beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejBadania i Rozwój

Badania i Rozwój

Działalność badawcza na Wydziale prowadzona jest na obszarach wyznaczonych zakresem działalności Katedr, a to:

Wyniki prowadzonych badań zamieszczane są w publikacjach pracowników Wydziału, których lista znajduje się:

Lista publikacji

natomiast publikacje naukowe Uczelni dostępne są: Publikacje Uczelni Lazarskiego 

Wydział jest również organizatorem lub współorganizatorem konferencji naukowych, których lista dostępna jest: Lista konferencji

Ogłoszenie

Wydziału Ekonomii i Zarządzania

dotyczące przyznania środków z Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego w ramach dotacji celowej na prowadzenie w 2017 r. badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym w wysokości:

 

5 500,00 (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych)

 

W związku z tym pracownicy naukowo-dydaktyczni należący do grupy młodych naukowców (osoba prowadząca działalność naukową, która nie ukończyła 35. roku życia), którzy składali wnioski o przyznanie środków w roku 2017 proszeni są o dostarczenie do dnia 19 czerwca 2017 r.:

  • wykaz aktualnego dorobku naukowego,
  • opinię kierownika katedry,
  • informację dotyczącą spełnienia kryteriów zawartych w załączniku nr 2 Regulaminu „Zasady i tryb konkursu dotyczącego badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego”.