beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejMisja i tradycja

Naszą misją, zgodnie z zamierzeniami założyciela Ryszarda Łazarskiego, jest stworzenie miejsca, które wyróżnia praktyczny wymiar kształcenia, jego międzynarodowy charakter oraz etos pracy.

Międzynarodowa społeczność naszej uczelni zachowuje najwyższe standardy etyczne, chlubi się otwartością i poszanowaniem wszystkich kultur i religii.

Naszą uczelnię wyróżnia podmiotowe podejście do studentów, którzy zdobywają tu wiedzę, uczą się krytycznego myślenia, odpowiedzialnego przywództwa i zaangażowania obywatelskiego.

Kodeks etyczny

Wyznacznikami postępowania każdego członka społeczności akademickiej Uczelni Łazarskiego, którą tworzą pracownicy naukowi, dydaktyczni, studenci i pracownicy administracji, są: poszanowanie godności osobistej, honor i dobro Uczelni.

  1. Dbałość o indywidualny rozwój i dobre imię zarówno każdego członka, jak i całej wspólnoty akademickiej Łazarskiego, są podstawowymi powinnościami.
  2. Dążąc do budowania godnej zaufania wspólnoty akademickiej, cieszącej się prestiżem społecznym, pracownicy naukowi, dydaktyczni, studenci i pracownicy administracji troszczą się o zapewnienie najwyższych standardów naukowych, maksymalną jawność i przejrzystość podejmowanych decyzji, poszanowanie wartości uniwersalnych, kulturę słowa, wzajemny szacunek i życzliwość.
  3. Starsi członkowie wspólnoty akademickiej ułatwiają jej młodszym członkom pełną integrację z Uczelnią.
  4. Korzystając z pełni wolności słowa, poszukiwań i myśli członkowie wspólnoty akademickiej szanują dziedzictwo kultury, tradycję Łazarskiego i zasady współżycia środowiska akademickiego.
  5. Punktualność, sumienność w wypełnianiu obowiązków oraz dbałość o podnoszenie swoich kwalifikacji są ambicją wszystkich członków wspólnoty Łazarskiego.
  6. Wspólnota akademicka uznaje za swoja powinność upowszechnianie w środowisku akademickim i poza nim idei tolerancji, empatii, pokojowego rozwiązywania konfliktów społecznych oraz niesienia pomocy potrzebującym.
  7. Członkowie wspólnoty akademickiej Łazarskiego dezaprobują wszelkie przejawy przemocy, rasizmu, dyskryminacji, fanatyzmu, korupcji oraz naruszania praw autorskich i czuwają, by nie miały miejsca w murach Uczelni.
  8. Każdy z członków wspólnoty akademickiej Łazarskiego dba o czystość i estetykę oraz minimalizację kosztów utrzymania w dobrym stanie urządzeń środowiska swojej pracy i studiów.
  9. Celem zapewnienia standardów etycznych, obiektywizmu i bezstronności członkowie wspólnoty akademickiej Łazarskiego dobrowolnie powstrzymują się od objęcia stanowiska, funkcji, nadzoru, wydawania opinii lub udziału w postępowaniu dyscyplinarnym, ilekroć przy tej okazji mógłby wystąpić konflikt interesów, jak również wtedy, gdy naruszyli zasady niniejszego kodeksu.
  10. Wspólnota akademicka, na czele z jej władzami, dba o swoich pracowników, studentów i absolwentów oraz zachowuje pamięć o zmarłym Założycielu Uczelni.
/fileadmin/user_upload/_processed_/a/3/csm_foto_news_szlachetna-paczka_fcddd193ef.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/0/d/csm_symulation_small_dd1789e09e.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/5/f/csm_bralczyk_small_afe5f5750e.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/c/4/csm_raising_stars_duzy_1_e48247865c.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/8/7/csm_senat_100_small_a91f978ad5.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/d/1/csm_cellonachip_small_39c5fd62c9.jpg