W ramach współpracy międzynarodowej studenci kierunku lekarskiego mają możliwość odbycia zagranicznych praktyk w wybranych ośrodkach naukowych i klinicznych.

Regulamin rekrutacji w ramach projektu "Medical exchange programme" Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego

§ 1

Rekrutacji studentów dokonuje Komisja w składzie:

 • Dziekan Wydziału Medycznego
 • Prodziekan Wydziału Medycznego ds. współpracy międzynarodowej
 • Prodziekan Wydziału Medycznego ds. studenckich
 • Pełnomocnik Dziekana Wydziału Medycznego ds. organizacyjnych

§ 2

Warunki uczestnictwa w programie dydaktycznym (praktyki) są następujące:

 1. zaliczenie pierwszego roku studiów;
 2. minimalna średnia ocen uzyskanych z ostatniego roku 3.5;
 3. znajomość języka instytucji przyjmującej lub biegła znajomość języka angielskiego;
 4. w programie (praktyki) mogą uczestniczyć studenci ostatniego roku studiów po uzyskaniu zgody Dziekana Wydziału Medycznego;
 5. okres praktyk wynosi od 1 do 4 tygodni.
 6. inne określone regulaminem zasady

§ 3

 1. Student zgłaszający swoją kandydaturę na wyjazd na praktykę powinien:
  1. złożyć aplikację w wersji papierowej w Dziekanacie, w wersji elektronicznej na adres mailowy: erasmus.wm@lazarski.pl 
  2. dołączyć do aplikacji stosowne poświadczenia i dokumenty dotyczące dodatkowych kryteriów rekrutacji, o których mowa w § 5, pkt. 3.
 2. Aplikację na wzorze dostępnym na stronie internetowej Wydziału Medycznego należy złożyć do 1 marca każdego roku.

§ 4

 1. Podstawą kwalifikacji studenta jest suma punktów otrzymanych za:
  1. średnią ocen uzyskanych za rok studiów poprzedzający wyjazd,
  2. egzamin z języka, przeprowadzony przez Studium Języków Obcych. Osoby posiadające egzamin z języka obcego na poziomie C1 lub równoważny są zwolnione z egzaminu na podstawie certyfikatu uznanego przez Studium Języków Obcych,
  3. prezentacja założeń stażu przed dziekanem i prodziekanem ds. naukowych i współpracy międzynarodowej,
  4. udokumentowane kryteria rekrutacji, o których mowa w § 5, pkt. 3.
 2. 2. Na podstawie złożonych dokumentów, o których mowa w § 3, pkt. 1, komisja sporządza listę kandydatów do udziału w programie według sumy uzyskanych punktów.
 3. 3. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów, o kolejności na liście kandydatów decyduje średnia ocen uzyskanych za odbyty okres studiów.

§ 5

Dla obliczenia sumy punktów, o których mowa w § 4 pkt. 1, stosuje się następujące zasady punktacji:

 1. średnia ocen uzyskanych za cały okres studiów

Średnia ocena

Przyznane punkty

3,50 – 3,75

7

3,76 – 4,00

8

4,01 – 4,25

9

4,26 – 4,50

10

4,51 – 4,75

11

4,76 – 5,00

12

 1. punkty za ocenę uzyskaną z egzaminu z języka

Egzamin z języka – ocena

Przyznane punkty

bardzo dobry (5)

4

ponad dobry (4,5)

3

dobry (4)

2

dość dobry (3,5)

1

 1. dodatkowe kryteria selekcji:
  1. aktywna działalność w Studenckich Kołach Naukowych potwierdzona przez Opiekuna Koła Naukowego (niezależnie od liczby kół naukowych) – 1 punkt,
  2. prace wygłoszone na konferencjach międzynarodowych lub opublikowane w materiałach tych konferencji – 2 punkty za każdą,
  3. prace wygłoszone na konferencjach ogólnopolskich lub opublikowane w materiałach tych konferencji – 1 punkt za każdą,
  4. prace w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika oddziaływania Impact Factor – 1 punkt za każdą,
  5. prace opublikowane w czasopismach naukowych posiadających współczynnika oddziaływania Impact Factor – 2 punkty za każdą,
  6. nagrody otrzymane w trakcie studiów – nagrody ministerialne, rektorskie oraz odznaczenia i wyróżnienia Uczelni – 1 punkt za każdą,
  7. zagraniczne praktyki wakacyjne, zagraniczne kursy i szkolenia zawodowe – 1 punkt za każde,
  8. prezentacja założeń stażu przed dziekanem i prodziekanem ds. naukowych i współpracy międzynarodowej – 0-5 punktów.