Wymiar godzinowy 85 godzin
Koniec rekrutacji 13 grudnia 2018
Początek zajęć 16 grudnia 2018
Opłata 3800zł

Opis szkolenia

Dla kogo?

Adresatami programu są dzisiejsi a także przyszli menedżerowie ochrony zdrowia średniego i wyższego szczebla zarządzania. Pogodzenie potrzeb tych bliskich, a jednak różniących się grup zawodowych, możliwe jest dzięki solidnej a jednocześnie ambitnej bazie programowej. Dla jednych będzie ona platformą przyswojenia kluczowych umiejętności menedżerskich. Drugim stworzy możliwość poznania szczególnych rozwiązań i rzadko prezentowanej "kuchni". Taki przekrój programowy wykładów jest możliwy dzięki prowadzeniu ich przez doświadczonych praktyków i wybitnych ekspertów dziedzinowych. Dzięki takim założeniom program stanowi doskonałą ofertę dla lekarzy pełniących kluczowe funkcję zarządcze, członków zarządów pragnących doskonalić swoje umiejętności, kierownictwa różnego szczebla pionów organizacyjnych placówki zdrowotnej, a także osób z mniejszym doświadczeniem chcących kształcić się w tym kierunku.

Tematyka szkolenia (i programu MBA w ochronie zdrowia) została ukształtowana w taki sposób, aby była atrakcyjna i przydatna także dla pracowników administracji centralnej i samorządowej, których praca przekłada się na efektywność systemu i optymalne wykorzystanie środków. W dobie przekształceń program powinien okazać się szczególnie pomocny osobom zaangażowanym w prowadzenie i koordynację procesu przekształceń szpitali publicznych i budowania ładu wymaganego przez standardy partnerstwa publiczno-prawnego.

Doświadczenia pierwszej edycji pokazują, że studia te dają także doskonałą bazę merytoryczną dla osób całkowicie zmieniających dziedzinę wiedzy i afiliację zawodową. Korzystają one z potencjału jaki daje rozwijający i przekształcający się sektor ochrony zdrowia, który poszukuje nowoczesnych interdyscyplinarnych kadr zarządzających o szerokim spojrzeniu. 

Cele szkolenia

Współczesna konkurencyjna gospodarka i napięty ogólnoświatowy system finansowy wymaga od zarządzających najwyższych umiejętności w celu osiągnięcia założonych celów budżetowych i wskaźników operacyjnych. Zjawisko to nasila się w sektorze ochrony zdrowia, gdzie spiętrzają się niespotykane do tej pory wyzwania gospodarcze i populacyjne. Starzejące się społeczeństwo, drożejące leki i technologie medyczne, rosnąca świadomość zdrowotna pacjentów i ich oczekiwania terapeutyczne - wszystkie te procesy czynią niezwykłe trudnym zachowanie dialektycznej równowagi pomiędzy ograniczonym finansowaniem i niemalże nieograniczonymi potrzebami. Na tę sytuację nakłada się trwająca reforma systemu opieki zdrowotnej, która jest prowadzona bez przedstawienia wizji docelowego systemu, dającej zarządzającym możliwość zaplanowania i długofalowego dostosowania swoich działań.

Program szkolenia "Metody i techniki menedżerskie w jednostkach ochrony zdrowia"  (który może stanowić również część programu MBA w ochronie zdrowia)  ma na celu wyposażenie menedżerów ochrony zdrowia w konieczną wiedzę i praktyczne umiejętności w obszarze metod i technik menedżerskich przydatnych w trudnym okresie zmiany i niepełnego finansowania. Umiejętnie ich stosowane pozwala optymalnie kształtować rozwój placówek ochrony zdrowia oraz doskonalić ich efektywność oraz jakość usług. Tworzy też fundament wiedzy szczególnie przydatny w dobie transformacji  sektora, którą zainicjowały ustawy: o działalności leczniczej, o systemie informacji w ochronie zdrowia, o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta oraz refundacyjna. Osoby, które ukończą program, będą dobrze przygotowane, by rozwijać przedsiębiorstwo medyczne prowadzone w rozumieniu nowej legislacji.

Korzyści

Program kształcenia został przygotowany w taki sposób, aby uwzględnić różne perspektywy zadań, które musi podejmować zarządzający szpitalem, przychodnią, czy też praktyką medyczną. Z jednej strony zakres tematyczny obejmuje doskonalenie umiejętności miękkich, takich jak rozwiązywanie sporów, identyfikacja i doskonalenie kultury organizacyjnej, umiejętność wystąpień publicznych w momentach kryzysowych, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, oraz wykorzystanie potencjału dialogu społecznego. Z drugiej strony program wyposaża słuchaczy w narzędzia twarde niezbędne w kontrolingu finansowym i operacyjnym, identyfikowaniu optymalnych źródeł finansowania, zasad współpracy z giełdą, inwestorem strategicznym, partnerem PPP, bankiem lub inną tego typu instytucją finansową. Program buduje też obszerną podstawę w zakresie określania optymalnych ram i struktur organizacji, panującego w niej ładu informacyjnego, a także doskonalenia efektywności. Uwzględnia przy tym wszechobecne we współczesnym świecie kwestie prawa.

Szkoleniu przyświeca zasada otwartej komunikacji ze słuchaczami. Zajęcia są prowadzone w różnorodnych formach wykładów, konwersatoriów i warsztatów, które dają ich uczestnikom możliwość pełnej interakcji. Co szczególnie warte podkreślenia, wykładowcami są wyłącznie praktycy zarządzania w ochronie zdrowia, posiadający jednocześnie doświadczenie akademickie lub naukowe. Podejście to gwarantuje, że szkolenia w Uczelni Łazarskiego są osadzone w rzeczywistości gospodarczej, którą wzbogaca wiedza akademików.

SZKOLENIE STANOWI ODPOWIEDNIK JEDNEGO Z MODUŁÓW SPECJALISTYCZNYCH PROGRAMU MBA W OCHRONIE ZDROWIA 

Szczegóły dostępne na naszej stronie internetowej: www.mbaochronazdrowia.pl 

 

 

Program

Program szkolenia obejmuje: sesje wykładowe, warsztaty oraz konwersatoria

 1. Kultura organizacyjna: Dr Robert Mołdach (6h wykładu, 2h warsztatu)
  Cele kształcenia: Zrozumienie pojęcia i roli kultury organizacyjnej w doskonaleniu organizacji medycznej i osiąganiu przez nią wyznaczonych celów. Nabycie praktycznej umiejętność identyfikacji różnych schematów kultur organizacyjnych oraz wyznaczania kultur pożądanych, jak również określanie wspierającego je kodeksu etycznego (zachowań i postaw).
 2. Komunikacja w ochronie zdrowia: Edyta Grabowska-Woźniak (6h wykładu, 4h warsztatu)
  Cele kształcenia: Wiedza na temat budowania relacji z mediami, klientami, płatnikami, samorządami zawodowymi i regulatorem oraz nabycie umiejętności optymalnego działania w sytuacjach kryzysowych.
 3. Zarządzanie konfliktem: Dr Marzena Mazur (4h wykładu, 6h warsztatu)
  Cele kształcenia: Praktyczna wiedza i umiejętności w zakresie roli i dynamiki konfliktów w organizacji, ze szczególnym naciskiem na diagnozowanie sytuacji i dopasowanie odpowiednich narzędzi rozwiązywania konfliktów. Rozwój indywidualnych umiejętności negocjacyjnych.
 4. Skuteczny dialog społeczny: Dr Robert Mołdach (2h wykładu, 1h warsztatu)
  Cele kształcenia: Poznanie warsztatu i praktyki dialogu społecznego a także rządzących nim regulacji, jako skutecznego środka obrony interesów.
 5. Źródła finansowania: mec. Roman Walasiński (1), Aleksander Kacprzyk (2), TBD (3), TBD (4) (14h wykładu)
  Cele kształcenia: Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wyboru i negocjowania optymalnych źródeł finansowania rozwoju placówki opieki zdrowotnej.
 6. Szpital doskonały ? Master Plan: arch. Elżbieta Niedźwiecka, arch. Mieszko Niedźwiecki (3h konwersatorium)
  Cele kształcenia: Zrozumienie istoty master planu w projektowaniu przedsięwzięcia szpitalnego i potencjału jaki niesie przemyślana architektura obiektu.
 7. Ramy organizacyjne: Agnieszka Szpara (8h wykładu)
  Cele kształcenia: Zdolność identyfikacji niedoskonałości i doskonalenia struktur zarządzania i ich wzajemnych relacji w placówce medycznej, z uwzględnieniem roli właściciela i grup profesjonalnych.
 8. Zarządzanie wynikiem: Wojciech Mizerka, Michał Rybak, Jakub Tatak (8h wykładu)
  Cele kształcenia: Umiejętność definiowania i rozstrzygania dylematów jakości i kosztu, a w konsekwencji określania ceny jakości w ochronie zdrowia. Znajomość praktycznych zalet wdrożenia i utrzymania kontrolingu operacyjnego i finansowego.
 9. Sztuka pisania i czytania umów: mec. Maciej Gawroński (4h wykładu)
  Cele kształcenia: Studenci nabędą praktyczne spostrzeżenia w zakresie umiejętności pisania i czytania umów handlowych w sektorze opieki zdrowotnej.
 10. Ład informacyjny: Dr Robert Mołdach, Marek Wesołowski (6h wykładu, 3h warsztatu, 1h konwersatorium)
  Cele kształcenia: Niezbędna wiedza z zakresu organizacji i zarządzania informacją dla osób zarządzających nie posiadających przygotowania technicznego, a w szczególności informatycznego, pokazana na przykładzie benchmarkingu jako narzędzi podejmowania decyzji zarządczych
 11. Frazeologia problemowa języka angielskiego (10h konwersatorium)
  Cele kształcenia: Poszerzenie bazy słownikowej i frazeologicznej specyficznej dla pracy menedżera zdrowia. Podniesienie biegłości wypowiedzi.

Forma zajęć

Wykłady (58h), warsztaty (16h), konwersatorium (14h).  Łącznie 88h zajęć plus 2h wykładu inauguracyjnego

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UKOŃCZENIE SZKOLENIA:

Certyfikat ukończenia kursu.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • Wykłady, konwersatoria i warsztaty odbywają się w trybie zjazdów sobotnio - niedzielnych, realizowanych średnio co 2 tygodnie podczas 5 sesji.

Wstępny terminarz:

 • moduł menedżerski: 
 • 16.12.2018; 12-13.01.2019; 02-03.02.2019; 09-10.03.2019; 30-31.03.2019

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w organizacji zjazdów.

Wykładowcy

Zasady rekrutacji

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jest dostarczenie:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za szkolenie)

Osoba przyjęta na szkolenie po decyzji o uruchomieniu szkolenia jest zobligowana do przedłożenia:

 • Przedłożenie dowodu osobistego w celu weryfikacji zgodności
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za szkolenie (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

W przypadku przesyłania danych osobowych droga mailową należy wysyłać pliki zaszyfrowane, skompresowane (np. programami 7 zip, winzip, winrar) oraz zabezpieczone hasłem. Wykorzystane hasło prosimy przesłać do dziekanatu CKP w odrębnym mailu lub wiadomości SMS pod numer telefonu: (+48) 513 037 918**

Opłaty za szkolenie

 • Cena szkolenia wynosi 3 800 zł za cały program - płatne jednorazowo
 • Cena szkolenia  w dwóch ratach wynosi: 2*2000 zł = 4000 zł
 • dla absolwentów Uczelni Łazarskiego 20% rabatu

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Santander Bank Polska S.A.29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: szkolenie "Metody i techniki menedżerskie"

 

**Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • realizacji procesu kształcenia,
  • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu,
  • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych
  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) , c) i e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych- RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:
  • organizacji wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet, 
  • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu, 
  • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu,
  • prowadzenia monitoringu wizyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody.
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
 8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 10. w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych,
 11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne.