Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 405 godzin
Ilość semestrów 3
Nowa rekrutacja już od maja!

Adresaci i atuty studiów

Dla kogo?

Program jest adresowany przede wszystkim do wyższej i średniej kadry menedżerskiej, osób związanych zawodowo z logistyką i zarządzaniem łańcuchem dostaw. Jest to program dla osób, chcących poszerzyć swoją wiedzę i udoskonalić swoje kompetencje w tym obszarze. Dobór prowadzących, będący połączeniem grupy doświadczonych akademików  oraz reprezentantów praktyki, wdrażających aktualne, najnowsze rozwiązania na rynku, pozwala nabyć gruntowną wiedzę w tym obszarze oraz  poznać najnowsze tendencje rozwojowe w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw. Program jest skierowany szczególnie do osób,  zainteresowanych aktualnymi, innowacyjnymi rozwiązaniami w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Uczestnikami studiów mogą być także słuchacze którzy traktują udział w programie jako możliwość do pozyskania wiedzy, która nie była im wcześniej znana a która pozwoli im wejść na logistyczny rynek pracy.

Atuty

 • Program stworzono z praktykami dla praktyków. Dużym atutem programu MBA jest współtworzenie go przez partnerów programu: firmę SAP oraz uznaną polską Warszawską Kancelarię Adwokacką BSWW;
 • Program charakteryzuje się kompleksowym ujęciem omawianych zagadnień, co pozwala na szerokie i dogłębne zrozumienie kwestii związanych z logistyką i łańcuchem dostaw;
 • W programie uwzględniono proporcjonalnie dużą liczbę godzin prowadzoną przez praktyków, menedżerów, bądź specjalistów z obszaru logistyki. Stwarza to możliwość odniesienia teorii przekazywanej w ramach programu do praktycznych rozwiązań i pozwala słuchaczom na uczenie się na doświadczeniach innych firm oraz na pozyskanie najnowszych informacji o rozwiązaniach z obszaru logistyki i łańcucha dostaw;
 • Program kładzie nacisk na nowość i praktyczność prezentowanych rozwiązań i ukazanie najnowszych trendów w logistyce;
 • Program współtworzą najwyższej klasy akademicy, grono profesorów i doktorów z dużym doświadczeniem zawodowym i znajomością potrzeb praktycznych;
 • W programie przewidziane są wizyty studyjne oraz wizyty w nowoczesnych centrach dystrybucji.

Przesłanki i cele studiów

Przesłanki

W obliczu postępującej internacjonalizacji, globalizacji oraz będącego ich efektem wzrostu obrotów handlowych - rośnie rynek pracy dla logistyków, osób odpowiedzialnych za organizację, realizację i kontrolę przepływów towarowych. Tempo zachodzących na rynkach światowych zmian powoduje, że dotychczasowa wiedza ulega szybkiej dezaktualizacji a programy edukacyjne często nie nadążają za dokonującymi się zmianami. Niniejszy program stawia sobie za cel dostarczenie kompleksowej, aktualnej i obfitującej w aspekty praktyczne, wiedzy  z obszaru logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw.

Cele

 • Przekazanie słuchaczom podstaw wiedzy z obszaru logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw;
 • Zapoznanie słuchaczy z najnowszymi rozwiązaniami w obszarze logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw;
 • Uwzględnienie wpływu digitalizacji na zarządzanie łańcuchem dostaw;
 • Zapoznanie słuchaczy z praktycznymi rozwiązaniami z zakresu logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw;
 • Przekazanie słuchaczom wiedzy dotyczącej rozwiązań prawnych i informatycznych w zakresie związanym z tematyką programu studiów;
 • Wykształcenie w uczestnikach programu umiejętności "miękkich" związanych z komunikowaniem się, współpracą w  grupie, prowadzeniem negocjacji.

Wstępne wymagania:

Ukończone studia II stopnia (magisterskie).
Preferowani kandydaci z przynajmniej kilkuletnim doświadczeniem w obszarze logistyki.

Kierownik kierunku: prof. nadzw. Aleksandra Laskowska - Rutkowska Dyrektor Centrum Logistyki i Innowacji Uczelni Łazarskiego (a.laskowska@lazarski.edu.pl)

Więcej na temat Centrum Logistyki i Innowacji.

Program

I Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw - 35h

 • Wprowadzenie do logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw;
 • Logistyka a  strategia biznesowa i konkurencyjność firmy;
 • Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw;
 • Zarządzanie zapasami w łańcuchu dostaw;
 • Centra logistyczne.

II Zarządzanie projektami i zarządzanie procesowe w logistyce - 24h

III Zarządzanie strategiczne - 30h

IV Zarządzanie magazynem i logistyka produkcji - 28h

 • Zarządzanie magazynem;
 • Logistyka produkcji.

V Rozwój kompetencji personalnych (komunikacja, negocjacje, budowanie relacji, zarządzanie zespołem, zarządzanie emocjami) - 30h

VI Prawo w logistyce - 38h

 • zawieranie umów;
 • prawo transportowe;
 • prawo celne;
 • koncyliacje;
 • zakres odpowiedzialności;
 • umowy i transakcje w Internecie.

VII Transport w logistyce i łańcuch dostaw - 36h

 • zarządzanie samochodową flotą transportową;
 • organizacja transportu  morskiego i portów;
 • transport lotniczy;
 • transport kolejowy i intermodalny.

VIII Zakupy i zaopatrzenie w logistyce - 32h

IX Technologie informacyjne w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw - 30h

X Moduł Koszty w logistyce - 18h

 • Rachunkowość zarządcza;
 • Koszty w logistyce i audyt logistyczny.

XI Dystrybucja - 28h

 • Nowoczesne modele dystrybucji na przykładzie rynku FMCG;
 • Sieci dystrybucji i lokalizacja;
 • ransformacja tradycyjnych sieci handlowych w platformy e-commerce.

XII Wizyty w nowoczesnych centrach dystrybucji i wizyty gości specjalnych - 33h

XIII Innowacje w logistyce i łańcuchu dostaw - 8hXIV Seminarium dyplomowe - 30h

XV Egzamin dyplomowy - 5h

Wykładowcy

Małgorzata Adamska

jest doświadczonym, od niemal 20 lat związanym z branżą TSL, menedżerem z bogatą praktyką w budowaniu, optymalizacji i zarządzaniu wieloosobowymi strukturami organizacyjnymi oraz w realizacji projektów z obszarów służby zakupowej, logistycznej i transportu. Kluczowe umiejętności i kompetencje rozwijała w Philip Morris Polska gdzie kierowała między innymi wieloetapowym procesem budowy i przekształceń systemu dystrybucji wyrobów gotowych, obsługą klientów firmy, a także optymalizowała procesy biznesowe. Kierowała wsparciem technicznym produkcji, realizacją projektów inwestycyjnych o wielomilionowej wartości oraz procesem zakupowym dla wszystkich spółek PMI zlokalizowanych w Polsce. W spółce PEKAES SA nadzorowała i koordynowała  zakupy, logistykę, obsługę prawną, zagadnienia korporacyjne, komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, zasady odpowiedzialności społecznej, zarządzała infrastrukturą oraz nieruchomościami należącymi do Spółki oraz realizowała procesy związane ze sprzedażą spółek zależnych i nieruchomości niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki.  Jest absolwentką Politechniki Warszawskiej, Wydziału Mechaniki Precyzyjnej, studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyczne SGH oraz szkoleń organizowanych przez m.in Management Centre Europe i INSEAD w Fontainebleau, z zakresu zarządzania ludźmi, budowania strategii oraz rozwoju elementów łańcuchów dostaw.

Arkadiusz Bagiński

Manager dysponujący kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy w dziale logistyki dla globalnych sieci handlowych: Geant, Carrefour, OBI. W firmie Carrefour był odpowiedzialny od strony operacyjnej za połączenie z firmą Ahold Polska.
Połączenie firm o dwóch różnych formatach było ogromnym wyzwaniem od strony logistycznej - z jednej strony hiper i supermarkety Carrefour a z drugiej strony małe sklepy osiedlowe.
Oznaczało to połączenie obszarów operacyjnych o zupełnie różnych strukturach magazynowych i dystrybucyjnych.
W kolejnej firmie  stworzył system magazynowo-dystrybucyjny od podstaw.W momencie rozpoczęcia pracy dla firmy OBI wszyscy dostawcy realizowali zamówienia bezpośrednio do sklepów. Ze względu na nieefektywny sposób dostaw Zarząd firmy podjął decyzję o centralizacji dostaw. W ciągu kilku lat powstał nowoczesny system dostaw oparty o magazyn centralny. Kilkuset dostawców zostało podłączonych do magazynu a projekt okazał się dużym sukcesem operacyjno-finansowym.
Obecnie przygotowuje się do doktoratu na temat transformacji tradycyjnych sieci handlowych w platformy e-commerce.
Posługuje się językiem angielskim i niemieckim w stopniu zaawansowanym.

Maciej Brzozowski

Dyrektor Przedstawicielstwa Hafen Hamburg Marketing e.V. Przedstawicielstwo w Polsce

Od 2002 roku kieruje przedstawicielstwem Hafen Hamburg Marketing i jest odpowiedzialny za reprezentowanie interesów portu Hamburg i przedsiębiorstw zrzeszonych w stowarzyszeniu Hafen Hamburg Marketing.
Przed związaniem się z Hafen Hamburg Marketing pracował przez ponad 10 lat w branży transportu morskiego, w tym jako oficer marynarki handlowej (1990-1994), a następnie jako makler w agencji reprezentującej armatora CMA-CGM (1996-2002).
Jest absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni (dzisiaj Akademia Morska), Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu (MBA in Logistics and SC Management).

Lech A. Bukowski

jest profesorem zwyczajnym Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Jego obszar zainteresowań obejmuje nauki systemowe, a zwłaszcza inżynierię systemów, zarządzanie ryzykiem, inżynierię jakości i niezawodności oraz logistykę przemysłową.
Jest absolwentem Politechniki Krakowskiej, a stopnie naukowe uzyskał w Akademii Górniczo-Hutniczej Krakowie (doktorat w 1976 i habilitacja w 1990). Tytuł profesora nauk technicznych uzyskał w roku 1998, a w roku 2003 został mianowany profesorem honorowym na Uniwersytecie Technicznym w Clausthal-Zellerfeld (Niemcy). Opublikował ponad 200 prac naukowych w języku polskim, angielskim i niemieckim.
Jest aktywnym członkiem komitetów naukowych wielu międzynarodowych kongresów i konferencji (np. przewodniczącym Rady Naukowej Międzynarodowej Konferencji Total Logistic Management od 1996) oraz członkiem rad redakcyjnych czasopism naukowych. Od 2002 roku prof. Bukowski był członkiem Kapituły Nagrody Siemensa. Był zapraszany jako profesor wizytujący do uczelni w takich krajach jak: Stany Zjednoczone Ameryki, Niemcy, Austria, Czechy, Słowacja.
Karierę zawodową rozpoczął w przedsiębiorstwie chemicznym Azoty Tarnów i kontynuował jako szef grupy badawczej w kombinacie hutniczym Nowa Huta w Krakowie. Od 1976 do 1994 był wykładowcą w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki), a w międzyczasie (1981 - 1987), pracował jako kierownik pracowni pomiarowo-badawczej na Uniwersytecie Technicznym w Clausthal w RFN.  W okresie od 1994 do 2003 roku był zatrudniony na stanowisku profesora jako kierownik Zakładu Jakości i Niezawodności Systemów Zautomatyzowanych, a także dyrektor Instytutu Automatyki. Od 2003 do 2013 pracował w na Wydziale Zarządzania w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, jako kierownik Katedry Systemów Inżynierii (2003 - 2006), kierownika Katedry Inżynierii Zarządzania (2006-2012) oraz Dziekan Wydziału (2005 - 2012). Od 2013 roku pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz pełni funkcję Dyrektora Centrum Inżynierii Biznesu.

Roman Gajczewski

Wiceprezes Zarządu: NAVO Orbico Sp. z o.o., Laboo Sp. z o.o. i Distribev Orbico Sp. z o.o.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1989 roku jako pracownik naukowy na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, której jest absolwentem. Pracę na uczelni łączył ze współpracą ze śląskimi firmami konsultingowymi. W 1991 roku objął stanowisko Dyrektora Handlowego w firmie Mister Tychy. W ramach swojej odpowiedzialności uczestniczył w przekształceniu Mistera w jednego z 25 Regionalnych Dystrybutorów firmy Procter&Gamble na terytorium Polski. W kolejnych latach, jako Wiceprezes Zarządu był współautorem sukcesu firmy Mister, która osiągnęła w 2000 roku pozycję lidera wśród pozostałych na rynku 4 Regionalnych Dystrybutorów P&G. Począwszy od 2001 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki NAVO PDG, która w lipcu 2014 roku stworzyła joint-venture z chorwacką Grupą Orbico i zmieniła nazwę na Navo Orbico. Firma jest liderem na rynku usług dystrybucyjnych w branży FMCG. W roku 2014 Grupa Orbico powołała go równolegle na stanowisko Wiceprezesa Laboo Sp. z o.o., ogólnopolskiej sieci sklepów drogeryjnych. Był zaangażowany w realizację projektu, w którego rezultacie w lutym 2016 roku Grupa Orbico przejęła od Heineken/Grupy Żywiec 80% udziałów w spółce Distribev i powołała go na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Distribev Orbico zajmuje się bezpośrednią sprzedażą i dystrybucją piwa oraz produktów alkoholowych do kilkudziesięciu tysięcy klientów Rynku Tradycyjnego i HORECA. Swoją wiedzę pogłębiał w ramach studiów podyplomowych na SGH i MBA na WSB. W ostatnich latach łączył biznes z prowadzeniem zajęć dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Grażyna Gierszewska

profesor zwyczajny dr hab. nauk ekonomicznych, pracownik naukowy i wykładowca akademicki. Wykładowca Politechniki Warszawskiej Wydziału Zarządzania oraz Uczelni Łazarskiego. Jest specjalistą w dziedzinie zarządzania strategicznego i międzynarodowego, zarządzania wiedzą, konkurencyjności oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Uczestniczyła w realizacji wielu projektów badawczych zarówno krajowych jak i międzynarodowych związanych z transformacją polskiej gospodarki i przekształceniami organizacji, łącznie ponad 30 projektów. Jest autorką i współautorką książek, artykułów, ekspertyz, projektów doradczych poświęconych prezentacji najlepszych praktyk zarządzania przedsiębiorstwem, łącznie ponad 160 pozycji.

Jacek Jarmuszczak

Doświadczony na międzynarodowych rynkach manager zakupów, negocjacji zakupowych i strategii generowania oszczędności. Karierę zawodową rozpoczynał w polskich firmach branży FMCG, dla których prowadził negocjacje zakupowe z dostawcami z całego świata. Międzynarodowe doświadczenie managerskie i zakupowe zdobywał w centralnych strukturach globalnych korporacji ? Philips, Carlsberg a obecnie Danfoss.
Ekspert w dziedzinie aukcji elektronicznych  oraz e-systemów zarządzania zakupami. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie wdrażania i usprawniania narzędzi elektronicznych wspierających obszar zakupów (Ocena Dostawcy, Zarządzanie Kontraktami, Obieg Zapotrzebowań Wewnętrznych, Aukcje Elektroniczne, ?)
Wielomiesięczne kontrakty w Europie zachodniej, USA, Azji oraz praca w centralnych strukturach globalnej korporacji, dostarczyły ogromnego doświadczenia w zarządzaniu biznesem o charakterze międzykulturowym. Łączna wartość zakupów, które negocjował w trakcie swojego dotychczasowego doświadczenia przekracza trzy miliardy Euro i wciąż rośnie.

Arkadiusz Kawa

Adiunkt w Katedrze Logistyki i Transportu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Autor ponad 150 publikacji popularno-naukowych oraz 100 naukowych o tematyce logistycznej, informatycznej i sieci międzyorganizacyjnych. Realizował liczne projekty dla takich organizacji i firm, jak: Urząd Miasta Poznania, Urzędu Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, AT Kearney, KPMG, Merlin.pl, SGB-Bank, Poczta Polska, UPS, DPD Polska (Siódemka), PKS Poznań, Stomil, Pepco, Autostrada Wielkopolska, Kompania Piwowarska, ARC Rynek. Opiniotwórca dla wielu czasopism m.in. Wprost, Gazeta Wyborcza, Puls Biznesu, Gazeta Prawna. Laureat konkursu na stypendia dla młodych, wybitnych naukowców Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prestiżowego konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.  Członek Wielkopolskiego Forum Inteligentnych Specjalizacji działającego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego (Grupa Robocza - Wyspecjalizowane procesy logistyczne). Ekspert programu Vacational Competence Certificate (VCC) i autor materiałów dydaktycznych w zawodzie Spedytor-logistyk. Wykładowca na studiach MBA Atlanta i podyplomowych Logistyki i Zarządzania Międzynarodowymi Łańcuchami Dostaw, Zarządzania Sprzedażą na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Organizacji i Zarządzania Produkcją na Politechnice Poznańskiej.

Krzysztof Kurek

absolwent Politechniki Warszawskiej - wydział elektryczny - specjalność automatyka i elektronika przemysłowa.  Ponad 20 lat w branży logistycznej - Dyrektor Logistyki w firmie Papyrus Sp. z o. o., Dyrektor ds. Obsługi Klienta a następnie Dyrektor ds. Inwestycji i Rozwoju w firmie Avon Cosmetics Polska, gdzie był Project Managerem budowy nowego centrum dystrybucyjnego w Garwolinie. Wcześniej pracował w Anglii w branży technologii elektronicznych dla takich firm jak Rediffusion Computers, J. B. Electronics i Rank Xerox. Obecnie działa, jako niezależny ekspert i konsultant logistyczny - www.logartcons.pl
Aktywny w środowisku logistycznym - publikuje artykuły w prasie branżowej (EuroLogistic, Transport Wewnętrzny i Magazynowanie), prowadzi warsztaty i szkolenia logistyczne, jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Managerów Logistyki.

dr hab. Aleksandra Laskowska-Rutkowska

Dyrektor Centrum Logistyki i Innowacji Uczelni Łazarskiego (a.laskowska@lazarski.edu.pl), całe życie zawodowe związana z logistyką. Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego SGH, stypendystka rządu Japonii oraz IESE Business School (Barcelona), visiting  faculty member na  University of Minnesota (USA). Wieloletni pracownik SGH (najpierw Katedry Logistyki, później Katedry Zarządzania Innowacjami), obecnie Uczelni Łazarskiego, wykładowca na studiach The Candian MBA (program SGH i University of Quebec) i WEMBA (program SGH i University of Minnesota) oraz studiach podyplomowych SGH, SGGW i Uczelni Łazarskiego. Ekspert z obszaru logistyki i innowacji. Autorka około 100  publikacji z zakresu logistyki w tym książek, a także opracowań i ekspertyz z obszaru innowacji dla: Ministerstwa Gospodarki, OPI (Ośrodek Przetwarzania Informacji) , PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości). W 2014 roku jej książka pt. "Koncepcja falowego rozwoju logistyki. Dyfuzja innowacji w łańcuchu dostaw" otrzymała Nagrodę Leonardo przyznawaną przez  Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych oraz Polską Izbę Książki w kategorii najlepsza książka o innowacjach logistycznych.Członek kapituły ogólnopolskiego konkursu wydawnictwa Eurologistics "Produkt Innowacyjny dla Logistyki" oraz kapituły konkursu "Lider Zakupów" organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki.

mgr Jacek Machocki

Absolwent SGH - ekonomika i organizacja transportu oraz finanse w handlu zagranicznym. Wiedzę zawodową poszerzał w ramach kursów i szkoleń z zakresu zarządzania w kraju i zagranicą, między innymi Strategy Management (Duke University ? USA), Logistics Management (Chalmers University of Technology ? Goeteborg, Szwecja), Strategies in Actions (Stanford Advanced Project Management - Stanford University, USA).
Karierę zawodową rozpoczął w Instytucie Transportu Samochodowego, następnie pracował na stanowiskach kierowniczych w PEKAES Auto Transport SA. W roku 1990 stworzył pierwszą w Polsce firmę z udziałem kapitału zagranicznego w branży transportowej, którą zarządzał jako Prezes Zarządu nieprzerwanie do roku 2004. W tym czasie zarządzał rozwojem i działalnością bieżącą przedsiębiorstwa a także nadzorował kolejne przekształcenia organizacji w wyniku łączenia się firm na szczeblu krajowym i międzynarodowym (SCANSPOL > SCANSPED > SCHENKER). Od października 2004 do marca 2010 był prezesem zarządu oraz partnerem, konsultantem i trenerem DGL Polska Sp. z o.o.
W latach 2010-12 był prezesem zarządu PEKAES SA, jednego z liderów polskiego rynku TSL, notowanego na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Od roku 2012 prowadzi własna działalność w zakresie doradztwa gospodarczego i szkoleń.
Posiada bogatą wiedzę i doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą, strategii biznesu, marketingu, projektowania, wdrażania i zarządzania łańcuchami i sieciami logistycznymi, zarządzania procesami, zarządzania zasobami ludzkimi oraz przywództwa i komunikacji.
Prowadzi projekty z zakresu strategii gospodarczej, restrukturyzacji i optymalizacji procesów gospodarczych, opracowania planu rozwoju i restrukturyzacji, projektowania i wdrażania systemu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, audytu działalności. Prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania procesami, strategii biznesu, pracy w zespole, negocjacji i technik sprzedaży. Jest zapraszanym wykładowcą akademickim i autorem artykułów w prasie branżowej.|
Hobby: Harley Davidson i fotografia, ale także góry, poezja i sport.

Marta Niedźwiecka-Górska

Dziennikarka, scenarzystka i reżyserka programów telewizyjnych. Trener. Ekspert w dziedzinie komunikacji i wzmocnienia wizerunku. 28 lat pracy zawodowej.

Absolwentka Filologii Polskiej na UW .  Ukończyła studia Podyplomowe na Wydziale Psychologii ze specjalnością Trener Umiejętności Poznawczych. Posiada certyfikaty ukończenia szkoleń i kursów Polskiego Instytutu Ericksownowskiego, Wiedeńskiej Szkoły Badań Klinicznych, certyfikat trenersko-coachingowy z ? Podejścia Transformacyjnego w coachingu indywidualnym i zespołowym? oraz certyfikat ukończenia całorocznych zajęć edukacyjnych "Akademii Dziennikarzy Medycznych", poświęconych najnowszym terapiom w medycynie oraz szeroko pojętej profilaktyce zdrowia.Prowadzi szkolenia i warsztaty z komunikacji, wzmocnienia wizerunku i motywacji. W szkoleniach odwołuje się do koncepcji terapii Miltona Ericksona, która oprócz pracy na zasobach, zwraca szczególną uwagę na pozytywną energię i wewnętrzną siłę człowieka.
Od początku pracy zawodowej związana jest z dziennikarstwem radiowym i telewizyjnym. Wieloletni animator kultury i instruktor teatralny.  Autorka scenariuszy i realizator programów telewizyjnych o tematyce medycznej i popularno-naukowej.

Jana Pieriegud

Profesor SGH.

Jest inżynierem, doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych. Pracuje w Katedrze Transportu SGH od 2001 r., obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół interdyscyplinarnych obszarów takich jak megatrendy, cyfryzacja, planowanie rozwoju i finansowanie infrastruktury transportowej, polityka rozwoju korytarzy transportowych i sieci TEN-T, konkurencja na rynku usług kolejowych, transport intermodalny, ICT w transporcie i logistyce, smart cities, współpraca transgraniczna, rynki wschodnie.
Jest autorką i współautorką ponad 120 publikacji, współredaktorem naukowym monografii pt. "System transportowy Polski. 10 lat w Unii Europejskiej" (2015), "Megatrendy i ich wpływ na rozwój sektorów infrastrukturalnych" (2015), "Benchmarking and best practices in transport sector" (2009), współautorką monografii pt. "Supply Chain Designing and Management for Emerging Markets" (Springer 2015).
Ma duże doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych oraz ekspertyz z zakresu transportu i logistyki. Jest niezależnym ekspertem Komisji Europejskiej (DG RTD, DG MOVE, INEA, JPI Urban Europe). W latach 2013-2015 była członkiem Grupy Doradczej Transport (TAG) Komisji Europejskiej w ramach Programu Horyzont 2020. Od marca 2015 r. jest członkiem Komitetu Naukowego Shift2Rail ? europejskiego programu badań i innowacji dla transportu kolejowego. Jest członkiem Transport Economists' Group (UK) oraz Strategic and Competitive Intelligence Professionals (SCIP, USA). Od 2012 r. jest członkiem Kapituły Konkursu "Produkt Innowacyjny ?Logistyka, Transport, Produkcja" organizowanego przez wydawnictwo Eurologistics.

Dorota Raben

Absolwentka UAM w Poznaniu. Od 1991 roku związana jest  z logistyką, której poświęciła całe swoje życie zawodowe do dnia dzisiejszego ? począwszy od uruchomienia centrum magazynowego w Poznaniu dla przedstawicielstwa firmy "Herlitz", poprzez współtworzenie i rozwijanie rodzinnej firmy logistycznej "Raben", po pracę dla "Royal Frans Maas Group", "Gefco", "FM Logistic", i "Portu Gdańsk".  We wszystkich firmach pełniła funkcje wysokiego szczebla. Praca zawodowa była związana z poznawaniem logistyki w Europie i Azji.
Swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym dodatkowo dzieli się prowadząc od 6 lat zajęcia i wykłady z zarządzania logistyką oraz z budowania strategii firm na studiach podyplomowych, MBA oraz DBA  jednocześnie na 3 uczelniach wyższych : Akademii Leona Koźmińskiego, SGH oraz PAN. Dodatkowo prowadzi wiele szkoleń z zakresu logistyki. 
Posiada certyfikat Trenera Organizacji ? Brian Tracy International.

Jacek Reps

Adwokat

Zawód adwokata wykonuje od 1998 roku. Specjalizuje się w prawie ubezpieczeniowym, prawie transportowym oraz prawie odszkodowawczym. Posiada bogate doświadczenie sądowe w tych dziedzinach. Współuczestniczył w dużych projektach prywatyzacyjnych oraz giełdowych (PZU S.A., TP S.A., PKN Orlen S.A.).
W latach 1995-1997 prowadził porady na żywo dla słuchaczy Radio dla Ciebie. Był wykładowcą w Akademii Finansów Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie i ALMAMER Wyższej Szkole Ekonomicznej w Warszawie. Prowadzi szkolenia i wykłady na rzecz czołowych ubezpieczycieli (m.in. PZU SA, TUiR Warta SA, Generali TU SA., LINK4 TU SA, TUiR ALLIANZ Polska S.A., Hamburger-Mannheimer Service).W latach 2001-2002 był członkiem Rady Programowej Miesięcznika Ubezpieczeniowego. W latach 2006-2008 wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej S.A. Udziela konsultacji mediom na potrzeby publikacji lub programów dotyczących zagadnień prawnych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa ubezpieczeniowego, odszkodowawczego i podatkowego. Włada językiem angielskim.

dr Bartosz Stolarek

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu Psychologii Zarządzania Personelem UW, Służby Zagranicznej SGH i Zarządzania Lotnictwem na Wydziałe Lotnictwa i Obrony Powietrznej Akademii Obrony Narodowej.
Ukończył szereg specjalistycznyh szkoleń zagranicznych i krajowych z dziedziny lotnictwa cywilnego tj. : ICAO National Inspectors Course, US Department of Homeland Security TSA Crisis Management Training, ECAC Best Practices for National Auditors oraz wiele innych.  Członek grupy zadaniowej ds. szkoleń w zakresie ochrony lotnictwa Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego (ECAC Training Task Force) oraz grupy do spraw ochrony w zarządzaniu ruchem lotniczym  (EUROCONTROL ATM Security Team).
Posiada uprawnienia Unijnego Podmiotu Zatwierdzającego ds. ochrony lotnictwa cywilnego ? EU Aviation Security Independent Validator.
Prowadzi działalność gospodarczą wspierającą podmioty uczestniczące w bezpiecznym łańcuchu dostaw w transporcie lotniczym.
Założyciel Polskiego Stowarzyszenia Zarejestrowanych Agentów i Znanych Nadawców.

Oplaty za studia

Studia MBA czesne 3 raty 6 rat 9 rat
MBA Logistyka
Nowoczesna logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
21 000 zł 21 000 zł 22 200 zł 22 800 zł

Zasady rekrutacji