Typ studiów MBA
Wymiar godzinowy 432 godziny
Ilość semestrów 3
Termin rozpoczęcia 20 październik
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

Adresatami profilowego Programu MBA Energetyka są osoby zajmujące stanowiska kierownicze lub kandydaci na takie stanowiska, inżynierów i znawców branży energetycznej, którzy pragną uzupełnić swoje umiejętności w zakresie ekonomii, prawa oraz zarządzania. Kierunek jest kierowany także do kadry menedżerskiej, pragnącej rozwinąć specjalistyczną wiedzę o sektorze energetycznym.

Atuty

 • nowoczesne podejście do zarządzania
 • kompleksowy program przygotowujący do pracy na szczeblach menedżerskich i zarządczych w energetyce
 • program sprofilowany i dedykowany branży energetycznej
 • wiedza przekazywana przez wykładowców z praktycznym doświadczeniem w zarządzaniu i w energetyce
 • poznanie rynku energetycznego, jego uwarunkowań prawnych i ekonomicznych
 • poznanie wielu sprawdzonych narzędzi i systemów zarządzania
 • duża ilość zajęć interaktywnych i praktycznych, case-ów, ćwiczeń
 • gwarantowana dobra atmosfera, życzliwość i wsparcie dla uczestników
 • dobra organizacja i koordynacja programu i jego przebiegu

Przesłanki i cele studiów

Przesłanką do uruchomienia Studiów MBA Energetyka jest możliwość podniesienia kwalifikacji, bardzo ważnych podczas rozwoju kariery każdego menedżera branży energetycznej. Program uwzględnia specyfikę mechanizmów rynkowych oraz funkcjonujących na nim podmiotów, a także dynamikę zachodzących zmian w otoczeniu prawnym, ekonomicznym i technologicznym.

Dodatkowym atutem jest uczestnictwo w programie praktyków - ekspertów sektora energetycznego.

Program MBA Energetyka ma na celu przede wszystkim przygotowanie Słuchaczy do pełnienia funkcji menedżerskich firm sektora energetycznego, w tym do rozwinięcia wysokich kompetencji zarządczych, niezbędnych szczególnie podczas dynamicznych zmian otoczenia prawnego, ekonomicznego i technologicznego branży.

Organizacja zajęć

 •  studia trwają 3 semestry 
 • zajęcia rozpoczynają się w październiku 2018 r., odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym, 2 razy w miesiącu

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie/harmonogramie.

Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.

Prawo - 46h

 • Propedeutyka prawa, Prawo cywilne i handlowe
 • Prawo spółek i odpowiedzialność organów spółki
 • Prawo ochrony konsumentów i konkurencji oraz ochrona 
  własności intelektualnej
 • Umowy handlowe z wykonawcami i klientami
 • Prawo zamówień publicznych i wybór formy postępowania przetargowego
 • Najważniejsze ryzyka kontraktowe
 • Umowy pomiędzy uczestnikami rynku energii
 • Prawo energetyczne i regulacje w energetyce
 • Ochrona własności intelektualnej

Zarządzanie - 30h

 • Zarządzanie – wstęp
 • Zarządzanie przez cele
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie operacyjne, procesowe, logistyczne
 • Projektowanie systemów zarządzania
 • Planowanie pracy firmy i jednostek organizacyjnych
 • Zarządzanie projektami i budowanie zespołu projektowego

Ekonomia menedżerska - 27h

 • Makroekonomia
 • Biznesplan
 • Podstawy ekonomii

Zarządzanie strategiczne - 42h

 • Zarządzanie strategiczne, misja firmy, strategia
 • Firma a otoczenie zewnętrzne
 • Rynek i strategie pozycjonowania firmy na rynku
 • E-biznes i organizacja wirtualna
 • CSR i etyka w biznesie
 • Analiza SWOT i Zrównoważona Karta Wyników (BSC)
 • Zarządzanie zmianą
 • Ochrona środowiska

Finanse zarządcze - 22h

 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie kosztami i rachunkowość finansowa
 • Cash-flow i zarządzanie płynnością

Energetyka - 60h

 • Rynek energii: mechanizmy, ograniczenia, wyzwania, organizacja
 • Rynek gazu ziemnego
 • Modele biznesowe koncernów energetycznych
 • Międzynarodowy rynek energetyczny i międzynarodowe otoczenie biznesu
 • Rozwój rynku energii – Polska a Unia Europejska
 • Fuzje i przejęcia
 • Zarządzanie ryzykiem na rynku energetycznym
 • Projekty inwestycyjne w sektorze energetycznym
 • Praktyka funkcjonowania na rynku energii
 • Business Case

Zarządzanie obszarem HR - 31h

 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Systemy motywacyjne
 • Zarządzanie kompetencjami i rozwojem ludzi
 • Gry strategiczne oraz edukacyjne
 • Kultura organizacyjna – teoria i praktyka
 • Dyskryminacja, mobbing
 • Etykieta i savoir-vivre w biznesie
 • Coaching podległych pracowników i menedżerów
 • Zarządzanie zmianą

Zarządzanie sprzedażą i marketingiem - 40h

 • Docelowa grupa klientów i ich segmentacja
 • Organizacja pro-sprzedażowa i wsparcie sprzedaży
 • Zarządzanie marketingiem, marką i badania marketingowe
 • Wykorzystanie Internetu w sprzedaży i marketingu
 • Zarządzanie kanałami sprzedaży
 • Prognozowanie i planowanie sprzedaży
 • Zarządzanie obsługą klientów
 • Ceny, kalkulacja cen i walka z cenami rażąco niskimi u konkurentów

Narzędzia IT w energetyce - 39h

 • Procesy Informacyjne w zarządzaniu, Management 
  Information System – MIS
 • Zarządzanie wiedzą
 • Procesy decyzyjne i techniki analiz danych biznesowych
 • Informatyka i narzędzia IT w zarządzaniu firmą energetyczną
 • Narzędzia analizy zarządczej 

Sesje eksperckie - 30h

Seminarium dyplomowe i obrona pracy dyplomowej - 32h

Wykładowcy

Radosława Bach

Doktor fizyki teoretycznej, jest zawodowo związana z sektorem elektroenergetycznym od 2007 roku. Stworzyła i kierowała dedykowanym zespołem analityków wspierającym strategię, inwestycje oraz handel hurtowy w jednej z największych firm energetycznych w Polsce. Obecnie jest wiceprezesem spółki zajmującej się handlem energią elektryczną.

Krzysztof Biniek

Wieloletni dyrektor w branży energetycznej, konsultant Ernst&Young w tej branży.

mgr Przemysław Buczkowski

Adwokat, partner zarządzający kancelarii "Gorzkiewicz & Buczkowski Adwokaci" sp. p. Specjalista prawa cywilnego. Zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców w zakresie prawa cywilnego, prawa handlowego i gospodarczego. Pełnomocnik w postępowaniach cywilnych oraz obrońca w sprawach karnych i karnoskarbowych. Nauczyciel akademicki, asystent w Katedrze Prawa Cywilnego Uczelni Łazarskiego w Warszawie, wykładowca studiów podyplomowych, szkoleniowiec. Autor publikacji naukowych w prasie fachowej (Przegląd Prawa Handlowego), konsultant i ekspert telewizji TVN24 Biznes i Świat.

Maciej Frączek

Studia wyższe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie o specjalności rachunkowość. Księgowy i głowny księgowy. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP) od 2003. Od 2004 zatrudniony w Biurze Zarządu Głównego SKwP m.in. przy tłumaczeniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej. 2010-2013 praca w Instytucie Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP i współtworzenie zasad regulacji profesji księgowego w Polsce. Współuczestniczył w organizowaniu międzynarodowych konferencji poświęconych rachunkowości i rewizji finansowej. Współpracuje z Bankiem Światowym, Międzynarodową Federacją Księgowych oraz szeregiem organizacji zrzeszających księgowych z Europy i na świecie w obszarze rozwoju i promocji najlepszych praktyk profesji księgowego. 2005 członek założyciel, od 2007 członek zarządu Stowarzyszenia SBR Polska, promującego ujednolicone standardy sprawozdawczości finansowej. Prelegent w szeregu międzynarodowych konferencji poświęconych regulacji profesji księgowych w Polsce i Europie. Wykładowca na kursach księgowych SKwP.

Anna Gnoińska

Ekspert w zakresie strategii HR i cyfrowej transformacji HR, właściciel  revit.hr. Doświadczenie zdobywała jako dyrektor i członek Zarządu odpowiedzialny za HR, komunikację i zarządzanie zmianą. Pracowała w spółkach międzynarodowych i krajowych w sektorze bankowym, mediów i energetycznym.

Studiowała finanse i zarządzanie we Francji i w Niemczech w ramach NEOMA Business School. Dodatkowo ukończyła program Swedish Institute w zakresie CSR i program „Creativity&Innovation in the Organization” na UCLA.

Europejka z przekonania. Mówi pięcioma językami. Pasjonuje się przyszłością pracy, zrównoważonym rozwojem w dobie globalizacji oraz przywództwem kobiet.

Aneta Jędrzejczyk

Posiada doświadczenie w przygotowywaniu, prowadzeniu i nadzorowaniu największych postępowań przetargowych w sektorze energetycznym. Opracowanie i wdrożenie Polityki zakupowej w Grupie Kapitałowej PGE S.A., PKP PLK oraz Energa S.A. i narzędzi informatycznych wspierających prowadzenie postępowań zakupowych i aukcji elektronicznych. Opracowywanie założeń dla wdrożenia Centrum Usług Wspólnych w obszarze zakupów. Umiejętność pracy pod presją czasu, w zmiennych warunkach. Dobra komunikacja ze współpracownikami oraz klientami.     

Marek Kamiński

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Handel Zagraniczny. Dyplom studiów MBA na Manchester Business School w Wielkiej Brytanii. Specjalizacja w problematyce sektora gazowego i elektro-energetycznego, liberalizacji rynków energetycznych oraz kwestiach regulacyjno-taryfowych. W latach 1996-2001 w dziale audytu i konsultingu firmy Arthur Andersen, następnie w Andersen Business Consulting (2002-2006) i Deloitte (2007-2009). Od stycznia 2010 dyrektor zespołu doradztwa biznesowego Ernst & Young dla podmiotów sektora Oil & Gas. Przeprowadził i nadzorował wiele projektów doradczych u takich klientów jak: Grupa Kapitałowa PGNiG, Grupa Kapitałowa PGE,  PKN Orlen S.A., OGP GAZ-SYSTEM S.A., CEZ Polska, Izba Gospodarcza Gazownictwa, SPEC, rząd Bułgarii.

Katarzyna Karasiewicz

Radca prawny. Specjalizuje się w krajowym i europejskim prawie konkurencji oraz pomocy państwa, a w szczególności regulacjach z zakresu energetyki i telekomunikacji oraz międzynarodowym postępowaniu cywilnym i prawie zamówień publicznych. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed UOKiK.  W zakresie prawa energetycznego reprezentuje przed URE przedsiębiorstwa energetyczne, zwłaszcza w sprawach związanych wykonaniem obowiązków wynikających z prawa energetycznego, rozstrzyganiem sporów przed prezesem URE. Jest adiunktem w Katedrze Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jako pracownik Ministerstwa Sprawiedliwości uczestniczyła w pracach legislacyjnych nad aktami z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego i międzynarodowego postępowania cywilnego, a także w negocjacji instrumentów prawa europejskiego. Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa konkurencji oraz współautorką komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Mik Kuczkiewicz

Założyciel & Partner Zarządzający Hay Group Polska, wiodącej firmy konsultingowej w dziedzinie organizacji pracy i zarządzania zasobami ludzkimi (1996 ? 2012). Od 2013 r. Partner Zarządzający, Romika Consulting. Zajmuje się m.in. doradztwem biznesowym i organizacyjnym w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw, zarządzania karierą.

Jakub Leszczyński

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość oraz Stosunki Międzynarodowe Ekonomiczne. Posiada 10 letnie doświadczenie w zakresie doradztwa strategicznego i operacyjnego zdobyte na ponad 40 projektach doradczych realizowanych w ramach PwC oraz Deloitte Business Consulting.

Specjalizuje się w sektorach energetycznym i przemysłu gazu ziemnego w Polsce, zwłaszcza w zakresie efektywności organizacji i procesów, ale również strategii korporacyjnej. Doradzał m.in. następującym podmiotom: PKN Orlen, Anwil, GK PGNiG SA, OGP GAZ-SYSTEM SA, Polskie LNG SA, Tauron Polska Energia SA, Energia Pro SA., Enion SA, Węglokoks SA. Współpracował również z TP SA, Polkomtel SA, P4 Sp. z o.o. (operator sieci Play) i inni.

Łukasz Marek Moczydłowski

Urodzony 1975 r., adwokat, w 1999 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w 2005 r. ukończył aplikację przy izbie adwokackiej w Warszawie, w latach 2006 - 2009 członek Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej SA, w tym w latach 2008-2009 jej Przewodniczący, od 2005 r. prowadzi indywidualną praktykę adwokacką, w 2009 r. został wspólnikiem Choina Makuliński Rostafiński Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent Spółki partnerskiej z siedzibą w Warszawie, w swojej praktyce zajmuje się odpowiedzialnością cywilną i karną członków organów spółek handlowych.

Krzysztof Noga

Prezes Zarządu DUON Marketing and Trading S.A. Całe, 20 letnie, doświadczenie zawodowe Krzysztofa Nogi jest związane z sektorem energetycznym. Osiemnaście lat pracował na stanowiskach kierowniczych. Był członkiem wielu rad nadzorczych, zarówno państwowych jak i prywatnych spółek. Kierował największymi projektami z zakresu organizacji struktur handlowych w polskich firmach energetycznych takich jak ENERGA, PGE (organizacja handlu energią w nowopowstałej grupie PGE), PGNIG (organizacja tradingu w PGNiG Energia). Współtworzył i zarządzał jedną z pierwszych w Polsce spółek tradingowych ELNORD. Był współzałożycielem Towarzystwa Obrotu Energią z ramienia którego kierował negocjacjami OSP-TGE-TOE w wyniku których spółki obrotu uzyskały dostęp do giełdy energii. Obecnie jest prezesem spółki DUON Marketing and Trading S.A., która jako pierwsza w Polsce, zaoferowała produkt typu dual fuel a więc łączoną sprzedaż gazu oraz energii elektrycznej. DUON Marketing and Trading S.A. jest handlowym ramieniem giełdowej Grupy DUON S.A., w której od 2012 roku Krzysztof Noga jest członkiem zarządu i odpowiada za rozwój segmentu obrotu oraz działania marketingowe Grupy.  Jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze na Wydziale Elektrycznym oraz absolwentem studiów MBA na Uniwersytecie Gdańskim / Erasmus Rotterdam.

Marek Oleksyn

Radca prawny, Counsel w Zespole Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii w kancelarii CMS.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Prawa Własności Intelektualnej na tej uczelni. Posiada również stopień magistra francuskiego i europejskiego prawa gospodarczego na Uniwersytecie w Poitiers.

Specjalizuje się w ochronie własności intelektualnej, w tym patentów, znaków towarowych, wzorów i praw autorskich oraz w sprawach dotyczących przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji. Reprezentuje klientów z wielu segmentów gospodarki (w tym sektora finansowego, IT, komputerowego i medycznego) w postępowaniach sądowych, arbitrażowych oraz w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP. Doradza w sprawach z zakresu transferu i restrukturyzacji praw własności intelektualnej oraz przy projektach badawczo-rozwojowych. Posiada ponad czternastoletnie doświadczenie w doradztwie w zakresu prawa własności intelektualnej, w tym w szeregu transakcji i postępowań transgranicznych.  

Autor i współautor wielu publikacji dotyczących ochrony własności intelektualnej w prasie polskiej i zagranicznej (m.in. Managing Intellectual Property, CEE Legal Matters i LexisNexis) w tym międzynarodowych publikacji książkowych Wolters Kluwer i CILS dotyczących odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, nieuczciwych praktyk rynkowych oraz ochrony renomy. Wyróżniony przez międzynarodowy ranking Legal500 jako Next Generation Lawyer. Jest członkiem międzynarodowych organizacji zajmujących się ochroną własności intelektualnej: INTA (uczestniczy w pracach jednego z komitetów tej organizacji) oraz Marques. Wykłada na Uczelni Łazarskiego w Warszawie w ramach programu MBA Energetyka, a także podyplomowych studiów Prawo i Zarządzanie w Sektorze Mody oraz Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Prelegent na konferencjach i warsztatach dotyczących ochrony własności intelektualnej.

Grzegorz Onichimowski

Absolwent Politechniki Warszawskiej i podyplomowego studium zarządzania firmą w UE na SGH. W latach 2002 ? 2012 prezes zarządu Towarowej Giełdy Energetyki SA. Pod jego kierownictwem TGE staje się jedną z czołowych giełd energii w Europie, mając ok. 70% udziału w krajowym zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Jeden z inicjatorów powołania Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych. Wiceprezes zarządu Polskiego Towarzystwa Certyfikacji Energii, jeden z autorów koncepcji "zielonych", "czerwonych" i "białych" certyfikatów. Prezes Zarządu IPE Optimum Sp. z o.o.

Jan Rakowski

Jan Rakowski, magister inżynier elektryk o specjalności elektroenergetyka (absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektrycznego z 1977 r.). W 1998 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania w Szkole Głównej Handlowej.
Pracę zawodową rozpoczął w roku 1981 w Państwowej Dyspozycji Mocy w Wydziale Planowania Wytwarzania, gdzie pracował do 1990 r., kolejno na stanowiskach: referent, specjalista, główny specjalista i kierownik wydziału. Od 1990 roku był zatrudniony w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S. A. Zarządzał Krajowym Systemem Elektroenergetycznym w Krajowej Dyspozycji Mocy w PSE, następnie brał udział w uruchomieniu systemowego rynku energii elektrycznej oraz rynku bilansującego. W latach 2002-2004 był doradcą zarządu PSE S. A. oraz dyrektorem sprzedaży i marketingu. Prowadził prace studialne nad utworzeniem Operatora Systemu Przesyłowego (OSP). W 2004 r. aktywnie uczestniczył w tworzeniu OSP oraz wydzieleniu go z PSE S. A.
Prowadził wykłady na studiach podyplomowych na Politechnice Warszawskiej i w Szkole Głównej Handlowej.
Obecnie jest niezależnym ekspertem, z 30 letnim doświadczeniem w energetyce, zajmującym się teorią i praktyką funkcjonowania systemów elektroenergetycznych oraz rynku energii elektrycznej, świadczącym usługi eksperckie i konsultingowe w zakresie rynku energii, zarządzania i przekształceń w energetyce oraz wsparcia informatycznego dla energetyki.
Prowadzi i jest właścicielem firmy EnergoInFarm ? Jan Rakowski. Wykonał kilkadziesiąt opracowań i ekspertyz z dziedziny energetyki i informatyki.

Magdalena Ruszniak MBA

Absolwentka Wydziału Elektrycznego PW o specjalności Sieci i Systemy Elektroenergetyczne, MBA University of Bradford i WSPiZ im. Koźmińskiego w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Prawa Spółek na Wydziale Prawa i Administracji UW.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży energetycznej. Obecnie Zastępca Dyrektora w PGE S.A. Była członkiem wielu rad nadzorczych spółek związanych z  sektorem energetycznym.
W PSE S.A. brała udział w szeregu istotnych projektach, m.in. w projekcie uruchamiania rynku bilansującego w Polsce oraz projekcie stworzenia docelowej organizacji Operatora Systemu Przesyłowego.
Z PGE S.A. związana od 2008r., gdzie brała czynny udział w procesie połączenia spółek obszaru sprzedaży detalicznej GK PGE, w procesie pierwszej publicznej oferty IPO PGE S.A. oraz wiodącą rolę w procesie włączenia obrotu hurtowego do centrali Grupy PGE.

Katarzyna Szwed-Lipińska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny. Od 2005 r. pracownik Urzędu Regulacji Energetyki. Od października 2012 r. Dyrektor Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych - obecnie Departamentu Systemów Wsparcia. Specjalista z zakresu prawa handlowego. Ekspert w dziedzinie szeroko pojętego prawa energetycznego, w tym regulacji dotyczących odnawialnych źródeł energii. Znakomity teoretyk i praktyk. Doświadczony administratywista,
a także szkoleniowiec w obszarze wykładni i stosowania przepisów prawa obejmujących systemy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, jak również w zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

Andrzej Walczak

Od ponad dwudziestu lat funkcjonuje jako menadżer w firmach z sektora energetycznego. Przez kilka lat pełnił funkcję Dyrektora w jednej z  największych grup energetycznych, odpowiedzialnego za handel energią. Pełnił funkcje Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu w firmach zajmujących się obrotem energią oraz dystrybucją energii. Zasiadał w Radach Nadzorczych wielu firm sektora energetycznego. Obecnie Prezes Zarządu w Spółce zajmującej się obrotem energią.

Mariusz Wawer

 

Obecnie Senior Manager w Deloitte. Odpowiedzialny za strategiczne doradztwo w zakresie komunikacji korporacyjnej, wewnętrznej oraz komunikowaniu procesów zarzadzania zmianą w organizacjach. Członek zespołu Human Capital Consulting w Deloitte.

Mariusz ma ponad 15 lat doświadczenia w komunikacji. Przed Deloitte pracował w największych sieciowych agencjach PR w Polsce, gdzie tworzył strategie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej dla procesów M&A, restrukturyzacji czy też kluczowych wdrożeń systemów CRM i IT. Doradzał polskim i globalnym firmom w tym Energa, PGE, PKP CARGO, IBM, Samsung, 3M, IKEA czy BMW.  Wcześniej przez wiele lat był dziennikarzem gospodarczym m.in. Gazety Wyborczej i Pulsu Biznesu.

Trener, certyfikowany mediator i negocjator.

 

 

Piotr Woźniak

Od 2010 Przewodniczący Rady Administracyjnej w Agencji ds.  współpracy organów regulacji energetyki  ACER  powołanej rozporządzenie (WE) 713/2009. W latach 2011-2013 pełnił funkcję Głównego Geologa Kraju jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i zajmował się regulacją sektora wydobywczego w Polsce.  Jako Minister Gospodarki (w latach 2005-2007) m.in. przeprowadził restrukturyzację sektora elektroenergetycznego poprzez konsolidację państwowych jednostek w cztery grupy kapitałowe oraz uzyskał członkostwo Polski w Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE , afiliowana przy OECD). W latach 1999-2001 wiceprezes PGNiG S.A. , negocjował kontrakty importowe na gaz ziemny z FR, RFN, Norwegii i Danii. Z wykształcenia geolog , po studiach zarządzania na uniwersytecie McGill w Montrealu.

Karolina Wróblewska

Kilkunastoletnie doświadczenie w spółkach branży energetycznej.

Opłaty za studia

Studia MBA czesne3 raty6 rat9 rat
MBA Energetyka17500 zł*17500 zł*18700 zł*19300 zł*
 • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2018 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Santander Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest:

 • Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 • Kandydaci muszą posiadać dyplom magistra
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu magistra

W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

Osoba przyjęta na studia po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów*  jest zobligowania do przedłożenia:

 • oryginałów dyplomu magistra wraz z dowodem osobistym w celu weryfikacji zgodności
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacja o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 4302-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

**Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • realizacji procesu kształcenia,
  • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu,
  • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych
  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) , c) i e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych- RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:
  • organizacji wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet, 
  • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu, 
  • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu,
  • prowadzenia monitoringu wizyjnego
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody.
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
 8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 10. w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych,
 11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne.

Partnerzy studiów