Typ studiów Master of Business Administration
Wymiar godzinowy 404 godziny
Ilość semestrów 3
Nowa rekrutacja na semestr jesienny już od maja!

Opis studiów

Ruszyła I edycja programu MBA HR - dołącz do Nas - nie przegap!

Adresaci

 • Menedżerowie inni niż personalni (min. 5 lat doświadczenia w zarządzaniu ludźmi)
 • Właściciele oraz osoby zarządzające firmami średnimi i dużymi (min. 5 lat doświadczenia)
 • Konsultanci i doradcy biznesu zajmujący się zarządzaniem kapitałem ludzkim (min. 5 lat doświadczenia)
 • Dyrektorzy i kierownicy personalni (min. 3 lata doświadczenia na stanowisku menedżerskim)
 • HR Biznes Partnerzy (min. 3 lata doświadczenia na stanowisku)

Atuty

 • Kadra wykładowców to wybitni menedżerowie i eksperci zarządzania oraz przywództwa a także akademicy doświadczeni w biznesie
 • Zajęcia prowadzone przy wykorzystaniu profesjonalnych narzędzi wspierających  zarządzanie strategiczne i operacyjne kapitałem  ludzkim (gry symulacyjne i strategiczne).
 • Dostęp do nowoczesnych narzędzi, metod i technologii w zakresie zarządzania (zarządzanie strategiczne, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie procesowe).
 • Poznanie wiodących praktyk i trendów rynkowych w zakresie budowania wartości firmy poprzez kapitał ludzki.
 • Warsztaty rozwoju osobistego - mentoring i coaching w trakcie całego programu.
 • Gwarancja kapitału relacji.
 • Zajęcia w formie interaktywnych konwersatoriów oraz warsztatów.
 • Koordynacja zajęć poprzez platformę e-learningową
 • Dostęp do usług wspierających proces studiowania: pomoc przy rezerwacji hotelu, karty rabatowe do restauracji w pobliżu Uczelni itp.
 • Nauka poprzez wykorzystanie takich nowoczesnych metod jak storytelling, mapy myśli, design thinking.

Przesłanki i cele studiów

Profesjonalizacja kwalifikacji i kompetencji w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim to naturalna konsekwencja wyzwań z jakimi muszą mierzyć się dyrektorzy personalni oraz osoby kierujące ludźmi. Zapotrzebowanie na rozwój wiedzy i umiejętności oraz kompetencji społecznych nie ma swego ograniczenia w czasie oraz zdobytym doświadczeniem. Proces doskonalenia kompetencji jest obligatoryjny dla tych wszystkich, którzy biorą odpowiedzialność za kierowanie najważniejszym kapitałem, jakim są ludzie. Na ścieżce rozwoju zawodowego menedżerowie personalni realizują liczne szkolenia oraz studia podyplomowe. Szczególną rolę w tym procesie odgrywają programy MBA oraz studia prowadzące do uzyskania stopnia doktora. Te pierwsze stawiają na rozwój praktycznej wiedzy i umiejętności, drugie są ukoronowaniem teoretycznych studiów akademickich i często furtką do dalszej kariery naukowej.


Przesłanką uruchomienia specjalistycznego programu MBA HR są potrzeby zgłaszane przez menedżerów personalnych, którzy poszukują na rynku innowacyjnego podejścia do rozwoju kompetencji w obszarze HR. Połączenia najnowszej wiedzy, metod i narzędzi zarządzania ludźmi z doświadczeniem praktyków. To na gruncie o fundamentalnej dla Centrum Kształcenia Podyplomowego idee kształcenia PRAKTYKÓW PRZEZ PRAKTYKÓW stworzono program, który pozwala poznać i doskonalić warsztat strategicznego i operacyjnego zarządzania kapitałem ludzkim oraz osiągnąć znaczący progres w budowie kapitału swojej osobistej marki.

Celem studiów jest:

 • Rozwój kompetencji menedżerskich w zakresie tworzenia wartości firmy poprzez kapitał ludzki.
 • Rozwój i usystematyzowanie wiedzy w zakresie najnowszych metod i narzędzi zarządczych, istotnych dla wzrostu efektywności kapitału ludzkiego.
 • Dostęp do najlepszych praktyk menedżerskich, których poznanie wzmacnia fundamenty wiedzy i umiejętności, które słuchacze zdobyli podczas dotychczasowego kształcenia oraz w toku swojej kariery zawodowej.
 • Wyjście poza utarte schematy myślenia i działania, chęć zdobycia nowych inspiracji i odkrycia nowych ścieżek działania.
 • Rozwój kapitału relacji oraz kapitału swojej marki osobistej.

Organizacja zajęć

 • studia trwają 3 semestry 
 • zajęcia rozpoczynają się w październiku 2017 r., odbywać się będą w trybie sobotnio-niedzielnym, 2 razy w miesiącu

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie/harmonogramie.

Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.

Program

MODUŁ I. STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE BIZNESEM

 • Zarządzanie strategiczne
 • Podstawy socjologii współczesnej
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • Rachunkowość zarządcza
 • Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Budowanie kultury organizacyjnej na wartościach. Zarządzanie różnorodnością (diversity)
 • Zrządzanie zmianą
 • Przywództwo
 • Gra strategiczna

MODUŁ II. ZARZĄDZANIE PROCESAMI HR

 • Budowa i rola funkcji HR w organizacji
 • Rekrutacja
 • Zarządzanie wynagrodzeniami
 • Zarządzanie szkoleniami
 • System ocen pracowniczych-Performance Managment
 • Zarządzanie rozwojem pracowników
 • Zarządzanie zespołem
 • Zarządzanie talentami
 • Motywacja pracowników
 • Zarządzanie procesami HR versus prawo pracy
 • Gra strategiczna

MODUŁ III. ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM - HRM

 • Diagnoza potencjału i rozwój - warsztat Insights Diacovery
 • Psychologia w zarządzaniu
 • Zarządzanie godnościowe
 • Zarzadzanie poprzez współodpowiedzialność (Accountability)
 • Komunikacja wewnętrzna
 • CSR. Czy to wystarczy?
 • Budowa marki pracodawcy - element polityki personalnej oraz strategii komunikacji firmy a nie HRowa moda (EB)
 • Inteligencja emocjonalna
 • Kontakty z partnerami społecznymi
 • Gra symulacyjna

MODUŁ IV. EFEKTYWNOŚĆ HR

 • Zarządzanie wartością firmy
 • Pomiar efektywności polityki personalnej
 • Lean Managment
 • High Performace Organization 2.0
 • Analiza projektów doradczych
 • Employee Value Proposition
 • People Analitics
 • Gra symulacyjna

MODUŁ V. ROZWÓJ OSOBISTY

 • Marka lidera i profesjonalisty - budowanie reputacji w biznesie i na ryku pracy. Zarządzanie zasobami osobistymi i strategia kariery.
 • Mentoring i coaching jako ważne elementy stylu zarządzania
 • Negocjacje i mediacje
 • Zarządzanie stresem i uważnością w relacjach biznesowych (warsztat)
 • Przywództwo zbudowane na samoświadomości, autentyczności i osobistych wartościach. Lider z pasją - lekcja mistrzów sportu
 • Biznesowa kultura komunikacji w biznesie. Etyka, etykieta i savoir-vivre w biznesie
 • Warsztat rozwojowy

MODUŁ DYPLOMOWY

 • Sesje inspirujące
 • Seminaria dyplomowe
 • Obrona pracy dyplomowej

Wykładowcy

dr Małgorzata Gałązka - Sobotka

Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego

Pełni funkcję dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego oraz kierownika kierunku MBA w Ochronie Zdrowia. Od 2002 r. jest również adiunktem w Katedrze Zarządzania i Marketingu Uczelni Łazarskiego.

Ma tytuł doktora nauk ekonomicznych ze specjalnością ekonomika, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem.

Jest członkinią Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, przewodniczącą Zespołu Problemowego Rady NFZ ds. Leczenia Szpitalnego, doradcą Prezydenta Pracodawców RP w obszarze ochrony zdrowia i członkinią Zarządu Fundacji Przestrzeni Obywatelskiej.

Posiada szerokie doświadczenie projektowe. Koordynuje projekty badawcze finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wdrożeniowe, finansowanych z EFS. Od wielu lat wykłada i szkoli w obszarze zarządzania międzynarodowego i zarządzanie zasobami ludzkimi. Pod jej opieką powstało ponad 100 prac licencjackich i magisterskich z zakresu biznesu międzynarodowego i HRM.

Jest absolwentką kierunku menedżerskiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Karolina Hajdukiewicz

Ekspert w zakresie przywództwa, budowania i wdrażania strategii HR, kreowania postaw, budowania kompetencji, optymalizacji kosztów pracowniczych i w zarządzaniu komunikacją wewnętrzną. Od lat wspiera Firmy w zakresie kompetencji menedżerskich, projektowania dedykowanych narzędzi zarządzania obszarem HR. Psycholog organizacyjny, doświadczony mentor. Od 17 lat pracuje na styku kanałów komunikacyjnych w firmach krajowych  oraz zagranicznych, mając do czynienia ze społecznościami zróżnicowanymi kulturowo, obyczajowo, poglądowo, i kompetencyjnie. Ekspert w międzynarodowych programach HR, dedykowanych rozwojowi personelu. Obsługuje firmy o wolumenie 300+. Posiada tytuł  Doctor of Business Administration, który szanowany jest w kręgach biznesowych na całym świecie, będąc odpowiednikiem PhD w zakresie wiedzy i praktyki biznesowej. Potwierdza on najwyższą jakość kompetencji i umiejętności.  Ekspert w projektach ministerialnych. Posiada duże doświadczenie trenerskie.

 

 

Artur Jakubiak

 

 

dr hab. Marcin Kaczmarek

Dr hab. Marcin Kaczmarek pracownik Instytutu Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracuje jako wykładowca na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz podyplomowych z zakresu rachunkowości, w tym rachunkowości budżetowej. W swojej karierze zawodowej był specjalistą do spraw sprzedaży oraz członkiem zarządu i właścicielem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o profilu handlowym.

Wykonywał również obowiązki zastępcy głównego księgowego oraz wdrażał controlling (budżet zadaniowy, pomiar dokonań, zarządzanie strategiczne i operacyjne, kontrola zarządcza) w Komendzie Głównej Policji (dysponent drugiego i trzeciego stopnia).

Artur Kalwasiński

Robert Kaszczyszyn

Członek Zespołu do Spraw Wprowadzenia Mediacji w Polsce. Współzałożyciel stowarzyszenia Polskie Centrum Mediacji. Mediacją zajmuje się od 1998 roku. Ukończył szkolenia w zakresie mediacji karnych i nieletnich sprawców czynu karalnego, rodzinnych, cywilnych i gospodarczych. Certyfikowany trener-szkoleniowiec, wykładowca kilku wyższych uczelni. Stały mediator z listy PCM przy Sądzie Okręgowym w Lublinie w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Agnieszka Kielichowska

 

Obecnie pracuje jako Dyrektor Biura Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej w jednej z największych instytucji finansowej w Polsce.

Doświadczony menedżer public relations, marketingu i sprzedaży oraz szef projektów typu start-up, z praktyką w firmach międzynarodowych i krajowych. Odpowiada za komunikację wewnętrzną, zewnętrzną i społeczną oraz działania CSR.

Inicjowane i prowadzone przez nią projekty są nagradzane przez branżę wydawniczą, np. w konkursach Polish Content Marketing Awards, Szpalty Roku, Agencji Agape czy Intranety.pl.

Od kilku lat dzieli się swoim doświadczeniem prowadząc wykłady na uczelniach wyższych z komunikacji,  społecznej odpowiedzialności biznesu, przywództwa oraz zarzadzania zespołami.

Absolwentka Executive Master of Business Administration na Dominican University Brennan School of  Business  w Chicago, Międzynarodowych Podyplomowych Studiów Marketingu na Politechnice w Brnie oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zbigniew Kieras

Coach PCC; ICF, trener biznesu i  rozwoju osobistego, Trener NLP, NLP Master Trainer, Szef Działu Szkoleń Biznesowych ACT Advanced Corporate Training.
Ceniony przez Klientów za wiedzę i doświadczenie, nietuzinkowy sposób prowadzenia zajęć, dobrą energię i poczucie humoru.Jako coach przeprowadził ponad dwa i pół tysiąca godzin coachingu, zarówno z klientami indywidualnymi (executive coaching, coaching efektywności osobistej) jak i z zespołami (team coaching, coaching relacji). Jest członkiem ICF Polska i ICF Global, międzynarodowym asesorem ICF, członkiem założycielem Izby Coachingu, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Outdoor, członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Trenerów NLP. Posiada blisko 20-letnie, międzynarodowe doświadczenie trenerskie we współpracy z klientami korporacyjnymi, dla których opracował i przeprowadził kilkaset szkoleń. Specjalizuje się w obszarach budowania i rozwoju zespołu, pozytywnego wywierania wpływu, skutecznej komunikacji, systemów motywowania siebie i innych, zarządzania sobą w relacjach biznesowych i osobistych. Pasjonat gór (ratownik TOPR) oraz koni.

Magdalena Kustra-Olszewska

Principal Consultant w Aon Hewitt

Od 2000 roku realizuje projekty doradcze w obszarze Human Resources. W Aon Hewitt, od 2010 roku prowadzi programy budowania zaangażowania i rozwoju Angażującego Przywództwa. Jest facylitatorem pracy zespołowej - pracuje z kadrą menedżerską i Zarządami firm. Uczestniczy w sesjach oceny i rozwoju kompetencji najwyższej kadry zarządzającej. Jest współtwórcą modelu Angażującego Lidera Aon Hewitt.

Wykształcenie i certyfikacje

- Uniwersytet Śląski, Wydział  Filologiczny

- Studia podyplomowe  z zarządzania zasobami ludzkimi

- University College Gallway: European Life and Institutions

-Posiada certyfikację Team Coaching International w zakresie narzędzia Team Diagnostics Assessment oraz prowadzenia coachingu zespołów
- Absolwentka Szkoły Team Coachingu Coachways
- Absolwentka programu Alana Seal'a Transformational Presence Leadership and Coach Training
- Certyfikowany praktyk Insights Discovery

Jakub Lewandowski

Prezes spółki Pasja G.D.T / Trener / Coach ICC


Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego ? kierunek ?Zarządzanie Ludźmi w Firmie". Absolwent Akademii Mistrzów Treningu GT Mentor, certyfikowany coach biznesowy ICC, akredytowany konsultant Insights Discovery. 

Pracował m.in. jako menedżer Działu Zatrudnienia i Rozwoju Pracowników
w Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych S.A., trener i dyrektor sprzedaży w Dr. Oetker i IBM. Autor i współautor unikatowych narzędzi, koncepcji treningów i warsztatów w zakresie strategii prowadzenia firm, zarządzania personelem oraz zarządzania sprzedażą. Prowadzi coaching biznesowy i indywidualne procesy mentoringowe, a także szkolenia z zakresu psychologii sprzedaży, przywództwa, zarządzania ludźmi i motywacji. Ekspert biznesowy w TVN BiŚ, TVN24, Gazecie Finansowej, Wiadomościach Handlowych, Życiu Handlowym. Wykładowca na studiach podyplomowych i MBA m.in. w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. L. Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy, Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach. Autor kierunku studiów podyplomowych "Akademia Trenera Biznesu" w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy, współtwórca kierunku ?Akademia Menedżera Sprzedaży? w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.


Uwielbia podróże z rodziną, aktywnie wypoczywa, ukończył kilka półmaratonów.

Joanna Liksza

 

 

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na stanowiskach menedżerskich w organizacjach krajowych i międzynarodowych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Leona Koźmińskiego (MBA). Trenerka biznesu. Specjalizuje się w zarządzaniu efektywnością organizacji, wynagrodzeniach oraz budowie, informatyzacji i transformacji działów HR.

 

 

Joanna Malinowska - Parzydło

Praktyk biznesu z 20 letnim stażem w strategicznej komunikacji, następnie dyrektor personalny w polskich mediach. Doradca w zakresie zarządzania marką osobistą, komunikacji, przywództwa oraz budowania kultury firm wokół wartości. Prekursorka tematyki zarządzania kapitałem reputacji w Polsce. Zaproszona do grona 50 najlepszych dyrektorów HR przy Komisji Europejskiej. Po latach spędzonych w korporacjach, z sukcesem rozwija własną firmę Personal Brand Institute.

Blogerka ?Jesteś Marką?, publicystka harvardzkiej blogosfery. Autorka książki ?Jesteś marką. Jak odnieść sukces i pozostać sobą? oraz licznych publikacji eksperckich.

 Mentor i Executive Coach. Założycielka Polskiego Stowarzyszenia Mentoringu. Twórca think tanku HR Influencers. Wykładowca akademicki MBA.  Mama Jaśka i Olka.

Robert Manikowski

Partner w Keystone Business Advisory

Jest adiunktem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego doświadczenia zawodowe związane są od 19 lat z różnymi aspektami zarządzania zasobami ludzkimi. Pełnił obowiązki Dyrektora Personalnego w „Węglozbyt” Sp.z o.o. i Intercell Sp. z o.o. (dzisiaj Stora Enso). W Spółce Intercell odpowiedzialny był miedzy innymi za wdrożenia strategicznej karty wyników (BSC) oraz Zarządzania Przez Cele (MBO) i negocjacje nowego ZUZP. Doświadczenia doradcze związane są z firmami: Neuman Polska, Deloitte oraz Keystone Consulting.

Robert Manikowski współpracował z wieloma organizacjami przemysłu energetyczno – paliwowego, farmaceutycznego i FMCG. Jest doświadczonym i cenionym ekspertem w dziedzinie systemów wynagrodzeń oraz systemów motywacyjnych. Od 2000 roku praktykę zawodową łączy z pracą dydaktyczną wykładając tematykę zarządzania ludźmi, a w szczególności systemów motywacyjnych na takich uczelniach jak: Szkoła Główna Handlowa, Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie, Wyższa Szkoła Nauk Ekonomicznych im. L. Koźmińskiego  w Warszawie. Jest odpowiedzialny za projekty prowadzone w Keystone Business Advisory związane z aspektami zarządzania zasobami ludzkimi przy tworzeniu grupy kapitałowej JSW SA, integracji polskiego segmentu koksowniczego, budową struktur zarządczych BOT GiE SA,  ujednolicenia struktur wynagrodzeniowych w ENEA SA, EDF Polska.

 

 

Jakub Marczak

Posiada wieloletnie szerokie doświadczenie w obszarze jakości Lean i SixSigma. Pracował jako Menadżer ds. Doskonalenia i Lean w branży meblarskiej. Jako ekspert doskonałości operacyjnej w branży farmaceutycznej, uczestniczył m.in. we wdrożeniu systemu produkcyjnego opartego na Lean w jednej z zagranicznych fabryk koncernu - pracując jako coach systemu. Członek zarządu Perfectus Group. Współorganizator największej konferencji o tematyce Lean w Europie. Skupia się głównie na metodyce Lean Manufacturing. Współpracuje z firmami m.in. z branż spożywczej, medycznej, metalowej i kosmetycznej przy wdrażaniu narzędzi i metodyki Lean.

prof. nz dr hab. Joanna M. Moczydłowska

Kierownik merytoryczny studiów

Psycholog, doradca personalny, doświadczony nauczyciel akademicki, wieloletni wychowawca młodzieży, w tym młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Autorka popularnych narzędzi wykorzystywanych do diagnozy w poradnictwie edukacyjnym i zawodowym. Wykładowca w Uczelni Łazarskiego i w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie. Prowadzi zajęcia na renomowanych studiach MBA i MBA w ochronie zdrowia. Jest autorką ponad 150 publikacji naukowych na temat motywacji, psychologii w zarządzaniu i zachowań organizacyjnych.

 

 

Witold Moszyński

Pasjonat HR-u & innowacji IT. Od ponad 12 lat doradza zarządom i organizacjom z różnych branż w zakresie HRM i wdrożeń informacyjnych systemów zarządzania. Zainteresowania zawodowe łączy z naukowymi. W latach 2012-2016 pełnił  funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim w PKP S.A. (www.RaportHR.pl) oraz Redaktora Naczelnego gazety Grupy PKP ?Twoja Kolej?. Jako Przewodniczący Komitetu Sterującego odpowiadał za wdrożenie w PKP Zarządzania Talentami w modelu cloud, koordynując współpracę 5 spółek zaangażowanych w ten projekt.

Od 2010 r. jest Członkiem Rady Programowej Centrum Kształcenia Podyplomowego, Eksperckiej Rady Konsultacyjnej i Wykładowcą Uczelni Łazarskiego.

Jest laureatem wielu konkursów i nagród indywidualnych (m.in. nagroda nadzwyczajna Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego - Menedżer Sukcesu, wyróżnienie Uczelni Łazarskiego - Brylant Łazarskiego, 1-sza nagroda w konkursie PARP ?Rozwiązania jutra w HR? - "za zdolność do tworzenia innowacji i otwartość na zmiany") oraz przyznanych organizacjom sektora prywatnego i publicznego, w których zarządzał kapitałem ludzkim, za prowadzenie polityki kadrowej na najwyższym poziomie (Przedsiębiorstwo Przyszłości 2014 i 2015, Profesjonalne ZZL 2014 i 2015, Złoty Platan Uczelni Łazarskiego, Godło Inwestora w Kapitał Ludzki 2010 i 2011). Jest członkiem honorowym Konwentu Menedżerów Przedsiębiorstw Przyszłości, członkiem PSZK, prelegentem krajowych i międzynarodowych konferencji, autorem licznych publikacji oraz "Łowcą Talentów". Miał również zaszczyt pełnić funkcję Jurora Konkursu Pracodawca Godny Zaufania.

Agnieszka Mrówka

 

Ekspert w zakresie projektowania i wdrażania kompleksowych rozwiązań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów związanych w wprowadzaniem i wdrażaniem nowoczesnych systemów zarządzania w organizacjach z różnych branż i sektorów. Profesjonalny audytor personalny posiadający doświadczenie w opracowywaniu i operacjonalizacji strategii i polityki personalnej, opracowywaniu i implementacji rozwiązań w zakresie budowania kultury organizacyjnej i zaangażowania pracowników, przywództwa, różnorodności i mobilności pracowników oraz zarządzania wiedzą i budowaniu systemów motywacyjnych.

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w międzynarodowej firmie doradczej PwC. Wykładowca na studiach magisterskich i podyplomowych oraz Członek Rady Programowej Centrum Kształcenia Podyplomowego i Eksperckiej Rady Konsultacyjnej Uczelni Łazarskiego. 

 

 

Alicja Ozdowy - Bietkowska

Alicja przez ostatnie 18 lat pracowała jako menedżer i konsultant realizując projekty doradczo biznesowe z obszaru transformacji organizacji, optymalizacji procesów i zarządzania zasobami ludzkimi. Alicja specjalizuje się w budowaniu i wdrażaniu strategii HR, w modelowaniu kultur organizacyjnych, współtworzy programu rozwoju  menedżerów. 

Alicja realizowała projekty m. innymi dla: ABB, Poczta Polska, KHW, KGHM Polska Miedź, TELE-FONIKA, Grupa Azoty, PKN ORLEN SA, Seco/Warwick SA, ArcelorMittal, Pekao SA, Tu Europa SA, ING Finanse, PLL LOT, Orange, Polkomtel, PLAY, PGNiG, Mennica Polska. Żywiec Zdrój, Castorama Polska, Oriflame.   

Alicja obecnie jest Associate Partnerem w firmie doradczej ALLBRIDGE Business Advisory, gdzie zajmuje realizacją projektów zmian procesów HR i modelowaniem kultur organizacyjnych. Przez 4 lata pracowała jako dyrektor ds. rozwoju w Harvard Business Review Polska ICAN Institute. Wcześniej pracowała w międzynarodowej firmie doradczej PwC jako konsultant i menedżer w dziale doradztwa biznesowego oraz w IBM Global Business Services, jako ekspert i menedżer w dziale HCM zajmującym się wdrożeniami systemów HR. Wcześniej była menedżerem ds. Strategii Rozwoju Kadr w grupie Elektrim.

Z wykształcenia Alicja jest psychologiem klinicznym. Posiada także certyfikat coacha w ICC.  Pasją Alicji są wyprawy rowerowe.

Beata Tadla

Absolwentka Kulturoznawstwa oraz Zarządzania Instytucjami Kultury na UAM w Poznaniu, niebawem także studiów podyplomowych w zakresie kształcenia głosu i mowy na Uniwersytecie SWPS. Od 1991 roku w mediach. Związana z radiem, a póżniej telewizją. W TVN gospodyni m.in. głównego wydania Faktów, a w TVP Wiadomości oraz programów publicystycznych. Autorka trzech książek: "Pokolenie '89. Dzieci PRL w wolnej Polsce", "Kto pyta nie błądzi. Rozmowy wielkich i niewielkich", "Niedziela bez Teleranka". Zdobywczyni tytułu "Mistrz Mowy Polskiej". Wykładowca, trener mówców.

dr Bartosz [Bart] Tkaczyk

Członek Zarządzający (Spółka Energizers) oraz Fulbright Scholar (University of California, Berkeley - Uniwersytet Publiczny #1 na świecie). Pod jego kierownictwem, Energizers, globalny boutique doradczy specjalizujący się w Strategicznym Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Rozwoju Organizacyjnym został wpisany na listę Top 500 światowych firm w przywództwie. Dr Tkaczyk wierzy w praktykę opartą o badania oraz badania informowane przez praktykę, i aplikował te pryncypia w projektach dla korporacji z różnych sektorów, w wielu krajach świata. Z sukcesem łączy executive coaching, pozytywny rozwój organizacyjny, kierowanie zmianą, strategiczny consulting i nauczanie w międzynarodowych programach MBA. Dr Tkaczyk jest publikowany w prestiżowych journalach biznesowych i zarządzania w Anglii, Kanadzie, USA, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, m.in. w: Arab Investor, Design Management Review, Development and Learning in Organizations, European Business Review, Leadership Excellence, Strategic Change, Strategic HR Review, oraz Talent Development. Dwukrotnie globalnie nagrodzony za badania w obszarze przywództwa oraz jak wdrażać transformacje w organizacjach w sposób metodologiczny i kreatywny przez Międzynarodową Federację Organizacji Rozwoju (Affiliacja ONZ), Dr Tkaczyk ewangelizuje: jeśli przestajesz sięuczyć, to przestajesz się rozwijać i przestajesz wzrastać. Na Twitterze: @DrBTkaczykMBA

Natalia Pisarek

Doświadczony konsultant HR, liderka zespołu Human Capital Consulting w Deloitte. Pracowała zarówno jako menedżer szkoleń, jak i konsultant ds. HR w PwC oraz Deloitte doradzając polskim oraz globalnym firmom w projektowaniu innowacyjnych, szytych na miarę rozwiązań wspierających cele biznesowe. Natalia specjalizuje się w zarządzaniu kompetencjami (modele kompetencji, systemy ocen, ocena kompetencji), projektowała systemy ocen dla wielu organizacji. Natalia realizowała także projekty związane z optymalizacją i efektywnością zatrudnienia, systemami motywacyjnymi, badaniem i modelowaniem kultury organizacyjnej. Natalia prowadzi liczne warsztaty i wykłady z zakresu najnowszych trendów HR, jest autorką publikacji nt. innowacji w HR, zarządzania pokoleniami i przywództwa.

Dorota Raniszewska

Od 2009 roku pracuję jako coach i trenerka z biznesem i z oświatą. Projektuję i prowadzi szkolenia dla coachów ICF w ramach procesu akredytującego. Specjalizuję się w obszarach motywacji, integracji społecznej i przywództwa osobistego. Jest ekspertką w dziedzinie zastosowania fotografii i wizualności a także ruchu i ciała w procesach rozwojowych. Współtworzy podejście rozwojowe OFF WORDS oparte na syntezie sfer myślenia, odczuwania i działania.

Posiada Certyfikat Trenera Points-of-You? i licencję Konsultanta Motivational Maps?. Przynależy i aktywnie działa w International Coach Federation, zrzeszającej profesjonalnych coachów na świecie.

Ma 15-letnie doświadczenie pracy w biznesie w sektorze bankowym na stanowiskach HR, dyrektorskim i międzynarodowym menedżerskim w obszarach procesów performance management, training and development, succession planning, compensation and benefits oraz w branży doradczej, gdzie prowadziła duże projekty polegające na wdrażaniu zintegrowanych procesów HR, Total Rewards i zmiany organizacyjnej.

Od wielu lat regularnie prowadzi warsztaty i wykłady na konferencjach branżowych. Jest autorką artykułów poświęconych motywacji oraz zastosowaniu fotografii w coachingu. Obecnie studiuję na programie doktorskim Collegium Civitas na kierunku socjologii.

Piotr Rupik

 

 

Askaniusz Sawicki

Dyrektor ds. Rozwoju Organizacji COCA-COLA HBC POLSKA

Laureat II edycji konkursu "Brylanty Łazarskiego"

Marcin Sieńczyk

Absolwent Uczelni Łazarskiego, SGH oraz student Executive MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Od kilkunastu lat związany z branżą HR oraz nowych technologii. Posiada szeroką wiedzę z zakresu technologii wykorzystywanych w HR oraz doświadczenie przy wdrażaniu outsourcingu usług HR, Employer Brandingu, idei Candidate Experience i Rekrutacji przez Internet.

Ostatnie 10 lat związany był z Grupą Pracuj, gdzie odpowiadał za tworzenie i wdrażanie strategii rozwoju systemów rekrutacyjnych, w tym m.in. dla wiodącej w Polsce platformy rekrutacyjnej www.eRecruiter.pl (model SaaS).

Prywatnie mąż i ojciec dwójki dzieci: Zosi i Jasia. W wolnych chwilach relaksuje się uprawiając różne sporty letnie i zimowe. Lubi gotować i podróżować, w tym uprawiać tzw. turystykę biegową. Maratończyk i od niedawna zapalony triathlonista amator.

Piotr Sierociński

Dyrektor Generalny

Od 2005 roku odpowiedzialny za zarządzanie HRM partners S.A. i koordynację projektów doradczych. Specjalizuje się w doradztwie płacowym, strategii i transformacji funkcji HR.

Z branżą HR związany od roku 1990. Przez ponad 5 lat był szefem personalnym dużej firmy produkcyjnej. Od 1996 roku działa w konsultingu, m.in. w Neumann Management Institute, Andersen, Deloitte. Wcześniej przez ponad 8 lat pracował jako informatyk.

Wybrani klienci: PKN ORLEN / Grupa ORLEN, Inter Cars, Arcelor Mittal, Wedel, Agora, BRE Bank, Presspublica, CIECH, Wincanton, Krajowa Izba Rozliczeniowa, BGŻ, Siódemka, Christianapol, Lot Services, Bank Gospodarstwa Krajowego, WSiP, Softbank Serwis, Gothaer

 

 

Łukasz Szarawara

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie kierunku Finanse i Bankowość. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w Drugim Narodowym Funduszu Inwestycyjnym S.A. oraz w PZU NFI Management Sp. z o.o. gdzie był odpowiedzialny za analizę finansową spółek z portfela inwestycyjnego funduszu oraz nadzór właścicielski nad grupą spółek. Następnie związany z Niezależnym Operatorem Międzystrefowym Sp. z o.o., gdzie pełnił funkcje Dyrektora Działu Budżetowania i Kontroli Finansowej oraz Dyrektora Finansowego budując funkcję finansową i uczestniczył w przebudowie modelu biznesowego dostawcy usług telekomunikacyjnych. Pełnił również funkcję Członka Zarządu Adamed Sp. z o.o. i Dyrektora Finansowego w Grupie Adamed - wiodącego polskiego gracza na rynku farmaceutycznym.

Od 2012 r. związany z PKP S.A., gdzie zajmuje stanowisko Dyrektora Zarządzającego ds. finansowych PKP S.A. i Grupy PKP.

Małgorzata Zachorowska

Dyrektor Zarządzający w Zachorowska&Partners. Posiada 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu Działami Personalnymi na poziomie kraju i regionu, m. in. w takich firmach jak: Shell Europa, Tesco Europa Środkowschodnia, Kampania Piwowarska Polska.

Mariusz Wawer

 

Obecnie Senior Manager w Deloitte. Odpowiedzialny za strategiczne doradztwo w zakresie komunikacji korporacyjnej, wewnętrznej oraz komunikowaniu procesów zarzadzania zmianą w organizacjach. Członek zespołu Human Capital Consulting w Deloitte.

Mariusz ma ponad 15 lat doświadczenia w komunikacji. Przed Deloitte pracował w największych sieciowych agencjach PR w Polsce, gdzie tworzył strategie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej dla procesów M&A, restrukturyzacji czy też kluczowych wdrożeń systemów CRM i IT. Doradzał polskim i globalnym firmom w tym Energa, PGE, PKP CARGO, IBM, Samsung, 3M, IKEA czy BMW.  Wcześniej przez wiele lat był dziennikarzem gospodarczym m.in. Gazety Wyborczej i Pulsu Biznesu.

Trener, certyfikowany mediator i negocjator.

 

 

dr Anna Partyka–Opiela

radca prawny, Senior Associate w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, lider Zespołu Compliance. Anna jest doktorem prawa, na bieżąco doradza w kwestiach compliance, zarządzania ryzykiem nadużyć, prawa farmaceutycznego oraz  ochrony zdrowia.  Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z transparentnością procesów wewnętrznych i zewnętrznych, reklamą, korupcją, corporate governance, komunikacją oraz przebudową i optymalizacją systemów i przedsiębiorstw. Prowadziła wiele projektów w obszarze audytów zgodności i audytów śledczych, a także związanych z wdrażaniem i usprawnianiem procesów i procedur.

prof. dr hab. Hubert Izdebski

 

prof. n. prawnych; prof. zwycz. w Uniwersytecie SWPS (od 2015); em. prof. zwycz. Uniwersytetu Warszawskiego. Członek–korespondent PAN (od 2016). Wypromował 24 doktorów n. prawnych.  Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (2003-2016) i jej sekretarz (2011-2016). Adwokat, radca prawny. Autor (lub współautor) 31 książek, w tym: Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne (wspólnie z M. Kuleszą), Fundamenty współczesnych państw, Samorząd terytorialny, Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni oraz Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej. Od 1989 r. zaangażowany w prace legislacyjne, w tym dotyczące szkolnictwa wyższego i stopni naukowych; członek Rady Legislacyjnej (1994-1998) i przewodniczący jednego z zespołów do opracowania założeń    „ustawy 2.0”.

Opłaty za studia

Studia MBA czesne3 raty6 rat9 rat
Executive MBA for Human Resources Professionals21000* zł21000* zł22200* zł22800* zł

20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**
*cena obowiązuje do 30.11.2017 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Deutsche Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest:

 • Posiadanie wykształcenia wyższego min. magisterskiego
 • Posiadanie min. 3 letniego doświadczenia w zarządzaniu funkcją personalną lub min. 5 letniego doświadczenia w innym przypadku określonym w charakterystyce adresatów
 • Pozytywny wynik testu kompetencji typu GMAT HC
 • Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjne
 • Dodatkowe uwagi: w procesie rekrutacji dodatkowo punktowane będą rekomendacje (przedłożenie minimum 2 referencji)

Test kompetencji oraz rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w wyznaczonym terminie podanym do wiadomości zarejestrowanego kandydata.

WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji na kierunku Executive MBA for Human Resources Professionals jest posiadanie dyplomu magisterskiego
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacja o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

KONTAKT

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

Partnerzy studiów

Zobacz także