katedrze i Zakładzie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Prowadzi zajęcia z aspektów prawa medycznego, farmaceutycznego, farmakoekonomiki, systemów i finansowania ochrony zdrowia, zasad refundacji, korupcji oraz odpowiedzialności cywilnej, zawodowej i karnej pracowników medycznych. Współorganizator Konferencji Naukowo-Szkoleniowych "Paragrafy w medycynie", które przybliżają kadrze medycznej i zarządzającej aspekty stosowania i interpretowania prawa. Od wielu lat prowadzi wykłady dla lekarzy i lekarzy dentystów w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie z zakresu refundacji, wystawiania recept lekarskich i kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest autorem lub współautorem ponad 30 prac naukowych z zakresu prawa medycznego i farmaceutycznego.

  Marcin Kaczmarek

  Dr hab. Marcin Kaczmarek pracownik Instytutu Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracuje jako wykładowca na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz podyplomowych z zakresu rachunkowości, w tym rachunkowości budżetowej. W swojej karierze zawodowej był specjalistą do spraw sprzedaży oraz członkiem zarządu i właścicielem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o profilu handlowym.

  Wykonywał również obowiązki zastępcy głównego księgowego oraz wdrażał controlling (budżet zadaniowy, pomiar dokonań, zarządzanie strategiczne i operacyjne, kontrola zarządcza) w Komendzie Głównej Policji (dysponent drugiego i trzeciego stopnia).

  prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki

  Wydział Prawa i Administracji:

  • Podstawy zarządzania

  Wydział Ekonomii i Zarządzania:

  • Zarządzanie projektami
  • Podstawy zarządzania
  • Seminarium dyplomowe II
  • Seminarium dyplomowe
  • Seminarium
  • Seminarium dyplomowe I

  dr Iwona Kowalska

  członek EPSnet, adiunkt w zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania, Instytut Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

  dr Marzena Kowalska

  ekspert w dziedzinie komunikacji marketingowej i korporacyjnej z bogatym doświadczeniem menedżerskim w opiece zdrowotnej i sektorze finansowym. Wykładowca, konsultant, coach, mentor. Łączy działalność akademicką z wieloletnią praktyką w biznesie. W latach 2006-2016 Dyrektor Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej Grupy LUX MED (część Bupa), gdzie odpowiadała za całość komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, min. za wizerunek i reputację marki LUX MED i Bupa w Polsce, wsparcie sprzedaży wraz z e-commerce, relacje z instytucjami, CSR, PR, kontakty z mediami, komunikację kryzysową i komunikację zmian, obecność w internecie i mediach społecznościowych. Wcześniej pracowała w polskich spółkach międzynarodowych grup finansowych (Commerzbank - BRE, Winterthur, Credit Suisse, Wood&Co) odpowiadając za marketing i komunikację.

  Obszary jej szczególnego zainteresowania to: strategia i zarządzanie marką, zintegrowana komunikacja marketingowa i organizacji, kształtowanie nowoczesnej kultury organizacji, autentycznego zaangażowania i przywództwa, a także komunikacyjne wsparcie cyfrowej transformacji. 

  Doktoryzowana na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła program Executive MBA University of Illinois, jest też certyfikowanym coachem. Absolwentka SGPiS (obecnie SGH) – finanse, statystyka, informatyka; UW – marketing i zarządzanie oraz podyplomowe  studia dziennikarstwa. Ma również wieloletnie doświadczenie publicysty i komentatora ekonomicznego. Była konsultantem Banku Światowego.

  Zaangażowana w rozwój PR i komunikacji w ochronie zdrowia. Aktywnie uczestniczyła w tworzeniu wszystkich siedmiu edycji Forum Komunikacji i Public Relations w  Ochronie Zdrowia, a także brała udział w wielu innych środowiskowych wydarzeniach poświęconych komunikacji, marketingowi i edukacji w ochronie zdrowia. Prelegentka licznych konferencji na temat marketingu usług i komunikacji w biznesie. Autorka książki: „Zyskać przewagę. Zintegrowana komunikacja w nowoczesnym marketingu”.

  Należy do European Association of Communication Directors, International Business Communication Association, European Mentoring and Coaching Council a także Polskiego Stowarzyszenia Public Relations; jest też członkiem Akademii Ekspertów PR.

  Adam Kozierkiewicz

  lekarz medycyny, pracownik Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes spółki Wspólny Rynek Medyczny Sp z o.o. Był Dyrektorem Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Wicedyrektorem i Dyrektorem Departamentu Informatyki Ministerstwa Zdrowia (w latach 1998-2001). Od maja 2006 r. jest Dyrektorem Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia. Jest autorem i współautorem wielu prac badawczych i wdrożeniowych z obszaru zarządzania w ochronie zdrowia, systemów informacyjnych i zdrowia publicznego, w tym: adaptacji i wdrożenia systemów klasyfikacyjnych chorób i procedur medycznych (ICD-10, ICD-9-CM), koncepcji i wdrożenia systemu informatycznego (ADT i Apteka szpitalna) w 266 szpitalach w ramach projektu Banku Światowego, systemu rejestru zakładów opieki zdrowotnej i in. Od 2002 roku prowadzi działalność konsultingową i szkoleniową w sektorze ochrony zdrowia w dziedzinie organizacji, ekonomiki zdrowia, statystyki i systemów informacyjnych.

  Andrzej Krupa

  Doktor nauk medycznych,  absolwent AM w Łodzi, z wykształcenia lekarz medycyny o specjalnościach: lekarz chorób wewnętrznych, specjalista radiodiagnostyki, organizacji ochrony zdrowia i zdrowia publicznego. Przez wiele lat zarządzał szpitalami oraz pełnił wiodącą rolę w procesie tworzenia systemu kontraktowania świadczeń zdrowotnych w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, a wcześniej w Mazowieckiej Kasie Chorych oraz  Zespole ds. Ujednolicania Świadczeń Zdrowotnych. Wykonuje audyty i analizy działalności medycznej szpitali oraz przedstawia propozycję kierunków zmian organizacyjnych w tych jednostkach. Wprowadza zasady rekomendacji medycznych do realizacji świadczeń zdrowotnych  oraz zasady controlingu medycznego w podmiotach leczniczych wraz ze szkoleniem personelu. Prowadzi działalność doradczą zarówno dla dyrektorów szpitali jak również dla samorządów wskazując kierunki restrukturyzacyjne podległych im jednostek. Autor i współautor wielu publikacji z zakresu zarządzania w systemie ochrony zdrowia oraz wykładowca Szkoły Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

  Baka Krzysztof
  mecenas

  Radca prawny, właściciel kancelarii radcy prawnego. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uczestniczył w organizowaniu systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, najpierw jako prawnik Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych, a następnie jako prawnik w Biurze Prawnym w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi prawnej podmiotów leczniczych oraz w prowadzeniu spraw z zakresu prawa medycznego i farmaceutycznego. Obecnie współpracuje z m.in. Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. im. Eleonory Reicher w Warszawie, Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Witolda Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także z wieloma innymi podmiotami leczniczymi. Jest też związany z samorządami medycznych zawodów zaufania publicznego m.in. jako Koordynator Biura Prawnego Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz doradca prawny Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Współautor komentarza pt.: „Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz”, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

  Joanna Malinowska - Parzydło

  Doświadczony praktyk biznesu, doradca zarządów. Wieloletnia dyrektor komunikacji i HR w koncernach medialnych m.in. w Rzeczpospolitej i TVN. Prekursorka zarządzania reputacją i marką osobistą w Polsce. Blogerka „Jesteś Marką”. Autorka książki „Jesteś marką. Jak odnieść sukces i pozostać sobą”. Wiceprezes Personal Brand Institute. Pomysłodawca i lider think tanku HR Influencers. Założycielka Polskiego Stowarzyszenia Mentoringu. Wykładowca MBA. Trener programów Harvard Business Review Polska/ ICan Institute. Mama Janka i Olka.

  Marzena Mazur

  executive coach, konsultant, psycholog i dziennikarz, prowadząca talk show w Radio TOK FM

  prof. dr hab. Joanna M. Moczydłowska

  Doktor habilitowana w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia. Odbywała staże naukowe w Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie i w Uniwersytecie Bocconi. Profesor na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Wykładowca w prestiżowych programach Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz MBA w ochronie zdrowia i MBA zarządzanie w Uczelni Łazarskiego. Konsultantka w obszarze psychologii w zarządzaniu, doradztwa personalnego oraz diagnozy relacji w organizacjach. Autorka i współautorka prac naukowych oraz popularnonaukowych dotyczących psychologicznych aspektów zarządzania potencjałem ludzkim. Uczestnik licznych projektów badawczych, w tym międzynarodowego programu ASSESS: Integration of Vulnerable Migrant Groups. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

  Robert Mołdach

  lider merytoryczny modułu "Metody i techniki menedżerskie w jednostkach ochrony zdrowia", doradca gospodarczy, ekspert ds. zdrowia Pracodawców RP (w przeszłości prezes zarządu Carolina Medical Center

  Ewelina Nazarko-Ludwiczak

  uznany ekspert komunikacji w zakresie zdrowia i PR medycznego. W 2012 prowadzona przez jej Zespół kampania Polka w ciąży weszła do finału  konkursu branży PR Złote Spinacze w 2 kategoriach (kampania edukacyjna i zdrowie). Przez 7 lat pracowała w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, gdzie była kierownikiem pierwszego w Polsce działu PR w szpitalu publicznym. Odpowiadała za całość działań komunikacyjno ? marketingowych, prowadząc intensywne relacje z mediami oraz działania antykryzysowe. Odpowiadała także za komunikację wewnętrzną, wprowadzając m.in. biuletyn Życie Centrum. Koordynowała  i inicjowała akcje charytatywne z udziałem fundacji i parterów biznesowych (m.in. Odnawiamy nadzieję, Kartki Dobroczynne CZD, wprowadzenie do Polski skali Brazeltona oceniającej potencjał noworodka). W tym czasie ukończyła studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ? Zarządzanie marketingowe na rynku business to business. Pracowała m.in. ADAMED, Bayer, Kliniki nOvum, Państwowego Zakładu Higieny, Światowej Organizacji Zdrowia, Centrów Kardiologii Allenort, SetPoint Doradztwo Żywieniowe. Jest laureatką nagrody branżowej PROTONY 2007, członkiem Akademii Public Relations. Od 3 lat jest ekspertem wydawnictwa Wolters Kluwer, przygotowując komentarze i case?y z zakresu szeroko rozumianego marketingu i PR medycznego. Współtworzy (wspólnie z Menedżerem Zdrowia) Forum Marketingu i PR w ochronie zdrowia ? coroczne wydarzenie dla osób związanych z obszarem healthcare. Jest absolwentką Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach których ukończyła stosowane nauki społeczne oraz dziennikarstwo ze specjalizacją Public Relations i marketing medialny.

  Ewelina Nojszewska

   

  Katedra Ekonomii Stosowanej,Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH. Profesor zwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, były członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, była przewodnicząca zespołu ds. reformy systemu ochrony zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Uczestniczyła w licznych krajowych i zagranicznych konferencjach dotyczących ochrony zdrowia, opublikowała wiele prac poświęconych tej tematyce, zarówno od strony teoretycznej (ekonomia zdrowia), jak i empirycznej (analiza funkcjonowania systemów ochrony zdrowia, przede wszystkim w Polsce).

  Dariusz Oleński

  Od 1986 roku związany jest zawodowo z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej. Od 2004 roku pracuje na stanowisku dyrektora tego szpitala. Od października 2008 pracował w zespole doradczym MZ ds. rachunku kosztów u świadczeniodawców.

  Ukończył kilka kierunków studiów podyplomowych związanych z zarządzaniem w ochronie zdrowia – w tym prestiżowe MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

  Jest autorem licznych artykułów, publikacji, planów strategicznych i naprawczych dla podmiotów leczniczych na terenie kraju.

  W roku 2016 uzyskał tytuł „Menedżera Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny”.

  W szpitalu kierowanym przez Dariusza Oleńskiego w latach 2004-2016 nastąpił wzrost przychodów z około 38 mln zł do 150 mln i od 2007 roku uzyskuje dodatni wynik finansowy. Szpital nadal bardzo dynamicznie rozwija się, uzyskuje wysokie pozycje w rankingach zarówno jakości opieki medycznej, jak i na polu biznesowym.

  Ostatnia – zrealizowana w 2017 roku inwestycja „Domowy Szpital” została określona jako najbardziej innowacyjne i przyjazne podejście do opieki długoterminowej.

  Posiada uprawnienia Ministra Skarbu do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Zasiadał w Radach Nadzorczych PEC i Wodociągów w Białej Podlaskiej.

  Anna Partyka-Opiela

  Senior Associate w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

  Anna jest doktorem prawa, posiada wieloletnie doświadczenie jako prawnik wewnętrzny, gdzie zajmowała się doradztwem w zakresie compliance, brała udział w procesach integracyjnych i restrukturyzacyjnych, w tym w zintegrowaniu i zbudowaniu połączonych systemów compliance (regulacje krajowe, FCPA, Biribery Act, zamówienia publiczne).

  Anna świadczy bieżące doradztwo z zakresu compliance, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z transparentnością procesów wewnętrznych i zewnętrznych, reklamą, korupcją, corporate governance, komunikacją oraz przebudową i optymalizacją systemów i przedsiębiorstw. Anna posiada także doświadczenie w obszarze kontroli wewnętrznej, doradztwa w sprawach spornych, audytów zgodności i audytów śledczych oraz projektów z zakresu zarządzania ryzykiem oszustw i nadużyć. Prowadziła liczne projekty związane z analizą i usprawnianiem procesów i procedur, zapobieganiem nadużyciom wewnętrznym, konfliktom interesów oraz działaniom o charakterze antykorupcyjnym, w tym szczególnie w branżach regulowanych jak ochrona zdrowia i rynek farmaceutyczny.

  Piotr Pobrotyn

  od 10 lat kieruje Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym we Wrocławiu, jednym z największych szpitali publicznych w Polsce.

  Jest lekarzem, absolwentem Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ma specjalizację ginekologiczno-położniczą, zdrowia publicznego jest w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej. Ukończył także studia MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.

  Należy do grona doradców Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez Prezydenta RP. Należy do: Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali Klinicznych, Zarządu Polskiej Unii Szpitali Klinicznych, Konsorcjum Szpitali Wrocławskich, Towarzystwa Zdrowia Publicznego.

  Od wielu lat jest także ekspertem i trenerem w obszarze praktycznego zarządzania w ochronie zdrowia, ekspertem w zakresie restrukturyzacji controlingu i budżetowania w placówkach ochrony zdrowia.

  Maria Potocka-Dzida

  Ekspert w zakresie finansowania podmiotów ochrony zdrowia. Współautorka procesów restrukturyzacyjnych szpitali i instytutów medycznych. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w sektorze bankowym. Współpracowała z największymi podmiotami medycznymi, jednostkami samorządu terytorialnego, uczelniami oraz instytucjami finansowymi w Polsce i za granicą. Absolwentka stosunków międzynarodowych ze specjalizacją międzynarodowe stosunki gospodarcze.

  Tomasz Rek

  radca prawny, autor i współautor licznych publikacji z zakresu prawa ochrony zdrowia, praktyk zajmujący się obsługą prawną podmiotów funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia; prawnik w Biurze Polityki Zdrowotnej Urzędu m. st. Warszawy

  Magdalena Rutkowska

  Lekarka z wykształcenia. Ukończyła podyplomowe studia z zarządzania w ochronie zdrowia oraz zdobyła tytuł Black Belta w zarządzaniu jakością Lean Six Sigma. Posiada ponad 18-letnie doświadczenie w marketingu i zarządzaniu zarówno w przemyśle farmaceutycznym (Eli Lilly, Boehringer Ingelheim) jak i na rynku medycznym w Polsce i zagranicą.

  Od 6 lat rozwija i kreuje branżę turystyki medycznej. Zarządzała placówkami medycznymi, sprowadziła na leczenie ponad 1000 pacjentów zagranicznych oraz prowadziła program promocji polskiej turystyki medycznej na 7 rynkach zagranicznych w UK, USA, Rosji, Szwecji, Danii, Norwegii i Niemczech.

  Jako koordynator Konsorcjum zorganizowała wraz z PAIiIZ (Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych) 7 misji gospodarczych dla polskich placówek medycznych do Londynu (UK), Kopenhagii (Dania), Moskwy (Rosja), Sztokholmu (Szwecja), Oslo (Norwegia), Berlina i Kolonii (Niemcy). Odpowiadała za realizację 6 study tour do Polski i przyjazd 84 kontrahentów branży turystyki medycznej z 7 krajów (USA, UK, Rosja, Szwecja, Norwegia, Dania, Niemcy) do polskich placówek medycznych.

  Od 2015 roku jako konsultant placówek medycznych w Polsce prowadzi audyty, szkolenia z zakresu turystyki medycznej, warsztaty ze strategii na rynkach zagranicznych i procesu obsługi pacjenta zagranicznego. Prowadzi szkolenia „Jak skutecznie pozyskać pacjenta zagranicznego” „Jak zbudować przewagę konkurencyjną na rynkach międzynarodowych”  Współpracuje z EMA (European Medical Association) tworzyć European Medical Travel Association. Wykładowca MBA w ochronie zdrowia Uczelni Łazarskiego. Współtworzy model kompetencji koordynatora turysty zdrowotnego Uczelni SGH. Autorka książki – kompendium wiedzy dla menedżerów w ochronie zdrowia - „Turystyka medyczna w praktyce czyli jak skutecznie pozyskać pacjenta zagranicznego”.

  Bartosz Tkaczyk

  Członek Zarządzający (Spółka Energizers) oraz Fulbright Scholar (University of California, Berkeley - Uniwersytet Publiczny #1 na świecie). Pod jego kierownictwem, Energizers, globalny boutique doradczy specjalizujący się w Strategicznym Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Rozwoju Organizacyjnym został wpisany na listę Top 500 światowych firm w przywództwie. Dr Tkaczyk wierzy w praktykę opartą o badania oraz badania informowane przez praktykę, i aplikował te pryncypia w projektach dla korporacji z różnych sektorów, w wielu krajach świata. Z sukcesem łączy executive coaching, pozytywny rozwój organizacyjny, kierowanie zmianą, strategiczny consulting i nauczanie w międzynarodowych programach MBA. Dr Tkaczyk jest publikowany w prestiżowych journalach biznesowych i zarządzania w Anglii, Kanadzie, USA, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, m.in. w: Arab Investor, Design Management Review, Development and Learning in Organizations, European Business Review, Leadership Excellence, Strategic Change, Strategic HR Review, oraz Talent Development. Dwukrotnie globalnie nagrodzony za badania w obszarze przywództwa oraz jak wdrażać transformacje w organizacjach w sposób metodologiczny i kreatywny przez Międzynarodową Federację Organizacji Rozwoju (Affiliacja ONZ), Dr Tkaczyk ewangelizuje: jeśli przestajesz sięuczyć, to przestajesz się rozwijać i przestajesz wzrastać. Na Twitterze: @DrBTkaczykMBA

  Arkadiusz Trela

  Pełnomocnik, Doradca Zarządów, Kierownik projektów wdrożeniowych oraz Trener systemów zarządzania wg norm ISO w organizacjach ochrony zdrowia, hurtowniach farmaceutycznych, w podmiotach wytwarzających wyroby medyczne, a także w sektorze przemysłowo-usługowym.

  Wykładowca na studiach MBA w Ochronie Zdrowia na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

  Ekspert Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, portalu SerwisZOZ.pl oraz publicysta miesięcznika „Zarządzanie placówką medyczną”. Prelegent na krajowych i międzynarodowych Kongresach i Konferencjach.

  Autor książek: „Zarządzanie, jakością w działalności leczniczej”, „Zarządzanie jakością w placówce medycznej”, „Jakość usług medycznych i bezpieczeństwo pacjentów - Trendy i dobre praktyki zarządzania”, jak również wielu publikacji poświęconych jakości, ryzyku i systemom zarządzania w ochronie zdrowia.

  Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ukończył studia menadżerskie Executive MBA, podyplomowe studia – Menadżer Jakości oraz certyfikowane przez International Register of Certificated Auditors zaawansowane kursy audytora / audytora wiodącego systemów ISO 9001, ISO 14001 i ISO 27001.

  Posiada kompetencje z zakresu: zarządzania projektami - certyfikat PRINCE2®, narzędzi optymalizacji - certyfikat Lean Manufacturing / Six Sigma oraz ochrony danych osobowych - kurs Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

  Uczestnik wielu specjalistycznych szkoleń dla Pełnomocników i Audytorów zintegrowanych systemów zarządzania oraz z zakresu zarządzania ryzykiem i ochrony danych osobowych.

  Adam Twarowski
  Radca prawny, legislator

  · 1994 - 2006 - pracował w administracji rządowej, jako radca prawny, m. in. w Ministerstwie Finansów, Ministerstwie Zdrowia oraz Narodowym Funduszu Zdrowia (Dyrektor Biura Rady oraz Dyrektor Biura Prawnego).

  · 2007 - 2012 - wspólnik w Kancelarii Prawnej Twarowski i Wspólnicy Sp. k., specjalizującej się w sprawach z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych oraz prawa medycznego i ochrony zdrowia

  · 2012 - 2014 - Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

  · 2014 – 2016 - Dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

  · Obecnie - prowadzi własną kancelarię prawną oraz of counsel w TaylorWessing e/n/w/c E. Stobiecka Kancelaria prawna sp. k., wykładowca z zakresu prawa medycznego i ochrony zdrowia na studiach MBA na Uczelni Łazarskiego, Wiceprzewodniczący Komisji bioetycznej przy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

  Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji, Rady Naczelnej Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej Stowarzyszenie oraz dyrektor zarządzający w Fundacji Instytut Ochrony Zdrowia

  Piotr Warczyński

   - lekarz - specjalista chorób wewnętrznych, doktorat z gastroenterologii, Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia, zastępujący Dyrektora Generalnego, Wiceprzewodniczący Rady Akredytacyjnej Ministra Zdrowia, Wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Współtwórca ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji (2004), projektu nowej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (2007), pakietu ustaw zawetowanych przez Prezydenta w 2008 r., "Planu B", projektu ustawy o działalności leczniczej i kilkunastu nowelizacji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

  Marek Wesołowski

  Lekarz chirurg, ekspert rynku medycznego w dziedzinie zarządzania i analizy informacji.Promotor nowoczesnych metod zarządzania w służbie zdrowia. Od lat zaangażowany w projekty pomiaru efektywności jednostek medycznych, bechmarkingu i nowoczesnego zarządzania w ochronie zdrowia. Posiada doświadczenie zdobyte we wdrażaniu i użyciu systemów zarządczych w wielu szpitalach w kraju i za granicą.Twórca medycznej firmy informatycznej UHC.  Prezes innowacyjnej firmy SGA zajmującej się oceną efektywności w ochronie zdrowia, analizą potrzeb zdrowotnych i skutecznością medyczną jednostek medycznych.

  Marek Wójcik

  dyrektor biura ZPP, ekspert MZ,wybitny znawca problematyki ochrony zdrowia w samorządach

  Tomasz Wypych

  Absolwent Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Łodzi, Studiów Executive MBA w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Management and Training IMS School Paris, Amerykańskiej Szkoły Komunikacji Dla Dziennikarzy dla Dziennikarzy z Europy Wschodniej.

  Doświadczony manager w placówkach ochrony zdrowia w obszarach usprawniania i doskonalenia procesów zarządzania, budowania efektywnych struktur, opracownia i wdrażania strategii marketingowych, sprzedażowych, komunikacji z klientami wewnętrznymi i zewnętrznyni, także wizerunkowych  i PR dla kilkudziesięciu placówek medycznych w całej Polsce: szpitale wielospecjalistyczne, centra diagnostyki obrazowej, NZOZ. 

  Jedyny w Polsce trener uczestniczący w programie ABC Projekt – europejskim projekcie dotyczącym compliance w medycynie i farmacji. Trener komunikacji dla onkologicznych zespołów interdyscyplinarnych. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu

  Autor kilkuset artykułów w pismach specjalistycznych.

  Opłaty za studia

  Studia MBA czesne
  MBA w Ochronie Zdrowia19700 zł
  • Czesne za każdy moduł specjalistyczny i dyplomowy wynosi 3800 zł.
  • Czesne za moduł podstawowy wynosi 4500 zł
  • Opłatę za każdy moduł uiszcza się każdorazowo 7 dni przed rozpoczęciem zajęć

  20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**
  *cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
  **zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

  PŁATNOŚCI RATALNE

  Istnieje możliwość płatności ratalnej:

  • Czesne za moduł podstawowy płatne w dwóch ratach: 2*2350 zł = 4700 zł
  • Czesne za każdy moduł specjalistyczny i dyplomowy płatne w dwóch ratach: 2*2000 zł = 4000 zł

  Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

  Uczelnia Łazarskiego

  Santander Bank Polska S.A.
  29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

  tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

  Zasady rekrutacji

  Warunki przystąpienia do procesu rekrutacji:

  • Kandydaci muszą posiadać ukończone studia wyższe poparte uzyskaniem tytułu magistra i min. dwuletnim doświadczeniem menedżerskim;
  • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów;
  • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie:

  • CV
  • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego
  • skanu dyplomu magistra

  W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

  Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów*  jest zobligowania do przedłożenia:

  • oryginałów dyplomu magistra wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
  • dowodu wpłaty czesnego
  • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

  *Informacja o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

  O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

  Kontakt

  Centrum Kształcenia Podyplomowego
  Uczelnia Łazarskiego
  ul. Świeradowska 4302-662 Warszawa

  Sektor "E" pokój 56
  e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
  tel. 22 54-35-322

  **Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
   • realizacji procesu kształcenia,
   • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu,
   • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych
   na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) , c) i e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych- RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:
   • organizacji wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet, 
   • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu, 
   • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu,
   • prowadzenia monitoringu wizyjnego
   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody.
  6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
  8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  10. w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych,
  11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne.

  Partnerzy studiów

  Zobacz także