Staże absolwenckie w Urzędach Unii Europejskiej

Staże absolwenckie w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante (EUIPO) lub Europejskim Urzędzie Patentowym w Monachium (EPO) – zgłaszaj swoją kandydaturę do 26 lutego 2024 r.

Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego jest uczestnikiem Pan-European Seal Programme, którego celem jest propagowanie wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej oraz stworzenie sieci współpracy między środowiskiem akademickim a rynkiem pracy w sektorze własności intelektualnej. Program Pan-European Seal został utworzony przez dwie najważniejsze instytucje europejskie w dziedzinie własności intelektualnej w Europie - Europejski Urząd Patentowy (EPO) i Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Jednym z jego podstawowych celów jest stworzenie możliwości odbycia stażu zawodowego w EUIPO lub EPO dla absolwentów uczelni partnerskich programu. Obecnie trwa nabór na staże do EUIPO lub EPO na rok akademicki 2024/2025. Uczelnia Łazarskiego może przekazać tym instytucjom listy kandydatów na płatne staże (wysokość stypendium w EUIPO to 1200 euro, a w EPO ok. 2000 euro miesięcznie) trwające 12 miesięcy. Staże rozpoczynają się na przełomie września i października 2024 r. Na podstawie przesłanych przez Uczelnię Łazarskiego zgłoszeń, EUIPO lub EPO dokonują ostatecznej selekcji kandydatów. Staże odbywają się w siedzibie EUIPO w Alicante lub w siedzibie EPO w Monachium. Staże odbywać się mogą w każdym z  departamentów EUIPO w zależności od profilu kandydata. EUIPO wskazuje następujące profile: 1)      Law 2)      IP Law 3)      IP & Knowledge management 4)      Political Sciences & International Relations 5)      Linguistics 6)      Economics - Business administration 7)      Information Technology a.       Customer service solutions b.       Data analyst c.       Software engineer 8)      Communication 9)      Facility management a.       Architect b.       Engineer c.       Logistics 10)   Human Resources  W przypadku EPO staże mogą odbywać się w następujących obszarach : 1)      Science and Engineering 2)      Human Resources and Business Adminsitration 3)      Law (including patent law) 4)      Economics and Finance 5)      International Relations and Communications 6)      Information Technology Zgłoszenia uczelniane, zawierające CV (w jęz. angielskim w formacie Europass) oraz list motywacyjny w języku  angielskim ze wskazaniem instytucji do której kandydat aplikuje (EUIPO lub EPO), na  podstawie których zostaną przygotowane krótkie listy kandydatów, należy przesyłać do p. dr Dominiki Harasimiuk (d.harasimiuk@lazarski.pl) w terminie do 26 lutego br.   Kandydaci wyłonieni do umieszczenia na krótkich listach, zostaną poinformowani drogą mailową i od tego  momentu  będą samodzielnie rejestrować się w systemach elektronicznych EUIPO (the EUIPO e-recruitment tool) w terminie od 1 do 31 Marca br. lub EPO (EPO e-recruitment tool)  w terminie do 15 Marca br. Zachęcamy studentów ostatnich lat studiów na WPiA oraz WEiZ do kandydowania. Wymagania:

 • Dyplom ukończenia studiów. Udział w rekrutacji jest możliwy także dla studentów ostatniego roku pod warunkiem ukończenia studiów z końcem bieżącego roku akademickiego i przedstawieniem dyplomu w dniu rozpoczęcia stażu. W trakcie aplikacji studenci ostatnich lat studiów przedstawiają zaświadczenie z dziekanatu o wstępnie planowanym terminie obrony. Do EPO  mogą aplikować również absolwenci z  poprzednich lat akademickich
 • W  przypadku aplikowania do EPO – obywatelstwo jednego z państw członkowskich European Patent Organisation: Member states of the European Patent Organisation | Epo.org
 • list motywacyjny w j. angielskim
 • CV w formacie Word (format Europass)
 • W przypadku aplikowania do EUIPO - znajomość jednego z roboczych  języków Urzędu (angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański) na poziomie co najmniej B1;
 • W przypadku  aplikowania do EPO – znajomość jednego z języków oficjalnych Urzędu ( angielski, francuski, niemiecki) na poziomie co najmniej B2
 • w przypadku aplikowania do EUIPO – ukończenie kursu on-line “EUTM in a Nutshell” lub “RCD in a Nutshell” na EUIPO Academy Learning Portal (EUIPO Academy Learning Portal)

Więcej informacji: Pan-European Seal Programme - EUIPO (europa.eu) Pan-European Seal (epo.org)

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Dlatego grono naszych wykładowców to ponad 250 najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie gospodarki, polityki i prawa.

 • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
 • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
 • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
   
 • Uczelnia Łazarskiego została liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska S.A. 
   
 • Według prestiżowego rankingu Perspektywy jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce. 
   
 • Wysoki poziom kierunku lekarskiego na Uczelni Łazarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!