Ze względu na duże zainteresowanie rekrutacja na seminarium doktoranckie nauk prawnych zostaje przedłużona do 17 listopada 2017 r.

Wymiar godzinowy   

 • 170 godziny (jeden zjazd w miesiącu)

Ilość semestrów

 • 2

Rekrutacja trwa

 • od 1 maja do 31 października 2017r. (rekrutacja przedłużona ze względu na duże zainteresowanie)

Początek zajęć

 • II połowa października 2017r.

 

Informacja ogólna

Kurs Seminarium Doktoranckie Nauk Prawnych stwarza warunki do:

 1. prowadzenia samodzielnych badań naukowych, w tym także poza jednostką prowadzącą kształcenie;
 2. współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym również międzynarodowych;
 3. przygotowania przez seminarzystę publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej przyjętej do druku w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej;
 4. przygotowania do egzaminów doktorskich oraz przygotowania rozprawy doktorskiej pod opieką promotora albo promotora i promotora pomocniczego;
 5. uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą;

 

Udział w Seminarium Doktoranckim Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego pozwoli na połączenie wysokiej jakości badań naukowych z praktycznym wymiarem kształcenia. Znakomita większość wykładowców pracujących na Wydziale, to uznani specjaliści i praktycy prawa, przekazujący studentom i doktorantom najbardziej potrzebne umiejętności i prowadzący badania naukowe w obszarach o istotnym znaczeniu dla życia społecznego i gospodarczego kraju.

Uczelnia Łazarskiego proponuje doktorantom w szczególności badania w obszarze:

 • prawa rzymskiego,
 • prawa cywilnego (materialnego i procesowego),
 • prawa karnego (materialnego, procesowego, prawa karnego wykonawczego) oraz kryminalistyki,
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prawa unijnego,
 • prawa konstytucyjnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa lotniczego,
 • prawa medycznego,
 • prawa energetycznego,
 • ochrony konkurencji i konsumentów,
 • prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych, prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz ekonomicznej analizy prawa.

Warunki i tryb rekrutacji

 1. Do udziału w seminarium doktoranckim nauk prawnych może być dopuszczona osoba, która posiada kwalifikacje  drugiego  stopnia  lub  jest  beneficjentem  programu  „Diamentowy  Grant”, o którym mowa w art. 187a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 572 z późn.zm.).
 2. Rekrutację przeprowadza powołana przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Seminarium Doktoranckiego (dalej zwana Komisją Rekrutacyjną) .
 3. Przewodniczący i członkowie Komisji powoływani są spośród nauczycieli akademickich.
 4. Limit miejsc na Seminarium Doktoranckim ustala Dziekan Wydziału Prawa i Administracji.
 5. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział osoby, które złożą następujące dokumenty:
  1. podanie o przyjęcie na Seminarium Doktoranckie Nauk Prawnych ze wskazaniem wybranej grupy seminaryjnej,
  2. kwestionariusz osobowy/życiorys,
  3. dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów, lub oświadczenie, że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia seminarium doktoranckiego. W przypadku nie dostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się o przyjęcie na seminarium doktoranckie nie zostaje na nie przyjęta,
  4. udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów,
  5. opis zainteresowań naukowych i wstępną propozycję projektu badawczego,
  6. charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych i zawodowych (w szczególności informację o publikacjach, pracach w kołach naukowych, o udziale w konferencjach naukowych, nagrodach, o wyróżnieniach, stażach),
  7. trzy aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  8. kopię dowodu osobistego,
  9. potwierdzenie dokonania opłaty kwalifikacyjnej
 6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5, kandydaci składają w Biurze Rekrutacji Uczelni Łazarskiego w terminie do 30 września 2017r.
 7. Kandydaci na Seminarium Doktoranckie przyjmowani są na podstawie postępowania rekrutacyjnego, które składa się z:
  1. analizy przedstawionych przez kandydata dokumentów,
  2. analizy osiągnięć naukowych i zawodowych kandydata,
  3. analizy wyników w nauce z okresu studiów,
 8. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są podawane do wiadomości kandydata w terminie do 15 października 2017r.
 9. Kierownik Seminarium może przedłużyć termin rekrutacji. Informacja o przedłużeniu terminu rekrutacji jest podawana do publicznej wiadomości w terminie do 15 października 2017r. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji.
 10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Kierownika Seminarium, dopuszczalne jest przyjęcie na Seminarium Doktoranckie po upływie terminów rekrutacyjnych, w tym również po rozpoczęciu zajęć. W takiej sytuacji Kierownik Seminarium określa zasady uzupełnienia kształcenia.

 

Zasady studiowania i zaliczania przedmiotów

 

 1. Zaliczenie przewidzianych planem Seminarium przedmiotów na poszczególnych semestrach następuje w razie pozytywnego odbycia egzaminów oraz
 2. uzyskania zaliczeń przewidzianych w programie i planie Seminarium Doktoranckiego.
 3. Zaliczenie przedmiotu następuje w formie egzaminu, zaliczenia na ocenę lub zaliczenia bez oceny, stosownie do odpowiednich postanowień zawartych w planie i programie Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych.
 4. W poszczególnych semestrach określonych w planie i programie Seminarium, w których jest to przewidziane seminarzysta wybiera po jednym przedmiocie z przedmiotów do wyboru. Seminarzysta ma obowiązek zaliczyć wybrane przez siebie przedmioty.
 5. Zajęcia seminaryjne (grupy seminaryjne) są formą kształcenia z dyscypliny podstawowej zdawanej na egzaminie doktorskim oraz współpracy w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej. Kończą się zaliczeniem.

Ukończenie Seminarium Doktoranckiego

 1. Seminarium Doktoranckie kończy się z upływem drugiego semestru, o ile wcześniej seminarzysta nie uzyskał stopnia naukowego doktora. W przypadku wcześniejszego uzyskania stopnia naukowego doktora, za datę ukończenia seminarium doktoranckiego uważa się datę podjęcia uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora.
 2. Ukończenie Seminarium Doktoranckiego poświadczane jest Certyfikatem ukończenia Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych (poziom1).
 3. Zasady uzyskiwania stopnia naukowego doktora regulują odrębne przepisy.
 4. Kierownik Seminarium Doktoranckich może podjąć decyzję o skreśleniu z listy uczestników Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych w przypadku:
  1. niezrealizowania  obowiązków  wynikających  z  planu  i  programu  Seminarium,
  2. naruszenia zasad dotyczących pobierania opłat;
  3. złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z Seminarium Doktoranckiego.
 5. W przypadku skreślenia z listy uczestników Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych uczestnik Seminarium, na swój wniosek, może otrzymać zaświadczenie o przebiegu kształcenia w ramach Seminarium, w tym o zaliczonych przedmiotach.

Program Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych Poziom I

Grupy seminaryjne

Wysokość opłat

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN, powinna być dokonana przed złożeniem wymaganych dokumentów rekrutacyjnych i zostanie zaliczona na poczet czesnego za pierwszy semestr.

Czesne za semestr wynosi 3500 PLN przy płatności jednorazowej i 3600 PLN przy płatności rozłożonej na dwie raty po 1800 PLN. 

Płatność jednorazową czesnego (pomniejszoną w pierwszym semestrze o kwotę opłaty rekrutacyjnej) uiszcza się 14 dni przed rozpoczęciem zajęć w pierwszym i drugim semestrze.

Płatność ratalną (pomniejszoną przy pierwszej racie o kwotę opłaty rekrutacyjnej) uiszcza się w następujących terminach:

 • w semestrze jesiennym I rata  1800 PLN  14 dni przed rozpoczęciem zajęć, II rata 1 800 PLN do 15 grudnia 2017
 • w semestrze wiosennym I rata 1800 PLN 14 dni przed rozpoczęciem zajęć, II rata  - 1 800 PLN - do 1 kwietnia 2018

Nr konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat, to:

Deutsche Bank Polska S.A. 56 1910 1048 2209 0006 3981 0003

W tytule płatności proszę napisać: Seminarium Doktoranckie oraz imię i nazwisko kandydata/uczestnika seminarium.

Kontakt

Beata Filus
b.filus@lazarski.edu.pl

tel. +48 22 54 35 309

pokój: 361

Wymiar godzinowy

 • 160 godzin (jeden zjazd w miesiącu)

Ilość semestrów

 • 2

Rekrutacja trwa

 • od 1 maja  do 30 września 2017r.

Początek zajęć

 • II połowa października 2017r.

Informacja ogólne

Kurs Seminarium Doktoranckie Nauk Prawnych stwarza warunki do:

 1. prowadzenia samodzielnych badań naukowych, w tym także poza jednostką prowadzącą kształcenie;
 2. współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym również międzynarodowych;
 3. przygotowania przez seminarzystę publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej przyjętej do druku w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej;
 4. przygotowania do egzaminów doktorskich oraz przygotowania rozprawy doktorskiej pod opieką promotora albo promotora i promotora pomocniczego;
 5. uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą;

 

Udział w Seminarium Doktoranckim Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego pozwoli na połączenie wysokiej jakości badań naukowych z praktycznym wymiarem kształcenia. Znakomita większość wykładowców pracujących na Wydziale, to uznani specjaliści i praktycy prawa, przekazujący studentom i doktorantom najbardziej potrzebne umiejętności i prowadzący badania naukowe w obszarach o istotnym znaczeniu dla życia społecznego i gospodarczego kraju.

Uczelnia Łazarskiego proponuje doktorantom w szczególności badania w obszarze:

 • prawa rzymskiego,
 • prawa cywilnego (materialnego i procesowego),
 • prawa karnego (materialnego, procesowego, prawa karnego wykonawczego) oraz kryminalistyki,
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prawa unijnego,
 • prawa konstytucyjnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa lotniczego,
 • prawa medycznego,
 • prawa energetycznego,
 • ochrony konkurencji i konsumentów,
 • prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych, prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz ekonomicznej analizy prawa.

 Warunki i tryb rekrutacji

 1. Do udziału w Seminarium Doktoranckim Nauk Prawnych poziom II może być dopuszczona osoba, która jest absolwentem Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych poziom I.
 2. Rekrutację przeprowadza powołana przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Seminarium Doktoranckiego (dalej zwana Komisją Rekrutacyjną) .
 3. Przewodniczący i członkowie Komisji powoływani są spośród nauczycieli akademickich.
 4. Limit miejsc na Seminarium Doktoranckim ustala Dziekan Wydziału Prawa i Administracji.
 5. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział osoby, które złożą podanie o przyjęcie na Seminarium Doktoranckie Nauk Prawnych poziom II.
 6. Podanie kandydaci składają w Dziekanacie Wydziału Prawa i Administracji w terminie do 30 września 2017r.
 7. Kandydaci na Seminarium Doktoranckie poziom II przyjmowani są na podstawie postępowania rekrutacyjnego, które składa się z:
  1. analizy osiągnięć naukowych i zawodowych kandydata,
  2. analizy wyników w nauce osiągniętych na Seminarium Doktoranckim Nauk Prawnych poziom I.
 8. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są podawane do wiadomości kandydata w terminie do 15 października 2017r.
 9. Kierownik Seminarium może przedłużyć termin rekrutacji. Informacja o przedłużeniu terminu rekrutacji jest podawana do publicznej wiadomości w terminie do 15 października 2017r. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji.
 10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Kierownika Seminarium, dopuszczalne jest przyjęcie na Seminarium Doktoranckie po upływie terminów rekrutacyjnych, w tym również po rozpoczęciu zajęć. W takiej sytuacji Kierownik Seminarium określa zasady uzupełnienia kształcenia.

Zasady studiowania i zaliczania przedmiotów

 1. Zaliczenie przewidzianych planem Seminarium przedmiotów na poszczególnych semestrach następuje w razie pozytywnego odbycia egzaminów oraz uzyskania zaliczeń przewidzianych w programie i planie Seminarium Doktoranckiego.
 2. Zaliczenie przedmiotu następuje w formie egzaminu, zaliczenia na ocenę lub zaliczenia bez oceny, stosownie do odpowiednich postanowień zawartych w planie i programie Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych.
 3. W poszczególnych semestrach określonych w planie i programie Seminarium, w których jest to przewidziane seminarzysta wybiera po jednym przedmiocie z przedmiotów do wyboru. Seminarzysta ma obowiązek zaliczyć wybrane przez siebie przedmioty.
 4. Zajęcia seminaryjne (grupy seminaryjne) są formą kształcenia z dyscypliny podstawowej zdawanej na egzaminie doktorskim oraz współpracy w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej. Kończą się zaliczeniem.
 5. W planie Seminarium przewiduje się zajęcia rozwijające bezpośrednio umiejętności dydaktyczne seminarzysty. Realizacja tych zajęć prowadzi do osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie umiejętności związanych z metodyką i techniką prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem nowych technologii w kształceniu studentów.
 6. W planie Seminarium przewiduje się zajęcia rozwijające bezpośrednio umiejętności zawodowe seminarzysty. Zajęcia te realizowane są w ramach przewidzianej oferty przedmiotów.

Ukończenie Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych poziom 2

 1. Seminarium Doktoranckie kończy się z upływem drugiego semestru, o ile wcześniej seminarzysta nie uzyskał stopnia naukowego doktora. W przypadku wcześniejszego uzyskania stopnia naukowego doktora, za datę ukończenia seminarium doktoranckiego uważa się datę podjęcia uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora.
 2. Ukończenie Seminarium Doktoranckiego poświadczane jest Certyfikatem ukończenia Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych (poziom 2).
 3. Zasady uzyskiwania stopnia naukowego doktora regulują odrębne przepisy.
 4. Kierownik Seminarium Doktoranckich może podjąć decyzję o skreśleniu z listy uczestników Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych w przypadku:
  1. niezrealizowania  obowiązków  wynikających  z  planu  i  programu  Seminarium,
  2. naruszenia zasad dotyczących pobierania opłat;
  3. złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z Seminarium Doktoranckiego.
 5. W przypadku skreślenia z listy uczestników Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych uczestnik Seminarium, na swój wniosek, może otrzymać zaświadczenie o przebiegu kształcenia w ramach Seminarium, w tym o zaliczonych przedmiotach.

Program Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych Poziom II

Wysokość opłat

Czesne za semestr wynosi 3500 PLN przy płatności jednorazowej i 3600 PLN przy płatności rozłożonej na dwie raty po 1800 PLN. 

Płatność jednorazową czesnego uiszcza się 14 dni przed rozpoczęciem zajęć w pierwszym i drugim semestrze.

Płatność ratalną uiszcza się w następujących terminach:

 • w semestrze jesiennym I rata  1800 PLN  14 dni przed rozpoczęciem zajęć, II rata 1 800 PLN do 15 grudnia 2017
 • w semestrze wiosennym I rata 1800 PLN 14 dni przed rozpoczęciem zajęć, II rata  - 1 800 PLN - do 1 kwietnia 2018

Nr konta bankowego,  na które należy dokonywać wpłat, to:

56 1910 1048 2209 0006 3981 0003

W tytule płatności proszę napisać: Seminarium Doktoranckie oraz imię i nazwisko kandydata/uczestnika seminarium