beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejZakończone - Zapytanie ofertowe nr 2/2023/ZAP/WtoLU

Zaprojektowanie, budowa i uruchomienie nowej dwujęzycznej strony internetowej Uczelni Łazarskiego uwzględniającej standardy dostępności cyfrowej.

Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Welcome to Poland (2022).

Uczelnia Łazarskiego (Zamawiający) w związku z realizacją projektu pn. „Welcome to Lazarski University - budowanie potencjału Uczelni Łazarskiego w zakresie umiędzynarodowienia” zaprasza potencjalnych wykonawców do udziału w postępowaniu wyłonienia Wykonawcy przedmiotu zamówienia na zaprojektowanie, budowę i uruchomienie nowej dwujęzycznej strony internetowej Uczelni Łazarskiego uwzględniającej standardy dostępności cyfrowej.

Pozycja we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia; 72243000-0 Usługi programowania; 72413000-8 Usługi w zakresie projektowania stron WWW

Przedmiotowe postępowanie (ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2023/ZAP/WtoLU z dnia 04.08.2023 r.) zostało szczegółowo opisane/uregulowane w poniższych dokumentach:

Plik pn. Zapytanie_2_2023_ZAP_WtoLU_04.08.2023 zawiera następujące treści:

 1. ZAMAWIAJĄCY
 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 5. KRYTERIA WYBORU OFERT
 6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
 7. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
 8. WYBÓR WYKONAWCY, SPOSÓB OGŁOSZENIA I PODPISANIE UMOWY
 9. ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY
 10. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności, o której mowa w PODRĘCZNIKU BENEFICJENTA DLA PROGRAMÓW NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ Programy dla Instytucji, z uwzględnieniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców / dostawców realizujących zamówienia związane z realizacją Projektu – wydatki w ramach Projektu ponoszone są w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny. 

Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych, w związku z czym nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w ustawie. 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Welcome to Lazarski University - budowanie potencjału Uczelni Łazarskiego w zakresie umiędzynarodowienia” (dalej Projekt) realizowanego na podstawie umowy nr PPI/WTP/2022/1/00169/ U/00001, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Welcome to Poland (2022).

Strona internetowa projektu pn. „Welcome to Lazarski University - budowanie potencjału Uczelni Łazarskiego w zakresie umiędzynarodowienia”.

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: Bartosz Osmola, Magdalena Machnicka; e-mail: projekty@lazarski.edu.pl, tel. (+48) 22 54 35 411.

Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Welcome to Poland (2022). 

Pytania i odpowiedzi

(treść wszystkich pytań przesłanych na adres projekty@lazarski.edu.pl przez potencjalnych wykonawców w toku postępowania oraz treść wszystkich odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego:

1. Pytania przesłane dnia 09.08.2023:  

Przeglądając dalej strony Uczelni Łazarskiego widzimy, że serwisów może być dużo więcej niż określono w nowym zapytaniu np.

 1. https://rekrutacja-ckp.lazarski.pl/ula-irk-app/ledge/view/irk.pub.Page#/,
 2. https://doktorat.lazarski.pl/,
 3. https://rekrutacja-on-line.lazarski.pl/,
 4. https://blog.lazarski.pl/.

Bardzo proszę o dokładne wylistowanie wszystkich serwisów, które są częścią zakresu prac.

Czy wszystkie te serwisy będą mieć inny wygląd / design czy mają być przeprojektowane pod jeden wspólny nowy design?

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania przesłane dnia 09.08.2023:

Zgodnie z Zał. nr 1 dołączonym do Zapytania ofertowego (Opis przedmiotu zamówienia), do zakresu prac włącza się domenę lazarski.pl oraz funkcjonujące subdomeny: ckp.lazarski.pl i rekrutacja.lazarski.pl.

Wdrożenie, w ramach tworzonego CMS, obejmuje budowę narzędzia do prezentacji oferty edukacyjnej Uczelni, która dziś zawarta jest w witrynach wymienionych w pytaniu (m.in., doktorat.lazarski.plrekrutacja-on-line.lazarski.pl). Serwisy te są jedynie źródłem danych, które ma za zadanie zintegrować wdrażana strona internetowa uczelni.

Podsumowując: wymagane jest wdrożenie strony (jednego szablonu/ wyglądu / designu) opisanego w Opisie przedmiotu zamówienia, wraz z funkcjonalnościami API. Funkcjonalności API mają pozwolić na integrację w ramach wdrażanego CMS danych zawartych w innych, używanych dziś przez Uczelnię witrynach.

 

 

2. Pytania przesłane dnia 10.08.2023 (godz.9.54):

1. prace koncepcyjne i prace graficzne - opracowanie i wykonanie zgodnie ze standardami, uruchomienie oraz wypełnienie treścią na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego
1.1. Czy w zakresie naszych prac jest projektowanie graficzne od nowa?
1.2. Czy w zakresie naszych prac jest oparcie projektu o dostarczony prototyp projektów graficznych?
1.3. Czy w zakresie naszych prac jest przygotowanie projektu graficznego w oparciu o prototyp?
1.4. Ile tych treści, które przekaże w materiałach Zamawiający jest przewidzianych?
1.5. Czy mamy przewidzieć migrację treści, czy wypełnienie treści i dostosowanie pod projekty graficzne?
1.6. Czy będą dostarczone także projekty na mobile? 

2. przeprowadzenie instruktażu dla osób stanowiących personel merytoryczny i techniczny
W jakim zakresie jest potrzebne szkolenie? Standardowo zakładamy 1 dzień na przygotowanie szkolenia oraz około 2 dni na przeprowadzenie szkolenia. Czy mają to być dwa osobne szkolenia - 1 dla osób z personelu merytorycznego, 1 dla osób z personelu technicznego? Czy jeszcze inna forma? 

3. zintegrowane narzędzia SEO
Jakie narzędzia? W standardzie przewidujemy instalację modułu Metatag oraz GTM, a konfigurację zostawiamy po stronie Zamawiającego. Czy w tym przypadku takie rozwiązanie jest wystarczające? 

4. WCAG 2.1.
Kontrast projektu graficznego jest wystarczający żeby spełniać WCAG 2.1. - nie trzeba wtedy robić dodatkowej skóry kontrastowej. Czy jest ona konieczna? 

5. Podstrona struktura
Na nowym projekcie nie ma drzewka. Czy jest ono konieczne na nowej stronie? 

6. Działalność społeczna
Czym jest listing aktualności z danej kategorii? 

7. Strona wydziału
Dlaczego zmieniony został kolor menu w headerze? 

8. Kadra uczelni - wyszukiwarka/filtry
Czy tutaj przewidujemy stronicowanie albo infinity scroll? Czy to zamiast struktury?

9. Wyszukiwarka kierunków
Odpytujemy API za każdym razem czy trzeba zrobić synchronizacje? 

10. Rekrutacja / opis kierunków, które znajdują się na osobnej domenie rekrutacja.lazarski.pl
Czy te elementy powinny również być brane pod uwagę w wycenie?

11. Większość wydziałów ma swoje własne domeny
Czy te elementy powinny również być brane pod uwagę w wycenie?

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania przesłane dnia 10.08.2023 (godz.9.54):

Ad.1.1 Tak - opracowanie oprawy graficznej jest w całości po stronie Wykonawcy.

Ad.1.2 Prototyp udostępniony w Zał. nr 3 (“Brief strony internetowej”) jest projektem funkcjonalnym ilustrującym zakres treści, które planowane są na stronie głównej Uczelni. Nie stanowi ram ograniczających zespół projektowy/graficzny zleceniobiorcy.

Ad.1.3 Przygotowany prototyp jest pomocą dla zleceniobiorcy i ma pomóc określić skalę prac nad projektem. Liczymy, że ostateczny projekt graficzny zostanie wypracowany w procesie zaproponowanym przez wykonawcę.

Ad.1.4 W nawiązaniu do podpunktu nr 1: opracowanie oprawy graficznej jest w całości po stronie zleceniobiorcy.

Ad.1.5 Tak – niektóre zasoby obecnej strony Uczelni (np. aktualności, opis kierunków, etc.) będą podlegały migracji na nowo wdrażany CMS.

Ad.1.6 Jesteśmy otwarci na propozycje i liczymy, że ostateczny projekt graficzny zostanie wypracowany wspólnie w procesie zaproponowanym przez Wykonawcę. Uwzględniamy możliwość dostarczenia propozycji projektu strony w wersji mobile, ale liczymy na konsultacje dopasowujące go do dobrych praktyk UX i wymagań standardu WCAG.

Ad.2 Bierzemy pod uwagę 2 szkolenia:

 • szkolenie z obsługi wdrożonej strony (obsługa CMS i poszczególnych funkcjonalności) + integracje UŁa (np. pliki)
 • szkolenie techniczne

Szkolenie techniczne najprawdopodobniej przewidziane jako Q&A związanego z pipeline buildu oraz proces właściwej aktualizacji i zapewnienia bezpieczeństwa. 

Ad.3 “Zintegrowane narzędzia SEO” - mowa o narzędziach wspomagających osoby publikujące treści na stronie stosować się do dobrych praktyk SEO. Przykład: jeżeli wdrożenie będzie bazowało na systemie Drupal to za implementowane narzędzie SEO uznany będzie wspomniany Metatag + np. Real-time SEO.

Ad.4 Nie. O ile bazowy projekt graficzny z powodów estetycznych nie będzie miał mniejszego niż wymagany kontrastu.

Ad.5 Zamawiający z uwagi na zadanie pytania w sposób nieprecyzyjny nie może udzielić odpowiedzi na pytanie nr 5.

Ad.6 “Listing aktualności z danej kategorii” to lista aktualności przynależących do określonej (zdefiniowanej) kategorii.

Ad.7 Przewidujemy możliwość identyfikacji poszczególnych jednostek strukturalnych Uczelni zgodnie z przypisanymi im unikalnymi barwami. W przypadku demo dołączonego do Briefu: menu w kolorze niebieskiem odpowiada barwom Wydziału Ekonomii i Zarządzania.

Ad.8 Stronicowanie wydaje się bliższe założeniom, ale jesteśmy otwarci na propozycję skutecznych rozwiązań. Przyjmujemy wyszukiwanie/przeszukiwanie kadry dydaktycznej po kategoriach ogólnych, np. takich jak “wydział”, “kierunek”.

Ad.9 Raz na dobę oraz na żądanie.

Ad.10 Tak, rekrutacja.lazarski.pl zawiera ponad 60% oferty rekrutacyjnej uczelni.

Ad.11 Wydziały nie mają własnych domen. Zakres wdrożenia obejmuje stronę internetową Uczelni Łazarskiego - lazarski.pl i funkcjonujące sub-domeny: ckp.lazarski.pl i rekrutacja.lazarski.pl. Wymagane jest wdrożenie strony (jednego szablonu / wyglądu / designu) opisanego w Opisie przedmiotu zamówienia, wraz z funkcjonalnościami API. Funkcjonalności API mają pozwolić na integrację w ramach wdrażanego CMS danych zawartych w innych, używanych dziś przez Uczelnię witrynach.

 

3. Pytania przesłane dnia 10.08.2023 (godz.11.29):

1. Na stronie Łazarskiego o projekcie widnieje informacja, że budżet projektu wynosi 145 500,00 zł.

1.1. Czy wskazana kwota jest kwotą brutto czy netto?

1.2. Czy oferty cenowe, które przekroczą kwotę 145 500,00 zł zostaną uznane za odrzucone?

2. W dokumentacji projektowej (brief) dostępne są makiety (Figma, PDF), które przedstawiają propozycję kształtu interfejsu nowego serwisu.

2.1. Czy w ramach przygotowywanej oferty należy uwzględnić prace związane z projektowaniem interfejsu (UX / UI) czy może oczekują Państwo jedynie zaprogramowania serwisu w sposób zgodny z dotychczas opracowanymi projektami i innymi wymaganiami dostępnymi w briefie? Jeżeli oczekiwaniem jest zaprogramowanie obecnej propozycji, to konieczna będzie weryfikacja czy jest ona zgodna ze standardami WCAG (jak np. odpowiednie kontrasty interfejsu).

3. Z doświadczenia przy podobnych projektach dla Uczelni wiemy, że przy budowie nowej strony, konieczne jest przeprowadzenie licznych prac redakcyjnych - contentowych. Szczególnie dotyczy to przypadków, gdy wymaganiem jest spełnienie standardów WCAG. Czy w ramach oferty oczekują Państwo np. przeprowadzenia migracji treści z poprzedniej wersji strony na nową czy może te prace zostaną uwzględnione po stronie zespołu Uczelni, po przeprowadzeniu odpowiedniego szkolenia przez Wykonawcę?

4. Czy Uczelnia dysponuje bądź administruje infrastrukturą serwerową, na której ma być hostowany nowy serwis czy może należy uwzględnić te usługę w ofercie Wykonawcy? Jeżeli Uczelnia oczekuje przedstawienia propozycji infrastruktury, to koniecznie będzie dospecyfikowanie wymagań w tym obszarze (rodzaj, poziom ruchu na stronie, wielkość bazy, okres dostarczania tej usługi itd.)

5. Czy biorąc pod uwagę wymaganie standardu WCAG 2.1 (AA) Uczelnia oczekuje od Wykonawcy przeprowadzenia odpowiedniego audytu, którego efektem będzie raport końcowy potwierdzający poprawność wdrożenia? Czy może przeprowadzenie takiego audytu przez wykwalifikowanego specjalistę w tej dziedzinie będzie już po stronie Uczelni?

6. Czy Uczelnia dysponuje zespołem specjalistów SEO, którzy zadbają o odpowiednią optymalizację i migrację serwisu z poprzedniej wersji na nową (np. przekierowania 301) czy może oczekiwaniem jest, aby te prace były po stronie Wykonawcy? W briefie dostępna jest jedynie informacja o zintegrowanym narzędziu SEO.

7. Czy do obsługi SSO Uczelnia korzysta z rozwiązania producenta z rynku (np. Microsoft) czy może dysponuje własnym rozwiązaniem?

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania przesłane dnia 10.08.2023 (godz.11.29):

Ad.1  Wskazana na stronie internetowej projektu ( https://www.lazarski.pl/pl/nauka-i-badania/projekty/projekty-strukturalne/realizowane-projekty/welcome-to-lazarski-university-budowanie-potencjalu-uczelni-lazarskiego-w-zakresie-umiedzynarodowienia/ ) kwota brutto jest wartością całego budżetu projektu (koszty realizacji wszystkich działań projektu, w tym zaprojektowania, budowy oraz uruchomienia nowej strony internetowej). Zamawiający w treści Zapytania ofertowego nie wskazał maksymalnej wartości środków jakimi dysponuje na realizację przedmiotu zamówienia – otrzymane oferty zostaną ocenione zgodnie z treścią Zapytania ofertowego, w tym zgodnie z zapisami cz. VIII pkt. 3 i pkt. 4 dotyczącymi potencjalnych negocjacji cenowych. Decyzja Zamawiającego (zgodnie z zapisami z cz. VIII pkt. 4 Zapytania ofertowego) o potencjalnym niewyłonieniu do realizacji przedmiotu zamówienia żadnego Wykonawcy będzie podjęta po ocenie relacji wartości najwyżej ocenionej oferty do środków jakimi dysponuje zamawiający w ramach budżetu projektu, potencjalnej ocenie możliwości wnioskowania o zwiększenie wartości budżetu projektu oraz potencjalnej ocenie możliwości wydatkowania środków projektu oraz środków własnych Zamawiającego. Tym samym oferty, które przekroczą wartość 145 500 zł brutto będą podlegać ocenie zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego. 

Ad.2 Jesteśmy otwarci na propozycje i liczymy, że ostateczny projekt graficzny zostanie wypracowany wspólnie w procesie zaproponowanym przez wykonawcę. Uwzględniamy możliwość dostarczenia propozycji projektu strony w wersji mobile, ale liczymy na konsultacje dopasowujące go do dobrych praktyk UX i wymagań standardu WCAG. 

Ad.3  Migracja części treści i prace redakcyjne zostaną przeprowadzone przez zespół Uczelni. Oczekujemy wsparcia i doradztwa w zakresie projektowania struktury informacji i implementacji najlepszych praktyk przy tworzeniu wzorcowych matryc contentu. Oczekujemy zmigrowania przez Wykonawcę niektórych zasobów obecnej strony Uczelni w szczególności: aktualności, opisy kierunków i biogramów.

Ad.4 Dostarczenie i utrzymanie infrastruktury nie jest elementem, który Wykonawca musi zawrzeć w ofercie.

Ad.5 Audyt potwierdzający spełnienie wymogów zgodności ze standardami dostępności nie musi zostać zawarty w ofercie. Uczelnia przeprowadzi/zleci audyt poza przedmiotem niniejszego zamówienia.  

Ad.6 Optymalizacja SEO migrowanych treści zostanie przeprowadzona przez zespół Uczelni. Oczekujemy wsparcia i doradztwa Wykonawcy w zakresie projektowania struktury informacji i implementacji najlepszych praktyk.  

Ad.7 Realizacja usługi SSO zostanie przygotowana z użyciem oprogramowania KeyCloak obsługującego: openid connect, oauth2, saml2.0.

Informacje z etapu badania i oceny złożonych ofert

Informacja z dnia 25.08.2023 r.

Komisja oceny ofert z uwagi na dużą liczbę złożonych ofert oraz zidentyfikowaną konieczność uzyskania wsparcia Kancelarii Prawnej informuje, że proces badania i oceny ofert prowadzony jest intensywnie, a termin jego zakończenia będzie uzależniony od procesu uzyskiwania wyjaśnień od poszczególnych oferentów. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego nr 2/2023/ZAP/WtoLU zawartymi w cz. X pkt. 3 „Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.”

Komisja oceny ofert podjęła decyzję o upublicznieniu wykazu złożonych ofert wraz z ich cenami (działanie analogiczne do procedury stosowanej na portalu Baza Konkurencyjności).

WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 2/2023/ZAP/WtoLU z dnia 04.08.2023 (numer oferty zgodnie z kolejnością wpływu; wszystkie oferty zostały dostarczone drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej):

 1. 300.CODES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
  ul. Tomasza Zana 11A, lok. skr.pocz60, 20-601 Lublin; data i godzina wpływu oferty - 16.08.2023 r., godz. 10:28; cena – 142 680,00 PLN
 2. "NFINITY.PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
  ul. Wandy 7/4, 53-320 Wrocław; data i godzina wpływu oferty - 16.08.2023 r., godz. 11:22; cena – 200 000,46 PLN
 3. PRZEMYSŁAW TOMECKI PTM SOFT,
  ul. Kasztanowa 78, Więckowice 32-082 Bolechowice; data i godzina wpływu oferty - 16.08.2023 r., godz. 11:53; cena – 13 530,00 PLN
 4. SYNERMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
  ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa; data i godzina wpływu oferty - 16.08.2023 r., godz. 12:20; cena – 140 000,00 PLN
 5. SMARTBEES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
  ul. Kępska 2/215, 45-129 Opole; data i godzina wpływu oferty - 17.08.2023 r., godz. 08:45; cena – 368 135,31 PLN
 6. SM32 STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
  ul. Sobieskiego 7, 34-300 Żywiec; data i godzina wpływu oferty - 17.08.2023 r., godz. 10:15; cena – 69 458,10 PLN
 7. OPENFORM SPÓŁKA CYWILNA MAGDALENA KLEJDYSZ-MATRAS, RAFAŁ MATRAS, TOMASZ MARSZAŁEK,
  ul. Blich 3 lok. 8, 31-502 Kraków; data i godzina wpływu oferty - 17.08.2023 r., godz. 15:18; cena – 266 411,00 PLN
 8. RODUQ RAFAŁ STEFANISZYN,
  ul. Polska 7, 81-339 Gdynia; data i godzina wpływu oferty - 17.08.2023 r., godz. 21:03; cena – 196 800,00 PLN

Komisja oceny ofert będzie informować o postępach w procesie badania i oceny ofert.

Rozstrzygnięcie postępowania

Informujemy, iż w dniu 14.09.2023 r. Komisja oceny ofert dokonała rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Zapytania ofertowego nr 2/2023/ZAP/WtoLU z dnia 04.08.2023 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający po weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz uwzględnieniu kryteriów oceny ofert uznał za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez SYNERMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – oferta uzyskała 100 pkt. Wartość oferty: 140 000,00 zł brutto.

Protokoół rozstrzygnięcia postępowania WtoLU z dn. 14.09.2023 r.


Punktacja ofert (z pominięciem ofert złożonych przez Wykonawców wykluczonych z postępowania i ofert odrzuconych, numeracja ofert zgodnie z kolejnością wpływu):

 • 1. 300.CODES Sp. z o.o., Lublin,
  suma punktów oferty: 99,06
 • 2."NFINITY.PL"  Sp. z o.o., Wrocław,
  suma punktów oferty: 85,00
 • 4. SYNERMEDIA  Sp. z o.o., Warszawa,
  suma punktów oferty: 100,00
 • 5. SMARTBEES  Sp. z o.o. Opole,
  suma punktów oferty: 69,01
 • 7. OPENFORM SPÓŁKA CYWILNA Magdalena Klejdysz-Matras, Rafał Matras, Tomasz Marszałek, Kraków,
  suma punktów oferty: 72,28
 • 8. RODUQ RAFAŁ STEFANISZYN, Gdynia,
  suma punktów oferty: 75,57

Oferty odrzucone:

 • 3. PRZEMYSŁAW TOMECKI PTM SOFT Więckowice
 • 6. SM32 STUDIO Sp. z o.o. Żywiec

Strona internetowa projektu pn. „Welcome to Lazarski University - budowanie potencjału Uczelni Łazarskiego w zakresie umiędzynarodowienia”

 

Dział Projektów Strukturalnych
e-mail: projekty@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 411