beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejWsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Informacje podstawowe:

Uczelnia Łazarskiego realizuje działania związane z przedsięwzięciem pn. „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” ogłoszonym Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 stycznia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”.

Działania realizowane przez Uczelnię Łazarskiego dotyczą zakup sprzętu informatycznego dla nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia oraz zakupu sprzętu potrzebnego do wyposażenia sal dydaktycznych w system do wideokonferencji (refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych Uczelni Łazarskiego we wrześniu 2020 r.).

Cel przedsięwzięcia:

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie procesu kształcenia na odległość w uczelniach niepublicznych. Zakup przez Uczelnię Łazarskiego sprzętu informatycznego oraz sprzętu potrzebnego do wyposażenia sal dydaktycznych w system do wideokonferencji przyczyni się do wsparcia procesu kształcenia na odległość poprzez:

  • zapewnienie nauczycielom akademickim i innych osobom prowadzących zajęcia podstawowego sprzętu informatycznego umożliwiającego kształcenie na odległość;
  • poprawę dla studentów Uczelni Łazarskiego jakości odbioru transmisji/nagrań wizji i fonii zajęć realizowanych w trybie kształcenia na odległość;
  • poprawę technicznych możliwości wspierania nauczycieli akademickich w prowadzaniu kształcenia na odległość przez personel Centrum E-learningu Uczelni Łazarskiego.

Wartość dofinasowania ze środków BUDŻETU PAŃSTWA:

128 609,42 zł (środki przekazane w ramach umowy nr MEiN/2021/62/DIR/WUN/12 zawartej pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki oraz Uczelnią Łazarskiego)

Całkowita wartość wydatków dotyczących działań realizowanych w ramach przedsięwzięcia:

128 609,42 zł

Działania informacyjne:

  • tablica informacyjna – [pobierz]
  • plakat informacyjny – [pobierz]
  • działania informacyjne prowadzona są zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

 

Kontakt:

Uczelnia Łazarskiego
Dział Projektów Strukturalnych
sektor "D"; pokój 307
e-mail: projekty@lazarski.edu.pl
telefon: (+48) 22 54 35 411