Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 270 godzin
Ilość semestrów 3
Nowa rekrutacja już od maja!

Adresaci i atuty studiów

Dla kogo

Program skierowany jest do kadry zarządzającej lub przygotowującej się do zarządzania podmiotami lotniczymi, urzędników rządowych i pracowników administracji samorządowej, zatem osób odpowiedzialnych dzisiaj lub w przyszłości za organizację i nadzór w lotnictwie.

Atuty

 • modułowy charakter programu to łącznie ponad 270 godzin zajęć 
 • nowatorska wiedza z zakresu prawa, marketingu, ekonomii i zarządzania 
 • studia realizowane w języku polskim 
 • przygotowanie do zarządzania w lotnictwie na różnych szczeblach hierarchii organizacyjnej firm 
 • wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych 
 • wiedza przekazywana przez doświadczonych ekspertów w obszarze lotnictwa cywilnego oraz wybitnych akademików
 • zajęcia warsztatowe w kameralnych grupach

Przesłanki i cele studiów

Lotnictwo cywilne rozwija się bardzo dynamicznie. Proces ten dotyka również Polski. Uczelnia Łazarskiego nie ustaje w poszukiwaniu sposobów i narzędzi, które pozwolą optymalizować działania podejmowane przez podmioty świadczące usługi lotnicze. Dotychczasowe doświadczenia w obszarze funkcjonowania lotnictwa cywilnego w Polsce pozwalają w sposób jednoznaczny zidentyfikować lukę w kompetencjach menedżerskich osób nadzorujących i kierujących różnymi instytucjami lotniczymi. Potrzeba kształcenia wykwalifikowanej kadry i podnoszenia kompetencji tych, którzy już uczestniczą w procesie zarządzania podmiotami lotniczymi lub jej nadzorowania, w obliczu nowych wyzwań przed jakimi stoi sektor, jest dzisiaj warunkiem sine qua non powodzenia procesu reformowania lotnictwa w Polsce.

Celem studiów jest uzyskanie lub pogłębienie wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu zarządzania w organizacjach lotnictwa cywilnego.

Celem jest również wykształcenie wykwalifikowanej kadry i podnoszenie kompetencji tych, którzy już uczestniczą w procesie zarządzania podmiotami lotniczymi lub jej nadzorowania.

Organizacja zajęć

 • Program trwa 3 semestry
 • Zajęcia rozpoczynają się w II połowie października.
 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa tygodnie, w godzinach 9-17.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie i harmonogramie studiów.
Uruchomienie kierunku uzależnione jest od ilości chętnych.
Harmonogram zajęć zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program

I MODUŁ - ZARZĄDZANIE W LOTNICTWIE (60H)

 • Organizacja i zarządzanie w dobie globalizacji;
 • Zarządzanie organizacjami lotniczymi;
 • Zarządzanie działalnością linii lotniczych;
 • Zarządzanie portem lotniczym;
 • Zarządzanie ruchem lotniczym;
 • Polityka kształtowania infrastruktury lotniczej w Polsce;
 • Polityka „otwartego nieba”. Liberalizacja transportu lotniczego;
 • Rola i zadania obsługi naziemnej;
 • Marketing i zarządzanie marketingowe na rynku usług  transportowych;
 • E-commerce w biznesie lotniczym;
 • Strategie i perspektywy rozwoju światowego i krajowego transportu lotniczego;
 • Alianse w strategii globalnej konkurencji przedsiębiorstw  lotniczych.

II MODUŁ – FINANSOWANIE (60h)

 • Struktura kosztów linii lotniczych;
 • Wyznaczniki kosztów linii lotniczych;
 • Ekonomika tradycyjnych przewoźników lotniczych;
 • Ekonomika LCC;
 • Ekonomika czarterowa;
 • Ekonomika cargo lotniczego;
 • Polityka cenowa i struktury taryf;
 • Zarządzanie wpływami i strategia cenowa;
 • Pomoc publiczna.

III MODUŁ  – ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W LOTNICTWIE (60H)

 • Doskonalenie umiejętności społecznych
 • Nowoczesne trendy w zarządzaniu ludźmi
 • CRM (zarządzanie  zasobami  załogi)

IV MODUŁ – OPERACJE LOTNICZE (30 H)

 • Operacje linii lotniczych
 • Operacje portów lotniczych

V MODUŁ – PROGNOZOWANIE (40h)

 • Planowania rozwoju portu lotniczego z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju;
 • Budowanie siatki połączeń;
 • Metody prognozowania ruchu na lotniskach;
 • Modele biznesowe portów lotniczych;
 • Konkurencja pomiędzy portami lotniczymi;
 • Czynniki kluczowe rozwoju ruchu w porcie lotniczym.

MODUŁ DYPLOMOWY (20h)

 • Przygotowanie i obrona pracy dyplomowej                    

 

 

Wykładowcy

dr hab. Anna Konert

Kierownik programu

Doktor nauk prawnych; prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, kierownik studiów podyplomowych z prawa lotniczego; dyrektor Regionalnego Centrum Szkoleń IATA w Warszawie; uhonorowana Medalem Rektora za uzyskanie tytułu Najlepszej Absolwentki UMK w Toruniu w 2005 r., uhonorowana stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2012 r. Specjalizuje się w prawie lotniczym od 2005 r., w latach 2006-2007 pracowała w departamencie prawnym przewoźnika lotniczego Air France w Nowym Jorku.

Anna Drzewiecka

Ekspert w obszarze zarządzania kryzysowego w lotnictwie cywilnym. Czynny uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji, warsztatów i zajęć fakultatywnych z zakresu zarządzania kryzysowego i pomocy poszkodowanym. Magister ekonomii w zakresie: kierowanie procesami społecznymi, absolwentka Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej. 

Od 1999 roku odpowiedzialna za kompleksowe planowanie postępowania w sytuacjach kryzysowych w Polskich  Liniach Lotniczych LOT. Opracowała i wdrożyła liczną dokumentację merytoryczną dot. postępowania w sytuacjach kryzysowych m.in. podręczniki, procedury i instrukcje dla linii lotniczej oraz dla zarządzającego lotniskiem. 

Kierowała działaniami kryzysowymi podejmowanymi w następstwie wypadków komunikacyjnych z udziałem pasażerów linii lotniczej.

Głównym osiągnięciem zawodowym jest organizacja i prowadzenie Centrum Wsparcia dla członków rodzin, którzy utracili bliskich w katastrofie polskiego samolotu rządowego TU-154 pod Smoleńskiem w 2010 roku.

Prowadzi cykliczne szkolenia i warsztaty z zakresu zarządzania kryzysowego w lotnictwie cywilnym. 

Odznaczona "Dwoma diamentami" - odznaką II-go stopnia - Zasłużony Pracownik PLL LOT.

Pasjonatka sportu ? największe osiągnięcie sportowe - III miejsce VI Otwartych Mistrzostw Warszawy w Triathlonie w 2014 roku.

Maciej Dziudzik

Magister Ekonomii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także absolwent i członek międzynarodowej organizacji finansowej Association of Chartered Certified Accountants – ACCA z siedzibą w Londynie i Brystolu.

Posiada ponad 18 lat doświadczenia zawodowego w zakresie lotnictwa pasażerskiego, w szczególności w zakresie finansów linii lotniczych. Związany z PLL LOT S.A., gdzie pełnił różne funkcje w zakresie restrukturyzacji, reorganizacji procesów, prowadzenia projektów i audytu. Wieloletni Dyrektor Biura Planowania i Kontrolingu polskiego przewoźnika. W okresie 2013-2016 jako Prokurent oraz Członek Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych odpowiedzialny za biznes plan, restrukturyzację i rozwój spółki pod rygorem prawnym pomocy publicznej. Uczestniczył w próbach prywatyzacji PLL LOT S.A.. Nadzorował także bezpośrednio obszar Cargo, IT i zakupów przewoźnika.

Absolwent Lufthansa School of Business oraz uczestnik wielu kursów branżowych w zakresie kontrolingu i finansów linii lotniczych. Poza lotnictwem pasażerskim i towarowym jego doświadczenie zawodowe obejmuje: organizację i funkcjonowanie finansów Centrum Usług Wspólnych; funkcjonowanie finansów dostawców usług nawigacji powietrznej, pomoc publiczną w sektorze kolejowym.

Prowadził i prowadzi projekty w zakresie:

- monitorowania, analizowania i zarządzania kosztami oraz rentownością linii lotniczych,

- modelowania finansowego działalności linii lotniczych,

- zarządzania kapitałem obrotowym, finansowania działalności linii lotniczych, a także polityki zabezpieczeń ryzyk finansowych oraz ubezpieczeń,

- pozyskiwania samolotów oraz aranżacji i restrukturyzacji ich finansowania.

Piotr Galej

Magister. Safety manager operatora lotniczego (AOC+CAMO). Uczestnik studiów doktoranckich, w ramach dysertacji doktorskiej prowadzi badania na temat metod oceny efektywności systemów zarządzania bezpieczeństwem. Autor i współautor kilku publikacji naukowych. Posiada doświadczenie pracy dla operatorów lotniczych, agenta handlingowego i ULC. Pilot samolotowy szkolący się do uzyskania licencji liniowej.

Janusz Janiszewski

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu na kierunku stosunki międzynarodowe oraz Akademii Obrony Narodowej na Wydziale Lotnictw i Obrony Powietrznej w zakresie Zarządzania Ruchem Lotniczym. Senior Kontroler Organu Kontroli Obszaru i Instruktor Kontroli Ruchu Lotniczego. W latach 2013-2015 Przewodniczący ZZKRL (Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego).

P.O. Dyrektora ds. Strategii i Współpracy Międzynarodowej w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Członek grupy European CANSO CEO Committee (EC3), członek grupy CANSO European Coordination Meeting (CECM), Wiceprzewodniczący Gate One Coordination Committee.

Przewodniczący grupy Network Management Board Task Force on the Definition of the Network, członek grupy NMB Task Force on Strike Impact Mitigation.

Krzysztof Kapis

Ukończył Uniwersytet Warszawski na Wydziale Prawa i Administracji ? specjalizacja z zakresu międzynarodowego prawa cywilnego.Posiada bardzo bogate doświadczenie w branży lotnictwa cywilnego. Związany był z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT S.A. od 1975 do 2001 roku, pełniąc między innymi obowiązki Przedstawiciela firmy w Szwecji oraz w Niemczech, a po powrocie do kraju Dyrektora ds. Strategii, a następnie Dyrektora Handlowego PLL LOT. W tym czasie reprezentował interesy polskiego przewoźnika w wielu międzynarodowych organizacjach oraz uczestniczył w szeregu wielostronnych przedsięwzięć aliansowych. W roku 2003 objął funkcję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego i piastował ją do roku 2006, tworząc struktury tej nowej organizacji oraz przygotowując ją do warunków działania w Unii Europejskiej.  W tym okresie był także członkiem Komitetu Koordynacyjnego Europejskiej Agencji Lotnictwa Cywilnego (ECAC), Członkiem Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) oraz przedstawicielem Polski w Zgromadzeniu Ogólnym ICAO, a także w radzie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej Eurocontrol.W 2006 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. a ponadto był członkiem Rady Prezydentów Stowarzyszenia Europejskich Linii Lotniczych oraz Prezydium Krajowej Rady Lotnictwa. W latach 2008-2009 zasiadał w Radzie Nadzorczej Central Route Charges Office, EUROCONTROL.Od marca 2010 roku pełni funkcję przedstawiciela Polski w komitecie ds. SES przy Komisji Europejskiej (Single Sky Committee). Jest także bardzo zaangażowany w proces tworzenia Bałtyckiego  Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej począwszy od fazy negocjacyjnej jak również prace projektowe związane z tworzeniem tej inicjatywy. W latach 2010/2012 był członkiem Baltic FAB Strategic Committee oraz przewodniczącym Polsko? Litewskiego Zespołu Projektowego ds. Baltic FAB. W ostatnim czasie został powołany do składu zespołu ekspertów Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA Evaluation Panel), którego zadaniem jest dokonanie oceny działalności Agencji w ciągu ostatnich pięciu lat oraz opracowanie propozycji kierunków jej strategicznego rozwoju. 18 grudnia 2012 r. został powołany na stanowisko Przewodniczącego Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną (organ doradczy MTBiGM, MON, MSW).W latach 2010 ? 2013 Dyrektor Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. W latach 2013-2015 Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Robert Kaszczyszyn

Członek Zespołu do Spraw Wprowadzenia Mediacji w Polsce. Współzałożyciel stowarzyszenia Polskie Centrum Mediacji. Prowadzi mediacje od 1998 roku z zakresu mediacji karnych i nieletnich sprawców czynu karalnego, rodzinnych, cywilnych i gospodarczych. Certyfikowany trener - szkoleniowiec, wykładowca kilku wyższych uczelni. Stały mediator z listy PCM przy Sądzie Okręgowym w Lublinie w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Jakub Kociubiński

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem konkurencji i pomocy publicznej Unii Europejskiej a zwłaszcza w regulacjach sektora transportu lotniczego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych publikowanych w prestiżowych krajowych i zagranicznych  czasopismach naukowych a także monografii "Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym w prawie Unii Europejskiej. Wyzwanie dla europejskiego modelu gospodarczego". Członek Polskiego Klubu Lotniczego i Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.

Mariusz Kuczek

Air Cargo Senior Executive with standout success in sales, customer services, business development and success in managing teams. Strong team leader who perceives challenges as opportunities to grow incre-mental market share, sales and evolve an organisation. Proficient in P&L management and product devel-opment demonstrating rigorous strategic and analytical ability.

 

• Key role in the introduction and accomplishment of cargo transportation strategy at LOT Polish Airlines - resulting in 97 % growth in cargo sales over six years.

• Leading a group of air cargo specialist to achieve 11% EBIT growth yearly – five time in row.

• Awarded “Avionetka 2010” prize by independent think tank of aviation specialists for “Bright flash of the innovation” in the area of air-cargo logistics in Central Europe.

• Experienced in cargo operational and handling.

• Extended experience in cooperation between cargo airline and freight forwarding businesses.

• Conducted successful restructure of internal organisation.

• Invited speaker for air cargo and forwarding-transport-logistics seminaries and conferences.

Mariusz Kuczek

Niezależny Konsultant  w zakresie cargo lotniczego.

Pracował na stanowiskach dyrektorskich w obszarze logistyki m.in. w Qumak International, System – 3000 oraz Schenker, gdzie odpowiadał za rozwój produktów

i sprzedaż. Był związany z Air Cargo Poland Geopost Group, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Generalnego, a następnie Prezesa. Odpowiadał m.in. za przygotowanie nowej strategii i biznes planu firmy, a także rozwój sprzedaży i operacji spedycji lotniczej i morskiej, współpracę z kluczowymi klientami, rozwój współpracy z partnerami zagranicznymi oraz wdrożenie nowego systemu do zarządzania przesyłkami, budżetowania i kontroli kosztów operacyjnych.

Od sierpnia 2009 roku w PLL LOT do lutego 2016 na stanowisku Dyrektora Biura Cargo i Poczty koncentrował się na przebudowie organizacji biura oraz się rozwoju efektywnej sprzedaży cargo na połącznia LOT oraz poszukiwaniu rozwiązań wzmacniających pozycje cargo lotniczego w Polsce. Przygotował i skutecznie implementował pierwsze w Polsce połączenie  szerokokadłubowym samolotem „all cargo” pomiędzy Polską i Ameryką Północna a także był odpowiedzialny za wprowadzenie planu wykorzystania dodatkowej powierzchni cargo we wprowadzanych na siatkę PLL LOT samolotach B787.

Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Stockholm University School of Business, gdzie uzyskał tytuł Executive Master of Business Administration (MBA).

Krzysztof Loga-Sowiński

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pracą dyplomową  z zakresu międzynarodowego prawa lotniczego. W trakcie pracy zawodowej ukończył studia MBA na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Université Libre  de Bruxelles (ULB), Staffordshire University oraz Universitair Centrum Antwerpen (RUCA). Odbył także szkolenia zawodowe organizowane m.in. przez IATA, Swissair i General Electric. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w branży lotniczej. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1989 roku w PLL LOT zajmując się kolejno przepisami branżowymi, budową systemu sprzedaży pośredniej w kraju, marketingiem, szkoleniami oraz sprzedażą zagraniczną. Piastował funkcje Dyrektora Marketingu, Dyrektora Szkoleń oraz Dyrektora Sprzedaży na Rynki Europy Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki. W ostatnim okresie pracy w PLL LOT będąc przedstawicielem firmy w Brukseli odpowiadał za sprzedaże w Belgii i Luksemburgu.
Współpracował z partnerami branżowymi takimi jak American Airlines, Swissair, British Airways, Lufthansa, Brussels Airlines oraz aliansami lotniczymi Qualiflyer i Star Alliance. Wielokrotnie reprezentował PLL LOT w gremiach International Air Transport Association (IATA) w kraju i zagranicą. Zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki Amadeus Polska, zajmującej się usługami rezerwacji elektronicznej. Obecnie zajmuję się zagranicznymi start-up?ami w Polsce, ochroną praw pasażerów lotniczych oraz zagadnieniami Internet of Things.  

Jan Malawko

Bartłomiej Matusewicz

Absolwent Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej kierunku International MBA i studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego kierunku Zarządzania. Były Członek Zarządu ERA. Od początku swojej pracy w branży lotniczej związany z liniami lotniczymi, w których przeszedł wszystkie szczeble kariery. W Skandynawskich Liniach Lotniczych SAS w latach 1997-2005 zajmował się operacjami naziemnymi w Portach Lotniczych, gdzie zarządzał oddziałami i szkolił personel m.in. w Polsce, Europie, Bliskim Wschodzie i Afryce. W latach 2005-2008 zarządzał m.in. obszarem obsługi naziemnej, a w okresie późniejszym sprawował funkcję członka zarządu Linii Lotniczych Centralwings. Następnie sprawował funkcję członka Zarządu i Wiceprezesa ds. Operacyjno-Technicznych Linii Lotniczych Eurolot w latach 2008-2014. Kolejne doświadczenie w latach 2014-2016 zdobywał w największym na świecie operatorze helikopterów i stacji obsługowej helikopterów CHC/Heli One jako dyrektor sprzedaży w Europie, Afryce, Rosji i byłych republikach radzieckich odpowiedzialny za rozwój, marketing i sprzedaż usług. Od roku 2017 zajmuje się sprzedażą usług obsługi technicznej samolotów w ALL4JETS, a także sprzedażą pasażerskich samolotów i helikopterów w firmie Aelis Group.

Marzena Mazur

executive coach, konsultant, psycholog i dziennikarz, prowadząca talk show w Radio TOK FM

Dariusz Sawicki

Posiada szerokie międzynarodowe doświadczenie w zakresie transportu lotniczego. Obecnie prowadzi swoją własną praktykę konsultingową (intelligent aviation). W ramach tej praktyki dostarcza wiedzę oraz rozwiązania dla jednych z największych projektów lotniskowych na świecie, takich jak na przykład przebudowa Lotniska Heathrow w Londynie, planowanie nowego Terminala w Sao Paulo (GRU). Dodatkowo współpracuje z Urzędem Lotnictwa Cywilnego, jako niezależny ekspert oceniający i recenzujący plany rozwoju infrastruktury lotniczej w Polsce kontekście strategicznym, infrastrukturalnym, ruchowym i finansowym. Zanim podjął decyzję o założeniu własnej praktyki konsultingowej, zajmował on szereg różnych pozycji w Liniach Lotniczych LOT, włączając w to pozycję dyrektora ds. restrukturyzacji, odpowiedzialnego za zmniejszeni kosztów operacyjnych PLL LOT o 500 milionów złotych, jak również pracował dla Star Alliance, jako manager projektu przebudowy Lotniska Heathrow w Londynie. Przez wiele lat praktyki zawodowej, Dariusz R. Sawicki zdobył szeroką wiedzę z zakresu transportu lotniczego, strategii i finansowania linii lotniczych i portów lotniczych, planowania portów lotniczych, metod symulacyjnych, jak również zasad operacyjnych linii lotniczych i portów lotniczych.

Marek Serafin

Specjalista w zakresie działalności linii lotniczych. Posiada szerokie doświadczenie we wszystkich obszarach lotnictwa cywilnego. Piastował wiele wysokich stanowisk w PLL LOT, będąc odpowiedzialnym za całokształt działań sprzedażowych firmy. Był m.in. Dyrektorem Biura Planowania Siatki Połączeń, Regionalnym Dyrektorem Sprzedaży na Stany Zjednoczone i Kanadę oraz Regionalnym Dyrektorem Sprzedaży odpowiedzialnym za rynki niemieckojęzyczne. Kierował Pionem Zarządzania Siatką Połączeń, będąc odpowiedzialnym za planowanie siatki, planowanie floty, zarządzanie cenami i przychodami oraz rozwój produktów. W ramach działalności w PLL LOT opracował: restrukturyzację siatki, strategię zarządzania cenami i przychodami, optymalizację współpracy pomiędzy działami handlowymi, analizę działań konkurencyjnych. Odpowiadał też za planowanie floty oraz współpracę i negocjacje z partnerami biznesowymi, w tym portami lotniczymi, władzami lokalnymi i innymi liniami lotniczymi. Jest współzałożycielem i redaktorem prowadzącym  www.PRTL.pl - największego i najbardziej wszechstronnego serwisu poświęconego polskiemu rynkowi lotniczemu.  Autor wielu raportów i analiz PRTL.

Leszek Sieluk

Prezes Zarządu EuroLOT (2009 - 2011), wiceprezes zarządu EuroLOT (2002 - 2009), wiceprezes PETROLOT (1998-2003). Obecnie Prezes zarządu BEATIVONNE Sp. z o.o. 15 letnie doświadczenie na stanowisku członka zarządu spółek prawa handlowego /CEO i VPF/, zarządzanie dużymi zespołami ludzkimi (200-400 osób). Nadzór nad wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów /na bazie IBM Domino-Lotus Notes.Wdrożenie planowania strategicznego i modelu kompetencji  menedżerskich. Wdrożenie systemów jakości /ISO 9001-2000, AQAP 2120, JAR OPS 1, PART M. Doświadczenie w Radach Nadzorczych spółek kapitałowych, Skuteczne zarządzanie księgowością, kontrolingiem i finansami dużych firm, b. dobra znajomość zasad rachunkowości oraz  rynku finansowego i bankowego w Polsce. Leszek jest absolwentem Wydziału Finansów i Statystyki SGH, Warszawa, ukończył również studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Transportem Lotniczym na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

dr Andrzej Słodownik

Posiada ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe  w dziedzinie transportu lotniczego. Był wieloletnim pracownikiem przedsiębiorstwa PLL LOT w którym piastował różne stanowiska w wielu obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa  na różnych szczeblach wykonawczych i zarządzania, jak obsługa techniczna samolotów, zarządzanie operacjami lotniczymi, planowanie strategiczne siatki połączeń i wspomaganie decyzyjne. W  1999r. został desygnowany do organizacji spółki PLL LOT z koncernem General Electic która została zarejestrowana pod nazwą Central European Engine Services (CEES) i którą następnie kierował przez 10 lat jako Prezes Zarządu. Równolegle z pracą zawodową w grupie PLL LOT dr Słodownik zajmował się działalnością naukową w dziedzinie modelowania złożonych systemów. Z jego inicjatywy Polskie Linie Lotnicze LOT podjęły  współpracę  z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM) w obszarze modelowania systemu operacyjnego przewoźnika lotniczego, co zaowocowało opracowaniem zaawansowanej metody analizy symulacyjnej planowanego rozkładu lotów i umożliwiło obniżenie kosztów operacyjnych realizacji rozkładu lotów. Współpraca z Uniwersytetem była w następnych latach rozszerzona o badania w zakresie zastosowań zaawansowanych  technik analitycznych do prognozowania rentowności siatki połączeń lotniczych. Współpraca z ICM  umożliwiła włączenie się dr. Słodownikowi jako przedstawicielowi PLL LOT do  prac prestiżowej organizacji   Airlines Group of  International  Federation of Operational  Research Society (AGIFORS) , a także wzięcie udziału  z ramienia ICM  w projekcie badawczym dotyczącym zastosowań nowych technik analitycznych do modelowania rynku lotniczego. Dr Słodownik jest z wyksztalcenia inżynierem lotniczym z tytułem Doktora Nauk Technicznych a także jest absolwentem studiów podyplomowych w dziedzinie zarządzania transportem lotniczym z tytułem IATA Diploma in Airline Management który uzyskał w Genewie w Akademii Zarzadzania Transportem Lotniczym prowadzonej przez International Airlines Transport Association. Ukończył także różne specjalistyczne szkolenia w tym kursy dla inżynierów  w Centrum Szkolenia firmy Boeing w Seattle. Obecnie jest związany z grupą naukowców z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego prowadzącymi prace badawcze w dziedzinie zastosowań modelowania wieloagentowego do analiz ekonomicznych a także uczestniczy w prowadzeniu zajęć ze studentami z tego Wydziału.

Bartosz Tkaczyk

Członek Zarządzający (Spółka Energizers) oraz Fulbright Scholar (University of California, Berkeley - Uniwersytet Publiczny #1 na świecie). Pod jego kierownictwem, Energizers, globalny boutique doradczy specjalizujący się w Strategicznym Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Rozwoju Organizacyjnym został wpisany na listę Top 500 światowych firm w przywództwie. Dr Tkaczyk wierzy w praktykę opartą o badania oraz badania informowane przez praktykę, i aplikował te pryncypia w projektach dla korporacji z różnych sektorów, w wielu krajach świata. Z sukcesem łączy executive coaching, pozytywny rozwój organizacyjny, kierowanie zmianą, strategiczny consulting i nauczanie w międzynarodowych programach MBA. Dr Tkaczyk jest publikowany w prestiżowych journalach biznesowych i zarządzania w Anglii, Kanadzie, USA, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, m.in. w: Arab Investor, Design Management Review, Development and Learning in Organizations, European Business Review, Leadership Excellence, Strategic Change, Strategic HR Review, oraz Talent Development. Dwukrotnie globalnie nagrodzony za badania w obszarze przywództwa oraz jak wdrażać transformacje w organizacjach w sposób metodologiczny i kreatywny przez Międzynarodową Federację Organizacji Rozwoju (Affiliacja ONZ), Dr Tkaczyk ewangelizuje: jeśli przestajesz sięuczyć, to przestajesz się rozwijać i przestajesz wzrastać. Na Twitterze: @DrBTkaczykMBA

Wojciech Znyk

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Ma ponad 30-letnie doświadczenie w branży lotnictwa cywilnego, zarówno w liniach lotniczych jak i w firmach obsługi naziemnej. Od 1978 roku związany był z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT, gdzie pełnił funkcję Przedstawiciela w Brukseli, Kierował Działem Taryf i Przepisów IATA, a od 2002 roku objął stanowisko Dyrektora Biuro Cargo i Poczty. Pozwoliło to na uzyskanie wszechstronnej wiedzy, zarówno teoretycznej jak i praktycznej, w zakresie funkcjonowania linii lotniczej w kraju, jak i zagranicą oraz dogłębnej wiedzy regulacji prawnych.
Kolejnym doświadczeniem było kierowanie kolejno pracą dwóch największych w kraju firm obsługi naziemnej. Był Prezesem Zarządu Spółki "Warsaw Airport Services", a następnie Prezesem spółki "LOT Ground Services". Zadaniem pracowników tych spółek była obsługa, na lotnisku, zarówno pasażerów jak towarów oraz wszechstronna obsługa samolotów i ich załóg. Doświadczenia te pomogły w uzyskaniu pełnej wiedzy w zakresie funkcjonowania firm lotnictwa cywilnego. Obecnie prowadzi działalność doradczą w zakresie szkoleń i projektów rozwoju lotnictwa cywilnego.

Marek Żylicz

Doktor habilitowany nauk prawnych. Ma za sobą kilkadziesiąt lat pracy w PLL "Lot" i w kierownictwie urzędu lotniczego, z rozległą praktyką międzynarodową w IATA i ICAO oraz w negocjacjach z zagranicznymi partnerami, a także z WE. Równolegle prowadził działalność akademicką, w zakresie prawa międzynarodowego i lotniczego na UW, w SGPiS (obecnie SGH), ostatnio na stanowisku profesora Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. Pozostaje członkiem Rady Naukowej Instytutu Prawa Lotniczego i Kosmicznego na Wydziale Prawa i Administracji UW i uczestniczy w pracach Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA).

Oplaty za studia

Studia MBA czesne 3 raty 6 rat 9 rat
MBA w Lotnictwie 15 000 zł 15 000 zł 16 000 zł 16 500 zł

Zasady rekrutacji