Projekt Erasmus+

2015-1-PL01-KA107-014834

Niniejszy projekt jest finansowany przez Unię Europejską

Upowszechnianie rezultatów

Projekt mobilności Erasmus+ między krajami programu a krajami partnerskimi dobiegł końca. Pora zatem na podsumowanie...

Uczelnia Łazarskiego jest jedną z uczelni niepublicznych w Polsce o najwyższym stopniu umiędzynarodowienia. Od wielu lat aktywnie zaangażowana jest w programy międzynarodowych wymian studentów, absolwentów i kadry. W powodzeniem realizowała program Socrates, LLP Erasmus, Leonardo da Vinci, zaś od 2014 r. uczestniczy w nowej odsłonie programu Erasmus, tzw. Erasmus+. Gdy w 2015 r. po raz pierwszy w historii otworzyła się szansa na realizację wymian akademickich z krajami spoza Unii Europejskiej, Uczelnia bez wahania przystąpiła do konkursu wniosków mając świadomość, że swój akademicki potencjał kształtuje dzięki umiejętnemu wykorzystaniu możliwości politycznych, ekonomicznych, geograficznych i kulturowych tkwiących w międzynarodowym zróżnicowaniu. Wybór Gruzji i Grigol Robakidze University jako partnera projektowego był decyzją strategiczną, konsekwencją zainicjowanych kilka lat wcześniej działań na rzecz rozpoznawalności Uczelni na gruzińskim rynku edukacyjnym.

Wysoka ocena złożonego wniosku projektowego zagwarantowała Uczelni udział w tym nowatorskim projekcie finansowanym ze źródeł europejskich, przyznając jej dofinansowanie na wsparcie mobilności studentów i kadry GRU oraz własnej. Uczestnikom przyznano indywidualne granty na pokrycie kosztów utrzymania oraz podróży, według reguł programu Erasmus+.

W 2015 r. Uczelnia Łazarskiego i Grigol Robakidze University podpisały umowę inter-instytucjonalną Erasmus+ na realizację mobilności studentów Wydziału Prawa i Administracji oraz Ekonomii i Zarządzania, jak również kadry dydaktycznej i administracyjnej obu uczelni. Na jej mocy studenci mogą spędzić semestr studiów na uczelni partnerskiej zaś pracownicy przez tydzień prowadzić na uczelni partnerskiej zajęcia lub uczestniczyć w szkoleniach. Umowa obowiązuje do 2021 r., jednakże zgodnie z zasadami programu, co roku prawo realizacji na jej podstawie wymian studenckich i kadry podlega procedurze konkursowej.

Głównym celem projektu było eliminowanie przeszkód utrudniających studiowanie i odbywanie szkoleń zagranicznych studentom i pracownikom partnerskiej gruzińskiej uczelni, dzięki zapewnieniu im wsparcia finansowego oraz merytorycznego w określeniu programu studiów, szkoleń i wykładów. W rezultacie takiego podejścia, Uczelnia Łazarskiego przyznała w projekcie priorytet mobilnościom przyjazdowym - na studia na Uczelni przyjechało 5 studentów z GRU, 2 wykładowców oraz 1 pracownik administracyjny. Równocześnie w ramach projektu 1 student Uczelni odbył studia na GRU i odwiedziło go w celach dydaktycznych 2 wykładowców Uczelni.

Wszystkie mobilności zostały zrealizowane w okresie od czerwca 2015 r. do końca maja 2017 r. Mobilności w celach studiów trwały semestr, dydaktyczne i administracyjne - 5 dni.

W projekcie wzięło udział łącznie 11 uczestników.

Uczestników można scharakteryzować następująco:

  • 6 kobiet i 5 mężczyzn,
  • 5 studentów przyjeżdżających z GRU i 1 student wyjeżdżający do GRU,
  • 3 studentów studiów magisterskich i 3 studentów studiów I stopnia,
  • 3 studentów prawa, 2 business i 1 ekonomii,
  • 2 studentów I stopnia i 3 studentów II stopnia przyjeżdżających,
  • 1 student I stopnia wyjeżdżający do GRU,
  • po 2 wykładowców wyjeżdżających i przyjeżdżających na uczelnie partnerskie,
  • 1 pracownik administracyjny przyjeżdżający na Uczelnię.

Kolejnym istotnym wyzwaniem projektu wśród studentów było wzmocnienie ich kompetencji miękkich i językowych. Realizacji tego celu służyło włączenie uczestników w cykl edukacyjny partnera, umożliwienie im uczestnictwa w lektoratach języka polskiego i w inicjatywach społeczności akademickiej, w tym w organizowanych na uczelni oraz przez ESN wydarzeniach kulturalnych i naukowych oraz sam fakt przebywania w środowisku międzynarodowym i międzykulturowym społeczności akademickiej Uczelni. Goszczący na Uczelni wykładowcy podkreślali wartość poznania krajowych standardów kształcenia, wymiany wiedzy i poglądów, metod komunikacji i prowadzenia merytorycznej dyskusji, technik nauczania między uczestnikami a partnerami. W opinii uczestników program znacząco wpłynął na poprawę tych umiejętności, zapewniając im rozwój osobisty oraz łatwość adaptacji do nowych i zmieniających się warunków życia codziennego i społeczności akademickiej. Ponadto uważają, że w dużym stopniu wzmocniona została ich chęć samodoskonalenia, umiejętności komunikacyjne, jak również umiejętność pracy w wielokulturowym środowisku, czym zwiększa potencjał ich sukcesu zawodowego i poczucia wpływu na kształtowanie własnej ścieżki edukacyjnej na rynku europejskim i Gruzji. Jest to niezwykle istotne w dobie, kiedy kompetencje interpersonalne stają się tym elementem, który wyróżnia jednostki. Projekt wpisał się w promowanie współpracy i rozwoju regionalnego poprzez propagowanie uznawalności okresów studiów odbytych za granicą poprzez system ECTS oraz suplement do dyplomu. Międzynarodowy aspekt projektu to także dalsze budowanie pozytywnych relacji Uczelni z GRU, wymiana praktyk ze wspólnych projektów Erasmus+ i tworzenie na Uczelni warunków przyjaznych regularnym studentom z Gruzji.

Studenci projektu Erasmus+ aktywnie uczestniczyli w wydarzeniach kulturalnych i naukowych organizowanych na uczelniach partnerskich.

Studentka Uczelni Łazarskiego wzięła udział w uczelni goszczącej w Students’ International Scientific Conference, gdzie zwyciężyła w kategorii Najlepszy naukowiec z zagranicy. Więcej informacji oraz prezentację studentki możemy znaleźć na http://gruni.edu.ge/main/news/1464775830 oraz https://www.facebook.com/almamateri/?ref=ts&fref=ts.

Studenci Grigol Robakidze University aktywnie uczestniczyli w wydarzeniach kulturalnych organizowanych na Uczelni, w obchodach Świąt Wielkanocnych, studenckim performance podczas International Week, Dniu Sportu i wielu innych. Zwiedzali Warszawę i inne polskie miasta, czerpiąc z różnorodnych możliwości jakie otwiera przed uczestnikami program Erasmus+. Swoimi wrażeniami podzielili się z nami w filmie nagranym przed powrotem do Gruzji - https://www.lazarski.pl/pl/aktualnosci/aktualnosc/gruzini-o-erasmus-na-lazarskim/.

Uczelnia gościła wykładowców z Gruzji w ramach corocznego International Week.

W kwietniu 2016 r. odwiedziła ją prof. Tamar Gamsakhurdia prowadząc zajęcia dla studentów nt. Time Value of Money oraz Investment appraisal.

Profesor Giorgi Khuroshvili uczestniczył w International Week w semestrze wiosennym 2017 r., prowadząc wykłady nt. New Russian imperialism: challenge to European security and international law oraz International law – modern ideas and applications.

Goście aktywnie uczestniczyli w innych spotkaniach i wydarzeniach międzynarodowego tygodnia, w tym w spotkaniach z kadrą Uczelni, Dniu Polskim oraz Clash of Lecturers.

W lipcu 2016 r. Uczelnia gościła przedstawiciela pracowników administracyjnych Grigol Robakidze University, pana Vasil Kikutadze odpowiedzialnego m.in. za kontrolę jakości kształcenia w School of Business and Management w GRU.

Z ramienia Uczelni Łazarskiego uczelnię gruzińską odwiedzili prof. Bogna Gawrońska-Nowak, Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz dr Jarosław Jura w maju 2017 r. To były pierwsze ich wizyty na tej uczelni i miały na celu przede wszystkim poprowadzenie zajęć dydaktycznych.

Prof. Bogna Gawrońska-Nowak spotkała się ze studentami i poprowadziła wykład nt. Decoding Politicians, what their promises do mean for economy and society, dr Jarosław Jura zaś zainteresowała studentów tematyką Data mining and data accessibility oraz Content analysis in media studies.

Wszyscy uczestnicy projektu są najlepszą wizytówką hasła: Erasmus+ zmienia życie. Otwiera umysły!

Projekt został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+.

Zdjęcia Uczestników