beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejZakończone - Zapytanie ofertowe nr 3/2023/DN_NZ7/02729 z dnia 01.09.2023r.

Zakup urządzenia do pomiaru stężenia kwasów nukleinowych w małych objętościach (ul) oraz stężenia białek

na potrzeby realizacji projektu badawczego nr 2022/47/B/NZ7/02729 pt. Potencjał profilowania limfocytów T w planowaniu spersonalizowanego leczenia stwardnienia rozsianego, finansowanego w ramach konkursu „OPUS-24" realizowanego w ramach umowy nr UMO-2022/47/B/NZ7/02729 w Narodowym Centrum Nauki (NCN), 

Uczelnia Łazarskiego (Zamawiający) w związku z realizacją ww. projektu zaprasza potencjalnych wykonawców do udziału w postępowaniu wyłonienia Wykonawcy przedmiotu zamówienia, obejmującego zakup ww.urządzenia, obejmującego Kody CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne, 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne; 33196000-0 - Pomoce medyczne.

Przedmiotowe postępowanie zostało szczegółowo opisane/uregulowane w poniższych dokumentach:

 1. Plik nr 1- ZAPYTANIE NR 3_2023_DN_NZ7_02729 - z załącznikami, obejmujący szczegółowy opis zapytania uwzgledniający m.in. warunki udziału, kryteria i zasady oceny, termin i sposób składania ofert oraz załączniki:
  • ZAŁĄCZNIK NR 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  • ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓR OFERTY
  • ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM
  • ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (DANE OSOBOWE)
  • ZAŁĄCZNIK NR 5 - INNE OŚWIADZCENIA OFERENTA ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  • o   ZAŁĄCZNIK NR 6 - WZÓR UMOWY Z WYKONAWCĄ
 2. Plik pt. - ZAPYTANIE NR 3_2023_DN_NZ7_02729 - załączniki dla oferenta (wersja edytowalna ww. załączników)

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o PROCEDURY ZAKUPU ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH DZIAŁU PROJEKTÓW NAUKOWYCH UCZELNI ŁAZARSKIEGO, stworzone w oparciu o Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, które określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla EFS+, EFRR, FS i FST. 

Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku z czym nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w ustawie. 

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: Agnieszka Łagan-Pyrak, Katarzyna Retz, adres e-mail: badania@lazarski.edu.pl, tel. 22 543 54 15


W dniu 08.09.2023 wybrano ofertę na zakup urządzenia do pomiaru stężenia kwasów nukleinowych w małych objętościach (ul) oraz stężenia białek, złożoną przez Alchem Grupa Sp. z o.o, w odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2023/DN_NZ7/02729 z dnia 01.09.2023.

Zakup zaplanowano na potrzeby realizacji projektu badawczego nr 2022/47/B/NZ7/02729 pt. Potencjał profilowania limfocytów T w planowaniu spersonalizowanego leczenia stwardnienia rozsianego, finansowanego w ramach konkursu „OPUS-24" realizowanego w ramach umowy nr UMO-2022/47/B/NZ7/02729 w Narodowym Centrum Nauki (NCN).