Kiedy i gdzie można rozpocząć obowiązkową praktykę studencką?

ROK STUDIÓW ZAKRES GDZIE CZAS TRWANIA
I Opieki nad chorym dowolny oddział w szpitalu 4 tygodnie (120h)
II Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Medycyna rodzinna); gabinet lekarza rodzinnego - interniści; 3 tygodnie (90h)
Pomocy doraźnej w Stacji Pogotowia Ratunkowego, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym lub Izbie Przyjęć 1 tydzień (30h)
III Chorób wewnętrznych W Klinice lub Oddziale Chorób Wewnętrznych, które w swojej nazwie posiadają nazwę choroby wewnętrzne – internistyczne 4 tygodnie (120h)
IV Ginekologii i położnictwa; w Klinice lub Oddziale Ginekologii i położnictwa; Ginekologicznej Izbie Przyjęć 2 tygodnie (60h)
Pediatrii w Klinice lub Oddziale Chorób Dzieci 2 tygodnie (60h)
V Intensywnej Terapii; w Klinice lub Oddziale Intensywnej Terapii; 2 tygodnie (60h)
Chirurgii w Klinice lub Oddziale Chirurgii 2 tygodnie (60h)

Ważne!!!

Praktyki realizują Państwo w wymiarze tygodniowym i godzinowym podanym w tabeli powyżej, skierowania z inną liczbą tygodni niż wymienione w tabeli nie będą akceptowane.

Praktyki są realizowane w okresie wakacyjnym.

WŁASNY ZAKRES - w placówkach które nie są Partnerami Uczelni PRZEZ UCZELNIĘ - w placówkach które są Partnerami Uczelni
KROK 1 Dziekanat: Dziekanat:
odbiór skierowań x2 (na każdą praktykę w zależności od roku studiów) odbiór skierowania x2 (na każdą praktykę w zależności od roku studiów)
Student:
porozumienia x2 na każdą praktykę (wydruk we własnym zakresie);
kryterium doboru placówki (wydruk we własnym zakresie)
kryterium doboru opiekuna praktyk (wydruk we własnym zakresie)
KROK 2 Uzyskanie zgody oraz podpisów z miejsca odbywania praktyk na wszystkich dokumentach oraz umówienie terminu realizacji praktyk. Uzyskanie zgody z miejsca odbywania praktyk, ustalenie terminu realizacji praktyk.
Złożenie dokumentów w dziekanacie Złożenie skierowania w dziekanacie
KROK 3 Odbiór kompletu dokumentów z dziekanatu i dostarczenie ich do miejsca odbywania praktyk Odbiór kompletu dokumentów z dziekanatu i dostarczenie ich do miejsca odbywania praktyk
KROK 4 Po praktyce! Dostarczenie do dziekanatu uzupełnionego dziennika praktyk wraz z esejem Po praktyce! Dostarczenie do dziekanatu uzupełnionego dziennika praktyk wraz z esejem

Własny zakres

w placówkach które nie są Partnerami Uczelni

Przed rozpoczęciem praktyk należy zgłosić się z odebranym z dziekanatu skierowaniem, wydrukowanym porozumieniem (x2) oraz wydrukowanymi kryteriami doboru placówki i opiekuna praktyk do wcześniej wybranej Instytucji w celu uzyskania zgody (pieczątek i podpisów osób upoważnionych do składania podpisów na umowach w imieniu Instytucji) na w/w dokumentach oraz uzgodnienia terminu praktyk i wypełnienie skierowania.

Następnie należy dostarczyć  do Dziekanatu dokumenty (porozumienia, skierowania, kryteria doboru placówki oraz opiekuna) w celu uzyskania podpisu Dziekana.

Wypełnione dokumenty należy zwrócić do dziekanatu nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem praktyk.

Czas odbioru dokumentów:

O możliwości odbioru podpisanych dokumentów poinformuje dziekanat mailem.

Student odbiera

 • porozumienie (podpisane przez Dziekana dla Instytucji),
 • dziennik praktyk,
 • Certyfikat Ubezpieczenia NNW,
 • Kopię zaświadczenia lekarskiego lekarza medycyny pracy,
 • Kopię zaświadczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • Kopię zaświadczenia o przebytym szczepieniu przeciwko WZW typu B,

Wraz z otrzymanym kompletem dokumentów należy udać się do wybranego miejsca realizacji praktyk. 

Przez Uczelnię

w placówkach które są Partnerami Uczelni

Przed rozpoczęciem praktyk należy zgłosić się do wybranej Instytucji z odebranym z  Dziekanatu skierowaniem w celu uzyskania zgody oraz ustalenia terminu odbycia praktyk. Uzupełnione skierowanie należy zwrócić do dziekanatu nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem praktyk.

Student odbiera

 • dziennik praktyk,
 • Certyfikat Ubezpieczenia NNW,
 • Kopię zaświadczenia lekarskiego lekarza medycyny pracy,
 • Kopię zaświadczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • Kopię zaświadczenia o przebytym szczepieniu przeciwko WZW typu B,

Wraz z otrzymanym kompletem dokumentów należy udać się do miejsca realizacji praktyk 

Zakończenie praktyk:

Po zakończeniu praktyk, w dziekanacie należy złożyć uzupełniony dziennik wraz z wydrukowanym esejem  napisanym przez studenta na temat osiągniętych umiejętności w czasie odbywania praktyk o objętości ok. 400 - 550 słów.

Na pierwszej stronie eseju należy wpisać Imię, Nazwisko oraz nr albumu. Tekstem wyśrodkowanym w tytule wpisać następująco:

ESEJ

PRAKTYKI ZAWODOWE – WPISAĆ NAZWĘ PRAKTYKI

Na podstawie w/w dokumentów praktyki zalicza Dziekan poprzez wpis w dzienniku, protokole zaliczenia zajęć i w karcie okresowych osiągnięć studenta.

* Ważne informacje dot. praktyk na kierunku lekarskim:

 • Praktyki są obowiązkowe.
 • Formularz porozumień zamieszczony jest na zasobach.
 • Praktyki są traktowane, jak każdy przedmiot. Rejestracja na kolejny semestr może nastąpić tylko po ich rozliczeniu!