beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejZasady odbywania praktyk - WPiA

Informujemy, iż zgodnie z Programem kształcenia obowiązkowi praktyk podlegają studenci następujących kierunków studiów:

Kierunek Prawo

Student jednolitych stacjonarnych bądź niestacjonarnych studiów magisterskich na kierunku Prawo, rozpoczynający naukę w r. ak. 2020/2021, ma obowiązek odbycia praktyki zawodowej w wymiarze co najmniej 160 godzin zegarowych, nie wcześniej niż w okresie letnich wakacji poprzedzających trzeci rok studiów.

Student jednolitych stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku Prawo, rozpoczynający naukę w r. ak. 2019/2020 bądź w latach wcześniejszych, ma obowiązek odbycia praktyki administracyjnej w wymiarze co najmniej 160 godzin zegarowych nie wcześniej niż w okresie letnich wakacji poprzedzających trzeci rok studiów. Oprócz obowiązku odbycia praktyki administracyjnej student ma ponadto obowiązek odbycia w wymiarze co najmniej 160 godzin zegarowych albo praktyki karnistycznej, albo praktyki cywilistycznej. Praktyka powinna odbyć się nie wcześniej niż w okresie letnich wakacji poprzedzających czwarty rok studiów lub najpóźniej do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych piątego roku studiów.

Student jednolitych niestacjonarnych studiów magisterskich na kierunku Prawo, rozpoczynający naukę w r. ak. 2019/2020 bądź w latach wcześniejszych, ma obowiązek odbycia albo praktyki administracyjnej albo praktyki karnistycznej, albo praktyki cywilistycznej w wymiarze co najmniej 160 godzin zegarowych, nie wcześniej niż w okresie letnich wakacji poprzedzających trzeci rok studiów.

Kierunek Administracja I stopnia

Student niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku Administracja ma obowiązek odbycia praktyki administracyjnej w wymiarze co najmniej 160 godzin zegarowych nie wcześniej niż w okresie letnich wakacji poprzedzających trzeci rok studiów.

Studenci studiów II stopnia nie podlegają obowiązkowi zaliczenia praktyk.

Zaliczenie praktyk dla w/w kierunków studiów jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu dyplomowego. Praktyka zawodowa jest nieodłączną częścią programu kształcenia, dlatego musi być zgodna z realizowanym kierunkiem studiów. Szczegóły dotyczące odbywania praktyk zawarte są w Regulaminie organizacji praktyk zawodowych oraz Sylabusach, które znajdą Państwo w plikach do pobrania na dole tej strony.

Poniżej przygotowaliśmy także dla Państwa „wskazówki jak zaliczyć praktykę”, gdzie krok po kroku mają Państwo wyszczególnione dokumenty, które należy złożyć w dziekanacie. Jednocześnie przypominamy, iż bez zgody Koordynatora Praktyk i wystawienia skierowania praktyka nie może być realizowana w żadnej formie, a praktyki odbywane bez takiej zgody i skierowania nie będą uznawane za zaliczone.