Zespół ds. Jakości Kształcenia Studium Języków Obcych powstał 7 listopada 2013 r. na mocy Zarządzenia Rektora z dnia 8 czerwca 2012 roku. W skład Zespołu wchodzą Dyrektor Studium Języków Obcych, Zastępcy ds. poszczególnych języków, Kierownik Centrum Nauczania Języka Polskiego i Kultury Polskiej, przedstawiciel lektorów, dwaj przedstawiciele studentów oraz pracownik Sekretariatu SJO. Zespół pracuje cały rok, natomiast spotyka się co najmniej dwa razy w semestrze.

Głównym celem działania Zespołu ds. Jakości SJO jest współtworzenie wysokiej jakości kształcenia na Uczelni oraz tworzenie kultury jakości we wszystkich obszarach działania SJO. Obszary działań Zespołu to:

 1. monitorowanie i okresowy przegląd ramowych programów nauczania języków obcych oraz efektów kształcenia
 2. zapewnianie wysokiej jakości procesu dydaktycznego oraz jego doskonalenie
 3. podnoszenie kwalifikacji nauczycieli
 4. motywowanie nauczycieli
 5. weryfikacja efektów kształcenia i biegłości językowej
 6. motywowanie studentów
 7. przegląd i uzupełnianie wyposażenia sal, dostępność do Internetu, uzupełnianie zasobów bibliotecznych, środków dydaktycznych
 8. aktualizacja i uatrakcyjnienie oferty dydaktycznej
 9. aktualizacja procedur i dokumentacji dotyczącej procesu nauczania
 10. promocja działalności i projektów językowo-kulturowych SJO w środowisku akademickim oraz poza Uczelnią
 11. praca nad wizerunkiem SJO
 12. utrzymywanie pozytywnych relacji ze środowiskiem lokalnym - projekty społecznościowo-edukacyjne .

Ponadto Zespół ds. Jakości SJO pełni rolę łącznika między nauczycielami 
i studentami. Dba o zadowolenie studentów z wysokiej jakości nauczania  
oraz zadowolenie nauczycieli z efektów pracy.

W maju 2015 roku powołano Zespół ds. Oceny Zapewniania Jakości Nauczania. 

W jego skład wchodzą przewodniczący, 3 przedstawicieli lektorów oraz przedstawiciel administarcji SJO.

Do zadań Zespołu ds. Oceny Zapewniania Jakości Kształcenia należą:

 1. przeprowadzanie oceny działań projakościowych prowadzonych w SJO
 2. opiniowanie procedur wewnętrznych Studium
 3. monitorowanie prawidłowości oceniania studentów
 4. ocena obsługi studentów przez sekretariat,
 5. dokonywanie corocznej oceny realizacji efektów kształcenia 

Jeśli masz uwagi dotyczące jakości kształcenia językowego lub funkcjonowania Studium Jezyków Obcych, napisz do nas: zespol.sjo@lazarski.edu.pl