Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 453 godzin
Ilość semestrów 4-6
Rekrutacja trwa

Adresaci i atuty studiów

Szukają Państwo wsparcia - by z sukcesem wypełniać swoje obecne lub przyszłe zadania menedżerskie w obszarze ochrony zdrowia? Oferujemy jedyną taką możliwość w Polsce: cykl niezależnych szkoleń menedżerskich, obejmujących kluczowe, praktyczne aspekty zarządzania w ochronie zdrowia z możliwością zdobycia dyplomu MBA w ochronie zdrowia. To wiedza przekazywana przez doświadczonych praktyków dla praktyków!

Szanowni Państwo!Sektor ochrony zdrowia należy do strategicznych obszarów państwa, determinując jego rozwój społeczno-gospodarczy. Efektywne wykorzystanie środków i zasobów w ochronie zdrowia, umożliwiające zaspokajanie potrzeb zdrowotnych obywateli jest sprawą najwyższej wagi i przedmiotem zainteresowania rządów, samorządów i ekspertów w wielu krajach, bez względu na stopień ich zamożności. Podstawowe dylematy dotyczą tego, jakie rozwiązania należy przyjąć, aby podwyższyć standard usług zdrowotnych, zwiększyć ich dostępność i efektywność ekonomiczną, a w konsekwencji sprawnie realizować potrzeby wynikające ze zmian demograficznych, rozwoju medycyny, wzrostu wiedzy i świadomości pacjentów i innych interesariuszy tego rynku.

Odpowiedzi na nie poszukują zarówno politycy i naukowcy a w szczególności lekarze i menedżerowie ochrony zdrowia, bezpośrednio odpowiedzialni za satysfakcję pacjentów. Uczelnia Łazarskiego od lat uczestniczy w tej dyskusji, poszukując sposobów i narzędzi, które pozwolą optymalizować działania podejmowane przez podmioty świadczące usługi opieki medycznej. Wyzwania, przed jakimi stoi polski sektor ochrony zdrowia determinują potrzebę stałego rozwoju kompetencji menedżerskich osób nadzorujących i kierujących placówkami opieki zdrowotnej oraz instytucjami administracji centralnej i samorządowej, odpowiedzialnymi za organizację systemu. To dla Państwa - ambitnych menedżerów ochrony zdrowia stworzyliśmy unikatowy program MBA, który wzorem amerykańskich programów Master of Health Administracion ma na celu wykształcenie liderów ochrony zdrowia, profesjonalnej kadry menedżerskiej zdolnej do podejmowania odważnych działań, inicjujących i realizujących innowacyjne projekty, zwolenników odpowiedzialnego przywództwa.

Zapraszamy do nas!
Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka
Dyrektor programu MBA w ochronie zdrowia

Dla kogo?

Program skierowany jest do kadry zarządzającej lub przygotowującej się do zarządzania podmiotami leczniczymi, urzędników rządowych i pracowników administracji samorządowej, zatem osób odpowiedzialnych dzisiaj lub w przyszłości za organizację i nadzór w ochronie zdrowia.

Kandydat musi mieć ukończone studia wyższe poparte uzyskaniem tytułu magistra z doświadczeniem zawodowym w branży medycznej i min. 2 letnim doświadczeniem  na stanowisku menedżerskim.

 

Atuty

 • modułowy charakter programu umożliwiający elastyczne komponowanie programu
 • poznanie kluczowych, praktycznych aspektów zarządzania podmiotami działającymi w systemie ochrony zdrowia
 • przygotowanie do zarządzania podmiotami leczniczymi na różnych szczeblach hierarchii tych organizacji
 • wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie analiz i metod rozwiązywania problemów zarządczych, podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych w tak skomplikowanym obszarze jakim jest polski system opieki zdrowotnej
 • rozwinięcie technik skutecznego negocjowania, budowania relacji międzyludzkich w organizacji, rozwiązywania konfliktów i kształtowania relacji z interesariuszami jednostek ochrony zdrowia
 • wiedza przekazywana przez doświadczonych ekspertów w obszarze ochrony zdrowia oraz wybitnych akademików
 • słuchacze uczą się zarządzania projektami zgodnie z metodyką Prince II, z opcją uzyskania międzynarodowego certyfikatu Prince II

 

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji na program MBA w Ochronie Zdrowia jest posiadanie dyplomu magisterskiego lub warunkowo! licencjackiego + minimum 3 letniego doświadczenie na stanowisku menadżerskim oraz znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie tekstu (wybrane kursy oraz praca na materiałach anglojęzycznych)

Przesłanki i cele studiów

Reforma ochrony zdrowia w Polsce to jeden z najbardziej żarliwych i emocjonujących opinię publiczną tematów. Jakie rozwiązania należy przyjąć, aby standard usług zdrowotnych osiągnął holenderskie, duńskie czy też szwedzkie wzorce? - to pytanie, na które poszukuje się odpowiedzi zarówno w środowisku medycznym, jak również w kręgach polityki i nauki. Uczelnia Łazarskiego również włącza się w tę dyskusję i nie ustaje w poszukiwaniu sposobów i narzędzi, które pozwolą optymalizować działania podejmowane przez podmioty świadczące usługi opieki medycznej. Dotychczasowe doświadczenia w obszarze funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce pozwalają w sposób jednoznaczny zidentyfikować lukę w kompetencjach menedżerskich osób nadzorujących i kierujących placówkami opieki zdrowotnej. Potrzeba kształcenia wykwalifikowanej kadry i podnoszenia kompetencji tych, którzy już uczestniczą w procesie zarządzania podmiotami leczniczymi lub jej nadzorowania, w obliczu nowych wyzwań przed jakimi stoi sektor, jest dzisiaj warunkiem sine qua non powodzenia procesu reformowania ochrony zdrowia w Polsce.

Organizacja zajęć

 • Cały program MBA w ochronie zdrowia to min. 450 godz.
 • Każdy z modułów trwa jeden semestr, możliwa jest równoległa realizacja 2 modułów
 • Moduły specjalistyczne realizowane są w trybie zjazdów sobotnio- niedzielnych, odbywających się co dwa tygodnie
 • Moduł podstawowy realizowany jest podczas spotkań, odbywających się co dwa tygodnie
 • Dla każdego modułu specjalistycznego zaplanowano 5 zjazdów
 • Istnieje możliwość realizacji poszczególnych modułów specjalistycznych jako szkoleń menedżerskich.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.

Opinie absolwentów

Wstępny terminarz:

 • moduł podstawowy:
  24-25.11.2018; 08-09.12.2018; 19-20.01.2019; 16-17.02.2019; 23-24.02.2019; 16-17.03.2019; 13-14.04.2019;11-12.05.2019; 01-02.06.2019; 22.06.2019
 • moduł menedżerski:
  16.12.2018; 12-13.01.2019; 02-03.02.2019; 09-10.03.2019; 30-31.03.2019
 • moduł finansowy:
  06-07.04.2019; 27-28.04.2019; 25-26.05.2019; 15-16.06.2019; 23.06.2019
 • moduł dyplomowy:
  08-09.12.2018; 19-20.01.2019; 16-17.02.2019

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w organizacji zjazdów.

Program

Realizacja modułu podstawowego, minimum trzech specjalistycznych modułów szkoleniowych oraz modułu dyplomowego MBA, daje absolwentowi dyplom ukończenia studiów MBA w ochronie zdrowia.

MODUŁ PODSTAWOWY - 168h  

 • Współczesne systemy ochrony zdrowia (organizacja ochrony zdrowia w wybranych krajach Unii Europejskiej i na świecie)
 • Ekonomia zdrowia dla menedżerów 
 • Podstawy zarządzania podmiotem leczniczym
 • Rachunkowość finansowa i zarządcza
 • Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia
 • Decision Making. Critical Evidence Appraisal
 • Zarządzanie zmianą 
 • Zarządzanie marketingowe i PR w ochronie zdrowia
 • Lean Management w ochronie zdrowia 
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w podmiotach leczniczych 
 • Zarządzanie jakością w podmiotach leczniczych
 • Compliance w ochronie zdrowia 
 • Zarządzanie projektami w ochronie zdrowia
 • Psychologia w zarządzaniu
 • Liedership

 MODUŁ SPECJALISTYCZNY - Prawo ochrony zdrowia - ok. 72h

 • Podstawy prawne ochrony zdrowia w Polsce i na świecie
 • Prawo pacjenta - prawa lekarza
 • Prawo medyczne w praktyce - case study (4h)
 • Zdarzenia i błędy medyczne
 • Prawne aspekty wykonywania zawodów medycznych
 • Casus: Powołanie podmiotu leczniczego i warunki  wykonywania działalności leczniczej w różnych formach organizacyjno-prawnych
 • Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej
 • Przepisy RODO w praktyce placówki medycznej
 • Odpowiedzialność prawna kadry zarządzającej
 • Compliance w ochronie zdrowia - przeciwdziałanie korupcji
 • Prawo farmaceutyczne w praktyce podmiotu leczniczego
 • Aspekty prawne stosowania nowych technologii
 • Aspekty prawne działalności marketingowej w podmiocie leczniczym
 • Prawo pracy w podmiocie leczniczym
 • Kontrola i nadzór nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą
 • Repetytorium
 • Egzamin

  MODUŁ SPECJALISTYCZNY - Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych - ok. 72 h

  • Zasady finansowania i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce
  • Przychody i koszty w podmiocie leczniczym-analiza ekonomiczna
  • Rachunek kosztów świadczeń opieki zdrowotnej
  • Prawne aspekty kontraktowania i rozliczania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  
  • Opieka koordynowana - procesy konsolidacji oraz integracji opieki zdrowotnej
  • Zarządzanie długiem w jednostce ochrony zdrowia  
  • Przychody i koszty w jednostce ochrony zdrowia-analiza ekonomiczna
  • Efektywne narzędzia w   organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej
  • EBM, HTA, farmakoekonomika - efektywne narzędzia zarządzania w podmiocie leczniczym
  • Polityka lekowa państwa i gospodarka lekiem w szpitalu
  • Taryfikacja świadczeń opieki zdrowotne
  • Planowanie strategiczne w ochronie zdrowia
  • Mapy potrzeb zdrowotnych
  • Partnerstwo publiczno-prywatne 
  • Kluczowe aspekty oceny technologii medycznych
  • Zarządzanie zmianą w ochronie zdrowia

  MODUŁ SPECJALISTYCZNY - Metody i techniki menedżerskie w jednostkach ochronie zdrowia - ok. 72 h

  • Kultura organizacyjna: Wzorce kultury
  • Kultura organizacyjna: Identyfikacja i doskonalenie
  • Kultura organizacyjna: Lidership – przywództwo na miarę jutra
  • Kultura organizacyjna: Lidership – przywództwo na miarę jutra
  • Komunikacja w ochronie zdrowia: Kanon postępowania
  • Komunikacja w ochronie zdrowia: Warsztat kryzysowy
  • Komunikacja w ochronie zdrowia: Dialog społeczny w obronie racji
  • Komunikacja w ochronie zdrowia: Dialog społeczny w obronie racji
  • Zarządzanie konfliktem: Konflikt i negocjacje w org. medycznej
  • Zarządzanie konfliktem: Konflikt i negocjacje w org. medycznej
  • Zarządzanie konfliktem: Warsztat negocjacyjny
  • Compliance w podmiocie leczniczym: Zasady
  • Compliance w podmiocie leczniczym: Perspektywa lekarz/menedżer
  • Zarządzanie wynikiem: Dylemat kosztu i jakości
  • Zarządzanie wynikiem: Dylemat kosztu i jakości
  • Zarządzanie wynikiem: Kontroling operacyjny
  • Zarządzanie wynikiem: Kontroling finansowy
  • Źródła finansowania: Strategiczny partner finansowy
  • Źródła finansowania: Spółka medyczna na giełdzie
  • Źródła finansowania: Warsztat inwestorski
  • Planowanie strategiczne: Szpital i jego Master Plan
  • Planowanie strategiczne: Warsztat PESTEL
  • Ramy organizacyjne: Ramy rozwoju medycznej org. usługowej
  • Ramy organizacyjne: Optymalne relacje i struktury zarządzania
  • Ramy organizacyjne: Rozdział funkcji zarządczych od medycznych
  • Ład informacyjny: Benchmarking jako źródło decyzji zarządczych
  • Ład informacyjny: IT Governance i architektura informacyjna
  • Repetytorium wiedzy i umiejętności

  MODUŁ SPECJALISTYCZNY - Praktyka zarządzania ochroną zdrowia z poziomu jednostek samorządu terytorialnego - ok. 72 h

  • Zdrowie publiczne – z poziomu jednostek administracji terytorialnej
  • Planowanie polityki zdrowotnej
  • Systemy ochrony zdrowia na poziomie lokalnym i regionalnym
  • Prawa i obowiązki samorządu w ochronie zdrowia – modele kompetencyjne a praktyka świadczeń zdrowotnych na poziomie lokalnym i regionalnym
  • Zarządzanie ryzykiem – profile demograficzne i epidemiologiczne na poziomie powiatów, narzędzia działania
  • Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia – planowanie strategiczne na poziomie lokalnym i regionalnym
  • Zadania profilaktyczne – planowanie i realizacja polityki profilaktycznej w samorządach
  • Formuły prawno-organizacyjne jednostek ochrony zdrowia – modele organizacyjne świadczeń zdrowotnych na poziomie powiatów
  • Procedury restrukturyzacji i przekształceń organizacyjnych i własnościowych – rola organu założycielskiego
  • Monitoring jednostek ochrony zdrowia przez organ założycielski
  • Gospodarowanie majątkiem trwałym
  • Frazeologia języka angielskiego w obszarze zarządzania ochroną zdrowia

  MODUŁ SPECJALISTYCZNY - Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej - ok. 72h

  • Modele funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia w Polsce i na świecie
  • Przekształcenia publicznych zakładów opieki zdrowotnej
  • Przygotowanie procesu przekształceń
  • Społeczne uwarunkowania przekształceń w ochronie zdrowia
  • Prawne elementy procesu przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
  • Proces przekształceń w ochronie zdrowia w świetle wyników kontroli NIK
  • Plan restrukturyzacji – warsztaty
  • Orzecznictwo sądowe dotyczące przekształceń
  • Frazeologia języka angielskiego w obszarze zarządzania finansami w ochronie zdrowia

  MODUŁ DYPLOMOWY - 60h

  Sesje eksperckie z zakresu: 

  • Zdrowie publiczne
  • Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia
  • Zarządzanie finansami w ochronie zdrowia
  • Przywództwo w ochronie zdrowia
  • Innowacje w ochronie zdrowia

  Seminarium dyplomowe

  • Zasady finansowania i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce
  • Przychody i koszty w podmiocie leczniczym-analiza ekonomiczna
  • Rachunek kosztów świadczeń opieki zdrowotnej
  • Prawne aspekty kontraktowania i rozliczania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  
  • Opieka koordynowana - procesy konsolidacji oraz integracji opieki zdrowotnej
  • Zarządzanie długiem w jednostce ochrony zdrowia  
  • Przychody i koszty w jednostce ochrony zdrowia-analiza ekonomiczna
  • Efektywne narzędzia w   organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej
  • EBM, HTA, farmakoekonomika - efektywne narzędzia zarządzania w podmiocie leczniczym
  • Polityka lekowa państwa i gospodarka lekiem w szpitalu
  • Taryfikacja świadczeń opieki zdrowotne
  • Planowanie strategiczne w ochronie zdrowia
  • Mapy potrzeb zdrowotnych
  • Partnerstwo publiczno-prywatne 
  • Kluczowe aspekty oceny technologii medycznych
  • Zarządzanie zmianą w ochronie zdrowia

   

   

  Wykładowcy o programie

  Wykładowcy

  No biogram available.

  Oplaty za studia

  Studia MBA czesne 3 raty 6 rat 9 rat
  MBA w Ochronie Zdrowia 19 700 zł 19 700 zł 20 700 zł 20 700 zł

  Zasady rekrutacji