beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejTechnik symulacji w Centrum Symulacji Medycznych

Warszawa, 05.05.2022 r.

Uczelnia Łazarskiego, jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych polskich uczelni niepublicznych, w związku z planowanym utworzeniem Centrum Symulacji Medycznych w ramach projektu pn. "Centrum Symulacji Medycznych MedExcellence. Doskonałość w kształceniu" (dalej: projekt) realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.05.03.00-00-0005/18-00 poszukuje Kandydatek/Kandydatów na stanowisko:

Technika symulacji

W Centrum Symulacji Medycznych na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego

Forma nawiązania stosunku pracy:

Umowa o pracę – 1/1 etat

Wynagrodzenie wypłacane w ramach realizacji projektu współfinansowane jest ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Celem projektu jest utworzenie i rozwinięcie Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznych
w zakresie kształcenia na kierunkach: lekarskim i pielęgniarstwo.

Dofinansowanie projektu z UE: 11 178 682,80 PLN
Wartość projektu ogółem: 13 263 743,24 PLN
Kwota dofinansowania: 13 263 743,24 PLN

Projekt realizowany przez Uczelnię Łazarskiego w partnerstwie ze Szpitalem Wolskim
im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,
w okresie od 01.01.2019 r. do 30.09.2022 r.

Strona internetowa projektu:
https://www.lazarski.pl/pl/wydzialy-i-jednostki/wydzial-medyczny/centrum-symulacji-medycznych-medexcellence/

Miejsce pracy:

Warszawa

Zakres wykonywanych zadań:

 • wsparcie techniczne/ stała asysta dla kadry prowadzącej zajęcia w pracowniach symulacji medycznych,
 • przygotowanie sal CSM do zajęć oraz egzaminów, sprawdzanie kompletności oraz sprawności zestawów i urządzeń,
 • nadzór nad sprawnością techniczną sprzętu symulacyjnego (m. in. zgłaszanie do naprawy i serwisu zgodnie z umowami z dostawcami), wykonywanie bieżących drobnych napraw, konserwacja i czyszczenie sprzętu,
 • kontrola i analiza stanu zapasów drobnego sprzętu i materiałów zużywalnych, zgłaszanie zapotrzebowania, obsługa zakupów bieżących materiałów zużywalnych do sprzętu symulacyjnego CSM, itp.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe medyczne lub pokrewne lub/i techniczne/ informatyczne,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:

 • ukończone szkolenia typu: ALS, BLS, EPLS, ITLS, ETC, kwalifikacje instruktorskie Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) lub Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AHA) lub odpowiedniki,
 • doświadczenie w pracy w jednostce ochrony zdrowia lub w Centrum Symulacji Medycznych;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w wiodącej Uczelni niepublicznej o ugruntowanej pozycji,
 • stabilność zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość korzystania z licznych szkoleń,
 • pracę na najnowszym sprzęcie związanym z symulacją medyczną.

Aplikacje powinny zawierać:

 • CV;
 • List motywacyjny;
 • Referencje od poprzedniego pracodawcy (jeśli Kandydat je posiada);
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia.
 • Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych osobowych), konieczna będzie Twoja zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przykład zgody w załączniku.
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy w Uczelni Łazarskiego.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych są Przepisy prawa pracy: art. 22[1] oraz par. 3 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO., natomiast inne dane nie wymagane przepisami prawa, przekazane w dokumentach, na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celu, tj. do momentu zakończenia rekrutacji. Uczelnia Łazarskiego będzie przetwarzała Twoje dane osobowe przez okres 9 miesięcy, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrazisz na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 6. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i podmioty którym Administrator powierzył lub zlecił przetwarzanie danych, m. in. dostarczyciele oprogramowania, firmy zapewniające hosting czy niszczenie dokumentacji.
 7. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 9. Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 10. Podanie Twoich danych w zakresie wynikającym z art.22[1] kodeksu pracy jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 11. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, o i ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.

Dokumenty przyjmujemy:

Pisemne oferty na stanowisko „Technika symulacji” należy przesłać pocztą elektroniczną na adres csm.wm@lazarski.edu.pl, podając jako tytuł wiadomości „oferta pracy Technik symulacji”. Oferty należy składać w terminie do dnia 20.05.2022 r.

Dokumenty do pobrania

/fileadmin/user_upload/_processed_/a/4/csm_budynek_ULa_abecd3cb61.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/0/f/csm_foto_news_Ukraina_Zbiorka_800x450_8fb6ffe374.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/a/b/csm_foto_news_800x450_2dc8d5d9cc.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/e/d/csm_foto_news_dzien_sportu_69e518d1f7.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/f/0/csm_Bez_nazwy_5f8f007816.png
/fileadmin/user_upload/_processed_/0/3/csm_Cyfryzacja-w-zarzadzaniu__88b2556aff.jpg