W roku 2011 Uczelnia Łazarskiego została drugi raz z rzędu beneficjentem Programu „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci i otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą „Dwa modele rozwoju zawodowego absolwentów Uczelni Łazarskiego”.

Celem projektu było umożliwienie odbycia staży zagranicznych absolwentom Uczelni Łazarskiego poprzez przyznanie odpowiedniego grantu i pomoc w określeniu programu stażu. Rezultatem pobytu w zagranicznym przedsiębiorstwie miała być nauka nowych kompetencji i umiejętności, zdobycie wiedzy i doświadczenia zawodowego oraz poprawa znajomości języków obcych. Efektem końcowym udziału w projekcie było uatrakcyjnienie swojego profilu zawodowego i wzmocnienie pozycji na rynku pracy, umożliwiające łatwiejsze znalezienie zatrudnienia.

Projekt podzielony został na dwa modele (ścieżki): model decyzyjny i model stymulacyjny.
Model decyzyjny skierowany był do absolwentów Uczelni, którzy są świadomi swoich potrzeb zawodowych i mają wytyczoną ścieżkę kariery. Osoby te samodzielnie nawiązały kontakt z instytucjami, w których chciały odbyć staże i ustaliły z nimi interesujące dla nich programy staży. Uczelnia wsparła finansowo każde z tych działań. W ścieżce decyzyjnym wzięło udział 12 osób.

Model stymulacyjny skierowany był z kolei do osób, które nie mają ściśle określonej ścieżki kariery i które wymagają większego wsparcia w stawianiu swoich kroków zawodowych. Osoby te miały szansę wyboru instytucji przyjmującej z listy przedsiębiorstw, z którymi współpracę nawiązała Uczelnia. Dodatkowo, Uczelnia zorganizowała dla uczestników szkolenia z kompetencji miękkich i interpersonalnych (autoprezentacja, kreowanie własnego wizerunku, efektywna komunikacja, wystąpienia publiczne, prowadzenie negocjacji, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, przystępowanie do rozmów kwalifikacyjnych) oraz lektoraty językowe. W ten sposób, uczestnicy ścieżki stymulacyjnej wyposażeni zostali nie tylko w doświadczenie zawodowe, ale również w nowe umiejętności społeczne i językowe. Dzięki temu, absolwenci stali się atrakcyjnymi kandydatami do pracy i wzmocnili swoje szanse na zatrudnienie. W ścieżce stymulacyjnej wzięły udział 23 osoby.

Wszystkie staże zostały zrealizowane w okresie od 3 października 2011 r. do 26 października 2012 r. Poszczególne staże trwały od 3 miesięcy (13 tygodni) do 6 miesięcy (26 tygodni). Uczestnikom przyznano indywidualne granty w wysokości od ok. 3000 do 5700 € na pokrycie kosztów utrzymania, podróży i ubezpieczenia.
Partnerami projektu było 21 przedsiębiorstw/instytucji:

Model decyzyjny

 • Avv. Carmelo Franco, Włochy
 • Claim Time Solicitors, Wielka Brytania
 • Erasmus Student Network, Universidad Politecnica de Valencia, Hiszpania
 • Indice Consultores, Portugalia
 • International House Barcelona S.L., Hiszpania
 • Jolanta Dresden Guide, Niemcy
 • Leszek J. Olejniczak – Geschäftsstelle für Deutsche Vermögensberatung, Niemcy
 • Mercedes-Benz Portugal, S.A., Portugalia
 • Quantum Finance CZ, Republika Czeska
 • Rechtsanwaltskanzlei Kuczera, Niemcy
 • Vidremar S.L., Hiszpania

Model stymulacyjny

 • Andreas Danos Law Firm, Cypr
 • Export Edge Services Ltd., Irlandia
 • Golden Moments, Wielka Brytania
 • Institute for Cultural Diplomacy, Niemcy
 • International Society of Food, Agriculture and Environment, Finlandia
 • Leszek J. Olejniczak – Geschäftsstelle für Deutsche Vermögensberatung, Niemcy
 • Schjødt Brussels sprl, Belgia
 • Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG, Niemcy
 • Studio Legale Vellini, Włochy
 • Tipik Communication Agency s.a., Belgia

W projekcie wzięło udział łącznie 35 absolwentów. Uczestników można scharakteryzować następująco:

 • 21 kobiet i 14 mężczyzn,
 • 17 absolwentów prawa, 9 stosunków międzynarodowych, 8 ekonomii, 1 zarządzania,
 • 34 absolwentów studiów stacjonarnych i 1 studiów niestacjonarnych,
 • w wieku od 24 do 33 lat.

Jednym z zakładanych rezultatów projektu było wzmocnienie pozycji absolwentów na rynku pracy. Zgodnie z wynikami ankiet przeprowadzonych wśród byłych uczestników w listopadzie 2012 r. wynika, że 72% osób jest aktywna zawodowo i pracuje, 22% osób poszukuje pracy, natomiast 6% osób nie pracuje i nie poszukuje pracy.

Diagram - Sytuacja na rynku pracy

Wśród osób, które znalazły pracę po zakończeniu stażu zorganizowanego w ramach projektu, aż 79% uważa, że pomógł im w tym wyjazd w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci.

Diagram - Czy uczestnikom projektu udział w programie Leonadro da Vinci pomógł znaleźć pracę

Ponadto, 63% byłych uczestników, którzy wzięli udział w co najmniej jednej rozmowie kwalifikacyjnej po zakończeniu stażu, wskazało na fakt, że pracodawcy/rekruterzy interesowali się ich udziałem w projekcie Leonardo da Vinci. Można zatem stwierdzić, że doświadczenie zdobyte za granicą przyciąga uwagę pracodawców/rekruterów, a przez to szanse na zatrudnienie absolwentów zostały zwiększone.

Diagram - Czy pracodawcy/rekruterzy pytali się o staż Leonardo da Vinci

Innym ważnym celem projektu było uzupełnienie kompetencji miękkich i językowych absolwentów. Celowi temu służyły warsztaty kompetencji społecznych oraz sam fakt odbywania stażu w zagranicznej instytucji. Byli uczestnicy uważają, że w największym stopni wzmocniona została ich umiejętność pracy w środowisku międzynarodowym/międzykulturowym, umiejętności komunikacyjne oraz znajomość języków obcych.

Diagram - Które cechy/umiejętności/kompetencje uczestników zostały wzmocnione

Uczelnia Łazarskiego była jedyną uczelnią niepubliczną, która w 2011 r. otrzymała dofinansowanie z Programu „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci na realizację tego typu działań. Aby propagować idee programu, Uczelnia zorganizowała w ramach projektu konferencję pt. „Program Leonardo da Vinci: absolwenci na europejskim rynku pracy – czy doświadczenie międzynarodowe ma znaczenie?”, która odbyła się 29 listopada 2012 r. Na konferencję zaproszono przedstawicieli szkół wyższych (działów praktyk i karier, biur współpracy z zagranicą, klubów absolwenta), studentów oraz absolwentów. Publiczność miała okazję zapoznać się z informacjami na temat programu i projektu oraz z opiniami pracodawców i byłych uczestników.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

Program Uczenia się przez całe życie