beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejTechnik symulacji w Centrum Symulacji Medycznych

Centrum Symulacji Medycznych
poszukuje Kandydatek/Kandydatów na stanowisko:

Technika symulacji

na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego

Forma nawiązania stosunku pracy:

Umowa o pracę – 1/1 etat

Miejsce pracy:
Warszawa

Tryb pracy: stacjonarna (poniedziałek-sobota)

Zakres wykonywanych zadań:

 • wsparcie techniczne/ stała asysta dla kadry prowadzącej zajęcia w pracowniach symulacji medycznych,
 • przygotowanie sal CSM do zajęć oraz egzaminów, sprawdzanie kompletności oraz sprawności zestawów i urządzeń,
 • nadzór nad sprawnością techniczną sprzętu symulacyjnego (m. in. zgłaszanie do naprawy i serwisu zgodnie z umowami z dostawcami), wykonywanie bieżących drobnych napraw, konserwacja i czyszczenie sprzętu,
 • kontrola i analiza stanu zapasów drobnego sprzętu i materiałów zużywalnych, zgłaszanie zapotrzebowania, obsługa zakupów bieżących materiałów zużywalnych do sprzętu symulacyjnego CSM, itp.
 • stałe poszerzanie wiedzy dotyczące symulacji medycznej.


Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe/średnie
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy w jednostce ochrony zdrowia lub w Centrum Symulacji Medycznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w wiodącej Uczelni niepublicznej o ugruntowanej pozycji,
 • stabilność zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość korzystania z dodatkowych benefitów (ubezpieczenie medyczne, karta Multisport, kursy językowe, szkolenia, siłownia),
 • wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+
 • pracę na najnowszym sprzęcie związanym z symulacją medyczną.


Aplikacje powinny zawierać:

 • CV

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy w Uczelni Łazarskiego.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych są Przepisy prawa pracy: art. 22[1] oraz par. 3 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO., natomiast inne dane nie wymagane przepisami prawa, przekazane w dokumentach, na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celu, tj. do momentu zakończenia rekrutacji. Uczelnia Łazarskiego będzie przetwarzała Twoje dane osobowe przez okres 9 miesięcy, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrazisz na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 6. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i podmioty którym Administrator powierzył lub zlecił przetwarzanie danych, m. in. dostarczyciele oprogramowania, firmy zapewniające hosting czy niszczenie dokumentacji.
 7. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 9. Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 10. Podanie Twoich danych w zakresie wynikającym z art.22[1] kodeksu pracy jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 11. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, o i ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych osobowych), konieczna będzie Twoja zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Zgoda może przyjąć poniższe brzmienie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1
RODO które zostały zawarte w (np. CV, liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach) przez Uczelnię Łazarskiego w celu mojego udziału w procesie rekrutacyjnym.

Jeżeli będziesz chciał brać udział w przyszłych rekrutacjach konieczna będzie Twoja zgoda na ich
przetwarzanie.
Zgoda może przyjąć poniższe brzmienie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Uczelnię Łazarskiego przez okres najbliższych 9 miesięcy.


Dokumenty przyjmujemy:

Pisemne oferty na stanowisko „Technika symulacji” należy przesłać pocztą elektroniczną na adres csm.wm@lazarski.edu.pl, podając jako tytuł wiadomości „oferta pracy Technik symulacji”.

/fileadmin/user_upload/_processed_/a/3/csm_foto_news_szlachetna-paczka_fcddd193ef.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/3/b/csm_debate_club_small_5520a149a4.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/6/c/csm_badura_cb03fbe672.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/7/a/csm_oficyna1_9cb4b05b2c.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/e/b/csm_cyvilis_b803e552df.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/8/4/csm_jadra_small_2d41974d79.jpg