Projekt Erasmus+

2016-1-PL01-KA107-023555

Niniejszy projekt jest finansowany przez Unię Europejską

Upowszechnianie rezultatów

Uczelnia Łazarskiego zakończyła właśnie realizację drugiego projektu współpracy Erasmus+ z partnerską uczelnią w Tbilisi – Grigol Robakidze University.

Współpraca między uczelniami rozpoczęła się w 2014 r. i od tego czasu uczelnie budują coraz silniejsze partnerstwo, w ramach Erasmus+ rozpoczęte rok później dwuletnim projektem mobilności. Rok 2016 przyniósł realizację kolejnego, kończącego się właśnie projektu, aktualnie trwa jeszcze inny projekt wymiany kary i studentów, a partnerzy już myślą o współpracy w przyszłym roku akademickim.

Bazując na zbieżnościach programowych i instytucjonalnych, uczelnie wypracowały atrakcyjny dla studentów i kadry pracowników model wymiany, dzięki umiejętnemu kształtowaniu swego akademickiego potencjału opartego na wykorzystaniu możliwości ekonomicznych, geograficznych i kulturowych tkwiących w międzynarodowym zróżnicowaniu.

Umowa między Uczelnią Łazarskiego i Grigol Robakidze University obowiązuje do 2021 r., jednakże zgodnie z zasadami programu, co roku prawo realizacji na jej podstawie wymian studenckich i kadry podlega procedurze konkursowej. Wysoka ocena wniosku projektowego w 2016 r. umożliwiła uczelniom dofinansowanie mobilności studentów i kadry GRU oraz własnej. Uczestnikom przyznano indywidualne granty na pokrycie kosztów utrzymania oraz podróży, według reguł programu Erasmus+.

Głównym celem projektu było eliminowanie przeszkód utrudniających studiowanie i odbywanie szkoleń zagranicznych studentom i pracownikom partnerskiej gruzińskiej uczelni, dzięki zapewnieniu im wsparcia finansowego oraz merytorycznego w określeniu programu studiów, szkoleń i wykładów. W rezultacie takiego podejścia, Uczelnia Łazarskiego przyznała w projekcie priorytet mobilnościom przyjazdowym – na Uczelnię przyjechał 1 student GRU na semestr studiów, 2 wykładowców by przez tydzień prowadzić zajęcia dla studentów Uczelni, oraz 1 pracownik administracyjny w celach szkoleniowych.

Wszystkie mobilności zostały zrealizowane w okresie od czerwca 2016 r. do końca maja 2018 r.

W projekcie wzięło udział łącznie 5 uczestników.

Uczestników można scharakteryzować następująco:

  • 1 kobieta i 4 mężczyzn,
  • 1 student przyjeżdżający z GRU - studia magisterskie, kierunek prawo,
  • 2 wykładowców przyjeżdżających na Uczelnię,
  • 1 wykładowca odwiedzający GRU,
  • 1 pracownik administracyjny przyjeżdżający na Uczelnię.

W wymiarze indywidualnego wpływu na uczestników, projekt przybliżył kształcenie międzynarodowe i rozszerzył możliwości czerpania wiedzy i doświadczeń z edukacyjnej mobilności, pomógł wzmocnić ich umiejętności interpersonalne, kompetencje miękkie i językowe. Znacząco wpłynął na łatwość adaptacji do nowych i zmiennych warunków kształcenia i życia w międzynarodowym środowisku oraz na rozwój osobisty uczestników. Jest to niezwykle istotne w dobie, kiedy kompetencje interpersonalne stają się tym elementem, który wyróżnia jednostki. Realizacji tych wyzwań służyło włączenie uczestników w cykl edukacyjny partnera, umożliwienie studentowi uczestnictwa w lektoratach języka polskiego i w inicjatywach społeczności akademickiej, w tym w organizowanych na uczelni oraz przez ESN wydarzeniach kulturalnych i naukowych oraz sam fakt przebywania w środowisku międzynarodowym i międzykulturowym społeczności akademickiej Uczelni. Goszczący na uczelniach pracownicy podkreślali wartość naocznego poznania praktyk edukacyjnych i sprawności zarządzania uczelnią, standardów i technik kształcenia, możność wymiany poglądów, doświadczeń i dobrych praktyk, kształtowania warunków rozwoju mobilności. Projekt wpisał się w promowanie współpracy i rozwoju regionalnego poprzez propagowanie uznawalności okresów studiów odbytych za granicą poprzez system ECTS oraz suplement do dyplomu. Międzynarodowy aspekt projektu to także dalsze budowanie pozytywnych relacji Uczelni z GRU, wymiana praktyk ze wspólnych projektów Erasmus+ i tworzenie na Uczelni warunków przyjaznych regularnym studentom z Gruzji.

Studentka Grigol Robakidze University aktywnie uczestniczyła w wydarzeniach kulturalnych organizowanych na Uczelni, w obchodach Świąt Wielkanocnych, studenckim performance podczas International Week, Dniu Sportu i wielu innych. Zwiedzała, wraz z grupą studentów z zagranicy, Warszawę i inne polskie miasta, czerpiąc z różnorodnych możliwości jakie otwiera przed uczestnikami program Erasmus+.

W październiku 2017 r. Uczelnię odwiedził prof. Givi Amiranashvili prowadząc zajęcia dla studentów nt.Ethic ode and ethical System in Public Service oraz International Law, humanitarian intervetion and International politics. W maj 2018 r. zaś na Uczelni wykłady poprowadził prof. Vakhtang Charaia z zakresu Alternative approach to the China-Georgia-EU economic cooperation.

W czerwcu 2017 r. Uczelnia gościła przedstawiciela pracowników administracyjnych Grigol Robakidze University, pana Vladimera Burtchuladze, odpowiedzialnego m.in. za jakość funkcjonowania systemów informatycznych w GRU.

Z ramienia Uczelni Łazarskiego uczelnię gruzińską odwiedził prof. Krzysztof Łazarski, Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. studiów walidowanych. Była to jego pierwsza wizyta na tej uczelni partnerskiej i miała na celu przede wszystkim poprowadzenie zajęć dydaktycznych. Profesor spotkał się ze studentami i poprowadził wykłady na temat szeroko pojętej wolności, m.in. Civic liberty in Western Tradition: Principles and Misconceptions oraz Liberalism, Its Double Roots and Development: Doctrinaire (Constructivist, Continental) Liberalism.

Wszyscy uczestnicy projektu są najlepszą wizytówką hasła: Erasmus+ zmienia życie. Otwiera umysły!

Projekt został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+.