Skip to main content

Powrót poziom wyżejArchiwum

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uczelni Łazarskiego z dnia 10 marca 2020 roku, Zarządzeniem nr 1/2020 Prezydenta i Rektora z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zapobiegania rozpowszechniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uczelni oraz Rekomendacjami Zarządu Uczelni z 13 marca 2020 roku budynek Uczelni Łazarskiego zostaje prawie w całości zamknięty.

Archiwum Uczelni Łazarskiego od 16 marca 2020 roku do odwołania pracuje zdalnie.

Dyżur archiwum: 22 stycznia 2021 r. piątek od 14.30 do 18.00

 

Kontakt:

Jacek Pradelok

tel.: 501 – 238 – 277

e-mail: j.pradelok@lazarski.edu.pl , archiwum@lazarski.edu.pl

 

INFORMATION

 

According to the Ordinance of the Lazarski Rector of March 10, 2020, Ordinance No. 1/2020 of the President and Rector of March 11, 2020 on preventing the spread of COVID-19 virus among the University's community and the Recommendations of the University Board of March 13, 2020, the University building Łazarski is almost completely closed.

The Lazarski University Archives work remotely from March 16, 2020 until further notice.

Archive duty: January, 22th and 30th, 2021, Friday 2.30 p.m. – 6.00 p.m.

Contact:

Jacek Pradelok

tel.: 501 – 238 – 277

e-mail: j.pradelok@lazarski.edu.pl , archiwum@lazarski.edu.pl

 

GODZINY PRACY ARCHIWUM 

poniedziałek - czwartek: nieczynne,  piątek 14.00-18.00

Monday-thursday: cloused, Friday: 2pm-6pm

Po odbiór dyplomów prosimy zgłaszać się do Archiwum w godzinach:

To receive a diploma, please report to the Archive in the following hours:

poniedziałek - czwartek      zamknięte                    Monday - Thursday     cloused
piątek                                 14:00-18.00                 Friday                         14:00-18:00

TERMIN ODBIORU DYPLOMÓW  /  TIME LIMIT FOR RECEIPT OF DIPLOMAS

O możliwości odbioru z Archiwum aktualnie wydrukowanych dyplomów zawiadomimy Państwa mailem.
Do czasu otrzymania z Archiwum maila wszelkie pytania proszę kierować do DZIEKANATU

Archive will notify everyone by e-mail when the diploma will be ready for pickup.
Before receiving an email from the Archive any questions please contact the Dean's Office

KONTAKT  /  CONTACT

W razie potrzeby prosimy kontaktować się z Archiwum drogą MAILOWĄ: archiwum@lazarski.edu.pl
W tytule maila należy podać: stopień zawodowy, wydział i nr albumu.
Proszę o zachowanie ciągłości korespondencji.

If necessary, please contact the Archives BY MAIL: archiwum@lazarski.edu.pl
In the title of e-mail should be included: professional degree, faculty and ID number.
Keep history of correspondence, please.

ODBIÓR DYPLOMU  /  RECEIVING OF DIPLOMAS

Przy odbiorze dyplomu magistrowie zwracają legitymację studencką. W przypadku zaginięcia legitymacji wymagane jest oświadczenie, które można napisać na miejscu w Archiwum.

The masters when receiving a diploma return student card. In the case of a lost student ID is required statement, which you can write in the Archives office.

UPOWAŻNIENIE  /  AUTHORIZATION

W obecności pracownika Dziekanatu absolwent może upoważnić inną osobę do odbioru dokumentów. Należy tylko podać numer jej dokumentu tożsamości, którym będzie się legitymowała w czasie odbioru dyplomu z Archiwum.
Prosimy o załatwianie formalności związanych z odbiorem dokumentów, zanim Państwo wyjadą z Warszawy
Upoważnienie może być też spisane u notariusza.

In the presence of an employee Dean's Office a graduate may authorize another person to receive documents. You should only give the number of the identity document of this person. Please make the formalities associated with the delivery of the documents before you would leave Warsaw.
Authorization can also be written with a notary public.

TŁUMACZENIE DYPLOMU  /  TRANSLATION DIPLOMA

W Dziekanacie można zamówić odpis dyplomu wydany w języku angielskim. O możliwości jego odbioru Archiwum zawiadomi każdego oddzielnym mailem. Do czasu otrzymania z Archiwum maila wszelkie pytania proszę kierować do DZIEKANATU

In the Dean's Office, you can order a copy of the diploma issued in English. About the possibility of receiving a document Archive notify each graduate in a separate email. Before receiving an email from the Archive any questions please contact the Dean's Office

INNE FORMALNOŚCI  /  OTHER FORMALITIES

Osoby, które nie ukończyły studiów, skreśleni, zwracają się po odbiór dokumentów do Dziekanatu.
Wszelkie zaświadczenia, kopie, duplikaty, wyciągi załatwiane są również w Dziekanacie - nie w Archiwum.
Absolwenci studiów podyplomowych odbieraja dokumenty w biurze CKP - nie w Archiwum.

***

Those who did not complete the study, crossed out, they turn to pick up the documents to the Dean's Office.
Any certificate, copies, duplicates, extracts are fixed in the Dean's Office - not in the Archives.
Graduates postgraduate studies receive their  documents in the CKP Office - not in the Archives.
........

Dziekanat Wydziału Ekonomii i Zarządzania: tel. 22 5435320
Dean's Office of Economics - English Study: phone 22 5435369

Dziekanat Wydziału Prawa  i  Administracji:  tel. 22 5435312
Centrum Studiów Podyplomowych  CKP:     tel. 22 5435350

DZIEKANAT WPiA
www.lazarski.pl/pl/wydzialy-i-jednostki/wydzial-prawa-i-administracji/dziekanat-wpia/
DZIEKANAT WEiZ
www.lazarski.pl/pl/wydzialy-i-jednostki/weiz/dziekanat-weiz/

Kontakt

Archiwum / Archives:
e-mail: archiwum@lazarski.edu.pl

pokój 08     (wejście C; poziom: minus 1)
Drzwi przy szatni, schodami w dół, wg strzałek na podłodze.

czynne:
poniedziałek - czwartek:      14:00-18:00
                piątek:                 13:00-17:00

***
Room 08     (entrance C; storey: minus 1)
The door next to the cloakroom, down the stairs, according to the arrows on the floor

open:
Monday - Thursday:        14:00-18:00
          Friday:                  13:00-17:00