beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejZakończone - Zapytanie ofertowe nr 2/2023/DN_NZ7/02729 z dnia 11.08.2023

Zakup Termocyklera dwusegmentowego z gradientem

Zakończone - Zapytanie ofertowe nr 2/2023/DN_NZ7/02729 z dnia 11.08.2023

Zakup Termocyklera dwusegmentowego z gradientem na potrzeby realizacji projektu badawczego nr 2022/47/B/NZ7/02729 pt. Potencjał profilowania limfocytów T w planowaniu spersonalizowanego leczenia stwardnienia rozsianego, finansowanego w ramach konkursu „OPUS-24" realizowanego w ramach umowy nr UMO-2022/47/B/NZ7/02729 w Narodowym Centrum Nauki (NCN) zwanego dalej - Zamawiającym.

Uczelnia Łazarskiego (Zamawiający) w związku z realizacją ww. projektu zaprasza potencjalnych wykonawców do udziału w postępowaniu wyłonienia Wykonawcy przedmiotu zamówienia, obejmującego zakup Termocyklera dwusegmentowego z gradientem, obejmującego Kody CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne; 33196000-0 - Pomoce medyczne.

Przedmiotowe postępowanie zostało szczegółowo opisane/uregulowane w poniższych dokumentach:

 1. Plik pt. - ZAPYTANIE NR 2_2023_NZ7_02729 z 11.08.2023- z załącznikami,
  obejmujący szczegółowy opis zapytania uwzgledniający m.in. warunki udziału, kryteria i zasady oceny, termin i sposób składania ofert oraz załączniki:
  • ZAŁĄCZNIK NR 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  • ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓR OFERTY
  • ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM
  • ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (DANE OSOBOWE)
  • ZAŁĄCZNIK NR 5 - INNE OŚWIADZCENIA OFERENTA ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  • ZAŁĄCZNIK NR 6 - WZÓR UMOWY Z WYKONAWCĄ
 2. Plik pt. - ZAPYTANIE NR  2_2023_NZ7_02729 - załączniki dla Oferenta (wersja edytowalna ww. załączników)

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o PROCEDURY ZAKUPU ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH DZIAŁU PROJEKTÓW NAUKOWYCH UCZELNI ŁAZARSKIEGO, stworzone w oparciu o Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, które określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla EFS+, EFRR, FS i FST.

Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku z czym nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w ustawie. 

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: Agnieszka Łagan-Pyrak, Katarzyna Retz, adres e-mail: badania@lazarski.edu.pl, tel. 22 543 54 15


W dniu 22.08.2023 wybrano ofertę na zakup Termocyklera dwusegmentowego z gradientem, złożoną przez ALCHEM  GRUPA SP. ZO.O., ul. Polna 21, 87-100 Toruń w odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2023/DN_NZ7/02729 z dnia 11.08.2023.

Zakup zaplanowano na potrzeby realizacji projektu badawczego nr 2022/47/B/NZ7/02729 pt. Potencjał profilowania limfocytów T w planowaniu spersonalizowanego leczenia stwardnienia rozsianego, finansowanego w ramach konkursu „OPUS-24" realizowanego w ramach umowy nr UMO-2022/47/B/NZ7/02729 w Narodowym Centrum Nauki (NCN).