beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejBadania naukowe

W latach 2018-2020 realizowany był projekt naukowy finansowany ze środków NCN (konkurs OPUS) “Bezzałogowe statki powietrzne. Nowa era w prawie lotniczym”, którego kierownikiem była dr hab. Anna Konert, prof. UŁa. Projekt dotyczył problematyki prawa dronów.

Na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego prowadzone są badania naukowe finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach subwencji ogólnej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego.

 • Analiza środka zapobiegawczego zakazu zbliżania się na wskazaną odległość, zakazu kontaktów lub zakazu publikacji w stosunku do członka personelu medycznego lub osoby przybranej mu do pomocy
  - Prof. dr hab. Ryszard Stefański
 • Walka z terroryzmem ekologicznym w świetle prawa międzynarodowego; Wojskowe drony autonomiczne - aspekty prawne i etyczne
  - dr Mateusz Osiecki
 • The European Environmental Conscience. Normative regulatory tools to foster sustainable development in the EU. Europejska świadomość środowiskowa. Normatywne narzędzia regulacyjne wspierające zrównoważony rozwój w UE
  - dr Tomasz Braun
 • Beneficial Ownership in International Taxation
  - dr Błażek Kuźniacki
 • Zrównoważony rozwój a przepisy prawa pracy
  - dr Magdalena Rycak
 • Ocena przedsięwzięć legislacyjnych zrealizowanych w okresie 1 stycznia 2014 r. – 30 czerwca 2018 r. przez władzę ustawodawczą RP; Obietnice wyborze oraz ich realizacja ustawami w latach 2015-1016; Looking for Approaches on Creation of Law. Comperative Approach
  - Prof. dr hab. Paweł Chmielnicki
 • Analiza belgijskiego prawa, doktryny i orzecznictwa sądów w zakresie modelu postępowania dowodowego przed sądem pierwszej instancji
  - dr hab. Małgorzata Manowska, prof. UŁa
 • Zagrożenie ładu społecznego
  - Prof. dr hab. h. c. Brunon Hołyst
 • Suwerenność w prawie lotniczym; Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową dla pasażerów lotniczych w prawie międzynarodowym
  - dr hab. Anna Konert, prof. UŁa
 • Wydawanie elektronicznego materiału dowodowego w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi UE
  - Prof. dr hab. Maciej Rogalski
 • Tożsamość narodowa i konstytucyjna państwa członkowskiego UE a poszanowanie zasady państwa prawnego; Współczesne wyzwania polityczno – prawne obywatelstwa unijnego
  - dr Dominika Harasimiuk
 • Helping the mediators to mediate: an interdisciplinary law course
  - mgr Ewelina Gee-Milan
 • Współpraca miast partnerskich jako czynnik kształtujący jakość administracji; Prawa pasażerów w Unii Europejskiej i państwach trzecich na przykładzie Polski, Włoch i Ukrainy
  - dr Ewa Jasiuk
 • Encyklopedia zamówień publicznych; Komentarz do ustawy o Straży Marszałkowskiej; Stosunek prawa administracyjnego do prawa pracy na początku XXI wielu
  - dr hab. Przemysław Szustakiewicz, prof. UŁa
 • Odpowiedzialność notariusza za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu czynności notarialnych
  - dr Magłorzata Sekuła-Leleno
 • Odpowiedzialność solidarna inwestora i generalnego wykonawcy względem podwykonawcy robót budowlanych w prawie zamówień; Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu przed Prezesem UOKiK
  - dr hab. Małgorzata Sieradzka, prof. UŁa
 • Rozwój prawa spółek i ładu korporacyjnego – unormowania UE. Developments in EU company and corporate governance law; Compliance norms in financial institiutions; Etyka pokoju- prawa i obowiązki państwa, społeczeństwa i jednostki. Ethics and peace- right and obligation of the state, societes and individuals
  - dr Tomasz Braun
 • Wpływ kultury, tradycji i religii na funkcjonowanie administracji w Polsce
  - dr Robert Szczepankowski