Dwa modele wsparcia zawodowego absolwentów szkół wyższych.

Projekt Leonardo da Vinci Dwa modele wsparcia zawodowego absolwentów szkół wyższych dobiegł końca. Pora zatem na podsumowanie...

Rozpoczynając realizację projektu w 2013 r., Uczelnia Łazarskiego już czwarty rok z rzędu była beneficjentem Programu i otrzymała dofinansowanie na aktywne wspieranie absolwentów w zdobywaniu nowej wiedzy i doświadczenia zawodowego na zagranicznych rynkach pracy. Przez lata 2010 i 2011 Uczelnia kierowała swoją działalność ku własnym absolwentom, od 2012 r. otworzyła się także na potrzeby absolwentów innych uczelni wyższych i stworzyła im szansę uczestniczenia w Programie, wzmacniając ich umiejętności interpersonalne i zawodowe.

ASSOCIATION FOR INTERNATIONAL ARBITRATION (AIA), BRUKSELA

Termin stażu: styczeń - marzec 2014 r. (3 miesiące)

Wymagania:

 • wiedza lub zainteresowanie sprawami związanymi z arbitrażem międzynarodowym i alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów (ADR),
 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie C1,
 • umiejętności komunikacyjne umożlwiwiające współdziałanie z przedstawicielami różnych państw i kontynentów,
 • umiejętności komputerowe i znajomość aplikacji takich jak Microsoft Word, Excel, Outlook; umiejętność obsługi przeglądarki internetowej,
 • znajomość HTML lub umiejętność administrowania stron internetowych będzie dodatkowym atutem,
 • wcześniejsze doświadczenie w organizacji konferencji, spotkań i innych wydarzeń będzie dodatkowym atutem,
 • doświadczenie w organizacji wydarzeń (konferencji, seminariów) będzie dodatkowym atutem.

Uwaga! Kandydaci są proszeni o przesłanie próbki tekstu w języku angielskim, który dotyczy wybranego tematu prawniczego (preferowane są tematy związane z ADR).

Zakres obowiązków:

 • pomoc w wyszukiwaniu informacji i przygotowaniu prawnych i administracyjnych tekstów i pism dotyczących ADR;
 • pomoc w przygotowaniu materiałów promocyjnych i dokumentów umieszczanych na stronie internetowej stowarzyszenia;
 • pisanie i sprawdzanie artykułów na wybrane tematy z zakresu ADR;
 • wykonywanie bieżących zadań prawniczych i administracyjnych;
 • administracja biura, w tym dbanie o korespondencję elektroniczną, zatwierdzanie nowych członków, administracja strony internetowej, analiza projektów.

O instytucji:
Stowarzyszenie na rzecz Arbitrażu Międzynarodowego (AIA) zostało założone w 2001 r. AIA dostarcza informacji, organizuje szkolenia i zapewnia ekspertyzy promujące arbitraż. Główną misją stowarzyszenia jest zwiększenie świadomości o znaczeniu alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów (ADR).

AIA zrzesza obecnie 450 członków, którzy mogą czerpać z zasobów stowarzyszenia. Dzięki zaangażowaniu AIA w badania i działalność wydawniczą, stowarzyszenie jest aktywnym uczestnikiem dyskursu na temat arbitrażu. AIA wydaje publikację-miesięcznik zatytułowany "In Touch", która jest skierowana zarówno do praktyków, jak i akademików zajmujących się ADR. Pismo ma 55.000 czytelników na całym świecie, którzy są zainteresowani kwestiami ADR.

AIA wydaje ponadto serie książkowe, będące kompilacjami przemówień i wystąpień z międzynarodowych konferencji organizowanych przez AIA co najmniej dwa razy w roku. Wydawanie tych serii ma na celu zwiększenie wiedzy nt. ADR i ich częstsza akceptacja w przypadku wystąpienia sporów.

Co więcej, AIA jest także instytucją szkoleniową i edukacyjną w zakresie ADR. Dzięki swojej działalności AIA wspiera ciągłe doskonalenie zawodowe praktyków ADR. Stowarzyszenie jest beneficjentem grantu Komisji Europejskiej - AIA zorganizowała w latach 2010-2012 pierwsze tego rodzaju edycje Europejskiego Schematu Doskonalenia Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości w zakresie Mediacji (European Mediation Training for Practitioners of Justice, EMTPJ). Czwarta edycja planowana jest na sierpień 2013 r.

EUROPEAN NETWORK ON DEBT AND DEVELOPMENT (EURODAD), BRUKSELA

Termin stażu: zostanie ustalony w terminie późniejszym w porozumieniu z instytucją

Wymagania:

 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne w języku angielskim (wymagane) - ustne i pisemne - min. B2
 • Gotowość do pracy w organizacji pozarządowej z siedzibą Unii Europejskiej (wymagane)
 • Doświadczenie w pracy przy projektach międzynarodowych (pożądane)
 • Kierunek studiów: zarządzanie, stosunki międzynarodowe, business economics (wymagane)

Eurodad to sieć organizacji pozarządowych koordynujących badania i orzecznictwo członków dotyczące zadłużenia, międzynarodowej pomocy na rzecz rozwoju, sprawiedliwości podatkowej, prywatnego finansowania i rozwoju, oraz podobnych zagadnień. Językiem roboczym jest język angielski - służy do komunikacji między członkami Eurodad w całej Europie, obsługi strony internetowej, biuletynu, wydawania publikacji.

Prawdopodobne jest, że stażysta będzie pomagał w prowadzeniu badań więc wiedza i doświadczenie w dziedzinie administracji publicznej lub stosunków międzynarodowych mogą okazać się bardziej istotne niż z dziedzin prawa i zarządzania.

Pożądane:

 • Administracja publiczna lub stosunki międzynarodowe, znajomość zagadnień międzynarodowego rozwoju
 • Doświadczenie we wsparciu badań nad polityką
 • Doświadczenie w organizacji konferencji / wydarzeń / podróży
 • Umiejętności o komputerowe
 • Doświadczenie zawodowe / studia za granicą (najlepiej w języku angielskim)

Zakres obowiązków:

Celem stażu będzie zapewnienie absolwentom wyższych uczelni szkolenia w dziedzinie komunikacji, zarządzania finansami i organizacji imprez, a także wyposażenie ich w potrzebne i pożądane na rynku pracy umiejętności w zakresie badań i orzecznictwa. Wybrany stażysta musi wykazywać znajomość i zainteresowanie obszarem pracy Eurodad i w zakresie odpowiedzialności przewidzianej stażem.

Zadania stażysty będą obejmować:

 • Wsparcie zarządzanie finansami i raportowanie: codzienne śledzenie pracy administracyjnej wobec dostawców, członków, pracowników, konsultantów, fundatorów i księgowego, prowadzenie rezerwacji, fakturowanie, klasyfikowanie i archiwizacja wszystkich istotnych dokumentów, przygotowywanie sprawozdań finansowych oraz analiza budżetowa poszczególnych projektów,
  • Organizacja imprez i dostawa działalności: wspieranie organizacji spotkań, imprez i konferencji organizowanych / współorganizowanych przez Eurodad, pomoc w znalezieniu lokalizacji wydarzenia, zapraszanie uczestników, przygotowanie dokumentów, śledzenie budżetu wydarzeń, konsultacje z właściwymi dostawcami, pomoc logistyczna, uczestniczenie w spotkaniach z przedstawicielami Eurodad, sporządzanie notatek i zapewnienie kontynuacji działań,
  • Wsparcie komunikacyjne: zczytywanie, edycja i sub-layout artykułów i sprawozdań opracowanych przez pracowników Eurodad, tłumaczenie artykułów i raportów w razie potrzeby, regularna aktualizacja strony internetowej Eurodad i utrzymywanie bazy danych kontaktów, pomoc w podniesieniu świadomości i czytelnictwa reportów Eurodad, publikowanie biuletynów i podstawowe wsparcie w sprawach serwerowych i IT,
  • Wsparcie badań: zbieranie informacji, czytanie i podsumowanie dokumentów, prowadzenie analiz i badań z baz danych, wsparcie dla decydentów Eurodad.

O instytucji:
Europejska Sieć ds. Zadłużenia i Rozwoju (Eurodad) jest siecią ponad 50 organizacji pozarządowych z 20 państw europejskich zajmujących się sprawami związanymi z zadłużeniem, rozwojem, finansami i redukcją ubóstwa.

Eurodad skupia się przede wszystkim na kwestiach efektywności pomocy rozwojowej i udziału sektora prywatnego w dziedzinie pomocy, zadłużenia i sprawiedliwości podatkowej. Eurodad koordynuje prace swoich członków i umożliwia wymianę informacji. Sieć prowadzi także badania dotyczące rozwoju polityk finansowych i kolektywnego lobbyingu wobec decydentów na poziomie narodowym, europejskim i międzynarodowym. Eurodad ściśle współpracuje także ze społeczeństwem obywatelskim państw Południa. 

Celem sieci jest: (1) rozbudowa polityk rozwojowych, które wspierają zrównoważone strategie rozwoju; (2) eliminacja biedy i rozwój demokratyczny; (3) wsparcie dla narodów Południa w ich staraniach o wejście na ścieżkę rozwoju; (4) znalezienie trwałej i zrównoważonej odpowiedzi na kryzys zadłużeniowy; (5) wypracowanie odpowiedniego modelu finansowania rozwoju.

Sekretariat Eurodad znajduje się w Brukseli i zatrudnia 10 osób. Biuro zaprasza do współpracy stażystów - z jednej strony pomagają oni pracownikom Eurodad w wypełnianiu ich obowiązków, z drugiej strony stażyści wyposażeni zostają w nowe umiejętności, wiedzę i kompetencje. Eurodad dysponuje odpowiednimi zasobami do goszczenia u siebie stażystów i zapewnienia im odpowiedniego wsparcia.

EXPORT EDGE SERVICES LTD., DUBLIN

Terminy stażu:

 • styczeń - kwiecień 2014 (4 miesiące),
 • maj - wrzesień 2014 r. (4 miesiące)

Wymagania:

 • absolwent/ka Wydziału Ekonomii i Zarządzania,
 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2,
 • ukończenie kursów z handlu międzynarodowego, księgowości i finansów będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość programów Excel, Access, PowerPoint, Outlook, Visual Basic, Visual Studio, C sharp (C#), MySQL, Adobe captivate, Camtasia będzie dodatkowym atutem.

Zakres obowiązków:

 • rozwój kontaktów z klientami poprzez wykorzystanie telefonu, poczty elektronicznej oraz organizację wydarzeń,
 • wsparcie dla klientów, rozpoznawanie możliwości na polepszenie usług oferowanych klientom,
 • udział w głównych działaniach nakierowanych na klientów, identyfikacja obszarów, w których firma może zaoferować pomoc
 • pomoc w zarządzaniu procedurami eksportu
 • zadania związane z księgowością i administracją
 • rozwój działań promocyjnych za pomocą narzędzi interaktywnych (internetowe informacje prasowe, newslettery, blogi, zarządzanie relacjami z klientami)

O instytucji:
Export Edge Services Ltd. jest firmą szkoleniową i konsultingową. Firma oferuje akredytowane i certyfikowane szkolenia na temat handlu międzynarodowego, zarządzania kredytem handlowym, finansów w handlu, metod płatności, eksportu i logistyki. Ponadto, firma wspiera swoich klientów w korzystaniu z outsourcingu. Zawodowi wykładowcy i konsultanci wspierani przez dodatkowy personel oferują swoim klientom praktyczne rozwiązania oraz najwyższy poziom profesjonalnych szkoleń.

Szkolenia Export Edge akredytowane/uznawane są przez takie instytucje jak: Irish Further Education and Training Awards Council (FETAC), Irish Training Authority (FAS), Institute of Leadership and Management (ILM), Irish Exporters Association, Irish Institute of Credit Management, Chartered Institute of Logistics and Transport, Institute of Export, International Chamber of Commerce (ICC).

GM & ASSOCIATES ‐ ADVOCATES, VALLETTA

Terminy stażu:

 • listopad 2013 r. - luty 2014 r. (4 miesiące),
 • marzec - czerwiec 2014 r. (4 miesiące).

Wymagania:

 • absolwent/ka prawa,
 • znajmość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2,
 • znajomość innych języków obcych będzie dodatkowym atutem,
 • dobre wyniki w nauce,
 • doświadczenie zawodowe/wcześniejsze praktyki prawnicze będą dodatkowym atutem.

Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie dokumentów prawniczych,
 • wyszukiwanie informacji dotyczących konkretnych spraw,
 • przygotowywanie odpowiedzi na zapytania prawne klientów,
 • asystowanie prawników w ich wizytach w sądach.

O instytucji:
GM & Associates to firma prawnicza zlokalizowana na Malcie. Firma posiada wielu międzynarodowych klientów, którym dostarcza usług prawnych i doradczych. Zespół firmy składa się z prawników, będących specjalistami w danej dziedzinie, dzięku czemu możliwe jest świadczenie usług dopasowanych do konkretnych potrzeb danego klienta.

Do dziedzin, w których firma specjalizuje się w największym stopniu należą: prawo spółek, prawo handlowe, prawo morskie, prawo finansowe i podatkowe, prawo konkurencji, prawo antymonopolowe, nieruchomości, prawo lotnicze, prawo spadkowe.

GOLDEN MOMENTS, SOUTHSEA

Terminy stażu:

 • listopad 2013 r. - marzec 2014 r. (5 miesięcy),
 • marzec - lipiec 2014 r. (5 miesięcy).

Wymagania:

 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2,
 • język ojczysty: język polski,
 • absolwent/ka Wydziału Ekonomii i Zarządzania lub osoba z doświadczeniem w środowisku biznesowym,
 • motywacja, samodzielność,
 • zaawansowana znajomość programów Microsoft Word, Excel, Power Poind, Adobe Photo Shop,
 • umiejętność zarządzania bazami danych,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • zwracanie uwagi na szczegóły,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętności negocjacyjne,
 • chęć dołączenia do dynamicznego i multikulturowego zespołu,
 • najlepsi kandydaci odbędą rozmowy telefoniczne z przedstawicielem firmy.

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie negocjacji z dostawcami ofert,
 • opracowanie strategii sourcingowej,
 • aktualizowanie treści na stronie internetowej,
 • działania z zakresu corporate management,
 • internetowe działania marketingowe,
 • optymalizacja wyszukiwarek ofert,
 • zarządzanie relacjami z klientem.

UWAGA! Językiem roboczym stażu jest język polski.

O instytucji: 
Firma Golden Moments zwana jest "łowcami przeżyć". Firma poszukuje ofert ekscytujących i niezapomnianych przeżyć - od udziału w rajdzie samochodowym w Anglii aż po lot balonem w Hiszpanii. Wspomniane przeżycia sprzedawane są często jako nietuzinkowe prezenty dla najbliższych lub formy bonusów dla pracowników i promocji oferowanych przez firmy.

Firma została założona w 1999 r.. Jej misją stało się spełnianie marzeń. Firma działa w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Szwajcarii, Austrii, Holandii, Polsce, Belgii, Irlandii, Szwecji, Hiszpanii i we Włoszech. Firma współpracuje z dużymi międzynarodowymi clientami i markami, jak na przykład: Hilton Hotels, American Express, WPP Group, FedEx, Lastminute, Durex, AEG.

Staż przewidziany jest przede wszystkim dla absolwentów kierunku zarządzanie lub dla osób z doświadczeniem bądź z chęcią pracy w środowisku biznesowym. Staż powinien być szansą na nabycie kompetencji w zakresie rozwoju rynku usług, prowadzenia negocjacji z dostawcami ofert, strategii sourcingowej, marketingu online oraz zarządzania relacjami z klientem.

INOVA CONSULTANCY, SHEFFIELD

Termin stażu: listopad 2013 - kwiecień 2014 (6 miesięcy)

Wymagania:

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (poziom C1 lub C2),
 • wysokie umiejętności komputerowe, w tym bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office,
 • wysokie umiejętności komunikacyjne (komunikacja werbalna i pisemna),
 • doświadczenie w koordynacji projektów, pracy w zespole, pracy w biurze,
 • umiejętność określania priorytetów, wielozadaniowość, umiejętność wykonywania zadań we wskazanym terminie,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów z klientami,
 • zainteresowanie problematyką różnorodności i równości szans.

Zakres obowiązków:

 • wsparcie w realizacji projektów - zadania administracyjne, wyszukiwanie informacji, ewaluacja, przygotowywanie raportów, działania marketingowe, upowszechnianie rezultatów projektu;
 • wsparcie w przygotowaniu strategii zarządzania projektami;
 • przygotowywanie raportów finansowych dla dyrektora firmy;
 • pomoc w prowadzeniu dokumentacji wymaganej przez instytucje audytorskie i finansujące projekty;
 • uczestnictwo w wydarzeniach i spotkaniach;
 • kontakty z przedstawicielami różnych organizacji

O instytucji:

Inova Consultancy to przedsiębiorstwo zajmujące się doradztwem i zarządzaniem projektami w zakresie równości płci, nietradycyjnych ról kobiet oraz przedsiębiorczości kobiet. Inova wspiera rozwój przedsiębiorczości poprzez wsparcie jednoosobowych firm oraz właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw w założeniu firmy i w pierwszej fazie rozwijania jej działalności. Inova posiada specjalistyczne doświadczenie w prowadzeniu warsztatów, kursów i programów mentorskich, skierowanych do kobiet oraz przedstawicieli mniejszości rasowych i etnicznych, chcących otworzyć lub rozwijać działalność gospodarczą. Firma stworzyła ponadto programy warsztatów kompetencji miękkich i rozwoju osobistego. Innym produktem jest innowacyjna metodologia szkoleniowa zwana Mentoring Circles, która skierowana jest do kobiet prowadzących działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii.

Firma posiada rozbudowaną sieć kontaktów z osobami i organizacjami pracującymi na rzecz zwiększenia liczby kobiet w zawodach, w których kobiety stanowią mniejszość. Dzięki temu firma ma duże doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych, działaniach ewaluacyjnych, upowszechnianiu rezultatów i mainstreamingu.

Inova jest przedstawicielem organizacji European Association for Women in Science, Engineering and Technology (WiTEC), dzięki czemu ściśle współpracuje z organizacjami z dziesięciu państw, które zajmują się równością płci.

INSTITUTE FOR CULTURAL DIPLOMACY (ICD), BERLIN

Terminy stażu:

 • styczeń - marzec 2014 r. (3 miesiące),
 • kwiecień - czerwiec 2014 r. (3 miesiące).

Wymagania:

 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2,
 • elastyczność,
 • pozytywne nastawienie,
 • umiejętność pracy w grupie.

Zakres obowiązków:

 • Pomoc przy organizacji forów/konferencji – wsparcie przy organizacji ICD Young Leaders Forum lub innej międzynarodowej konferencji : zarządzanie bazami danych, wyszukiwanie informacji, PR, marketing, komunikacja, event management i inne wsparcie.
 • Desk Research – wyszukiwanie informacji powiązanych z tematyką organizowanych wydarzeń, pisanie artykułów.
 • Case study – przeprowadzanie badań na temat kwestii istotnej z punktu widzenia dyplomacji kulturalnej.
 • Cultural Diplomacy News - przygotowywanie aktualności na temat dyplomacji kulturalnej, publikacja treści związanych z dyplomacją kulturalną i działalnością ICD, przygotowanie i przeprowadzanie wywiadów, przygotowanie raportów z konferencji, pisanie artykułów. 

UWAGA! Stażysta wykorzystuje w pracy swój własny komputer.

O instytucji:
Instytut Dyplomacji Kulturalnej (ICD) to międzynarodowa, nie zastawiona na zysk organizacja pozarządowa z siedzibą w Berlinie. ICD skoncentrowany jest na teorii i praktyce dyplomacji kulturalnej, a przez to promuje światowy pokój i stabilizację poprzez wzmacnianie i wspieranie stosunków kulturalnych na różnych poziomach. Główna działalność ICD polega na organizacji forum młodych liderów, wydarzeń zwiększających świadomość znaczenia dyplomacji kulturalnej, międzynarodowych interdyscyplinarnych kongresów i sympozjów przedstawiających różnych aktorów dyplomacji kulturalnej i różne sposoby jej uprawiania. ICD został utworzony w 1999 r. W ciągu ostatniej dekady ICD stał się jedną z największych niezależnych organizacji europejskich, której działalność związana jest z wymianą międzynarodową i polityką kulturalną.

Realizowane programy i projekty mają za zadanie ułatwić wzajemne kontakty między przedstawicielami środowisk kulturalnych, naukowych i zawodowych. Instytut prowadzi i wspiera badania interdyscyplinarne w dziedzinie dyplomacji kulturalnej i promuje wyniki badań wśród międzynarodowej publiczności.

ICD realizuje wiele programów dotyczących stosunków międzynarodowych pomiędzy Niemcami a Ameryką, Ameryką Łacińską, Afryką i Rosją. Programy te można podzielić na różne kategorie: Akademia ICD, Forum Młodych Liderów, konferencje/projekty, programy dotyczące społeczności lokalnej.

SCHJØDT BRUSSELS SPRL, BRUKSELA

Termin stażu: listopad 2013 - styczeń 2014 lub grudzień 2013 - luty 2014 (3 miesiące)

Wymagania:

 • absolwent/ka prawa,
 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2,
 • znajomość prawa Unii Europejskiej będzie dodatkowym atutem

Zakres obowiązków:

 • praca w zakresie prawa europejskiego,
 • wyszukiwanie informacji na tematy związane z prawem europejskim,
 • przygotowywanie pism,
 • pomoc prawnikom w bieżących zadaniach i obowiązkach biurowych

O instytucji:
Schjødt Brussels sprl to norweska kancelaria prawnicza, mająca swoje biura w kilku miastach w Norwegii oraz w Brukseli. Na co dzień, firma zajmuje się sprawami międzynarodowymi, ponieważ większość jej klientów to klienci międzynarodowi. Firma specjalizuje się w prawie handlowym i europejskim, postępowaniach sądowych oraz doradztwie prawnym.

SIA NETGLOBO CONSULTING, RYGA

Terminy stażu:

 • listopad 2013 r. - styczeń 2014 r.,
 • luty - lipiec 2014 r.

Wymagania:

 • absolwent/ka Wydziału Ekonomii i Zarządzania,
 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2,
 • otwartość i elastyczność w pracy w środowisku międzynarodowym,
 • znajomość języka włoskiego i/lub rosyjskiego będzie dodatkowym atutem.

Zakres obowiązków:

 • rejestracja przedsiębiorstw i kontakty z Rejestrem Przedsiębiorstw,
 • obsługa klienta,
 • raportowanie,
 • przeprowadzanie konsultacji z klientami,
 • przygotowywanie ekspertyz,
 • przedkładanie raportów do Urzędu Skarbowego i Banku Łotwy

O instytucji:
SIA Netglobo Consulting jest częścią kancelarii prawnej De Luca. Dzięki takiemu połączeniu, kancelaria oprócz usług prawnych oferuje swoim klientom doradztwo w kwestiach podatkowych i księgowych oraz w planowaniu fiskalnym. Firma jest zatem w stanie obsłużyć kompleksowo nowozakładane firmy.

STRAUSS & PARTNERS, BRUKSELA

Termin stażu: zostanie ustalony później.

Wymagania:

 

 • Kierunek studiów: stosunki międzynarodowe, sprawy europejskie itp.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i innego języka urzędowego UE,
 • Doskonałe umiejętności badawcze, poszukiwania informacji, organizacyjne i redakcyjne,
 • Doświadczenie w instytucjach UE lub doradztwa spraw publicznych będzie dodatkowym atutem,
 • Bardzo dobra znajomość MS Word, Outlook, Excel i PowerPoint

Zakres obowiązków:

 • Monitorowanie zmian legislacyjnych i działań podejmowanych przez instytucje UE,
 • Pomoc w organizacji wydarzeń w Parlamencie Europejskim,
 • Pomoc w codziennych zadaniach realizowanych przez Strauss & Partners,
 • Prowadzenie badań w istotnych kwestiach unijnych.

O instytucji:

Strauss & Partners to firma, która wnosi wkład w lepsze zrozumienie tego, jak funkcjonuje Unia Europejska i jakie jest jej znaczenie. Jako firma doradcza pomaga ona swoim klientom w efektywnym oddziaływaniu na instytucje unijne oraz eksploracji możliwości, jakie niosą ze sobą fundusze i polityki unijne.

Działania konsultingowe firmy zorientowane są na cel i odznaczają się wysoką jakością. Firma osiąga dobre rezultaty dzięki rozbudowanej sieci kontaktów i dzięki 20-letniemu doświadczeniu w public affairs (wyspecjalizowana forma lobbingu wyprofilowana na administrację samorządową i rządową).

STUDIO LEGALE DE LUCA - LAW FIRM, RYGA

Terminy staży:

 • listopad 2013 r. - styczeń 2014 r. (3 miesiące),
 • luty - lipiec 2014 r. (6 miesięcy).

Wymagania:

 • absolwent/ka prawa,
 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2,
 • otwartość i elastyczność w pracy w środowisku międzynarodowym,
 • znajomość języka włoskiego i/lub rosyjskiego będzie dodatkowym atutem.

Zakres obowiązków:

 • badanie kwestii prawnych,
 • tłumaczenie tekstów prawniczych,
 • przygotowywanie umów i innych dokumentów prawniczych,
 • rejestracja przedsiębiorstw i kontakty z Rejestrem Przedsiębiorstw,
 • obsługa klienta,
 • raportowanie,
 • przeprowadzanie konsultacji z klientami,
 • przygotowywanie ekspertyz,
 • przedkładanie raportów do Urzędu Skarbowego i Banku Łotwy

O instytucji:
Studio Legale De Luca to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zajmująca się działalnością prawną i księgową. Spółka została założona przez włoskiego adwokata wpisanego na listę prowadzoną przez Ryskie Kolegium Adwokatów.

Jej głównymi klientami są klienci międzynarodowi. Są to zwłaszcza przedsiębiorstwa włoskie i szwajcarskie, które zainteresowane są działalnością lub inwestycjami na Łotwie i w państwach bałtyckich. Inną grupą klientów są przedsiębiorstwa łotewskie, potrzebujące doradztwa w zakresie włoskiego systemu prawnego i podatkowego lub pomocy prawnej w sprawach sądowych toczących się przed włoskim wymiarem sprawiedliwości.

Ważnym filarem działalności firmy są usługi księgowe, które pozwalają na kompleksową obsługę inwestorów międzynarodowych.

Językami roboczymi kancelarii są angielski, włoski i łotewski.

Główne gałęzie specjalności firmy to:

 • prawo handlowe,
 • prawo spółek,
 • prawo własności,
 • prawo rodzinne,
 • prawo własności intelektualnej,
 • prawo telekomunikacyjne i informatyczne,
 • ekspertyzy prawne,
 • tłumaczenie przysięgłe.

STUDIO LEGALE VELLINI, KATANIA

Terminy stażu:

 • styczeń - marzec 2014 (3 miesiące),
 • kwiecień - czerwiec 2014 (3 miesiące).

Wymagania:

 • absolwent/ka Wydziału Prawa i Administracji,
 • znajomość języka włoskiego,
 • znajmość języka angielskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego będzie dodatkowym atutem.

Zakres obowiązków:

 • Elektroniczna obsługa kancelarii – uczestnictwo, koordynacja i nadzór;
 • Poprawa zarządzania protokołami prowadzonymi przez kancelarię;
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniami wykonywanymi przez kancelarię, prowadzenie dokumentacji dostarczanej klientom;
 • Pozyskiwanie wiedzy nt. włoskiego systemu prawnego, zapoznawanie się aktualną włoską prasą prawniczą;
 • Pomoc w zarządzaniu stroną internetową kancelarii i w redagowaniu aktualności;
 • Asystowanie pracowników kancelarii w ich wizytach w sądach, kancelariach rejestrów sądowych, udział i pomoc w przesłuchaniach.

O instytucji:
Kancelaria Prawnicza Vellini to mała kancelaria zajmująca się przede wszystkim sprawami przedsiębiorstw. Firma stawia sobie za cel szybkie rozwiązywanie wszelkich sporów. Kancelaria przywiązuje dużą wagę do spraw indywidualnych. Kancelaria prowadzi działalność również on-line.

Instytucja działa w kilku sektorach, którym przewodniczą eksperci prawni w danej dziedzinie. Każdy rozdział działalności jest z kolei koordynowany przez adwokata, który przez cały czas pozostaje w bezpośrednim kontakcie z całym działem. 

Pracownicy pracują na własny rachunek, bez relacji pracodawca-pracownik, bez ograniczeń czasowych, z nastawieniem na uzyskanie określonego celu. Kancelaria stara się zapewnić klientom wysoko wyspecjalizowane usługi i ma charakter interdyscyplinarny. Udziela również porad technicznych w różnych dziedzinach, które wymagają ingerencji prawnej.

Dziedziny objęte działalnością instytucji to:

 • prawo podatkowe,
 • prawo upadłościowe,
 • prawo bankowe,
 • prawo administracyjne,
 • prawo karne,
 • egzekucje i pobór,
 • dziedziczenie,
 • prawo rodzinne,
 • sprawy imigrantów,
 • prawo międzynarodowe,
 • prawo pracy,
 • prawo ubezpieczeń społecznych.

BIOREGIO STERN MANAGEMENT GMBH

Termin stażu:
zima / wiosna 2013 / 2014 (6 miesięcy).

Wymagania:

 • absolwent/ka Wydziału Prawa i Administracji,
 • znajomość języka niemieckiego,
 • znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.

Zakres obowiązków:

 • Organizacja imprez;
 • Pomoc w wyszukiwaniu informacji i przygotowaniu prawnych i administracyjnych tekstów i pism dotyczących wybranych zagadnień prawa gospodarczego;
 • Przygotowanie projektów porozumień dla klientów z Polski i Niemiec;
 • Pomoc w przygotowywaniu pism procesowych;
 • Wykonywanie bieżących zadań prawniczych i administracyjnych;
 • Stanowienie i utrzymanie istotnych informacji w sieci;
 • Wwgląd w zarządzanie klastrem Life Science, jej pozycjonowania strategicznego i metod stosowanych w zarządzaniu innowacjami.

O instytucji:
BioRegio STERN Management GmbH została założona w 2001 roku do opracowania pełnego zakresu biotechnologii gospodarczej w regionie. STERN BioRegion obejmuje obszar gospodarczy wokół Stuttgart, Tübingen, Esslingen, Reutlingen i Neckar- Alb. Ten region jest teraz domem dla ponad 100 firm biorących udział w działaniach związanych z biotechnologią.

Łącznie zatrudniają one około 1700 osób. BioRegio STERN Management GmbH jest centralnym punktem kontaktowym dla tych przedsiębiorstw i dla każdego, kto jest zainteresowany założeniem nowego biznesu biotechnologicznego lub jest już w trakcie zakładania takiej firmy. Celem BioRegio jest wyrobienie sobie w regionie i wśród firm najwyższej rangi - zarówno w Niemczech, jak i w skali międzynarodowej. Od 2001 BioRegio STERN Management GmbH wspiera badania i rozwój biologii i medycyny regeneracyjnej - obszary, które tradycyjnie zajmują znaczącą pozycję w lokalnej społeczności naukowej.

Warunki formalne uczestnictwa w projekcie:

 • obywatelstwo państwa biorącego udział w programie "Uczenie się przez całe życie" lub status rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub status zarejestrowanego bezpaństwowca lub status uchodźcy w Polsce
 • status absolwenta (licencjat/magister) Uczelni Łazarskiego - aplikować mogą na staż także studenci ostatnich lat studiów, którzy obronią pracę dyplomową/magisterską jeszcze przed wyjazdem na staż, tj. najpóźniej do 30.06.2014 r.
 • nieuczestniczenie w innym projekcie Leonardo da Vinci realizowanym w okresie programowania 2007-2013
 • nieposiadanie statusu studenta

Uprawnieni do udziału w projekcie są zarówno absolwenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych

Byli uczestnicy programu Erasmus MOGĄ ubiegać się o udział w programie Leonardo da Vin

Wymagane dokumenty:

DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE
1. Formularz zgłoszeniowy Pobierz tutaj
2. Europass-CV w języku angielskim Istnieje możliwość złożenia Europass-CV w języku państwa docelowego. Do dokumentu takiego należy jednak dołączyć wersję polską.

Europass-CV można wygenerować na stronie inicjatywy
3. List motywacyjny w języku angielskim Istnieje możliwość przygotowania listu motywacyjnego w języku państwa docelowego. Do dokumentu takiego należy jednak dołączyć wersję polską. 
4. Kopia dyplomu Osoby, które jeszcze nie przystąpiły do obrony pracy licencjackiej/magisterskiej, mogą dostarczyć kopię dyplomu lub odpowiednie zaświadczenie w terminie późniejszym, ale nie później niż jeden dzień przed datą rozpoczęcia stażu. 

DOKUMENTY FAKULTATYWNE

(premiowane dodatkowymi punktami)

1. Certyfikat językowy co najmniej na poziomie B2  Osoby, które nie przedłożą dokumentu potwierdzającego umiejętności językowe, poproszone zostaną o napisanie testu językowego w lutym 2014 r.

Byli uczestnicy programu Leonardo da Vinci, Erasmus Studia lub Praktyki oraz studiów w języku obcym zostaną zwolnieni z testu językowego.

2. List rekomendacyjny/referencyjny  

Dokumenty aplikacyjne przesłać należy na adres leonardo@lazarski.edu.pl, wpisując w tytule wiadomości "Imię i nazwisko / Nazwa instytucji przyjmującej".

Preferowane będą aplikacje z udokumentowaną znajomością języka obcego na poziomie co najmniej B2, wymaganego przez instytucje goszczące stażystów. W przypadku instytucji Eurodad - poziom min. C1.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej i testu językowego zostaną Państwo poinformowani e-mailem.

W celu zapoznania się ze sposobem oceny kandydatów, pobierz zasady rekrutacji tutaj. Niektóre przedsiębiorstwa partnerskie wyraziły chęć przeprowadzenia dodatkowych rozmów telefonicznych z kandydatami. Ostateczną decyzję o przyjęciu na staż podejmują przedstawiciele firm.

Program Uczenia się przez całe życie

Warunki formalne uczestnictwa w projekcie: 

 • obywatelstwo państwa biorącego udział w programie "Uczenie się przez całe życie" lub status rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub status zarejestrowanego bezpaństwowca lub status uchodźcy w Polsce
 • status absolwenta (licencjat/magister) - dyplom uzyskany w latach 2011-2013 na kierunku prawo, ekonomia, zarządzanie, stosunki międzynarodowe lub na kierunku pokrewnym (np. europeistyka, nauki polityczne)
 • meldunek stały lub tymczasowy na terenie województwa mazowieckiego
 • posiadanie certyfikatu językowego co najmniej na poziomie B2 lub matury międzynarodowej lub matury zdanej za granicą lub dyplomu ukończenia studiów obcojęzycznych
 • nieuczestniczenie w innym projekcie Leonardo da Vinci realizowanym w okresie programowania 2007-2013
 • nieposiadanie statusu studenta (dotyczy również studiów III stopnia)

Uprawnieni do udziału w projekcie są zarówno absolwenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Byli uczestnicy programu Erasmus MOGĄ ubiegać się o udział w programie Leonardo da Vinci.

Wymagane dokumenty:

Przed skompletowaniem dokumentacji, proszę zapoznać się z zasadami rekrutacji kandydatów, nie będących absolwentami Uczelni Łazarskiego.

DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE
1. Formularz zgłoszeniowy Pobierz tutaj
2. Europass-CV w języku angielskim Istnieje możliwość złożenia Europass-CV w języku państwa docelowego. Do dokumentu takiego należy jednak dołączyć wersję polską.

Europass-CV można wygenerować na stronie inicjatywy
3. List motywacyjny w języku angielskim Istnieje możliwość przygotowania listu motywacyjnego w języku państwa docelowego. Do dokumentu takiego należy jednak dołączyć wersję polską. 
4. Kopia dyplomu i suplementu do dyplomu
5. Kopia certyfikatu językowego co najmniej na poziomie B2  lub dokumentu potwierdzającego zdanie matury międzynarodowej lub matury poza granicami Polski lub dyplomu ukończenia studiów w języku obcym 
6. List rekomendacyjny/referencyjny W liście musi zostać zawarta rekomendacja do zakwalifikowania danego kandydata do programu Leonardo da Vinci. 
7. Kopia dokumentu poświadczającego zameldowanie na pobyt stały lub tymczasowy na terenie województwa mazowieckiego

Dokumenty aplikacyjne przesłać należy na adres leonardo@lazarski.edu.pl, wpisując w tytule wiadomości "Imię i nazwisko / Nazwa instytucji przyjmującej / Nazwa uczelni".

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną Państwo poinformowani osobiście. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z najlepszymi kandydatami.

Program Uczenia się przez całe życie

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Każdy uczestnik projektu otrzyma grant na pokrycie kosztów utrzymania, ubezpieczenia i podróży. Wysokość grantu określona jest przez Narodową Agencję Programu "Uczenie się przez całe życie" i różni się w zależności od państwa docelowego i długości stażu.

Państwo Długość stażu Wysokość grantu (EUR)
Belgia 3 miesiące 3429
Belgia 6 miesięcy 5405
Irlandia 4 miesiące 4668
Łotwa 3 miesiące 2706
Łotwa 6 miesięcy 4227
Malta 4 miesiące 3462
Niemcy 3 miesiące 3219
Wielka Brytania 5 miesięcy 6320
Wielka Brytania 6 miesięcy 7355
Włochy 3 miesiące 3835

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie Leonardo da Vinci zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w czwartek, 18 lipca 2013 r. o godzinie 18:00 w sali 130 (I piętro, sektor C).

Prosimy o rejestrację poprzez wysłanie e-maila zatytułowanego "Spotkanie informacyjne" na adres leonardo@lazarski.edu.pl. W treści e-maila proszę wpisać tylko swoje imię i nazwisko.

KONTAKT

Wszystkich zainteresowanych wyjazdem na staż w ramach programu Leonardo da Vinci zapraszam do kontaktu:

Monika Tkaczyk: leonardo@lazarski.edu.pl lub 22-54 35 361

Moduł szkoleniowy - lektoraty językowe i trening kompetencji miękkich

Integralnym elementem projektu (ścieżki stymulacyjnej) jest moduł językowy i trening kompetencji miękkich. Uczestnicy wezmą udział w zorganizowanych spotkaniach z lektorem języka obcego (grupa o profilu prawniczym lub ekonomicznym, relacji międzynarodowych), których celem będzie odświeżenie słownictwa zawodowego i przez to ułatwienie wdrożenia się w obowiązki stażysty. Ponadto, Uczelnia zorganizuje kilkudniowe szkolenia z zakresu kompetencji miękkich, które obejmą przykładowo:

 • efektywną komunikację,
 • prowadzenie negocjacji,
 • wystąpienia publiczne,
 • kreowanie wizerunku w biznesie,
 • etykietę w biznesie,
 • przygotowanie dokumentów aplikacyjnych,
 • przygotowanie się do rozmów kwalifikacyjnych.

Uczestnicy szkoleń otrzymają specjalnie przygotowane certyfikaty, które potwierdzą uczestnictwo w kursach kompetencji miękkich i niewątpliwie wzbogacą profil absolwentów na rynku pracy.

Moduł szkoleń z zakresu kompetencji miękkich zostanie zorganizowany w dniach 18-20 października 2013 r., w godz. 8.15.-15.00, s. 565, sektor F.

Zajęcia z języka angielskiego rozpoczną się odpowiednio:

 • grupa prawnicza: 11 października 2013 r.
 • grupa ekonomii i stosunków międzynarodowych: 8 października 2013 r.

Pozostałe terminy zajęć zostaną ustalone w ramach grup na pierwszym spotkaniu.

Każdy uczestnik projektu otrzyma dokument Europass Mobilność potwierdzający odbycie stażu w zagranicznej instytucji.

Europass jest inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Europass jest powszechnie rozpoznawany na obszarze Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajów kandydujących do UE.

Europass Mobilność przedstawia w głównej mierze opis wykonywanych czynności i zadań oraz umiejętności i kompetencji (zawodowych, językowych, organizacyjnych, społecznych, w zakresie obsługi komputera i in.) zdobytych przez posiadacza Europass-Mobilność w trakcie wyjazdu zagranicznego. Opis umiejętności i wiedzy powinien być szczegółowy i dokładnie odzwierciedlać wartość dodaną wynikającą z danego doświadczenia edukacyjnego. Wzór dokumentu można pobrać tutaj.

Europass Mobilność
Europejski portal Europass: przejdź tutaj.

Jak znaleźć zakwaterowanie?

Zachęcamy do zapoznania się z opiniami byłych uczestników dotyczących tego, jak najłatwiej znaleźć zakwaterowanie w mieście, w którym odbywany był staż - kliknij tutaj.

Ankiety byłych uczestników

Poniżej przedstawiamy ankiety uczestników poprzednich projektów Leonardo da Vinci organizowanych przez Uczelnię Łazarskiego. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak stażyści oceniali przygodę z programem, zajrzyj do ich ankiet.

Imię Instytucja goszcząca Czas trwania stażu Ankieta
Mateusz Association for International Arbitration 3 miesiące pobierz
Karolina  Export Edge Services Ltd.  3 miesiące  pobierz 
Michał  Export Edge Services Ltd.  4 miesiące  pobierz 
Marta  Golden Moments 4 miesiące  pobierz 
Jakub  Institute for Cultural Diplomacy  3 miesiące pobierz 
Jacek  Institute for Cultural Diplomacy  3 miesiące  pobierz 
Przemysław  Schjødt Brussels sprl 3 miesiące  pobierz 
Michał  Schjødt Brussels sprl  3 miesiące  pobierz 
Paulina  Schjødt Brussels sprl  3 miesiące  pobierz 
Maciej  Schjødt Brussels sprl  3 miesiące  pobierz 
Dorota  Studio Legale Vellini  3 miesiące  pobierz 
Ewelina  Studio Legale Vellini  3 miesiące  pobierz 

Głównym celem projektu było umożliwienie absolwentom odbycia kilkumiesięcznych staży w instytucjach zagranicznych, dzięki zapewnieniu im wsparcia finansowego oraz merytorycznego w sprecyzowaniu programu stażu. W rezultacie takiego pobytu na stażu, uczestnicy mieli zdobyć praktyczne umiejętności i doświadczenie zawodowe, poprawić znajomość języków obcych, w tym słownictwa branżowego oraz nabyć nowe umiejętności funkcjonowania w międzynarodowym środowisku pracy. Efektem końcowym udziału w projekcie było uatrakcyjnienie profilu zawodowego i wzmocnienie konkurencyjnej pozycji uczestników na rynku pracy.

Projekt skierowany był do absolwentów dopiero wchodzących na rynek pracy, osób aktywnych na rynku pracy lecz pragnących podnieść swoje kwalifikacje, jak również poszukujących zatrudnienia. Warto podkreślić, że dla absolwentów udział w projekcie stanowił niekiedy pierwsze w życiu doświadczenie zawodowe – i to od razu międzynarodowe. Pozwolił na bezpośrednią konfrontację dopiero co zdobytej na studiach wiedzy z wiedzą praktyczną, specyficzną, stosowaną w pracy w zagranicznych instytucjach różnych branż.

Bazując na wypracowanych w poprzednich projektach rozwiązaniach, niniejszy projekt podzielony był na dwa modele (ścieżki): model decyzyjny i model stymulacyjny. Podział ten był wynikiem zindywidualizowanego podejścia do wsparcia preferencji absolwentów i zaspokojenia ich potrzeb w odniesieniu do rozwoju zawodowego.

Model decyzyjny skierowany był do absolwentów, którzy świadomi swoich umiejętności oraz potrzeb zawodowych potrafili poruszać się po rynku pracy oraz mieli sprecyzowane cele i plany zawodowe. Uczelnia przyznała im większą swobodę w sposobie organizacji własnego stażu i w efekcie uczestnicy ci samodzielnie nawiązali kontakt z wybranymi przez siebie instytucjami oraz wspólnie z nimi ustalili interesujący dla nich program stażu. Uczelnia wsparła merytorycznie każde z tych działań, dodatkowo przyznając uczestnikom środki finansowe na przygotowanie językowe i kulturowe do stażu. W ścieżce decyzyjnej wzięło udział 5 osób.

Model stymulacyjny skierowany był z kolei do osób, które nie miały skonkretyzowanych planów rozwoju zawodowego i które wymagały większego wsparcia ze strony Uczelni w odnalezieniu swojego miejsca na rynku pracy. Osobom tym zaproponowano staże w instytucjach partnerskich Uczelni, odpowiadające ich kierunkom kształcenia. Dodatkowo, Uczelnia zorganizowała dla uczestników szkolenia z kompetencji miękkich i interpersonalnych (autoprezentacja, kreowanie własnego wizerunku, efektywna komunikacja, wystąpienia publiczne, prowadzenie negocjacji, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, przystępowanie do rozmów kwalifikacyjnych) oraz lektoraty językowe. W ten sposób, uczestnicy programu w ramach ścieżki stymulacyjnej wyposażeni zostali nie tylko w praktyczne doświadczenie zawodowe, ale również w nowe umiejętności społeczne i językowe. Dzięki temu, absolwenci stali się atrakcyjnymi kandydatami do pracy i wzmocnili swoje szanse na zatrudnienie. W ścieżce stymulacyjnej wzięło udział 16 osób.

Model stymulacyjny:

 • Association for International Arbitration (Belgia)
 • European Network on Debt and Development (Belgia)
 • Export Edge Services Ltd. (Irlandia)
 • GM & Associates-Advocates (Malta)
 • Golden Moments (Wielka Brytania)
 • Institute for Cultural Diplomacy (Niemcy)
 • Schjødt Brussels sprl (Belgia)
 • Strauss & Partners (Belgia)
 • Studio Legale De Luca (Łotwa)
 • Studio Legale Vellini (Włochy)

Model decyzyjny:

 • Fox International Channels Italy s.r.l (Włochy)
 • Highwind Ventures Ltd T/a The Cabin (Wielka Brytania)
 • Piotr Duber Rechtsanwaktskanzlei (Niemcy)
 • Rechtsanwälte Odyniec & Kollegen (Niemcy)
 • Studio Legale Modica (Włochy)

W projekcie wzięło udział łącznie 21 absolwentów. Uczestników można scharakteryzować następująco:

 • 16 kobiet i 5 mężczyzn,
 • 11 absolwentów prawa, 4 ekonomii, 2 stosunków międzynarodowych, 4 innych kierunków,
 • 17 absolwentów studiów stacjonarnych i 4 studiów niestacjonarnych,
 • 72% uczestników projektu było absolwentami Uczelni Łazarskiego.

Jednym z zakładanych rezultatów projektu było wzmocnienie pozycji absolwentów na rynku pracy. Z ankiet przeprowadzonych wśród byłych uczestników w lutym 2015 r. wynika, że 67% osób pracuje, z czego 72% znalazło pracę lub założyło własną działalność gospodarczą po powrocie ze stażu.

Wśród osób, które znalazły pracę po zakończeniu stażu zorganizowanego w ramach projektu, aż 80% uważa, że pomógł im w tym wyjazd w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci.

Ponadto, 60% byłych uczestników, którzy wzięli udział w co najmniej jednej rozmowie kwalifikacyjnej po zakończeniu stażu, wskazało na fakt, że pracodawcy/rekruterzy interesowali się ich udziałem w projekcie Leonardo da Vinci.

Kolejnym istotnym wyzwaniem projektu było wzmocnienie kompetencji miękkich i językowych uczestników staży. Realizacji tego celu służyły warsztaty kompetencji miękkich, lektoraty językowe oraz sam fakt odbywania staży w międzynarodowych zespołach w zagranicznych instytucjach. W opinii uczestników program znacząco wpłynął na poprawę tych umiejętności, zapewniając im rozwój osobisty oraz łatwość adaptacji do nowych i zmieniających się warunków pracy i życia prywatnego. Ponadto uważają, że w dużym stopniu wzmocniona została ich chęć samodoskonalenia, umiejętności komunikacyjne, jak również umiejętność pracy w środowisku międzynarodowym i międzykulturowym. Jest to niezwykle istotne w dobie, kiedy kompetencje interpersonalne stają się tym elementem, który wyróżnia jednostki.

W dniu 9 kwietnia 2015 r., Uczelnia Łazarskiego zorganizowała konferencję pt. „W poszukiwaniu doświadczeń zawodowych – staże zagraniczne dla absolwentów szansą na europejskim rynku pracy”, stanowiącą podsumowanie realizacji projektu Leonardo da Vinci pt. Dwa modele wsparcia zawodowego absolwentów szkół wyższych. Celem konferencji było upowszechnienie rezultatów projektu, jak również rozpropagowanie wiedzy o programie staży zagranicznych Erasmus+, wspierającym mobilność absolwentów szkół wyższych, doskonalącym ich umiejętności zawodowe i językowe oraz kształtującym ich międzykulturowość. Podczas konferencji swoje doświadczenia i spostrzeżenia zaprezentowali m.in. byli uczestnicy programu Leonardo da Vinci oraz koordynatorzy projektów z innych uczelni wyższych. Na konferencję zaproszono przedstawicieli szkół wyższych (działów praktyk i karier, biur współpracy z zagranicą), studentów oraz absolwentów. Uczestnicy mieli także możność poznania stanowiska pracodawców na temat znaczenia doświadczenia międzynarodowego dla rynku pracy i korzyści płynących dla beneficjentów i rynku pracy z takich inicjatyw jak staże zagraniczne.

Konferencja - W poszukiwaniu doświadczeń zawodowych

ANKIETY UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Poniżej prezentujemy ankiety uczestników projektu Leonardo da Vinci pt. Dwa modele wsparcia zawodowego absolwentów szkół wyższych.

Zapraszamy do zapoznania się z ich oceną staży.

Imię Instytucja goszcząca Długość trwania stażu Ankieta
Ewelina Strauss & Partners 26 tygodni pobierz
Małgorzata GM & Associates – Advocates  18 tygodni  pobierz
Rafał Fox International Channels Italy s.r.l.  26 tygodni  pobierz
Aleksandra Schjødt Brussels sprl 13 tygodni  pobierz
Marta Golden Moments  21 tygodni  pobierz
Magda Studio Legale Modica  13 tygodni  pobierz
Barbara Studio Legale De Luca – Law Firm  13 tygodni  pobierz
Nina GM & Associates – Advocates  18 tygodni  pobierz
Paulina Kancelaria Prawnicza Vellini  13 tygodni  pobierz
Agnieszka Export Edge Services Ltd.  18 tygodni  pobierz
Monika Association for International Arbitration (AIA)  13 tygodni  pobierz
Jakub Studio Legale De Luca – Law Firm  26 tygodni  pobierz
Łukasz Highwind Ventures Ltd T/a The Cabin  26 tygodni  pobierz
Justyna Eurodad - Europejska Sieć ds. Zadłużenia i Rozwoju  26 tygodni  pobierz
Jan Rechtsanwälte Odyniec & Kollegen  18 tygodni  pobierz