beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejAnulowane - Zapytanie ofertowe nr 1/2023/ZAP/WtoLU

Zaprojektowanie, budowa i uruchomienie nowej dwujęzycznej strony internetowej Uczelni Łazarskiego uwzględniającej standardy dostępności cyfrowej.

Anulowane - Zapytanie ofertowe nr 1/2023/ZAP/WtoLU

Zaprojektowanie, budowa i uruchomienie nowej dwujęzycznej strony internetowej Uczelni Łazarskiego uwzględniającej standardy dostępności cyfrowej.

Zapytanie ofertowe nr 1/2023/ZAP/WtoLU zgodnie z zapisami dokumentu ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2023/ZAP/WtoLU z dnia 26.07.2023 r. (plik pn. Zapytanie_1_2023_ZAP_WtoLU_26.07.2023) zawartymi w cz. X ust. 1 zostaje dnia 03.08.2023 r. ANULOWANE. Zamawiający uruchomi nowe postępowanie na uszczegółowiony, analogiczny przedmiot zamówienia wraz ze zmienionymi treściami w warunkach udziału w postępowaniu i kryteriach wyboru ofert.

Dnia 03.08.2023 r. niniejsze postępowania wyłonienia Wykonawcy zostało ANULOWANE.

Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Welcome to Poland (2022).

Uczelnia Łazarskiego (Zamawiający) w związku z realizacją projektu pn. „Welcome to Lazarski University - budowanie potencjału Uczelni Łazarskiego w zakresie umiędzynarodowienia” zaprasza potencjalnych wykonawców do udziału w postępowaniu wyłonienia Wykonawcy przedmiotu zamówienia na zaprojektowanie, budowę i uruchomienie nowej dwujęzycznej strony internetowej Uczelni Łazarskiego uwzględniającej standardy dostępności cyfrowej.

Pozycja we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia; 72243000-0 Usługi programowania; 72413000-8 Usługi w zakresie projektowania stron WWW

Przedmiotowe postepowanie (ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2023/ZAP/WtoLU z dnia 26.07.2023 r.) zostało szczegółowo opisane/uregulowane w poniższych dokumentach:

Plik pn. Zapytanie_1_2023_ZAP_WtoLU_26.07.2023 zawiera następujące treści:

  1. ZAMAWIAJĄCY
  2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  5. KRYTERIA WYBORU OFERT
  6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
  7. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
  8. WYBÓR WYKONAWCY, SPOSÓB OGŁOSZENIA I PODPISANIE UMOWY
  9. ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY
  10. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności, o której mowa w PODRĘCZNIKU BENEFICJENTA DLA PROGRAMÓW NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ Programy dla Instytucji, z uwzględnieniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców / dostawców realizujących zamówienia związane z realizacją Projektu – wydatki w ramach Projektu ponoszone są w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny. 

Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych, w związku z czym nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w ustawie. 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Welcome to Lazarski University - budowanie potencjału Uczelni Łazarskiego w zakresie umiędzynarodowienia” (dalej Projekt) realizowanego na podstawie umowy nr PPI/WTP/2022/1/00169/ U/00001, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Welcome to Poland (2022).

Strona internetowa projektu pn. „Welcome to Lazarski University - budowanie potencjału Uczelni Łazarskiego w zakresie umiędzynarodowienia”.

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: Bartosz Osmola, Magdalena Machnicka; e-mail: projekty@lazarski.edu.pl, tel. (+48) 22 54 35 411.

Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Welcome to Poland (2022).