Misją Studium Języków Obcych Uczelni Łazarskiego jest rzetelne i efektywne odpowiadające najnowszym standardom edukacyjnym kształcenie językowe studentów na poziomach określonych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego zgodnie z potrzebami studentów, uczelni oraz rynku pracy. Studium przygotowuje studentów do mobilności oraz sprawnego funkcjonowania na międzynarodowym obszarze akademickim i zawodowym.

Strategia Studium

Celem strategicznym Studium jest doskonalenie usług dydaktycznych oraz sposobów nauczania i uczenia się studentów tak, aby odpowiadały one misji SJO, potrzebom akademickim, zawodowym i osobistym studentów oraz wymogom rynku pracy.

Cel ten Studium realizuje poprzez:

  • wspieranie rozwoju kompetencji pracowników dydaktycznych i administracyjnych
  • poprawę infrastruktury dydaktycznej
  • przegląd i aktualizację programów nauczania opartych na efektach kształcenia
  • tworzenie, przegląd i aktualizację procedur i zasad związanych z nauczaniem i uczeniem się
  • nawiązywane współpracy z innymi ośrodkami akademickimi, pracodawcami, absolwentami uczelni.

Celem Studium jest także działanie na rzecz wielojęzyczności i wielokulturowości oraz umiędzynarodowienia uczelni poprzez realizację projektów językowo-kulturowych oraz stałą współpracę z Instytutami Kultury oraz Ambasadami.

Studium podejmuje starania do uzyskania statusu uznanego centrum kształcenia językowego i certyfikacji umiejętności językowych.