beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejZakończone - Zapytanie ofertowe nr 1/2023/DN_NZ7/02729 z dnia 08.08.2023

Zakup systemu do analizy pojedynczej komórki w technologii Next Gem – Systemu Chromium IX

Zakończone - Zapytanie ofertowe nr 1/2023/DN_NZ7/02729 z dnia 08.08.2023

ZAKUP SYSTEMU DO ANALIZY POJEDYNCZEJ KOMÓRKI W TECHNOLOGII NEXT GEM – SYSTEMU CHROMIUM IX

na potrzeby realizacji projektu badawczego nr 2022/47/B/NZ7/02729 pt. „Potencjał profilowania limfocytów T w planowaniu spersonalizowanego leczenia stwardnienia rozsianego”, finansowanego w ramach konkursu „OPUS-24" realizowanego w ramach umowy nr UMO-2022/47/B/NZ7/02729 w Narodowym Centrum Nauki (NCN).

Uczelnia Łazarskiego (Zamawiający) w związku z realizacją ww. projektu zaprasza potencjalnych wykonawców do udziału w postępowaniu wyłonienia Wykonawcy przedmiotu zamówienia, obejmującego zakup SYSTEMU DO ANALIZY POJEDYNCZEJ KOMÓRKI W TECHNOLOGII NEXT GEM – SYSTEMU CHROMIUM IX, obejmującego Kody CPV : 33100000-1 - Urządzenia medyczne; 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne; 33196000-0 - Pomoce medyczne. 

Przedmiotowe postępowanie zostało szczegółowo opisane/uregulowane w poniższych dokumentach:

 • Plik pt. - ZAPYTANIE NR 1_2023_NZ7_02729 z 8.08.2023- z załącznikami,
  obejmujący szczegółowy opis zapytania uwzględniający m.in. warunki udziału, kryteria i zasady oceny, termin i sposób składania ofert oraz załączniki:
  • ZAŁĄCZNIK NR 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  • ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓR OFERTY
  • ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM
  • ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (DANE OSOBOWE)
  • ZAŁĄCZNIK NR 5 - INNE OŚWIADCZENIA OFERENTA ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  • ZAŁĄCZNIK NR 6 - WZÓR UMOWY Z WYKONAWCĄ
 • Plik pt. - ZAPYTANIE NR 1_2023_NZ7_02729 - załączniki dla Oferenta (wersja edytowalna ww. załączników) 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o PROCEDURY ZAKUPU ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH DZIAŁU PROJEKTÓW NAUKOWYCH UCZELNI ŁAZARSKIEGO, stworzone w oparciu o Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, które określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla EFS+, EFRR, FS i FST.

Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku z czym nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w ustawie. 

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: Agnieszka Łagan-Pyrak, Katarzyna Retz, adres e-mail: badania@lazarski.edu.pl, tel. (+48) 22 543 54 15


W dniu 17.08.2023 wybrano ofertę na zakup Systemu do analizy pojedynczej komórki w technologii Next GEM, złożoną przez ANALITYK Ewa Kowalczyk, ul. Eugeniusza Romera 10 lok.B9, 02-784 Warszawa, w odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2023/DN_NZ7/02729  z dnia 08.08.2023.

Zakup zaplanowano na potrzeby realizacji projektu badawczego nr 2022/47/B/NZ7/02729 pt. Potencjał profilowania limfocytów T w planowaniu spersonalizowanego leczenia stwardnienia rozsianego, finansowanego w ramach konkursu „OPUS-24" realizowanego w ramach umowy nr UMO-2022/47/B/NZ7/02729 w Narodowym Centrum Nauki (NCN).