beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejKonkurs na Rektora Uczelni 2022 r.

KOMUNIKAT

Prezydenta Uczelni Łazarskiego

z dnia 11 maja 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na rektora Uczelni Łazarskiego

Na podstawie § 42 ust. 4 statutu Uczelni Łazarskiego ogłasza się konkurs na rektora Uczelni Łazarskiego.

Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, spełniające warunki art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2022.574 t.j. z dnia 2022.03.11) oraz § 42 ust. 2 statutu Uczelni Łazarskiego.

 1. Wymagania kwalifikacyjne:
  1. tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego bądź stopień naukowy doktora,
  2. umiejętności organizacyjne i menedżerskie,
  3. udokumentowany dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny,
  4. czynna znajomość co najmniej jednego języka obcego,
  5. co najmniej 10 letni staż pracy w wyższej uczelni.
 2. Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:
  1. pisemne zgłoszenie do konkursu z uzasadnieniem kandydowania,
  2. propozycję programu działania i rozwoju uczelni (na okres 4-letni, równy kadencji),
  3. CV wraz z wykazem dorobku naukowego,
  4. oświadczenie, że Uczelnia Łazarskiego będzie podstawowym miejscem pracy Kandydata w przypadku wygrania konkursu.
 3. Dokumenty mogą być składane osobiście, drogą pocztową (na adres Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa, Dział Spraw Osobowych, pokój 208) bądź elektronicznie (na adres mailowy w.bukowinska@lazarski.edu.pl). Dokumenty papierowe powinny być złożone w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na rektora“, a przesłane elektronicznie opatrzone tytułem o takiej samej treści.
 4. Termin składania dokumentów upływa 21 maja 2022 r.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 czerwca 2022 r.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu dokonuje komisja konkursowa, powołana przez Założyciela.
 7. Komisja konkursowa przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymagane kryteria.
 8. Komisja konkursowa rozstrzyga konkurs w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przewodniczący komisji może zarządzić głosowanie tajne.
 9. O wynikach konkursu Kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
 10. Dokumenty złożone przez Kandydatów zostaną zwrócone po rozstrzygnięciu konkursu.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa.
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Państwa zgłoszenia w konkursie na rektora Uczelni Łazarskiego. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w wykazie dokumentów oraz informacji, które kandydat powinien dostarczyć, będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, w związku z § 42 ust. 4 statutu Uczelni Łazarskiego oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2022.574 t.j. z dnia 2022.03.11), w odniesieniu do innych danych podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres trwania konkursu na rektora Uczelni Łazarskiego oraz rozpatrzenia Państwa zgłoszenia w konkursie na rektora Uczelni Łazarskiego. Dane osobowe mogą być także przechowywane ze względu na obowiązki archiwizacyjne.
5) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane przez nas podmiotom, które obsługują systemy teleinformatyczne Administratora oraz udostępniające narzędzia teleinformatyczne (m.in. usługi hostingu, usługi w chmurze), zapewniającym usługi pocztowe lub zajmującym się niszczeniem dokumentacji.
6) Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym decyzjom, w tym nie będą profilowane.
7) Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub oraz prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym czasie.
8) Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego i regulacji wewnętrznych Uczelni Łazarskiego jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania związanego z rozpatrzeniem Państwa zgłoszenia w konkursie na rektora Uczelni Łazarskiego, podanie innych danych jest dobrowolne.
10) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.

Jeżeli w CV i przesłanej dokumentacji zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane szczególnych kategorii, np. dane o zdrowiu, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych), konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie przesyłając oświadczenie o wycofaniu zgody na adres mailowy iod@lazarski.edu.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

Zgoda może przyjąć poniższe brzmienie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zostały zawarte w CV oraz przesłanej dokumentacji przez UczelniŁazarskiego w celu rozpatrzenia mojego zgłoszenia w konkursie na rektora Uczelni Łazarskiego.

/fileadmin/user_upload/_processed_/0/f/csm_foto_news_Ukraina_Zbiorka_800x450_8fb6ffe374.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/a/b/csm_foto_news_800x450_2dc8d5d9cc.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/e/d/csm_foto_news_dzien_sportu_69e518d1f7.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/f/0/csm_Bez_nazwy_5f8f007816.png
/fileadmin/user_upload/_processed_/0/3/csm_Cyfryzacja-w-zarzadzaniu__88b2556aff.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/e/b/csm_20220509_101904_34f65a26e3.jpg